สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 28 4 2 3 34
2 อนุบาลหนองหงส์ 25 8 4 3 37
3 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ 23 9 2 6 34
4 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 23 9 1 3 33
5 กมลลักษณ์ 23 4 4 3 31
6 บ้านปากช่อง 21 3 0 4 24
7 แสนสุข 19 12 2 3 33
8 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 19 4 4 1 27
9 อนุบาลโนนสุวรรณ 18 6 2 7 26
10 บ้านขามเสม็ดบำรุง 17 6 6 2 29
11 บ้านเทพพัฒนา 17 5 2 2 24
12 บ้านโคกเขาพัฒนา 16 9 3 4 28
13 บ้านหนองตะครอง 16 7 5 1 28
14 บ้านตากอง 15 3 4 6 22
15 บ้านหินโคน 15 2 0 2 17
16 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 14 10 2 6 26
17 บ้านหนองย่างหมู 14 5 0 5 19
18 วัดสุขสำราญ 14 3 2 2 19
19 บ้านโนนสูงน้อย 13 7 5 8 25
20 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 13 5 3 4 21
21 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 13 5 3 2 21
22 บ้านหนองกวางทอง 13 4 6 2 23
23 วัดก้านเหลือง 13 4 2 0 19
24 บ้านหนองหว้า. 13 3 1 6 17
25 บ้านลำนางรอง 13 2 4 6 19
26 ชุมชนบ้านดอนอะราง 12 15 5 5 32
27 อนุบาลโนนดินแดง 12 7 7 5 26
28 มารดาวนารักษ์ 12 7 4 4 23
29 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 11 7 2 1 20
30 บ้านหนองแวง 11 6 4 10 21
31 บ้านถาวร 11 5 4 7 20
32 ชุมชนวัดชุมพร 10 9 3 5 22
33 อนุบาลหนองกี่ 10 7 5 7 22
34 บ้านฝ้าย 10 6 3 3 19
35 ชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 10 5 5 6 20
36 ชุมชนบ้านดอนนางงาม 10 4 5 3 19
37 บ้านทุ่งจังหัน 10 4 3 4 17
38 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 10 3 5 3 18
39 ไทยรัฐวิทยา 26 10 2 1 2 13
40 บ้านสันติสุข 9 6 4 0 19
41 นิภาศิริ 9 6 2 5 17
42 บ้านดอนไม้ไฟ 9 5 3 2 17
43 บ้านแท่นทัพไทย 9 4 3 4 16
44 วัดโนนศรีคูณ 9 3 1 4 13
45 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 9 3 0 0 12
46 บ้านหนองหมี 9 2 3 15 14
47 บ้านหนองน้ำขุ่น 9 1 3 7 13
48 บ้านหนองโคลน 8 8 5 2 21
49 บ้านศรีม่วงแดง 8 8 2 3 18
50 บ้านหนองโบสถ์ 8 7 5 4 20
51 บ้านดอนสมบูรณ์ 8 6 1 3 15
52 บ้านหนองทองลิ่ม 8 4 2 7 14
53 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 8 3 1 12 12
54 บ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 8 2 2 4 12
55 บ้านหนองกง 8 2 0 1 10
56 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 7 12 3 4 22
57 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 7 7 10 5 24
58 บ้านขามน้อย 7 7 4 3 18
59 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 7 6 3 5 16
60 บ้านหนองตาเยา 7 5 3 3 15
61 ชนิดา 7 5 1 1 13
62 บ้านศรีภูมิ 7 1 1 1 9
63 บ้านโคกไม้แดง 7 0 0 1 7
64 บ้านป่าไม้สหกรณ์ 6 4 2 5 12
65 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 6 4 1 1 11
66 บ้านหูทำนบ 6 3 3 5 12
67 บ้านทุ่งใหญ่ 6 3 1 0 10
68 บ้านสระสะแก 6 2 3 4 11
69 วัดน้ำไหล 6 2 2 1 10
70 บ้านบาระแนะ 6 2 2 1 10
71 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 5 7 2 2 14
