หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-brm3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสุรีย์ เทียนศิริโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟประธานกรรมการ
2. นางชรินทร์ทิพย์ แก่นจัดโรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางสำเนาว์ สุขโนโรงเรียนบ้านโคกตะโกกรรมการ
4. นางกำเจียว รุ่งไร่โคกโรงเรียนบ้านลุงขี้หนูกรรมการ
5. นางกอบแก้ว กระฐินเทศโรงเรียนบ้านหูทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสุรี มากนาคาโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ วันศุกร์โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)รองประธานกรรมการ
3. นายพิพัฒน์พงศ์ คำพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา"กรรมการ
4. นางรำไพ จันทะบุรมโรงเรียนบ้านหนองตาเยากรรมการ
5. นางณัฐฐิดา เทียนยาณีโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางทิพมาศ ปัญญาใสโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิกา เทพสถิตโรงเรียนบ้านหนองตะครองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาวณี กรรโณโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นายวิจิตรศิลป์ นนท์พละโรงเรียนบ้านฝ้ายกรรมการ
5. นางสุกานดา อันดีโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสาวเพ็ชรศร ปาละนันท์ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ประธานกรรมการ
2. นางมาลา พุทธาโรงเรียนบ้านศรีภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมนรัชต์ ม่วงชาติโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
4. นางพวงผกา ปัญโญธีรกุลโรงเรียนบ้านผไทรวมพลกรรมการ
5. นางสาวณัฐพร เสาวพันโรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางเมยิกานต์ โสภาคโรงเรียนบ้านคูขาดน้อยประธานกรรมการ
2. นางบุญสืบ อินทร์สิลาโรงเรียนบ้านพูนสุขรองประธานกรรมการ
3. นางระเบียบ พวงเกษโรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ปอกระโทกโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
5. นางสาวสิริวิภาพร สระศรีโรงเรียนโคกงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางลำพาต ฉกรรจ์ศิลป์โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางศุภรินทร์ สุดหอมโรงเรียนวัดห้วยหินรองประธานกรรมการ
3. นายมงคล สายันเกณะโรงเรียนวัดเย้ยปราสาทกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
5. นางสาวอ้อมฤดี เมืองศรีโรงเรียนบ้านหูทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางพรรณทิพย์ ศักดิ์ศรีวัฒนา โรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางกระแส พลจังหรีดโรงเรียนบ้านหนองทองลิ่มรองประธานกรรมการ
3. นางปิ่นปินัทธ์ ชุมภาโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
4. นางยาหยี เจริญชนม์โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็กกรรมการ
5. นางทิพย์วรรณ ชำนาญเนาว์ โรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางศิริรักษ์ บุญยอดโรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางเมธาวี โสภักดีโรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางปาวี ทิพย์อักษรโรงเรียนบ้านเสลากรรมการ
4. นางสุจิตรฐา เปกไธสงโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นางพูนทรัพย์ สรภูมิโรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางรัตนา อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ แดงชาติโรงเรียนบ้านบัวตะเคียนรองประธานกรรมการ
3. นายประเทือง บุญราศีโรงเรียนบ้านบาระแนะกรรมการ
4. นางสมคิด สีดาดีโรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสังกรรมการ
5. นายสงคราม ศาสตร์พงษ์โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางทัศวัลย์ ชะวาลิสันต์โรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางปัญชนิฐาน โรจนเมธานนท์โรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นายอรรถพล อริยะศิริวงศ์โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนนกรรมการ
4. นางอารณีย์ รอดอุไรโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการ
5. นางอรทัย พวงดาวโรงเรียนบ้านหนองโคลนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายโปย วรปรียากุลโรงเรียนบ้านชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางสิริพร มาพบโรงเรียนบ้านปากช่องรองประธานกรรมการ
3. นางสุรัตน์ ทองช่างเหล็กโรงเรียนบ้านโคกตะโก(วันครู ๒๕๐๑)กรรมการ
4. นายสมชาย จิมรัมย์โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทรายกรรมการ
5. นางนิจรัตน์ ปิ่นวิเศษโรงเรียนบ้านจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางวารุณี ภิรมย์นาคโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ประธานกรรมการ
2. นายธนยศ งาคชสารโรงเรียนภรภัทรรองประธานกรรมการ
3. นางนัทวรรณ เหมือนพร้อมโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
4. นางพึง อุดมแก้วโรงเรียนบ้านสระขามกรรมการ
5. นางสาวกัญญา พยัคกุลโรงเรียนบ้านแท่นทัพไทยกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางธัญญพัฒน์ วัฒนธนาเมธี โรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ คงหาญโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์กรรมการ
3. นายโกศล ประสงค์สุขโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางกัลยา วันทองโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุภานิตย์ อริยะศิริวงศ์โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือกรรมการ
3. นายประมวล ยินดีรสโรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอาทิตยา ตุ้มจงกลโรงเรียนบ้านหูทำนบประธานกรรมการ
2. นายสุวัชร์ กำแพงโรงเรียนบ้านโคกมะค่ากรรมการ
3. นางจันทรา ละประโคนโรงเรียนบ้านหนองสะแก(ราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาวกนกพรรณ พูนสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ วิเศษสมบัติโรงเรียนบ้านศรีภูมิกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ศรีโยธาโรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายวินิต ศิริสันติเมธาคมโรงเรียนบ้านหนองย่างหมูประธานกรรมการ
2. นางสาวณภัสร์ชนก บุญมาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายจรูญ กองเงินนอกโรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสุจินดา ชุมศิริวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกดา มาพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางสาวสุนันธินี รัตนจันทร์โรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ วิกุลโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณ์ แสงมณีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการ
3. นางบุญญาภา ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองโคลนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางประชิดพร อาจเอื้อมโรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทรายประธานกรรมการ
2. นายภักวิจิตร เหง้าละครโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนากรรมการ
3. นางสายฝน พงศธรภูริวัฒนะโรงเรียนบ้านฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวบรรจง คชชาญโรงเรียนอนุบาลปะคำประธานกรรมการ
2. นายธัชกร ธนาวุฒิพรกุลโรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาดกรรมการ
3. นายสงคราม ประชิดครบุรีโรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายอรรถพล ฉิมกูลโรงเรียนบ้านหนองตาเยาประธานกรรมการ
2. นางจิชญ์ชญาภัษณ์ ทิพย์กรรณโรงเรียนบ้านโนนพะไลกรรมการ
3. นางศศินันท์ วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วรักษาโรงเรียนอนุบาลปะคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายศุภชัย วัฒนสุขโรงเรียนบ้านฝ้ายประธานกรรมการ
2. นายเอกศิลป์ ขันนอกโรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองกวางทองกรรมการ
4. นางวันนิดา สังข์ศรีฤทธิไกร โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ ดอกเกษโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา อังกาบเพชร โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่มกรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัทร แข็งรัมย์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนัทธมน รัชนะปกิจโรงเรียนบ้านเขว้าประธานกรรมการ
2. นางกฤติยา พรหมทาโรงเรียนพรหมทากรรมการ
