แจ้งรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมสวดมนต์แปล)

       การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปล  ด้วย สพฐ. ได้กำหนดเกณฑ์การประกวดสวดมนต์แปล ของ สพป. ให้สามารถประกวดได้  2  ประเภท  ได้แก่ การประกวดสวดบาลีแปลไทย  และการประกวดบาลีแปลอังกฤษ  โดยให้ สพป. คัดเลือกตัวแทนกิจกรรมนี้ได้เพียง  1  ประเภทเท่านั้น  ในการนี้  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  จึงขอให้กลุ่มโรงเรียนคัดเลือกตัวแทนกิจกรรมดังกล่าวมาเพียงทีมเดียว (ประเภทเดียว)  โดยเลือกทีมที่มีผลงานดีที่สุดเป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียน  

11 กันยายน  2557                                    

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 11:02 น.