72 อนุบาลปะคำ 5 6 3 5 14
73 บ้านสุขสำราญ 5 5 2 2 12
74 บ้านหนองพลวง 5 4 1 1 10
75 บ้านโคกปราสาท 5 4 0 0 9
76 บ้านโคกยางหนองตาสี 5 2 2 4 9
77 บ้านโคกกระชาย 5 2 0 0 7
78 บ้านโคกยาง 5 1 2 3 8
79 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 5 1 2 0 8
80 ภรภัทร 5 1 1 2 7
81 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 4 9 2 5 15
82 บ้านปลื้มพัฒนา 4 8 1 4 13
83 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 4 7 4 7 15
84 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 4 5 1 1 10
85 มารีพิทักษ์ 4 4 5 3 13
86 บ้านบุกระสัง 4 4 4 3 12
87 บ้านนายาวสามัคคี 4 4 2 1 10
88 บ้านแท่นบัลลังก์ 4 4 1 1 9
89 บ้านสระขาม 4 3 5 8 12
90 บ้านหนองหญ้าวัว 4 3 1 0 8
91 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 4 3 0 2 7
92 บ้านโคกลอย 4 2 2 3 8
93 บ้านห้วยก้อม 4 2 2 1 8
94 เบญจมาศกุญชร 4 2 1 5 7
95 บ้านน้อยหนองหว้า 4 2 1 2 7
96 บ้านซับคะนิง 4 2 0 2 6
97 บ้านหนองบัวลี 4 1 0 1 5
98 บ้านเขว้า 4 1 0 1 5
99 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 4 1 0 0 5
100 บ้านสำราญ 4 0 3 1 7
101 วราวัฒนา 4 0 1 0 5
102 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 4 0 0 1 4
103 วัดห้วยหิน 4 0 0 0 4
104 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 3 8 5 2 16
105 บ้านสระขุด 3 7 1 1 11
106 บ้านหนองตาดำ 3 6 8 6 17
107 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 3 6 3 2 12
108 บ้านบุ 3 5 5 2 13
109 บ้านหนองถนน 3 5 0 0 8
110 วรเวทยากร 3 4 3 7 10
111 ราชประชานุเคราะห์ 3 4 2 2 9
112 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 3 4 1 1 8
113 บ้านโคกตะโก 3 3 1 1 7
114 บ้านหนองกราด. 3 3 1 0 7
115 บ้านบัวตะเคียน 3 2 2 1 7
116 บ้านอุบลสามัคคี 3 2 1 1 6
117 บ้านน้อยสะแกกวน 3 2 1 1 6
118 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 3 2 1 0 6
119 บ้านม่วงงาม 3 1 1 0 5
120 บ้านนาจาน 3 1 0 1 4
121 บ้านหนองกราด . 3 1 0 0 4
122 บ้านโคกลอย. 3 0 2 2 5
123 ชุมชนบ้านโคกว่าน 3 0 1 0 4
124 บ้านปรือพวงสำราญ 3 0 1 0 4
125 บ้านทุ่งโพธิ์ 3 0 1 0 4
126 บ้านหนองละหานทราย 3 0 0 2 3
127 บ้านราษฎร์รักแดน 2 5 0 1 7
128 บ้านหนองเสม็ด 2 4 2 1 8
129 บ้านโคกมะค่า 2 4 1 3 7
130 บ้านตะโก "วันครู 2501" 2 2 8 0 12
131 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 2 2 2 0 6
132 บ้านโคกสว่าง 2 2 1 2 5
133 บ้านโคกสะอาด 2 2 0 2 4
134 บ้านกระเบื้อง 2 2 0 1 4
135 บ้านก้านเหลือง 2 2 0 0 4
136 บ้านสระตะเคียน 2 2 0 0 4
137 บ้านเสลาโสรง 2 1 3 0 6
138 บ้านสะเดาหวาน 2 1 2 0 5
139 บ้านโคกเฟือง 2 1 1 1 4
140 บ้านหนองหัวหมู 2 1 0 0 3
141 บ้านไทรออ 2 1 0 0 3
142 มูลนิธิรุ่งนภา 2 1 0 0 3
143 บ้านหนองเสม็ด. 2 1 0 0 3
144 บ้านโคกขาม 2 1 0 0 3
145 บ้านหนองตะคร้อ 2 0 2 0 4
146 บ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 2 0 1 0 3
147 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 2 0 0 1 2
148 บ้านหนองกราด 2 0 0 1 2
