รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 เมษายน 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายวรโชติ  แทนนคร
 
1. นางนฤมล  คำโฮง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  บำเพ็ญพงษ์
 
1. นางอัชฌาพรรณ  ลำเภาพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสะแก 1. เด็กชายชูเกียรติ  ปิชุมแสง
 
1. นางชวนชม  ไถกระโทก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1. เด็กหญิงพรรณิกา  แก่นศรี
 
1. นางอนัญญพร  จีนเป็นวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กหญิงธีราพร  สีหาบุตร
 
1. นางมะลิสา  โม้งปราณีต
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 1. นางสาวอรญา  สุนารินทร์
 
1. นายเกษมศานต์  ศรีบุญเรือง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พรมนอก
 
1. นางสุพรรณี  ชาติประสพ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนันทนา  เทพเนาว์
 
1. นางพรนิชา  ทะยอมใหม่
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 1. นายจิรายุส  มนจังหรีด
 
1. นางทิพมาศ  ปัญญาใส
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 1. เด็กหญิงปนัดดา  พงษ์เพ็ชร
2. เด็กหญิงปภัสสรา  ดวงศรี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงศรี
 
1. นายปฐม  เพริดพราว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ยมนา
2. เด็กหญิงมาริสสา  มีทอง
 
1. นางวชิราพรรณ  ศรีวรรณ
2. นางณีราวรรณ  บุญด้วง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ควรคง
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  นางวงษ์
 
1. นายเกษมศานต์  ศรีบุญเรือง
2. นายสุเมธ  อภัยจิตร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลอย 1. เด็กชายพรชัย  ชารัมย์
 
1. นางจีรนันท์  กองเงินนอก
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิภาศิริ 1. เด็กชายเด็กชายธรรมนูญ  สรณาคมน์
 
1. นางสาวดุษิตา  คำจันดา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมบูรณ์
 
1. นางสุดารัตน์  อะช่วยรัมย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กหญิงพลอยชยา  พลแสน
2. เด็กหญิงเกศกนก  แต้มพงษ์
3. เด็กหญิงเด่นนภา  เกิดมงคล
 
1. นางสาวสุนันธิณี  รัตนจันทร์
2. นายจตุพร  ทองพระพักตร์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงกานดา  บุญไกร
2. เด็กหญิงภนิชญาภา  ภัทรธนวิสาร
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  บุญเชิด
 
1. นางสาวสุภนิจ  แผ้วพลสง
2. นางวชิรารัตน์  ธนภัทร์จิรานนท์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ชัยรัตน์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ยอดนางรอง
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  เลียนไธสง
 
1. นางรัตนาภรณ์  ศรีโยธา
2. นางพนิดา  วิรุณพันธ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ลอนดอน
2. เด็กหญิงพิยพร  ปักษา
3. เด็กหญิงวรรณิภา  จิตรจันทร์
 
1. นางธิดารัตน์  รักสัตย์
2. นางอุไรวรรณ  หมั่นประโคน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กชายชาคริต  วิเศษเนตร
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางนิภาพร  ศรีบุญเรือง
2. นาง.  .
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายจุฬาพงษ์  ทรงพระ
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ดีทองหลาง
 
1. นางสาวณภัสร์ชนก  บุญมา
2. นางสาวไพรลิน  พรมโสภา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภรภัทร 1. เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  เอี่ยมสร้อย
 
1. นายสุทธิโรจน์  หันสันเทียะ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชลิตา  โรมไธสง
 
1. นางสาวสุภัทร  จีนปรุ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 1. เด็กหญิงเนตรณพิชญ์  รองกระโทก
 
1. นางสุพรรณี  แสนมณี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1. เด็กหญิงชนิสรา  สาครไทย
2. เด็กหญิงธัญชนก  ด่านสุนทรวงศ์
3. เด็กหญิงนันทัชภรณ์  มัจฉาชาญ
 
1. นางสาวดวงนภา  โลมปลา
2. นางสาวผ่องพรรณ  ประวัติ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มาตขาว
2. เด็กหญิงสุนิสา  วิเศษ
3. เด็กหญิงสุภาพร  สาสะนำ
 
1. นางพรเพ็ญ  พงศ์พิพัฒน์ชัย
2. นางจารุมาศ  อินทร์แป้น
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กหญิงกีรติยา  ซองผม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุดหอม
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  จันทร์ไทย
 
1. นางสาวสุกัญญา  อาสานอก
2. นางสาวจุรีรัตน์  คนรู้
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เห็มเงิน
2. เด็กหญิงศรัณยา  ชินวงศ์
3. เด็กหญิงสุธิดา  อังกาบ
 
1. นางศรีไพ  สมฤทธิ์
2. นางสาวรัตน์ดา  ทานกระโทก
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เตียบประโคน
2. เด็กชายวุฒิชัย  สระปัญญา
3. เด็กชายอิศราชัย  อันทะโส
 
1. นายธนรัฐ  สุทธะสนธิ์
2. นางสาวนงลักษณ์  โล่ห์ทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงศิริพร  มูลจังหรีด
2. เด็กหญิงสุภาพร  เพียเพ็ง
3. เด็กชายเอ๋  บุญเต็ม
 
1. นางนงลักษณ์  สำรวมจิต
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกง 1. เด็กหญิงปรางทอง  ภาเมืองคง
2. เด็กหญิงศิริลักษ์  พลับสระน้อย
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ภักดิ์กระโทก
 
1. นางอุ่นเรือน  นาคศิริชัยกุล
2. นายพงษ์ศิริ  นาคศิริชัยกุล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปะคำ 1. เด็กหญิงกัลญา  ปั้นไว
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  เนียมกูล
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีโสภณ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุนทรินทร์
2. นางสาวประภัสสร  จันดากุล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 1. เด็กชายธนธรณ์  บุญชิต
2. เด็กหญิงเบญจมาพร  เย็นเหลือ
 
1. นางดวงพร  มหาบุญ
2. นางกฤตยา  สกุลมหาบดี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายพรประเสริฐ  ศรีบุษ
 
1. นายอรุณ  กมลมา
2. นางสาวอาทิตยา  ขำจิตร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 1. เด็กชายทรงพล  ศรีบัวเอี่ยม
2. เด็กชายวรชัย  พุทธขจร
 
1. นางสุรางค์  อดทน
2. นายณรงค์  อดทน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ม่วงชาติ
2. เด็กชายอนุภาพ  ตลับทอง
 
1. นางสมพัก  ละเอียด
2. นางสาวรัชนี  ม่านทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 1. เด็กชายลัคนทิน  เข็มทอง
2. เด็กชายสมบูรณ์  ดาศรี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีบุญเรือง
2. นายสุภาพ  วงศ์ประสิทธิ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 1. เด็กชายสมพงษ์  คุณวงศ์
2. เด็กชายใกล้รุ่ง  เรืองศรี
 