3. นางรุ่งนภา สิงหเสนีโรงเรียนบ้านหนองกราดกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ โล่ห์ทอง โรงเรียนบ้านหนองตาเยา กรรมการ
5. นางวาสนา รัตน์สวนจิตรโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ โสมะมีโรงเรียนบ้านหนองมันกรรมการ
7. นางสาวชุลีพร เรือโป๊ะโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ บุญวงค์โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา(ดงใหญ่ ๔)ประธานกรรมการ
2. นายจงไกร โสภาพลโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ คงชาโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
4. นางวนิดา ตุ้ยตะคุโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงกรรมการ
5. นางประภา หะสูงโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ พิสูจน์ธรรมโรงเรียนบ้านขามน้อยกรรมการ
7. นางธิดารัตน์ ถิ่นสถาพรโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางเสาวณิต อร่ามโรงเรียนอนุบาลหนองกี่ประธานกรรมการ
2. นายนายสุชีพ คงทวีโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางสาวเกษรินทร์ บุญเกื้อโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
4. นายปัญญา ตามประหัตถ์ โรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการ
5. นางนุชวรา พิทยานันท์โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐณิชา คำกังวาฬโรงเรียนบ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นายวินัย อ้อมวิหารโรงเรียนวัดเย้ยปราสาทกรรมการ
3. นายคงศักดิ์ เสาวกูลโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการ
4. นางกฤตยา สกุลมหาบดีโรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนากรรมการ
5. นางวันเทา มลาศรีโรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ คุ้มไพฑูรย์โรงเรียนบ้านหนองตะครองประธานกรรมการ
2. นายบัลลังก์ แคนสิงห์โรงเรียนวัดห้วยหินกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สยามประโคนโรงเรียนบ้านตะกรุมทองกรรมการ
4. นางวิมล เผ่าเวียงคำโรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการ
5. นายธนากร ดอนสามารถโรงเรียนบ้านโคกมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายพิริยะ นาราชโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นายนครินทร์ มานะดีโรงเรียนบ้านบาระแนะกรรมการ
3. นายทนุ บวรชาติโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
4. นางสาวสิริการย์ ดิษย์ชนะพงศ์ โรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. นางสาวชุติกาญจน์ ชัยพูนโรงเรียนบ้านหนองตาดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางดรุณี ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางกรุณา นาคินชาติโรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัวกรรมการ
3. นางสาวนพลักษณ์ จันทร์พยัพโรงเรียนมารดาวนารักษ์กรรมการ
4. นางศรีนวล ทวีลาภโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
5. นางราตรี จันชูโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางยุพิน พันธ์สมบัติโรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาดประธานกรรมการ
2. นางธีรธาดา ตึดสันโดษโรงเรียนบ้านหูทำนบกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ สมใจโรงเรียนบ้านหนองบัวลีกรรมการ
4. นางถาวร ศรีหาวงศ์โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทยกรรมการ
5. นางนิทยาลัย ทองภูโรงเรียนบ้านหนองกวางทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสุกิจ เนติโรงเรียนอนุบาลหนองกี่ประธานกรรมการ
2. นางจีรดากาญจน์ อรชุนโรงเรียนบ้านบุกระสังกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ศรีโยธาโรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)กรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ ใจแสนโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์กรรมการ
5. นายวีระยุทธ์ อุ่นจิตต์โรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ หฤหรรษ์โรงเรียนบ้านบุกระสังประธานกรรมการ
2. นางทิพย์สุคนธ์ อภิษเภกราช โรงเรียนบ้านสระขุดกรรมการ
3. นางสุภาสิณี เบ้าจรรยาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางสาวลักขณา แข็งแรงโรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดนกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ดวงตะวันโรงเรียนบ้านหูทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสมาน ศุภศรโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ ศุภวงค์ชินศรีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัวกรรมการ
3. นายเศวต ทิพย์อักษรโรงเรียนบ้านไทยเจริญกรรมการ
4. นางสาวทับทิม เที่ยงนนดาโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
5. นางดานา มั่งคั่งโรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเริงณรงค์ ไชยบุระโรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ มานนท์โรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นางปาริฉัตร เนาว์ไธสงโรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสังกรรมการ
4. นางสาวศริญญา แก้วคำหอมโรงเรียนบ้านห้วยก้อมกรรมการ
5. นางสาวกมลชนก พรหมทาโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายรังสิต บุญเปล่งโรงเรียนบ้านไผทรวมพลประธานกรรมการ
2. นายเสงี่ยม กลางพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะรางกรรมการ
3. นายสมพร เหลืองกระโทก โรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการ
4. นายพรพิชิต สิงห์รัมย์โรงเรียนบ้านศรีภูมิกรรมการ
5. นางหริพรรณ พรหมทา โรงเรียนบ้านกระเบื้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีรัชพัฒน์ อินทร์ชำนาญโรงเรียนบ้านหนองย่างหมูประธานกรรมการ
2. นางมนนภา สุขรัตน์โรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
3. นายสันติ อาสานอกโรงเรียนบ้านหนองมดแดงกรรมการ
4. นางสาววาสนา นิลพันธ์ โรงเรียนนิภาศิริกรรมการ
5. นางสุจิตรา วันดีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสะอาด พลถาวรโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ เย็นรัมย์โรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า)กรรมการ
3. นายวิทยา ศิริอินทร์โรงเรียนบ้านตะโก”วันครู ๒๕๐๑” กรรมการ
4. นายสุวิทย์ มลาศรีโรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกทวีวัฒน์ ดึงสุวรรณ โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสมบูรณ์ หงษ์วิเศษโรงเรียนบ้านปากช่องประธานกรรมการ
2. นางถวิล ตาชูชาติโรงเรียนบ้านหนองโคลนกรรมการ
3. นางวงเดือน บุตรฒิยากรัดโรงเรียนบ้านหนองกวางทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสัญญา ตาชูชาติโรงเรียนบ้านหนองกวางทองประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร บุญยืนโรงเรียนดงใหญ่พัฒนา(ดงใหญ่ ๔)กรรมการ
3. นางธิติภา จินเจาโรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสรวุฒิ ยังวารีโรงเรียนบ้านสว่างพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางภัทรชนก เลี่ยมนางรองโรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็กกรรมการ
3. นางพเยาว์ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสุพัตรา สมานประธานโรงเรียนอนุบาลปะคำประธานกรรมการ
2. นางนงนุช จันทร์สันเทียะโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
3. นายสมปอง ศรีวรมย์โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจำรูญ เนืองภาโรงเรียนบ้านเทพพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ดวงสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"กรรมการ
3. นางกฤษณา บุญยืนโรงเรียนอนุบาลหนองกี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ สุภาพโรงเรียนบ้านบุกระสังประธานกรรมการ
2. นายภูมิพัฒน์ เดชบุรัมย์โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจดกรรมการ
3. นางสาวสมาพร ละอองดีโรงเรียนบ้านหูทำนบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางเพียงใจ ทิพย์นางรองโรงเรียนบ้านเสลาประธานกรรมการ
2. นายวรสิทธิ์ นุ่มนวลศรีโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์กรรมการ
3. นายพเยาว์ เฉลียวรัมย์โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางเพียงใจ ทิพย์นางรองโรงเรียนบ้านเสลาประธานกรรมการ
2. นายวรสิทธิ์ นุ่มนวลศรีโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์กรรมการ