149 บ้านคลองหิน 2 0 0 0 2
150 บ้านโกรกแก้ว 2 0 0 0 2
151 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 2 0 0 0 2
152 บ้านโพธิ์ทอง 1 6 2 4 9
153 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 1 5 7 2 13
154 บ้านหนองยาง. 1 4 1 3 6
155 บ้านโนนศิลา 1 3 3 3 7
156 บ้านโคกสูงคูขาด 1 3 1 1 5
157 บ้านเทพพยัคฆ์ 1 3 1 0 5
158 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 1 2 3 2 6
159 บ้านสองพี่น้อง 1 2 3 1 6
160 บ้านโนนขี้เหล็ก 1 2 2 2 5
161 บ้านหนองม่วง. 1 2 2 1 5
162 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 1 2 2 1 5
163 บ้านทุ่งไผ่ 1 2 1 1 4
164 บ้านหนองรี 1 2 1 1 4
165 จตุคามราษฎร์วิทยา 1 2 1 0 4
166 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 1 2 0 0 3
167 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 1 1 4 1 6
168 บ้านหนองเพชร 1 1 3 1 5
169 บ้านกองพระทราย 1 1 2 1 4
170 บ้านชุมแสง 1 1 1 0 3
171 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 1 1 1 0 3
172 บ้านส้มป่อย 1 1 0 1 2
173 บ้านหนองบอน 1 1 0 0 2
174 บ้านวังกระโดน 1 1 0 0 2
175 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 1 1 0 0 2
176 บ้านตะกรุมทอง 1 0 2 1 3
177 บ้านหนองบัว 1 0 2 0 3
178 บ้านคลองโป่ง 1 0 1 2 2
179 บ้านหนองปรือ 1 0 1 1 2
180 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร 1 0 1 1 2
181 บ้านโคกงิ้ว 1 0 1 0 2
182 บ้านสว่างพัฒนา 1 0 0 1 1
183 บ้านหนองถั่วแปบ 1 0 0 1 1
184 บ้านหนองเต่า 1 0 0 0 1
185 บ้านยายคำ 1 0 0 0 1
186 บ้านขลุงไผ่ 1 0 0 0 1
187 บ้านตลาดแย้ 1 0 0 0 1
188 บ้านบุตาเวสน์ 1 0 0 0 1
189 บ้านสมจิต 1 0 0 0 1
190 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ 1 0 0 0 1
191 บ้านลุงขี้หนู 0 4 3 1 7
192 วัดเย้ยปราสาท 0 4 2 2 6
193 บ้านโคกตาพรม 0 3 4 4 7
194 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด 0 3 1 3 4
195 บ้านโคกยางหนองถนน 0 3 0 0 3
196 ตุลยาธร 0 2 0 0 2
197 บ้านไทยเจริญ 0 2 0 0 2
198 บ้านผไทรวมพล 0 1 2 0 3
199 บ้านหนองไผ่ 0 1 2 0 3
200 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 0 1 1 1 2
201 วัดกัลยาณธรรมาราม 0 1 1 1 2
202 บ้านหนองหว้า 0 1 1 0 2
203 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 0 1 0 1 1
204 บ้านหนองแช่ไม้ 0 1 0 1 1
205 บ้านนิคมเขต 0 1 0 0 1
206 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 0 1 0 0 1
207 บ้านหนองมัน 0 1 0 0 1
208 บ้านหนองโบสถ์. 0 1 0 0 1
209 บ้านเสลา 0 1 0 0 1
210 ไทยรัฐวิทยา 90 0 1 0 0 1
211 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 0 0 3 0 3
212 บ้านคูขาดน้อย 0 0 2 0 2
213 บ้านไทยสามัคคี 0 0 2 0 2
214 บ้านจาน 0 0 1 2 1
215 บ้านสวายสอ 0 0 1 0 1
216 บ้านหนองกก 0 0 1 0 1
217 ไตรคาม 0 0 1 0 1
218 บ้านสระประดู่หนองมะค่า 0 0 0 1 0
219 บ้านโคกสมบูรณ์ 0 0 0 1 0
220 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 0
221 บ้านโคกโสนทองวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 1,111 645 393 436 2,149