1. นางพรเพ็ญ  พงศ์พิพัฒน์ชัย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กชายพิชิต  เล็กประโคน
2. นายศุภสัณฑ์  อินจันดี
 
1. นายวิทยา  กลีบกลาง
2. นางสาวปวีณา  กลีบกลาง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน 1. เด็กชายกฤษณ์   อาชญาสิทธิ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์ แสนสง่า  แสนสง่า
3. เด็กชายภูวิศ   พรมบุปผา
4. เด็กชายวรเชษฏ   อ่อนศรี
5. เด็กชายสุภัทรชัย   อยู่สาโก
 
1. นางสาววิไลวรรณ  แก้วอำไพ
2. นางสมจิต  ตรีกูล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เกษรนวล
2. เด็กหญิงภัชราวดี  อัครกิตติธาดา
3. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  ชูชัย
4. เด็กหญิงสุจิรา  ฉิมพาลี
5. เด็กหญิงสุรีพร  สายชัยภูมิ
 
1. นางกนกวรรณ  สิงห์ห่วง
2. นางปราณี  สวัสดีพุทรา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุมาลุ
2. เด็กหญิงคณิตกุล  ศรีวะรม
3. เด็กหญิงลดา  อินทรวิชัย
4. เด็กหญิงหรรษา  อัมพวันน์
5. เด็กหญิงอาริสา  ทวนกลาง
 
1. นายสันติ  พวงไธสง
2. นางละมัย  บุญประสาท
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  ทองคณิต
2. เด็กหญิงมุทิตา  สังข์ศิลา
3. เด็กหญิงสุปรียา  หวังดี
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุขสิงห์
5. เด็กหญิงอรทัย  หาญปัญญา
 
1. นางมลฤดี  ประยูรคง
2. นางสาวสุภา  กำลังงาม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. เด็กหญิงจันทิมา  พันธุ์ศรี
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ยศอ่อน
3. เด็กหญิงนาลหงส์  เมรัตน์
4. เด็กหญิงภัทรนันท์  ทำประเสริฐ
5. เด็กหญิงอัจฉรา  วิจิตรศักดิ์
 
1. นางวิราวรรณ  จันทะเมนชัย
2. นางสาวพัชรี  มาตา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรปภา  เพ็งมูล
2. เด็กหญิงศุภนิตย์  คุณพา
3. เด็กหญิงอนัญตญา  ศรีโท
4. เด็กหญิงอิสริยา  ชอบหาญ
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ธงชัย
 
1. นางอำไพ  พรหมบุตร
2. นายเรียด  พรหมบุตร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กหญิงกาญจนา  โกยชัย
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  มั่งนางรอง
3. เด็กชายวรปรัชญ์  เสนารักษ์
4. เด็กชายวุฒิภัทร  บุตรศรี
5. เด็กชายสามารถ  มูลหา
 
1. นายสายชล  จันทร์สิงห์
2. นายทวีป  สิงสาท
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ซิวกระโทก
2. เด็กหญิงธัญจิรา  วงค์คอบ
3. เด็กหญิงสุวรรณา  มาโค
4. เด็กหญิงสุวิมล  คงสอดทรัพย์
5. เด็กชายอติชาติ  ศรีนาคา
 
1. นางสาวชนากานต์  ไพรพฤกษ์
2. นางสาวพิทยารัตน์  เรืองรัมย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  สวยประโคน
2. เด็กหญิงทิพย์อักษร  บัวใหญ่รักษา
3. เด็กชายธนายง  ช่างนำ
4. เด็กชายธนาวัฒน์  ยศประเสริฐ
5. เด็กหญิงพัสสน  ปานเพชร
6. เด็กหญิงภัทรวริทร์  คลี่เพชร
7. เด็กหญิงยุภาวดี  สุขสกุล
8. เด็กหญิงวิราตรี  ไชยศรี
9. เด็กชายศุภวัฒน์  เสาเปรีย
10. เด็กหญิงสกุณา  สีดาชมภู
11. เด็กหญิงสุกัญญา  สีดาชมภู
12. เด็กชายสุทธิราช  ชูสันเทียะ
13. เด็กหญิงอธิตะญา  นาคประโคน
14. เด็กหญิงอรพิน  ดำริรัมย์
15. เด็กหญิงเบญจภา  เสนเพ็ง
 
1. นางสาวนาตยา  บุญใบ
2. นางสาวพิทยารัตน์  เรืองรัมย์
3. นางสาวชนากานต์  ไพรพฤกษ์
4. นางสาวกัญญา  พยัคกุล
5. นางกิ่งมะลิกา  เทียนทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 1. เด็กชายกฤษณะ  พูนทองหลาง
2. เด็กหญิงกันยาพร  ลำดวนหอม
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิื  คำแก้ว
4. เด็กชายณัฐกานต์  รักงาม
5. เด็กชายณัฐดนัย  ธรรมดา
6. เด็กชายธีรภัทร  ทีลาด
7. เด็กชายปฏิภาณ  อาสาคติ
8. เด็กชายปุรยวีร  ลีแสน
9. เด็กชายพุฒิพงษ์  ทิ้งแสน
10. เด็กชายมนตรี  ไทยธานี
11. เด็กหญิงมาติกา  จารุพรรณพิทักษ์
12. เด็กชายรุ่งสุริยา  จันดาวงศ์
13. เด็กชายวัชระ  คำโส
14. เด็กชายวิทวัส  ไทยธานี
15. เด็กชายวีรยุุทธ  พลดงนอก
16. เด็กชายศิขริน  พรมโกฎิ
17. เด็กชายสรนันท์  เลยอง
18. เด็กชายเจษฎาภรณ์  มาตาชาติ
19. เด็กชายเทวนาถ  แก้วสลับสี
20. เด็กชายไตรภูมิ  โยยรัมย์
 
1. นายทวี  ศรีนาม
2. นางรัชนี  อภัยจิตร
3. นางสุมาลี  รุ่งอรุณ
4. นางสาวฐิติมา  สีระสูงเนิน
5. นางสาวอำพรรณีย์  แพทย์รัตน์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  โพธิ์ชัย
 
1. นางวันเพ็ญ  เณรเกิด
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 1. เด็กหญิงอภิญญา  มณีพันธ์
 
1. นางสาวอ้อยทิพย์  โอฬาร์ศาสตร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงธญา  พิมพ์จันทร์
 
1. นางสาวสมมาตร  ลอแท
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กชายสรวิทย์  สาลีเกิด
2. เด็กหญิงอุชา  วลี เดวิส
 