3. นายพเยาว์ เฉลียวรัมย์โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางรุ่งสุรีย์ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางปริศนา รินทรุดโรงเรียนอนุบาลปะคำกรรมการ
3. นางอรอนงค์ แก้วมุกดาโรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางบังอร สุขเกษมโรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางรุจาภา ศรีนาคโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นางธัญทิพย์ สันโดษขจรพงศ์โรงเรียนบ้านกองพระทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนิยดา เหมือนพร้อมโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมประธานกรรมการ
2. นางยุพิน แหวนมุขโรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการ
3. นางสาวทนานันท์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านสระขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอุโฆษ พันธุโรงเรียนบ้านสระขามประธานกรรมการ
2. นางวารินทร์ เย็นเพชรโรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการ
3. นางอรุณี วงศ์จอมโรงเรียนบ้านหนองสะแก(ราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญแข ท่อชูโรงเรียนไตรคามประธานกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ ชาติพิพัฒน์พรโรงเรียนบ้านโคกตะโกกรรมการ
3. นางสาวเสาวนิต อุดมพงษ์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายเถลิง พรหมโสฬสโรงเรียนบ้านบาระแนะประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ วิชัยรัมย์โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
3. นางสุชาดา กิ่มพระเก้าโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายบุญเหลือ โสชาติโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นางวันทนา รอไธสงโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
3. นางอัจฉรียา ทองพระพักตร์โรงเรียนบ้านพูนสุข(ประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายแสวง หินดงโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ ปิวิสารโรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็กกรรมการ
3. นางสาวนภัสสรณ์ พิมพ์วรรณโรงเรียนบ้านลำนางรองกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจโรงเรียนบ้านหนองบัวลีกรรมการ
5. นางวีรยา พลหนองหลวงโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสกล เหล่าบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ จันสระบัวโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายอนุศักดิ์ ดาลุนฉิมโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการ
4. นายทินกร เหลาสิงห์โรงเรียนบ้านคอกควายกรรมการ
5. นางพิชามณศ์ สุภาโรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสกล เหล่าบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามประธานกรรมการ
2. นายวันเพ็ญ จันสระบัวโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายอนุศักดิ์ ดาลุนฉิมโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการ
4. นายทินกร เหลาสิงห์โรงเรียนบ้านคอกควายกรรมการ
5. นางพิชามณศ์ สุภาโรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวิกุล พรมโสภาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามประธานกรรมการ
2. นางจิราพร บุญรอดรัมย์โรงเรียนบ้านโคกตาพรมกรรมการ
3. นายอุทร ทิพย์อักษรโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ เกิดแสงจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"กรรมการ
5. นางสาวพรสวรรค์ สนองบุญโรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เจริญโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือประธานกรรมการ
2. นายรัชฎา ไชศาสตร์โรงเรียนวัดเย้ยปราสาทกรรมการ
3. นายจรูญศักดิ์ ทองทวีโรงเรียนดงใหญ่พัฒนา(ดงใหญ่ ๔)กรรมการ
4. นายสุรชัย สามัญทาโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นายณัฐพล สุกหอมโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายประกาศ บุตรคำโรงเรียนบ้านศรีภูมิประธานกรรมการ
2. นายโชค แก้วยงกฎโรงเรียนชุมชนวัดชุมพรกรรมการ
3. นายราเมศร นามวงศาโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางกัญญนันทน์ กลิ่นตันธนานันท์โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟประธานกรรมการ
2. นายธีรทัศน์ วิเศษฤทธิ์โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑)กรรมการ
3. นางพลอยชนก กาละสีโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมภพ สุภาพโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ประกอบกันโรงเรียนมารดาวนารักษ์กรรมการ
3. นายโสภา แฉล้มชาติโรงเรียนบ้านแท่นทัพไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายจำรัส ไวไธสงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ประธานกรรมการ
2. นายฉัตร สืบสำราญโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
3. นางสาวสุอาภา มะหิงษาเดชโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายยุทธเดช ป้อมสนามโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา การะเกดโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑)กรรมการ
3. นายรชต ปรีดิธาดากุลโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางวรางคณา สวยสะอาดโรงเรียนบ้านปากช่องประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เครื่องพาทีโรงเรียนบ้านหนองมดแดงกรรมการ
3. นายกฤษฎา นารายโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางทัศนี แสนท้าวโรงเรียนดงใหญ่พัฒนา(ดงใหญ่ ๔)ประธานกรรมการ
2. นายอมรเทพ พุฒพันธ์โรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า)กรรมการ
3. นายสะโอด ซิมกระโทกโรงเรียนบ้านหนองเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ โลนไธสงโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ แก้วมีศรีโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการ
3. นางอรัญญา แดงงามโรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายตี๋ คัทธรินทร์โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางอรสา ประดิษฐ์ธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะรางกรรมการ
3. นางสาวจิรภา อุ่นภูษาโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมส่วน ไทยยินดีโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรณภิศ เสริมสุขโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
3. นายเพชรินทร์ อินภู่โรงเรียนบ้านถนนหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอุไร แป้นสมบูรณ์โรงเรียนบ้านสันติสุขประธานกรรมการ
2. นายพรมศิริ ชนะน้อยโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
3. นางกัญญพัชร ดิษฐ์ขุนทดโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายแดนชัย เต็งประวัติโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กประธานกรรมการ
2. นายคึกฤทธิ์ ซื่อตรงโรงเรียนอนุบาลปะคำกรรมการ
3. นางสิริปัญญ์ ศรนอกโรงเรียนบ้านฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายชัยวัฒน์ ชุมศิริวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี สีลาคุปต์โรงเรียนบ้านสระขุดกรรมการ
3. นายอุปถัมภ์ กุลทองโรงเรียนบ้านหนองต้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ ขวัญกระโทกโรงเรียนบ้านหนองละหานทรายประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ สง่ากลางโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายปริญญา ธีรวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางนุ่มนวล วรรณลีโรงเรียนบ้านปากช่องประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ พิมพชัยโชคโรงเรียนมารดาวนารักษ์กรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ ศรีวิชัยโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายนกเล็ก ศรีภู่โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรกรรมการ
2. นายกฤษณ์ พวงพันธ์โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี โทบุตรโรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธนพันธุ์ อนันต์เพชรโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟประธานกรรมการ
2. นายมานพ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายประเสริฐ มงคลชาติโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายนกเล็ก ศรีภู่โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรกรรมการ
