หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายกิตติ ปาประโคน รอง ผอ. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่ีสุ่น รอง ผอ. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายชรินทร์ เรืองประโคน รอง ผอ. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายเรืองเดช ทองศรี รอง ผอ. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายกำพล กระมล รอง ผอ. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายบุญยืน จำนงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายแสน กังประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุฯ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายจรัญ สิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายเกียรติ ธรรมจริยวงศา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเวี้ยฯ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายประสงค์ สร้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรัง คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายสมพร วันศุกร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาตรฯ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายจิรศักดิ์ พวงไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก็ม คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายมานะ พันธ์มุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายสำราญ อยู่นาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอโณทัย คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายวชิระ ไชยสุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาสะดำ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายสุนทอง มีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ด คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายสุเทพ เพชรสุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายประยุทธ ยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำดวน คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายอภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายสงัด ศรีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายมนูญ ธรรมโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายวีระศักดิ์ ราตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายสุทัศน์ สารพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกชุม คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายสุนทร หานามชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแสลงคง คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายณภัทร เวชการกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกบำรุง คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายวศิน เสชู ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป. บร. 2 คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายสถาผล เสน่ห์เมือง ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน สพป. บร. 2 คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายสุคิด พรฆัง ผอ. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการอำนวยการ
31 จ.ส.อ. ชัยยงค์ จันทร์โสดา ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป. บร. 2 คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายณัฐภัทร แสงอินทร์ ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน สพป. บร. 2 คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายยุทธนา ศรีวงษ์ชัย ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป. บร. 2 คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายกิตติ ปาประโคน รอง ผอ. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายยุทธนา ศรีวงษ์ชัย ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป. บร. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นางสุนันทา พวงไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นางดวงปาน นครทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายมนต์ชัย เลี้ยงรักษา ศึกษานิเทศก์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายนรินทร์ ทวยเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นางวี่แวว พรประสพ ศึกษานิเทศก์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นายสาคร แขนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายประยุทธ น้ำอบเชย ศึกษานิเทศก์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นางอัจฉรา บัวแย้ม ศึกษานิเทศก์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นายมนทิพย์ จานเขื่อง ศึกษานิเทศก์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นายประดิษฐ์ ปักษา ศึกษานิเทศก์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นายมงคล อรัญเพิ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นางสาวสุนันท์ ปัณทุพา ศึกษานิเทศก์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นายไพบูลย์ ศรีโมรา ศึกษานิเทศก์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นายอนันตกรณ์ สอนศิลป์พงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นางสาวพรรณี อินสำราญ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
52 จ.ส.ท. สมิทธิ พุ่มยี่สุ่น เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นางวิบูลย์วรรณ หอมดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยราช คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นายสมศักดิ์ เหล่าธีรกาญจนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมือไผ่ คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นางพัฒน์สรณ์ เจืองประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นายวิชัย ชาญประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นายวงศ์วัฒน์ ภูมิประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
58 ว่าที่ ร.ต. พัฒนา นพตลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ้ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
59 นายธนาธิป เสียงตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีถาวร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
60 นายสุทธีระ ปาประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
61 นายรัชพล นรวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
62 นายปรีชา กิติพันธ์ ครู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
63 นายวีรวิทย์ ดุจจานุทัศน์ ครู โรงเรียนวัดแจ้ง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
64 นายอนันตกรณ์ สอนศิลป์พงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
65 นายวิสรุต ละประโคน บุคลากรจ้างเหมา สพป. บร. 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
66 นายประเสริฐ ศรีนวรัตน์ บุคลากรจ้างเหมา สพป. บร. 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
67 นายไพบูลย์ ศรีโมรา ศึกษานิเทศก์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและประมวลผล
68 นายอนันตกรณ์ สอนศิลป์พงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและประมวลผล
69 นางสงวน อรัญเพิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและประมวลผล
70 นายปิติภาคย์ สุดหล้า ครู โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและประมวลผล
71 นางจารุวรรณ อินทรชม ครู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและประมวลผล
72 นางสาวรฐสร แสนดัง ครู โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและประมวลผล
73 นายนิสิต ประเสริฐศรี ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยราช คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและประมวลผล
74 นางสาวเนตรนภา ยาท้าว ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและประมวลผล
75 นางสาวภาสวรรณ คลธา ครู โรงเรียนบ้านตาอี คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและประมวลผล
76 นางสาววรรณภา ทำสุนา ครู โรงเรียนเขว้าศึกษา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและประมวลผล
77 นางสาวภัทราวรรณ การัมย์ ครู โรงเรียนบ้านตัวอย่าง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและประมวลผล
78 นางสาวโลมไศล ศรีตะเขต เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและประมวลผล
79 นายสุคิด พรฆัง ผอ. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
80 นางสุภาภรณ์ เอี่ยมศิริ นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป. บร. 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
81 นายไพบูลย์ ศรีโมรา ศึกษานิเทศก์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
82 นายอนันตกรณ์ สอนศิลป์พงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
83 นายสาคร แขนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
84 นายมนทิพย์ จานเขื่อง ศึกษานิเทศก์ สพป. บร. 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
85 นายสายัณญ์ เทศวงษ์ พนักงานพิมพ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]