1. นางอรรัชช์ฐาน์  อัมพานนท์
2. นางบำรุงรัตน์  ชาติประสพ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 1. เด็กชายวิทวัส  มูลวงศ์
2. เด็กหญิงอารยา  ศักดิ์เดชาเรืองศรี
 
1. นางชิติภา  จินเจา
2. นายศิริศักดิ์  ใจเย็น
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กหญิงนัฐตยา  การงานดี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ยุตกิจ
 
1. นางรันดร  เหล็กกับทอง
2. นายสมบูรณ์  คุ้มไพฑูรย์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงกาญจนา  พิรักษา
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงณัชชา  กัญญาโพธิ์
4. เด็กหญิงนงนุช  ชินรัมย์
5. เด็กหญิงนิตยา  บุญครอง
6. เด็กหญิงมนัญชยา  กุยลอยทาม
7. เด็กหญิงวรนุช  จันทาคำ
8. เด็กหญิงวราภรณ์  อาจสุโพธิ์
9. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ดาบจันทร์
10. เด็กหญิงอธิชา  โคนาบาล
 
1. นายถนอมศิลป์  ทรงบันดิษฐ์
2. นายชนะ  ทองสุข
3. นางนวลฉวี  อินทรามาลัย
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กหญิงคีริสา  แก้วการ
2. เด็กหญิงชนรดี  ภูฆัง
3. เด็กหญิงชนัญท์ญา  สุดาปั่น
4. เด็กหญิงชลธิภาดา  ราศา
5. เด็กหญิงพุทธิดา  ราศา
6. เด็กหญิงภัสสร  มีสานุ
7. เด็กหญิงมิญชญา  สิมวงศ์
8. เด็กหญิงวันวิสาข์  สีนวลจันทร์
9. เด็กหญิงศศิวิมล  อาภรรัตน์
10. เด็กหญิงศิริกาญจน์  เชนประโคน
11. เด็กหญิงสุธาริณี  พัดทอง
12. เด็กหญิงอมิตตา   เจริญรัมย์
13. เด็กหญิงอลิสา  โสวภาค
14. เด็กหญิงอาคิรา  ป่าเจือ
15. เด็กหญิงอาภาภัทร  มวยกระโทก
 
1. นายอภิมุข  หลิมกุล
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญพูล
2. เด็กชายขจรศักดิ์  โสรเนตร
3. เด็กชายทศพร  พฤกษาสิริชัย
4. เด็กชายทศวรรษ  บุปผาชาติ
5. เด็กหญิงนิธินันท์  หนูเทศ
6. เด็กชายประพงษ์  บุญทอง
7. เด็กหญิงประภัสสร  สารนอก
8. เด็กชายพุฒนันท์  คงสวัสดิ์
9. เด็กหญิงวราภรณ์  ประชาตรี
10. เด็กชายวราวุธ  จันทร์ทา
11. เด็กชายวีระพงษ์  สหุนันต์
12. เด็กชายสัณหณัฐ  มีมัน
13. เด็กชายอภิสิทธิ  บุญสุข
14. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ไทยลือนาม
15. เด็กชายเข็มขาว  เกษศิริ
 
1. นางจริยา  ทิมพิทักษ์
2. นางสาวชญาภา  ประจักษ์
3. นางมะลิวัลย์  กลีบกลาง
4. นางสุธิตา  มั่นกลาง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  สีพะเนา
2. เด็กชายอริญชย์  จันทร์แก้ว
 
1. นายศิริศักดิ์  ใจเย็น
2. นางอาทิตยา  วงศ์ประยูร
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 1. เด็กหญิงจิรพัฒน์  น้อยอาสา
2. เด็กหญิงพัชริดา  วานสูงเนิน
 
1. นายอนุศักดิ์  ดาลุนฉิม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 1. เด็กชายรัฐภูมิ  แดงชาติ
 
1. นายธีรทัศน์  วิเศษฤทธิ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1. เด็กชายภูริณัฐ  คงทวี
 
1. นายเพชรรินทร์  อินภู่
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1. เด็กหญิงจันจิรา   พูนแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา   ทองใบ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวราวัฒนา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เมาลี
 
1. นางนิตยา  ประสงค์ทรัพย์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวราวัฒนา 1. เด็กหญิงจันทิมา  แหวนวิเศษ
 
1. นางนิตยา  ประสงค์ทรัพย์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1. เด็กชายสุเมธ   ญาตินิยม
 
1. นางสาวนิตยา   ทองใบ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 1. เด็กชายรัชพล  ทับทัน
 
1. นางสาวสุภาทิพย์   จำลองชาติ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 1. เด็กชายเอกราช  จิตเจริญ
 
1. นายสุรเดช  อยู่จงดี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงดวงใจ  โจกรัมย์
2. เด็กหญิงอนัญญา  ไทยแท้
 
1. นางรัชนี  ธีรวิโรจน์
2. นางจริญญา  จันทร์แดง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กหญิงปิยดา  สังทองหลาง
2. เด็กชายพฤหัส  มีชัย
 
1. นางสาววิลาวัลย์  บุตรศรีสวย
2. นางเพียร  จงตั้งกลาง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เลากระโทก
2. เด็กหญิงสุกัญญา  วาวิลัย
 
1. นางสาวทัศนี  แสนท้าว
2. นายสุวิทย์  บุญวงค์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 1. เด็กชายบรรณวัชร  เการัมย์
 
1. นายนิมิตร  ตาชูชาติ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. เด็กหญิงชาลิสา  สีดา
2. เด็กชายปรีชา  ตาทอง
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สาโรจน์
 
1. นางปาริฉัตร  อินทร์นอก
2. สิบเอกหญิงบัวบุษกร  โพธิ์กระสัง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกง 1. เด็กชายณัฐรพี  ทองโสภา
2. เด็กชายภูวดล  วิเศษศรี
3. เด็กชายวีระพงศ์  เสนาสังข์
 
1. นายสงกรานต์  คเชนกูล
2. นางวราภรณ์  คเชนกูล
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. เด็กชายพิษณุ  สุขกาย
2. เด็กชายสมเกียรติ  ไกรษร
3. เด็กชายเรวัตร  ตาทอง
 
1. นายสะอาด  พลถาวร
2. นางสุรัชฏา  พลถาวร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 1. เด็กหญิงสิรามล  ศรีช่วง
 
1. นางสาวณัฐริญา  คำโพธิ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  วิเศษน้ำ
 
1. นายกำพล  พรมสร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพิชชากร  แก้วสอาด
 
1. นางสาววัลยา  ฉิมกูล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 1. นายนิพล  เหลวกูล
 
1. นางน้ำฝน  แซ่แต้
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงน้ำมนต์  ศิริเมฆา
 
1. นางบัญญัติ  กาทองทุ่ง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 1. นางสาวชาลินี  กำพูชาติ
 
1. นางน้ำฝน  แซ่แต้
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  คงคำวร
 