2. นายกฤษณ์ พวงพันธ์โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี โทบุตรโรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธนพันธุ์ อนันต์เพชรโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟประธานกรรมการ
2. นายมานพ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายประเสริฐ มงคลชาติโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายนกเล็ก ศรีภู่โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรกรรมการ
2. นายกฤษณ์ พวงพันธ์โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี โทบุตรโรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธนพันธุ์ อนันต์เพชรโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟประธานกรรมการ
2. นายมานพ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายประเสริฐ มงคลชาติโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายนกเล็ก ศรีภู่โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรกรรมการ
2. นายกฤษณ์ พวงพันธ์โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี โทบุตรโรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธนพันธุ์ อนันต์เพชรโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟประธานกรรมการ
2. นายมานพ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายประเสริฐ มงคลชาติโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการ
2. นางธนิสรา เฮ่ประโคนโรงเรียนบ้านหนองกก(ทรงรวมมิตร)กรรมการ
3. นางลัดดา โคตรทองโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ สาระปัญญาโรงเรียนบ้านเขว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา วิทยรัตน์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายภูษิต น้อยครบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการ
2. นางธนิสรา เฮ่ประโคนโรงเรียนบ้านหนองกก(ทรงรวมมิตร)กรรมการ
3. นางลัดดา โคตรทองโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ สาระปัญญาโรงเรียนบ้านเขว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา วิทยรัตน์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายภูษิต น้อยครบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการ
2. นางธนิสรา เฮ่ประโคนโรงเรียนบ้านหนองกก(ทรงรวมมิตร)กรรมการ
3. นางลัดดา โคตรทองโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ สาระปัญญาโรงเรียนบ้านเขว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา วิทยรัตน์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายภูษิต น้อยครบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการ
2. นางธนิสรา เฮ่ประโคนโรงเรียนบ้านหนองกก(ทรงรวมมิตร)กรรมการ
3. นางลัดดา โคตรทองโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ สาระปัญญาโรงเรียนบ้านเขว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา วิทยรัตน์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายภูษิต น้อยครบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการ
2. นางธนิสรา เฮ่ประโคนโรงเรียนบ้านหนองกก(ทรงรวมมิตร)กรรมการ
3. นางลัดดา โคตรทองโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ สาระปัญญาโรงเรียนบ้านเขว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา วิทยรัตน์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายภูษิต น้อยครบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุทธิชาติ ทิชาชาติโรงเรียนบ้านเสลาโสรงกรรมการ
2. นางรุจี อุทโทโรงเรียนวัดก้านเหลืองกรรมการ
3. นายพิษณุ สาระปัญญาโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายพิษณุ สาระปัญญาโรงเรียนบ้านเขว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา วิทยรัตน์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายภูษิต น้อยครบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายสุทธิชาติ ทิชาชาติโรงเรียนบ้านเสลาโสรงกรรมการ
2. นางรุจี อุทโทโรงเรียนวัดก้านเหลืองกรรมการ
3. นายพิษณุ สาระปัญญาโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุชิน บุญด้วงโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)กรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ประทุมสินธุ์โรงเรียนบ้านบาระแนะกรรมการ
3. นายมนตรี ศรีขาวรสโรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางโฉมวิไล สุรัตน์ภิรมย์โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟประธานกรรมการ
2. นายสันติ พวงไธสงโรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการ
3. นางสุมาลี ณีขุนทดโรงเรียนบ้านวังกระโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางพรนิชา วรนุชโรงเรียนบ้านพูนสุขประธานกรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ ทองดวงโรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่กรรมการ
3. นางนุกุล ชุมพลวงศ์โรงเรียนบ้านศรีภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสันทัด สาลีโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
2. นายกิตติพิชต์ ก้านท้าวโรงเรียนบ้านหนองตาเยากรรมการ
3. นายอดุลย์ คมวชิรกุลโรงเรียนบ้านหนองถนนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางอุทัย เภตราโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๐ประธานกรรมการ
2. นายอินโดชัย ศรีณรงค์โรงเรียนบ้านไทยเจริญกรรมการ
3. นางสุธิสา ชะมารัมย์โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิสิฏฐ์ ปัดไธสงโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยภรณ์ วุฒิพงศ์โรงเรียนบ้านซับคะนิงกรรมการ
3. นางเพียงพร แก้วโสดโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพร สารศรีโรงเรียนวัดโนนศรีคูณประธานกรรมการ
2. นางพวงชมพู ดีสวาสดิ์โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อกรรมการ
3. นายจักพรรดิ์ บุญแพงโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสังเขป แสนจะบกโรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นายโกศล มหานามโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการ
3. นางทองพูน ทองเชิดโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสังเขป แสนจะบกโรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นายโกศล มหานามโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการ
3. นางทองพูน ทองเชิดโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมชัย อยู่สาโกโรงเรียนบ้านเจริญสุขกรรมการ
2. นายเฉลิมพร สารศรีโรงเรียนวัดโนนศรีคูณกรรมการ
3. นายวิรัตน์ พรมรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายธรรมลักษณ์ คำคงโรงเรียนบ้านไทยเจริญประธานกรรมการ
2. นางดวงเนตร นุ่มนวลศรีโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
3. นายวิเชียร เทียบสีโรงเรียนบ้านสระสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์ ธีรวิโรจน์โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล โชคคุณโรงเรียนบ้านคลองหินกรรมการ
3. นายพงษ์พิพัฒน์ กระแจะจันทร์โรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายราเชนทร์ สิงห์มนัสโรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายปิยพงษ์ ทิพย์โภชน์โรงเรียนบ้านถนนกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา นาพิมพ์โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนพันธ์ อนันต์เพชรโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟประธานกรรมการ
2. นายสังวาล แคนสิงห์โรงเรียนวัดห้วยหินกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ยอดคำโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางรัชนีพร เนียมหัตถีโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีประภา สมบุญศรีโรงเรียนมารดาวนารักษ์กรรมการ
3. นายปุระกานต์ นาคปทุมมาโรงเรียนบ้านหนองหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิกุล พรมโสภาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ พรมรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการ
3. นายชนะศักดิ์ เสาวพันธ์โรงเรียนบ้านถนนหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ ดีสวาสดิ์โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางยี่สุ่น ศิริเมฆาโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางพรม พาพลงามโรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายปกรณ์ ธีรวิโรจน์โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ประธานกรรมการ
