การลงทะเบียนตัวแทนกลุ่มโรงเรียน

     ให้กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน  ตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนตัวแทนที่จะเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยจำนวนทีมที่อยู่ในระบบฯ  รายการละ    ทีม  เท่านั้น  หากกลุ่มใดมีรายชื่อมากกว่า  ๑  ทีม  ขอให้ดำเนินการนำทีมที่ไม่ใช่ตัวแทนกลุ่มออกจากระบบ  ทั้งนี้  สพป.บร.๓ จะทำการปิดระบบฯ  ในวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๒๔.๐๐  น.

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 20:44 น.