1. นางสาวสาวิตรี  โทบุตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 1. นางสาวจุฑารัตน์  รุณกระโทก
 
1. นางน้ำฝน  แซ่แต้
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 1. เด็กชายธนโชติ  สถิตสุข
 
1. นางบัญญัติ  กาทองทุ่ง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เครือพิมาย
 
1. นางสาวณัฐริญา  คำโพธิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  อินพิทักษ์
 
1. นางบัญญัติ  กาทองทุ่ง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรพงษ์  หาดี
 
1. นายกฤษณ์  พวงพันธ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดก้านเหลือง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ถั่วกระโทก
 
1. นางรุจี  อุทโท
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 1. เด็กหญิงพรนิภา  ดีรัมย์
 
1. นางสาวณัฐริญา  คำโพธิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ยางหงษ์
 
1. นายสุนัย  แก้วอำไพ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า. 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  อาทิตย์ตั้ง
 
1. นางสาวมุกดา  มาพิบูลย์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 1. เด็กชายธัชชัย  บัวจะโป๊ะ
 
1. นายภูษิต  น้อยครบุรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แป้นเงิน
 
1. นายสัญญา  ตาชูชาติ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงวะนิสา  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางพวงชมพู  ดีสวาสดิ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดก้านเหลือง 1. เด็กชายกลวัตร  อำตำงาม
2. เด็กหญิงกาญจนา  นิลาพันธ์
3. เด็กชายฎานุกร  มากชุมแสง
4. เด็กชายธีรพงษ์  ปรัชญา
5. เด็กชายภูริช  ด่านกระโทก
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ถั่วกระโทก
7. เด็กหญิงสุภาพร  หล่าไธสง
8. เด็กหญิงอภัสรา  ดีด้วยชาติ
9. เด็กชายเกรียงศักดิ์  หลอดทอง
 
1. นางรุจี  อุทโท
2. นายสมส่วน  เสาวกูล
3. นางกนิษฐดา  เขตรัมย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เครือพิมาย
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  หาดไธสง
3. เด็กชายกิตติพงษ์  เกลี้ยงแสนเมือง
4. เด็กชายคมสัน  ชัยพระอินทร์
5. เด็กหญิงจิรายุ  การสร้าง
6. เด็กหญิงชดาภา  คำตานิตย์
7. เด็กหญิงธีรารัตน์  บัวบังใบ
8. เด็กชายนัทกานต์  อ่วมรุ้ง
9. เด็กหญิงพรนิภา  ดีรัมย์
10. เด็กหญิงพฤกษา  มีพวงผล
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิมพยอม
12. เด็กชายวีรวุฒิ  รักเพื่อน
13. เด็กหญิงสิรามล  ศรีช่วง
14. เด็กหญิงสุนิศา  เนื้อนิล
15. เด็กหญิงเดือนเต็ม  พลจันทึก
 
1. นางสาวณัฐริญา  คำโพธิ์
2. นายเกรียงไกร  บุญเบ้า
3. นายวิชัย  กล้วยประโคน
4. นางสาวสุนิศา  สมศรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 1. เด็กชายกันทรากรณ์  ชาดี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองสุข
3. เด็กชายณัฐพงษ์  น้อยคุณ
4. เด็กชายนวรัตน์  คงชัย
5. เด็กชายบูรพา  เกษรนวล
6. เด็กชายปรารภ  เมืองมูล
7. เด็กชายปรเมษฐ์  สิทธิสาร
8. นายมานพ  ประสงค์ทรัพย์
9. เด็กชายวันเทพ  พันถวิล
10. เด็กชายสรศักดิ์  เฉื่อยฉ่ำ
11. เด็กชายออมสิน  นิลพันธ์
 
1. นายมานพ  ประสงค์ทรัพย์
2. นางอาทิตยา  วงศ์ประยูร
3. นางสาวจุฑามาศ  ภูคงคำ
4. นางศิริบูรณ์  เบ็ญณรงค์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกนกพร  เณรเกิด
2. เด็กชายกิตติคุณ  ภิรมย์สุข
3. เด็กหญิงกีรติ  ศรีผดุง
4. เด็กหญิงกุศลสิริ  น้อยมะโน
5. เด็กชายจิรเมธ  ชนะพันธ์
6. เด็กหญิงชลิญญา  โสวะพัน
7. เด็กชายณัฐวรรธน์  ขวัญเมือง
8. เด็กหญิงดลฤดี  รินทร์อาโปร์
9. เด็กชายนรวิชญ์  เร่ิมปลูก
10. เด็กหญิงนริศรา  มีพวงผล
11. เด็กชายปริพัฒน์  อัครวัตภากุล
12. เด็กชายพรหมมินทร์  อ่อนศรี่
13. เด็กชายพูนอริยะ  พูนมั่น
14. เด็กชายภาณุวัตร  โบสถ์ครบุรี
15. เด็กหญิงศนิชรัตน์  นรสิงห์
16. เด็กชายศุภณัฐ  รอดสืบชาติ
17. เด็กหญิงสุจิตตรา  พุทธิชาติ
18. เด็กหญิงสุภัสรา  โกมลเวที
19. เด็กหญิงเกษณีย์  จูกูล
20. เด็กชายเตชินท์  บุญยกิจ
 
1. นางอำไพวรรณ  วิเศษหมื่น
2. นางเคลือวัน  ธัญญศิรินนท์
3. นางนงนภัส  ทรงประโคน
4. นายพิศุทธิ์  สามเณร
5. นางทัศนีย์  ศรีพลกรัง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระขุด 1. เด็กหญิงขนิษฐา  หลงโศกเชือก
2. เด็กหญิงคีตาภัทร  ลายพยัคฆ์
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  นิลเนียม
4. เด็กหญิงจิดาภา  ที่รัก
5. เด็กหญิงจินต์จุฑา  แทนคำ
6. เด็กหญิงชรินรัตน์  รักสนาม
7. เด็กหญิงชัชฎาวรินทร์  สัตว์ซ้ำ
8. เด็กชายฐานิกา  สิริยานันทกุล
9. เด็กหญิงฐิตารีย์  บุญหว่าน
10. เด็กหญิงดาวประภา  วงษาวิเศษ
11. เด็กหญิงตรีรัตน์  เบาสูงเนิน
12. เด็กชายทศพร  ทรัพย์มี
13. เด็กชายธนกริต  กำพุธเชื้อ
14. เด็กหญิงธนภัทร  กล่ิอมพระทัย
15. เด็กหญิงธิดารัตน์  หนังไธสง
16. เด็กหญิงนันทิยา  กล่อมพระทัย
17. เด็กหญิงน้ำตาล  แสวงพร
18. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทาหอม
19. เด็กหญิงพรสุดา  แสงตะวัน
20. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วิชัยศรี
21. เด็กหญิงพัชรี  สินปรุ
22. เด็กหญิงมธุรดา  กาหลง
23. เด็กหญิงมลิวรรณ  บุตรศรีวงษ์
24. เด็กหญิงวรดา  ละเอียด
25. เด็กหญิงวรรัตน์  พวงทรัพย์
26. เด็กหญิงศศิการ  เทศแก้ว
27. เด็กหญิงศศิธร  ฤาเดช
28. เด็กหญิงสุดารัตน์  พันสมบัติ
29. เด็กหญิงสุธิชา  กรรไตร
30. เด็กหญิงสุภัทรา  พนารินทร์
31. เด็กชายสุริยา  เข็มโพชน์
32. เด็กหญิงอนินทิตา  สารเป็น
33. เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วเกตุ
34. เด็กหญิงอรอุมา  เบาสูงเนิน
35. เด็กหญิงอริสา  วาปีเน
36. เด็กหญิงอัจฉรา  โพธิทา
37. เด็กหญิงอัญชิสา  บัวริ
38. เด็กชายอัฒฑกานต์  พรมมณี
39. เด็กหญิงอินทิรา  กล้าหาญ
40. เด็กหญิงเกวลี  เต็นภูษา
 