2. นายธนพงษ์ เนื่องนาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการ
3. นายปุระกานต์ นาคประทุมมาโรงเรียนบ้านหนองหมีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์ ธีรวิโรจน์โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ประธานกรรมการ
2. นายธนพงษ์ เนื่องนาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการ
3. นายปุระกานต์ นาคประทุมมาโรงเรียนบ้านหนองหมีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ ธรรมาโรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพักตร์ สุขัมพรรณ์โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการ
3. นางรัชนี มีดวงจันทร์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางโกสุม สวัสดิ์พูนโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุธาศิน สุขสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนนกรรมการ
3. นายพรมพิริยะ ดีสวัสดิ์โรงเรียนวัดน้ำไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ ธรรมาโรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพักตร์ สุขัมพรรณ์โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการ
3. นางรัชนี มีดวงจันทร์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางชวัลลักษณ์ คชชาญ โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา ยางหงส์โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทรายกรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ ประทุมสินธุ์โรงเรียนบ้านบาระแนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางบัวสอน คมวชิรกุลโรงเรียนบ้านหนองถนนประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ สีหราชโรงเรียนบ้านถาวรกรรมการ
3. นางธราวรินทร์ นพเดชนันทพันธ์โรงเรียนวัดเย้ยปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสมจิตร ศรีกระสังข์โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวชลนาฏ ศรีกิมแก้วโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
3. นางสาวโสมฤดี จัดจันทร์ทึกโรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนงชกร ประสีระเตสังข์โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นางละมัย บุญประสาทโรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการ
3. นางสมจิตร ศรีกระสังโรงเรียนบ้านหนองทองลิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสมชาติ ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านสระขุดประธานกรรมการ
2. นางพรม พาพลงามโรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสังกรรมการ
3. นายสันติ พวงไธสงโรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายธานินทร์ บุญอบโรงเรียนบ้านโคกลอยประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว สิงห์ประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการ
3. นายอมร วิเศษกุลโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายธานินทร์ บุญอบโรงเรียนบ้านโคกลอยประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว สิงห์ประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการ
3. นายอมร วิเศษกุลโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายอดิเรก กุลรักษาโรงเรียนบ้านหนองสะแกประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา วาปีสังข์โรงเรียนมารดาวนารักษ์กรรมการ
3. นายสุมิตร ศรีนอกโรงเรียนบ้านหนองมันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางคมขวัญ สุขเกษมโรงเรียนบ้านเจริญสุข“กรป.กลางอุปถัมภ์”ประธานกรรมการ
2. นางเกษรินทร์ งัดสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองย่างหมูกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ วัฒนานุกูลกิจโรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายบรรจง โคตรประทุมโรงเรียนบ้านโคกลอยประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา เขตรัมย์โรงเรียนวัดก้านเหลืองกรรมการ
3. นางจารุนันท์ แสนเดชโรงเรียนบ้านเสลาโสรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสำเภา เรืองมนตรีโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา เหลาสาโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นางดวงเนตร นุ่มนวลศรีโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางพนม ศรีผดุงโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ประวรรณรัมย์โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาดกรรมการ
3. นางภาวินี สุขเกษมโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางนกเขียน สุวรรณหงส์โรงเรียนบ้านหนองไทร(ปัญจคามคุรุสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐปภัสร์ สารครโรงเรียนอนุบาลปะคำกรรมการ
3. นายศภชัย นุชนารถโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางธัญญารัตน์ โพนมณีศักดิ์โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางราตรี บุญศิลาโรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการ
3. นางบุษบง โฉมงามโรงเรียนวัดเย้ยปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางขวัญจิรา ชมิทซ์โรงเรียนดงใหญ่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ งาหอมโรงเรียนบ้านหนองตาดำกรรมการ
3. นายสุชีรา สุขวิเศษโรงเรียนบ้านฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวจุฬาลักษณ์ สุดาโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา สมร่างโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
3. นางสาวอุลัยวรรณ ภูมิพันธ์โรงเรียนบ้านศรีภูมิกรรมการ
4. นางสาวทองจันทร์ สังขะเสนากุลโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางสุมิตรา แสงภาราโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางจิรวรรณ ใจคงโรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ พันธุ์ไทยโรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็กกรรมการ
3. นางบังอร พิมพ์พิทักษ์โรงเรียนบ้านตากองกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร คลังภูเขียวโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการ
5. นายสิทธิชัย กาละสีโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางปรียานุช จบสัญจรโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ปะโนรัมย์โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทรายกรรมการ
3. นายณัฐภัทร เลี่ยมนางรองโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางประไพรัตน์ ศิริรัมย์โรงเรียนบ้านขามน้อยกรรมการ
2. นางสาวเกศริน จันทร์อยู่จริงโรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสังกรรมการ
3. นางสาววิกานดา คงคางามโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์กรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ แตงพรมโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ สิงห์คำโรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางประไพรัตน์ ศิริรัมย์โรงเรียนบ้านขามน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศริน จันทร์อยู่จริงโรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสังกรรมการ
3. นางสาววิกานดา คงคางามโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์กรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ แตงพรมโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ สิงห์คำโรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายสกุลนันท์ วงศ์ไธสงโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางศศิพา แสงงามโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีกรรมการ
3. นางสาวพิรุณ คะกะเนปะโรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางจิราภา จีนปรีชาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกงประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสสร พิมพ์วรวรรณ โรงเรียนบ้านลำนางรองกรรมการ
3. นางสุภาวดี ขันบุญโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุรภา ศรีชนารัตน์โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์กรรมการ
3. นายสมเจตน์ เจียรัมย์โรงเรียนวัดน้ำไหลกรรมการ
4. นางสาวผ่องศรีรัตน์ ประทุมตาโรงเรียนบ้านหนองกวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุรภา ศรีชนารัตน์โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์กรรมการ
3. นายสมเจตน์ เจียรัมย์โรงเรียนวัดน้ำไหลกรรมการ
