แจ้งแนวทางการเข้าร่วมการแข่งขันของตัวแทนกลุ่มโรงเรียน

ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เตรียมหลักฐานแสดงตัวตนของนักเรียนที่ทางราชการออกให้ เช่น  บัตรประจำตัวนักเรียน  บัตรประจำตัวประชาชน  มาแสดงที่จุดลงทะเบียนการแข่งขันทุกคน
 

วันจันทร์ ที่ 06 ตุลาคม 2557 เวลา 19:05 น.