1. นายอานนท์  พรมมณี
2. นางสริญญา  มาตนอก
3. นางอัมพร  รักสนาม
4. นางสาวพราวตา  วงศ์จอม
5. นายสมชาติ  ธนูศิลป์
6. นางทิพย์สุคนธ์  อภืษิเถกราช
7. นางสาวจันทร์อรุณ  กอพิทักษ์กุล
8. นางดวงใจ  ศรีวิเศษ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กชายกฤษฎา  ยอดนางรอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จงใจงาม
3. เด็กชายชัยน้อย  สงคราม
4. เด็กชายมงคล  ยี่่รัมย์
5. นายวทัญญู  หนูช่อ
6. เด็กชายสุชาครีย์  แสงสุข
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  กระแจะจันทร์
2. นางนุ่มนวล  วรรณลี
3. นายนิคม   พลอาษา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายคมกริช  หลักกอ
 
1. นางสาวรัตติมา  โค่นถอน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 1. นางสาวนภิสรา  ศรีสร้อย
 
1. นางศุภิสรา  อ่ำแพร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กชายกิตติพันธ์  โพธิ์นางรอง
 
1. นายสันติ  พวงไธสง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กหญิงเอ็มมี่  ดอนกระสินธุ์
 
1. นางสาวตรีประภา  สมบุญศรี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายสุรฉัตร  ศิริโชติ
 
1. นางรัชนีพร  เนียมหัตถี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนิดา 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ปานจิตร
 
1. นางกมลวรรณ  สีสุระ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 1. เด็กชายคฑาเทพ  บุญธรรมมา
 
1. นางสุกัญญา  อุทก
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงศิรินภา   เพ็ชวรรณ์
 
1. นายสันทัด  สาลี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 1. เด็กชายสิรวิชญ์  แป้นชุมแสง
 
1. นายธีระวัฒน์  ศรีวิชัย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กหญิงแพรวรำไพ  รูปเรียม
 
1. Miss RISEN JAN  MORAL
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑) 1. เด็กชายดิสกร  พรหมยะกลาง
 
1. นายธีระวัฒน์  ศรีวิชัย
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 1. เด็กหญิงดวงมณี  กล้าหาญ
 
1. นางนุกุล  ชุมพลวงศ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 1. เด็กชายศรเทพ  โอบจะบก
 
1. นางฐิติรัตน์  สร้อยแก้ว
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระขุด 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วิชัยศรี
 
1. นายสมชาติ  ธนูศิลป์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน 1. เด็กชายจักรี  หงษ์วิเศษ
 
1. นายสมพร  ศรีบุญ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 1. เด็กหญิงกิจติญา  นาไพวัน
 
1. นางสิริพร  วิวาโค
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กชายกฤษนัย  บุญกองชาติ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ปัญญา
3. เด็กหญิงฉัตรนิฎฐา  ชะบัวรัมย์
4. เด็กหญิงชนิดา  เจริญสุข
5. เด็กชายชัยภัทร  รามสีดา
6. เด็กชายชิษณุพงษ์  ฉ่ำโสฬส
7. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เกตุชิต
8. เด็กชายณัฐพล  ศรีณรงค์
9. เด็กชายธวัชชัย  สินธุภูมิ
10. เด็กชายธีรภัทร์  ชัยประสิทธิกุล
11. เด็กชายธีรภัทร์  สีดา
12. เด็กหญิงนัฐสุรางค์  จันทร์อยู่จริง
13. เด็กหญิงน้ำฝน  ประดิษฐิ์วงศ์
14. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เฉื่อยฉ่ำ
15. เด็กชายพชร  ปัตตาเขสูง
16. เด็กหญิงพรรพรรณ  นวลศรี
17. เด็กชายพีรวัฒน์  พวงกระจาย
18. เด็กชายพีรวัตร  ครอมเมอเนีย
19. เด็กชายภูธเนตร  จันทะลาสา
20. เด็กหญิงยศกร  การินทร์
21. เด็กหญิงวันวิสา  ยอดทอง
22. เด็กหญิงวัลลภา  ยตะโคตร
23. เด็กหญิงศิริรัตน์  สนใหม่
24. เด็กชายศิริศักดิ์  เผือกเพียร
25. เด็กชายสรยุทธ  คะแมสันเทียะ
26. เด็กชายสิริยาพร  จันทร์ประโคน
27. เด็กชายสุชาครีย์  ก้านท้าว
28. เด็กชายอมรเทพ  นารี
29. เด็กหญิงอารยา  นาราช
 