4. นางสาวผ่องศรีรัตน์ ประทุมตาโรงเรียนบ้านหนองกวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุรภา ศรีชนารัตน์โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์กรรมการ
3. นายสมเจตน์ เจียรัมย์โรงเรียนวัดน้ำไหลกรรมการ
4. นางสาวผ่องศรีรัตน์ ประทุมตาโรงเรียนบ้านหนองกวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุรภา ศรีชนารัตน์โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์กรรมการ
3. นายสมเจตน์ เจียรัมย์โรงเรียนวัดน้ำไหลกรรมการ
4. นางสาวผ่องศรีรัตน์ ประทุมตาโรงเรียนบ้านหนองกวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุรภา ศรีชนารัตน์โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์กรรมการ
3. นายสมเจตน์ เจียรัมย์โรงเรียนวัดน้ำไหลกรรมการ
4. นางสาวผ่องศรีรัตน์ ประทุมตาโรงเรียนบ้านหนองกวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุรภา ศรีชนารัตน์โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์กรรมการ
3. นายสมเจตน์ เจียรัมย์โรงเรียนวัดน้ำไหลกรรมการ
4. นางสาวผ่องศรีรัตน์ ประทุมตาโรงเรียนบ้านหนองกวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุรภา ศรีชนารัตน์โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์กรรมการ
3. นายสมเจตน์ เจียรัมย์โรงเรียนวัดน้ำไหลกรรมการ
4. นางสาวผ่องศรีรัตน์ ประทุมตาโรงเรียนบ้านหนองกวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุรภา ศรีชนารัตน์โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์กรรมการ
3. นายสมเจตน์ เจียรัมย์โรงเรียนวัดน้ำไหลกรรมการ
4. นางสาวผ่องศรีรัตน์ ประทุมตาโรงเรียนบ้านหนองกวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุรภา ศรีชนารัตน์โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์กรรมการ
3. นายสมเจตน์ เจียรัมย์โรงเรียนวัดน้ำไหลกรรมการ
4. นางสาวผ่องศรีรัตน์ ประทุมตาโรงเรียนบ้านหนองกวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยประธานกรรมการ
2. นายสุรภา ศรีชนารัตน์โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์กรรมการ
3. นายสมเจตน์ เจียรัมย์โรงเรียนวัดน้ำไหลกรรมการ
4. นางสาวผ่องศรีรัตน์ ประทุมตาโรงเรียนบ้านหนองกวางทองกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธนากร เรืองประโคนโรงเรียนชุมชนวัดชุมพรประธานกรรมการ
2. นางสาวธนันทร์ธร กันเมล์โรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการ
3. นายอนิรุจน์ ปลายขอกโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอภิชาติ คุยสูงเนินโรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ทองอำพันโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ งามเถื่อนโรงเรียนบ้านกองพระทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายภาณุวัฒน์ มากวงษ์โรงเรียนอนุบาลปะคำประธานกรรมการ
2. นายธนากร นภาพรโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ชุติชูเดชโรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดนกรรมการ
4. นางสาวสุพิชชา ตาชูชาติโรงเรียนบ้านลุงขี้หนูกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายมนัส อินทร์ไพรโรงเรียนบ้านโคกตะโกประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ทองอำพันโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
3. นางประนอม กาญจนเทศ โรงเรียนนิภาศิริกรรมการ
4. นายเฉลิมพงศ์ สีนามโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ คล้ายทองโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต เณรธรณีโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการ
3. นางสาวบังอร รัตนวรรณโรงเรียนบ้านหนองตาดำกรรมการ
4. นายวิรักษ์ พิมพการโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบัณฑิต เณรธณีโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟประธานกรรมการ
2. นางยุพิน โพธิ์ดอกโรงเรียนมารดาวนารักษ์กรรมการ
3. นายเมธากฤษ สมบังใดโรงเรียนบ้านบาระแนะกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชาญ บุปผาวาสโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ สำรวจวงค์โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้กรรมการ
3. นางสาวชนากานต์ ไพรพฤกษ์โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทยกรรมการ
4. นางณุชรี อ่อนน้ำคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวิภาคย์ หมานจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรประธานกรรมการ
2. นายอนิรุจน์ ปลายขอกโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายสุทธิชาติ ทิชาชาติโรงเรียนบ้านเสลาโสรงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวรกร วรรณแก้วโรงเรียนบ้านนาจานประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงเชษฐ์ หมายรอกลางโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการ
3. นางสาวนิ่มนวล นิ่มหัตถาโรงเรียนบ้านหนองเพชรกรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร รอบแคว้นโรงเรียนนิภาศิริกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวัชรินทร์ จุมพลน้อยโรงเรียนบ้านเสลาประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต แปลงไลย์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายวัชระพงศ์ จุมพลน้อยโรงเรียนอนุบาลหนองกี่กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายทนงค์ พึ่งเกษมโรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญประธานกรรมการ
2. นายสมควร ศรีแสงโรงเรียนมารดาวนารักษ์กรรมการ
3. นางน้ำผึ้ง ลับสูงเนินโรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)กรรมการ
4. นายบุญถิน ผมทองโรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวรวุฒิ แปลงไลย์โรงเรียนบ้านโคกยางประธานกรรมการ
2. นายบุญถิ่น ผมทองโรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการ
3. นายประสพ เสาเกลียวโรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ โฉมอุปฮาดโรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีรัชพัฒน์ อินทร์ชำนาญโรงเรียนบ้านหนองย่างหมูกรรมการ
3. นายอุทัยต์ จิตต์ลมโรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นายกฤษขจร ศรีถาวรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ โฉมอุปฮาดโรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีรัชพัฒน์ อินทร์ชำนาญโรงเรียนบ้านหนองย่างหมูกรรมการ
3. นายอุทัยต์ จิตต์ลมโรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นายกฤษขจร ศรีถาวรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายบุญมี นนทาโรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ยอดคำโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
3. นายรัชวัชฌ์ ปัตตาเทสังโรงเรียนบ้านสระขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิเชาว์ สุวรรณโณโรงเรียนบ้านโคกยางประธานกรรมการ
2. นางทรงศิลป์ จันทะนันท์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางขนิษฐา เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายรังสรรค์ คำเกิดโรงเรียนบ้านหูทำนบประธานกรรมการ
2. นายสุรพล สำเร็จโรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า)กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี ทิพย์อักษรโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพลภัทร พองโนนสูงโรงเรียนบ้านสะเดาหวานประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ หาญวารี โรงเรียนอนุบาลปะคำกรรมการ
3. นายบรรพต สายบุตร โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางนุ่มนวล วรรณลีโรงเรียนบ้านปากช่องประธานกรรมการ
2. นางสุนทร กุนอกโรงเรียนบ้านโคกมะค่ากรรมการ
3. นางพรเทวี วัฒนะโรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอำไพวรรณ์ แหวนจะโป๊ะโรงเรียนบ้านโคกลอยประธานกรรมการ
2. นายเจือ โพธิ์ทาโรงเรียนบ้านสะเดาหวานกรรมการ
3. นางสุนทร กุนอกโรงเรียนบ้านโคกมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางระเบียบ พวงเกษโรงเรียนบ้านโคกปราสาทประธานกรรมการ
2. นางสาวชลิดา พงษ์สุวรรณโรงเรียนบ้านกองพระทรายกรรมการ
3. นายณัฐฐิพงษ์ ใหญ่กระโทกโรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายภูษิต น้อยครบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามประธานกรรมการ
2. นายโกศล ช่วยแก้วโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
3. นางณิศาภัทร์ สมพงษ์โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุคิด เรือนมะกลาโรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจดประธานกรรมการ
2. นายสายัณต์ สุขกลางโรงเรียนบ้านสระสะแกกรรมการ
3. นายทองเสาร์ พงษ์อินทร์วงศ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เดชมะเริงโรงเรียนบ้านหนองกราดประธานกรรมการ
2. นายสุคิด เรือนมะกลาโรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจดกรรมการ
3. นายโกศล ช่วยแก้วโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสังเขป แสนจะบกโรงเรียนบ้านหนองสะแก(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสิทธิพร วรปรียากุลโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
3. นางสาวลำพูน กลิ่นสาครโรงเรียนดงใหญ่พัฒนา(ดงใหญ่ ๔)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสังเขป แสนจะบกโรงเรียนบ้านสะแก(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายสายทอง บุญทีโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงกรรมการ
3. นายโสภณ การะเกษโรงเรียนบ้านแท่นทัพไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนวลปรางค์ วัฒนะโรงเรียนบ้านขลุงไผ่ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข จูกูลโรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสังกรรมการ
3. นางวิญญา นุชสายโรงเรียนบ้านบุตาเวสน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางฉัตราพรรณ นามปราศรัยโรงเรียนบ้านฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางนันทรัตน์ อยู่ยืดโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการ
3. นางอุษา เรืองยงค์โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางฉัตราพรรณ นามปราศรัยโรงเรียนบ้านฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ เดชเป้าโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางมาลินี บวรชาติโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสายทอง บุญทีโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงประธานกรรมการ
2. นายโสภณ การะเกษโรงเรียนบ้านแท่นทัพไทยกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ ทวนไธสงโรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอำไพวรรณ์ แหวนจะโป๊ะ โรงเรียนบ้านโคกลอยประธานกรรมการ
2. นางปัทมา สงวนรัมย์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะรางกรรมการ
3. นางสุรัตน์ วรนุชโรงเรียนบ้านถนนหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางประยูรศรี เนืองภาโรงเรียนบ้านเทพพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางนุ่มนวล วรรณลีโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
3. นายพัทธพร คนชุมโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสาวไพจิตร อภัยจิตต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวอำพร พันธะไชยโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางสมสมัย มหามาตย์โรงเรียนบ้านสระขามกรรมการ
4. นางสาวธนภรณ์ บุตรโคษาโรงเรียนดงใหญ่พัฒนา(ดงใหญ่ ๔)กรรมการ
5. นางสาวปวันรัตน์ โพธิ์จันทร์โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"กรรมการ
6. นางวรินทร์ธร วิรัตน์ศุภเลิศโรงเรียนบ้านสมจิตกรรมการ
7. นางรัตนา มาประจวบโรงเรียนบ้านถนนหักกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายธีระ คนชุมโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกวางทองกรรมการ
3. นางปัญญา สอนกระโทกโรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญกรรมการ
4. นางละมัย จีนจังหรีดโรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์กรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี คร่ำทองโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณกรรมการ
6. นางสาวแพรวไพริน ทองรักศรีโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
7. นางสุภาภร สุภีคำโรงเรียนบ้านโคกไม้แดงกรรมการ
8. นางนันทา โมกหอมโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางวิเชียร สลับศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา ตั้งตระการพงษ์โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการ
3. นางศิวิไล ตระกูลรัมย์โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางศุภานัน อยู่สาโกโรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์กรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ สุวรณศรีโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงกรรมการ
6. นางนวลจันทร์ อาจนะโรงเรียนบ้านสระขามกรรมการ
7. นางสุพรรณี อินนอกโรงเรียนบ้านหนองทองลิ่มกรรมการ
8. นายวรรณพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่ากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางดวงใจ ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านสระขุดประธานกรรมการ
2. นางบุญเยี่ยม ถานสีมีโรงเรียนบ้านบุกรรมการ
3. นางสาวพริ้มเพรา มุ่งกลางโรงเรียนบ้านม่วงงามกรรมการ
4. นางสาวปิยะพร น้อยพลีโรงเรียนบ้านลำนางรองกรรมการ
5. นางสาวชวัลลักษณ์ พึ่งบุญโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
6. นางรจนา มากแสนโรงเรียนบ้านตลาดแย้กรรมการ
7. นางเกศตะวัน เจริญผิวโรงเรียนบ้านหูทำนบกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา โพธิ์ชัยโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสมพร วิดประโคนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นางประคอง สุขสันต์โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา โพธิ์ชัยโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสมพร วิดประโคนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นางประคอง สุขสันต์โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนิตยา โพธิ์ชัยโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ประธานกรรมการ
2. นางสมพร วิดประโคนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นางประคอง สุขสันต์โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมะลิ สารครโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางเกวลิน ทองเอี่ยมโรงเรียนบ้านแท่นบัลลัลงก์กรรมการ
3. นางสาวศศินันท์ วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมะลิ สารครโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางเกวลิน ทองเอี่ยมโรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์กรรมการ
3. นางสาวศศินันท์ วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมะลิ สารครโรงเรียนบ้านสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นางเกวลิน ทองเอี่ยมโรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์กรรมการ
3. นางสาวศศินันท์ วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจุรีพร สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางอัญชนา สายสร้อยโรงเรียนบ้านหนองตาเยากรรมการ
3. นางพรพิมล นิรัยรัมย์โรงเรียนอนุบาลปะคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวละมัย บุญประสาทโรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นางนงนุช เกิดแสงรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง(สระมะค่าวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวสุรัสวดี ตักกศิลาพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจุรีพร สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางอัญชนา สายสร้อยโรงเรียนบ้านหนองตาเยากรรมการ
3. นางพรพิมล นิรัยรัมย์โรงเรียนอนุบาลปะคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพริ้มเพรา บุญด้วงโรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางปิยรัตน์ หล้าอามาตรโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี สงฆ์นางรองโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางทิพมาศ ปัญญาใสโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามประธานกรรมการ
2. นางปานจณี บุตรไธสงค์โรงเรียนดงบังซับสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาววารุณี ก้านแก้วโรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสังกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ อยู่สาโกโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางสาวชญาภา ประจักษ์โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทรายกรรมการ
3. นางสุพรรณี สาลีโรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนัฐพล สว่างใหญ่โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านลำนางรองกรรมการ