1. นายสุนัย  แก้วอำไพ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  เป็นการ
2. เด็กชายกิตติภูม  ครองรุ่ง
3. เด็กชายคมชาญ  บนสันเที่ย
4. เด็กชายฐานนท์  ดาบคำ
5. เด็กชายทศวรรษ  แก้วผนึก
6. เด็กหญิงทิตยา  ทับแสนลี
7. เด็กชายธวัชชัย  ฉิมใหม่
8. เด็กหญิงธิติมา  จันทร์ชม
9. เด็กชายนพนัย  มิละถะโก
10. เด็กหญิงนฤมล  วันผาสุก
11. เด็กชายนันทวัฒน์  หลวงเดช
12. เด็กหญิงบุษยา  ชวดสูงเนิน
13. เด็กหญิงปัทมาพร  ซาไธสง
14. เด็กชายพงศธร  ยศดา
15. เด็กชายพลธิชา  เข็มลา
16. เด็กหญิงพิมพ์พร  แก้วผนึก
17. เด็กชายภัคพงศ์  มหามูลตรี
18. เด็กชายภูธเนศ  พันชมพู
19. เด็กหญิงมณีรัตน์  เที่ยงคูณ
20. เด็กหญิงยุลาวรรณ  พรมจันทร์
21. เด็กหญิงรัตนา  กุนแก้ว
22. เด็กชายศรัณยู  เพวงศ์
23. เด็กหญิงศศิพร  วรรณศิริ
24. เด็กหญิงสุณัฐชา  เที่ยงธรรม
25. เด็กหญิงสุทธิดา  ทัศมี
26. เด็กชายอนุพร  เลพล
27. เด็กหญิงอมิตตา  สอนโพนงาม
28. เด็กหญิงอริศรา  ภาวะรัตน์
29. เด็กหญิงอารยา  แก้วมา
30. เด็กหญิงอารีย์ญา  แก้วดวงดี
31. เด็กหญิงเกร็ดมณี  มังกรณ์
32. เด็กชายเมธา  สังสัมฤทธิ์
 
1. นายเฉลิมพร  สารศรี
2. นายชัยสิน  แก้วสิพรม
3. นางสิริพร  วิวาโค
4. นางวิชชุตา  โลไธสง
5. นางนงเยาว์  ภาษี
6. นางบัณยดา  เรืองทา
7. นายสรศักดิ์  ซุนเฮงกุล
8. นายณรงค์ศักดิ์  เทพธานี
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กหญิงชลธิชา  กัญหาสุระ
2. เด็กหญิงปวีณา  สวนเกตุ
3. เด็กหญิงภัศรา  ทรงเนียมศรี
4. เด็กชายภูธเนศ  สุขเสกสัตน์
5. เด็กหญิงรัชนก  สวนวงค์แก้ว
6. เด็กชายวุฒิพงษ์  สุขเสกสัตน์
7. เด็กหญิงศิริพร  จีนรัมย์
8. เด็กชายอรรถพล  สุภาพ
9. เด็กชายอัครวิชญ์  เติมทรัพย์
10. เด็กชายโกรินทร์  สุขบรรเทิง
 
1. นางสาวชลนาฎ  ศรีแก้ว
2. นางสมบูรณ์  หงษ์วิเศษ
3. นายสนิท  หงษ์วิเศษ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กหญิงชลดา  ศรีสุพงศ์
2. เด็กชายทนงศักดิ์  มาเกิดพเนาว์
3. เด็กหญิงทัศนีย์  ดงกันจ่า
4. เด็กหญิงน้ำฝน  เหล็กนาง
5. เด็กชายวทัญญู  เที่ยงธรรม
6. เด็กชายวรรณวัฒน์  อุตราศรี
7. เด็กชายอมรเทพ  แก้วงาม
8. เด็กหญิงอลิษา  พันธ์โภคา
9. เด็กชายเจษฎา  พลาสืบสาย
10. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  ดีงาม
 
1. นางสาวผาสุก  บุญศร
2. นางรัตนาภรณ์  ธรรมมา
3. นางสาวสาวิตรี  โทบุตร
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลีมา
2. เด็กหญิงน้ำอ้อย  มหาศรี
3. เด็กหญิงวนิดา  โพธิ์งาม
4. เด็กหญิงวิมล  คุ้มชุมแสง
5. เด็กหญิงอรัญญา  แจ้งเลิศ
6. เด็กหญิงเกศินี  คงบุรี
 
1. นางศิโรรัตน์  ทองคำดี
2. นายนิพล  ทองคำดี
3. นางสาวพิไลลักษณ์  พันธุ์ชาติ
4. นางวันทนา  รอไธสง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 1. เด็กหญิงจีรนันท์   คงสนิทพะเนา
2. เด็กหญิงสวรรญา   แสงทิม
3. เด็กหญิงสุดาลักษณ์   มาประจง
4. เด็กหญิงอทิตยา  จุฬามณี
5. เด็กหญิงอริสา   ชะมาประโคน
6. เด็กหญิงเอมวิตรา  วิเศษพันธ์
 
1. นางสมจิตร   ศรีกระสังข์
2. นางไพฑูรย์   จิตรากูล
3. นางสุพรรณี  อินนอก
4. นางกระแส  พลจังหรีด
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 1. เด็กชายจิตภาพ   พลีดี
2. เด็กหญิงปนัดดา   อินสูงเนิน
3. เด็กหญิงพรรณิภา   รอดจากเข็ญ
4. เด็กหญิงมโนรา   พรไทย
5. เด็กหญิงสุภาพัฒน์   ราชรินทร์
6. เด็กหญิงเพชรรัตน์   กะปะโคน
 
1. นางสมจิตร   ศรีกระสังข์
2. นางสาวสุภาทิพย์   จำลองชาติ
3. นางสาวกุลจิตรา   จิตรากูล
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กหญิงกุลนันท์  หาญสุวรรณ์
2. เด็กหญิงธิติมา  ม่วงรัศมี
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ธรรมโสม
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  จามชาติ
5. เด็กหญิงสุธินันท์  หาญสุวรรณ์
6. เด็กชายสุพิชฌา  มาระทัด
7. เด็กหญิงอารียา  ชาดี
8. เด็กหญิงเกตกนก  บุญภักดี
 
1. นางศิโรรัตน์  ทองคำดี
2. นายนิพล  ทองคำดี
3. นางจุรีพร  พันธ์สมบัติ
4. นายสมชาย  พันธ์สมบัติ
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. เด็กหญิงกาญจนา  นรสิงห์
2. เด็กหญิงณชนก  จันทร์คง
3. เด็กหญิงนัฐพร  เรืองจอหอ
4. เด็กหญิงพิมลมาส  คชช้างพะเนา
5. เด็กหญิงวาสินี  ภักดีนรินทร
6. เด็กหญิงศิรมาศ  กลิ่นมาลัย
7. เด็กหญิงศิริพร  สงนางรอง
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  พาพันธ์
9. เด็กหญิงอภิสรา  ทะนานทอง
 
1. นายพรหมพิริยะ  ดีสวัสดิ์
2. นางแสงทอง  วงษ์วัฒนะ
3. นางสุดารัตน์  พรมสร
4. นางวนิดา  คลายโศก
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กหญิงจตุพร  ศรีบริบูรณ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีดา
3. เด็กหญิงชนกวนันท์  ศรีสุภโยค
4. เด็กหญิงชรินรัตน์  เข็มบุปผา
5. เด็กหญิงนภัสสร  ไก่แก้ว
6. เด็กหญิงสายธาร  วงศ์วิเศษ
7. เด็กหญิงสิริกร  กิ่งก้านโศรกกลาง
8. เด็กหญิงสุทธิศา  เผ่าจันทึก
9. เด็กหญิงอภิษฎา  โสขวัญฟ้า
10. เด็กหญิงแพรวา  พูนสวัสดิ์
 