3. นางสาววราพร วงศ์ไพศาลศิริกุลโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ ศิริถาวรวงศ์โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางอัชฌาพรรณ ลำเภาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการ
3. นายอาเศียร หนูสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองตาดำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา เทียนวรรณโรงเรียนอนุบาลปะคำประธานกรรมการ
2. นายสมาน แรงประโคนโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
3. นายพงษ์พิพัฒน์ กระแจ๊ะจันทร์โรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายโสพา แฉล้มชาติโรงเรียนบ้านแท่นทัพไทยประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ หมั่นประโคนโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการ
3. นายภูริช กลมกลางโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนิตยา ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวราวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางกุลฉัตร ดำรงเธียรกุลโรงเรียนอนุบาลหนองกี่กรรมการ
3. นายกฤษฎา นารายโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโสพา แฉล้มชาติโรงเรียนบ้านแท่นทัพไทยประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ หมั่นประโคนโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการ
3. นายภูริช กลมกลางโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา เทียนวรรณโรงเรียนอนุบาลปะคำประธานกรรมการ
2. นายสมาน แรงประโคนโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
3. นายพงษ์พิพัฒน์ กระแจ๊ะจันทร์โรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ พรหมมะณีโรงเรียนบ้านสระขุดประธานกรรมการ
2. นายไกรวุฒิ พันธ์สิงห์ศรโรงเรียนบ้านฝ้ายกรรมการ
3. นางสาวกนกอร กระมลโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวราวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางกุลฉัตร ดำรงเธียรกุลโรงเรียนอนุบาลหนองกี่กรรมการ
3. นายกฤษฎา นารายโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอัจรา เทียนวรรณโรงเรียนอนุบาลปะคำประธานกรรมการ
2. นายสมาน แรงประโคนโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
3. นายพงษ์พิพัฒน์ กระแจ๊ะจันทร์โรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวราวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางกุลฉัตร ดำรงเธียรกุลโรงเรียนอนุบาลหนองกี่กรรมการ
3. นายกฤษฎา นารายโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวราวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางกุลฉัตร ดำรงเธียรกุลโรงเรียนอนุบาลหนองกี่กรรมการ
3. นายกฤษฎา นารายโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายณัฐฐิพงษ์ ใหญ่กระโทกโรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นางสาวธมนภัชร์ จันทร์จะบวกโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นายทวีป สิงป์ศาสตร์โรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายณัฐฐิพงษ์ ใหญ่กระโทกโรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นางสาวธมนภัชร์ จันทร์จะบวกโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นายทวีป สิงห์ศาสตร์โรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายณัฐฐิพงษ์ ใหญ่กระโทกโรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นางสาวธมนภัชร์ จันทร์จะบวกโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นายทวีป สิงห์ศาสตร์โรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐฐิพงษ์ ใหญ่กระโทกโรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นางสาวธมนภัชร์ จันทร์จะบวกโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นายทวีป สิงห์ศาสตร์โรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายณัฐฐิพงษ์ ใหญ่กระโทกโรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นางสาวธมนภัชร์ จันทร์จะบวกโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นายทวีป สิงห์ศาสตร์โรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายประสาน กระฐินเทศโรงเรียนบ้านหูทำนบประธานกรรมการ
2. นางสำลี ไหลครบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการ
3. นายจุฬพงษ์ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวราวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประสาน กระฐินเทศโรงเรียนบ้านหูทำนบประธานกรรมการ
2. นางสำลี ไหลครบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการ
3. นายจุฬพงษ์ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวราวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประสาน กระฐินเทศโรงเรียนบ้านหูทำนบประธานกรรมการ
2. นางสำลี ไหลครบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการ
3. นายจุฬพงษ์ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวราวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประสาน กระฐินเทศโรงเรียนบ้านหูทำนบประธานกรรมการ
2. นางสำลี ไหลครบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการ
3. นายจุฬพงษ์ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวราวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี เกิดศรีทองโรงเรียนบ้านเทพพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ ประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกราดกรรมการ
3. นางกาญจนา ประทุมตาโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประยูรศรี เนืองภาโรงเรียนบ้านเทพพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวทับทิม เที่ยงนนดาโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นางนางรัชนี เทือนสุทนโรงเรียนบ้านลำนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางคำเสร็จ ปักเคเตโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางละมุน บุญปัญญาโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์กรรมการ
3. นางวีรยา พลหนองหลวงโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทรงพล พลศรีโรงเรียนบ้านเทพพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางชนิดา ศาสตราโชติโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อยกรรมการ
3. นายมนตรี สำรวมจิตโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทิพวรรณ หาญวารีโรงเรียนอนุบาลปะคำประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ หงษ์วิเศษโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
3. นางอัญชลี สวัสล้ำโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุรมย์ อินทะเสนโรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ มากวงษ์โรงเรียนอนุบาลปะคำกรรมการ
3. นายทวีพงษ์ ดีพันธ์โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุรมย์ อินทะเสนโรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ มากวงษ์โรงเรียนอนุบาลปะคำกรรมการ
3. นายทวีพงษ์ ดีพันธ์โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุภมิตร สาวสุดโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติกาญจน์ อันดีโรงเรียนบ้านระนามพลวงกรรมการ
3. นางราวดี รัตนเพชรโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ดำรงเธียรกุลโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สุขรัตน์โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวผาสุก ไทยยินดีโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
4. นางละม่อม แสงสว่างโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์กรรมการ
5. นายนิพล ทองคำดีโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
6. นางภัคสุภา เบ็ญณรงค์โรงเรียนบ้านสมจิตกรรมการ
7. นายสงคราม ประชิดครบุรีโรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ดำรงเธียรกุลโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สุขรัตน์โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงกรรมการ
3. นางสาวผาสุก ไทยยินดีโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
4. นางละม่อม แสงสว่างโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์กรรมการ
5. นายนิพล ทองคำดีโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
6. นางภัคสุภา เบ็ญณรงค์โรงเรียนบ้านสมจิตกรรมการ
7. นายสงคราม ประชิดครบุรีโรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]