1. นายสุรเชษฐ์  เรืองศรีชาติ
2. นางเบ็ญจา  วรารุจนนท์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เรืองปะคำ
2. เด็กชายนัทธพงษ์  ขุนทิพย์ทอง
3. เด็กหญิงพิยดา  หารชนะ
4. เด็กหญิงมัณฑนา  เทพจังหรีด
5. เด็กหญิงเอื้ออังกูร  สอนลัทธิพันธ์
 
1. นายสงคราม  ประชิดครบุรี
2. นายอยู่สอง  แสนศิริ
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายวิทวัส  รักษา
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ได้เปรียบ
 
1. นางชมพูนุช  ลีสม
2. นายปิยะศักดิ์  มาพบ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กหญิงปริดา  สิงรี
 
1. นางสาวจิราภา  สมร่าง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 1. เด็กหญิงอัญชลีพรรณ  บุษบงค์
 
1. นางลัดดาวัลย์  งามขจรกุลกิจ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 1. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ทัศนะ
 
1. นางกัญญารัตน์  อุทัยรัตน์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพิชญ์ชรัตน์  เชิดธีระกุล
 
1. นางสายธิยา  แก้วจันทร์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  ชวัลวิทยโชติกุล
 
1. นางสาวนาถนัดดา  ทองคำ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  จีนเกา
 
1. นางสาวนิตยา  สีสันต์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 1. เด็กหญิงกานติมา  เที่ยงนนดา
 
1. นางลัดดาวัลย์  งามขจรกุลกิจ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  วิสุมา
 
1. นางสุมนา  สาวงค์ตุ้ย
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพิชชากร  กำเพ็ชร
 
1. นางภาวินี  สุขเกษม
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 1. เด็กหญิงสุดา  วงศ์ศรีชา
 
1. นางสาวนิตยา  สีสันต์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 1. เด็กหญิงกวิสรา  นามวงศ์
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สารพิษ
3. เด็กหญิงจีราพร  บุบผามาตะนัง
4. เด็กหญิงวรรณิศา  ปัตยะโส
5. เด็กหญิงศรสวรรค์  เขียวไธสง
 
1. นางสุมนา  สาวงค์ตุ้ย
2. นายบุญถม  เพาะไธสง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1. เด็กหญิงอนัญพร   พุดชู
 
1. นางสาวเกศริน  จันทร์อยู่จริง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1. เด็กหญิงญาณิศา  จีนชาติ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สิงห์คำ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 1. เด็กหญิงอาฑิตยา  การะเกต
 
1. นางสาวพรพรรณ  ทิพย์โภชน์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กหญิงพิมล  ไพเราะ
2. เด็กหญิงเดือนดารา  บุญทอง
 
1. นางวิทยา  กลีบกลาง
2. นางบังอร  พิมพ์พิทักษ์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโคลน 1. เด็กชายชยากร  กุนอก
2. เด็กหญิงปราริชาติ  คำแดง
 
1. นางบานเย็น  บุตรศรี
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทิพย์อักษร
2. เด็กชายพีระพงษ์  สุนทัยพร
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ฤทธิ์ณรงค์
4. เด็กชายวรวุฒิ  ทองวิเศษ
5. เด็กชายศราวุฒิ  สงกูล
6. เด็กชายศักดิ์ดายุทธ  ม่วงชาติ
 
1. นายโกเมศ  โล่ห์นารายณ์
2. นางกัลยา  เทียนวรรณ
3. นางวรุณกาญจน์  สุทธศรีเมธีชัย
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงชนิดา  กลิ่นสุมาลย์
2. เด็กหญิงพนารินทร์  จันทร์สุข
3. เด็กชายภูวนาท  วุธวงค์
4. เด็กชายวรนัฏ  ศรีวิเศษ
5. เด็กหญิงเกตษรินทร์  ม่วงชาติ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ตรวจมรรคา
 
1. นายพุฒิคุณ  ละเอียด
2. นางนัทธมน  รัชนะปกิจ
3. นายชิดชัย  ม่านทอง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1. เด็กหญิงกฤษดา  แลสันเทียะ
2. เด็กหญิงจารุนี  ดอนทอง
3. เด็กหญิงภาวิณี  วิเศษสัย
4. เด็กหญิงมารศรี  ดอนทอง
5. เด็กหญิงมาริณีร์  อ่อนประคำ
6. เด็กหญิงลลิตา  ดำเสนา
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ระบือพิณ
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  แพทย์ประสาท
 
1. นางสาวฑิฆัมพร  ชาติเพชร
2. นางกำไร  วิเศษสมบูรณ์
3. นายประเสริฐ  ปิ่นแก้ว
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูทำนบ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ธุรินไธสง
2. นางสาวกัลยา   ชูแฉล้ม
3. เด็กหญิงกุสุมา   นวลทรัพย์
4. นางสาวนารีรัตน์   ดวงนิล
5. เด็กหญิงนิตยา   เนิบกระโทก
6. นางสาวพาทินุช   พานาเรียง
7. นางสาวมลพิรา   จาบกระโทก
8. นายวิษณุ   อินทร์นอก
9. เด็กหญิงสายรุ้ง   เคียงเคีย
10. นางสาวอภิญญา   ศรีดาพล
 
1. นายกิตติศักดิ์   เที่ยงมน
2. นายสุทัศน์  คงเกลี้ยง
3. นางสาวแพรวนภา   พุตตาล
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับคะนิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พูนพิพัฒน์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ทองมาก
3. เด็กหญิงธนัชพร  ผลไม้
4. เด็กชายธิเดช  ใสสดศรี
5. เด็กชายนิรุตติ์  นนธิจันทร์
6. เด็กชายประกาย  เกษบุรมย์
7. เด็กหญิงมะลิวรรณ  โนนสูง
8. เด็กชายลัทธพล  ลอดกระโทก
9. เด็กชายวงศพันธ์  บุราคร
10. เด็กหญิงสุนิสา  สุวันชัย
 
1. นายสุชาติ  นาราช
2. นางสาวสุภัชชา  ต้าวพรม
3. นางสาววลัยภรณ์  วุฒิพงศ์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงคันธมาลี  แสนศักดา
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองกลม
3. เด็กหญิงดุสิตตา  วุฒิยาสิงห์
4. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ทรงวิผล
5. เด็กชายอิสระพงษ์  ชัยแหม่ง
 
1. นายเรียด  พรหมบุตร
2. นางอำไพ  พรหมบุตร
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ขออินกลาง
2. เด็กหญิงชนากานต์  ถิ่นกลาง
3. เด็กหญิงปริศนา  พรหมเสน
 
1. นางรุ่งอรุณ  ราชแก้ว
2. นางปราณีต  คนชุม
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กหญิงธนาธร  แก้วนางรอง
2. เด็กหญิงพัณณิตา  โพธิ์งอก
3. เด็กหญิงวิภาวดี  ประกิจรัมย์
 
1. นางวรนุช  อิสริยจงกล
2. นางกัญญาพัชร  รสหอม
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กหญิงปิยเนตร  เสนาไทย
2. เด็กหญิงวารินทร์  ดวงอินทร์
3. เด็กหญิงสุจินดา  ตะโพวิญญู
 
1. นางสาวชญาฎา  จันทร์ราตรี
2. นายเฉลิมชัย  ทิพย์จันทร์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 1. เด็กหญิงปิยะพร  โอ่งรัมย์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุประภา
3. เด็กหญิงแก้วเกษ  เกษแก้ว
 
1. นางสาวจีรภัทร  มากทรัพย์ไพศาล
2. นางภครัช  เที่ยงมน
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กหญิงวรรณภา  ประจักษ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หอมเทียม
 
1. นางบังอร  พิมพ์พิทักษ์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กหญิงจรุงรักษ์  แสนสุข
2. เด็กหญิงจันทรา  ประนางรอง
 
1. นางบังอร  พิมพ์พิทักษ์
2. นายทศพล  พิมพ์พิทักษ์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กหญิงพิมล  ไพเราะ
2. เด็กชายศุภสัณฑ์  อินจันดี
 
1. นางบังอร  พิมพ์พิทักษ์
2. นายทศพล  พิมพ์พิทักษ์
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 1. เด็กชายธนากร  แสงสวัสดิ์
2. เด็กชายธนายุทธ  ดียิ่ง
 
1. นายพีระพงษ์  สุขแสวง
2. นายชาญชัย  ชินประโคน
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กหญิงวรรณา  บุญมามอญ
2. เด็กหญิงเทพธิดา  แบะสกุล
 
1. นางบังอร  พิมพ์พิทักษ์
2. นางณัทพร  ขวัญกระโทก
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิภาศิริ 1. เด็กหญิงณัฐชญา  เอียกุล
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แปลเพ็ง
 
1. นายอมร  พัวพันธ์
2. นางอมรรัตน์  พัวพันธ์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 1. เด็กชายเจษฎา  วงศ์จอม
 
1. นายพีรวัฒน์  โพธิ์ทับไทย
 
162 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 1. เด็กชายอรรถวุฒิ  บุญจูง
 
1. นายชาญชัย  สุขจันดี
 
163 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 1. นายพันธกานต์  รัตนวิชัย
 
1. นายทองปาน  แก่นนาคำ
 
164 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 1. เด็กหญิงปานตะวัน  เรียนพิษ
 
1. นางชนิดาภา  พินิจใหม่
 
165 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 1. นายภูวนารถ  พลบัวแก้ว
 
1. นายโกศล  มหานาม
 
166 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. เด็กชายสิงหเดช  นุ่นกลาง
 
1. นายสมเจตต์  เจียรัมย์
 
167 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรพงษ์  หาดี
 
1. นายกฤษณ์  พวงพันธ์
 
168 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 1. เด็กชายอนุชา  การฉิ่ง
 
1. นายอนุศักดิ์  ดาลุนฉิม
 
169 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาระแนะ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ตอรบรัมย์
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงกััลยา  แนวสุจริต
4. เด็กหญิงจิณณรัตน์  เปรียงพรม
5. เด็กหญิงณัฐมล  ลัดกระโทก
6. เด็กหญิงนภาภรณ์  ฟูเฟื่อง
7. เด็กหญิงนิติชาดา  วงค์จันทร์
8. เด็กหญิงนุจรีีย์  กำจัด
9. เด็กชายบุญรอด  สีดาชมภู
10. เด็กหญิงปวรรัตน์  ถินตะขบ
11. เด็กชายภูรี  ศรีสุข
12. เด็กชายมิินธาดา  ตอมพุทรา
13. เด็กหญิงรจนา  ระยาย้อย
14. เด็กชายรุ่งอาทิตย์  เตียบประโคน
15. เด็กชายวันชัย  ศรีสุข
16. เด็กชายสัญญา  ภูบานชื่น
17. เด็กหญิงสุกาย  โขงรัมย์
18. เด็กหญิงสุญาดา  วงค์จันทร์
19. เด็กชายสุนทร  ชำนาญเนาว์
20. เด็กหญิงสุพรรณษา  เตียบประโคน
21. เด็กหญิงสุภัทรา  เติบโต
22. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีภู่
23. เด็กชายสุรชัย  เค้าไธสงค์
24. เด็กหญิงอภิญญา  สาระบัว
25. เด็กชายอภิเชษฐ์  พันธ์กำ่
26. เด็กหญิงอินอร  ลุนลา
27. เด็กหญิงเจนจิรา  รอบรู้
28. เด็กชายเป้  กระพี้นอก
29. เด็กชายเสถียร  บรรเทิงใจ
30. เด็กชายเอ  แพงบุดดี
 
1. นายชัชวาลย์  ประทุมสินธุ์
2. นายณัฐพงษ์  วรสาร
3. นายนครินทร์  มานะดี
4. นางนิรันดร์รัตน์  ฉันทะกุล
5. นางบัวชุม  ทองชุมแสง
6. นางณภัทรัตน์  พึ่งประสพ
7. นางธัญลักษณ์  ประทุมสินธุ์
 
170 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 1. เด็กชายสุรเดช   หินชัด
2. เด็กชายอาทิตย์  คำเอี่ยมดี
 
1. นายณัฐพงษ์   จีนฉายา
 
171 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถนน 1. เด็กหญิงชามาวี  บาลโลง
2. เด็กชายอนุชา  เคนน้ำเที่ยง
 
1. นายณัฐพงษ์  ประกลม
 
172 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พิมไธสง
2. นายทิวานนท์  ทองภูบาล
3. เด็กหญิงอรอุมา  พิมไธสง
 
1. นายสมบูรณ์  เทพศรัทธา
 
173 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 1. นางสาวลัดดา  สินสะโน
2. เด็กหญิงวทัญญุตา  ปักเสติ
 
1. นายปฏิวัติ  ปักเสติ
2. นางพิกุล  ปักเสติ
 
174 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กหญิงปรารถนา  ผาสุขล้ำ
2. เด็กชายอนันต์  นะวินรัมย์
 
1. นายสุเมธ  ทิพย์ศรีหา
2. นางธิดารัตน์  ถิ่นสถาพร
 
175 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 1. เด็กชายกฤษดา  ถาจันทร์
2. เด็กชายภูวเนตร  ไพเราะ
 
1. นายมโนรมย์  ชาติประสพ
 
176 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 1. เด็กชายกีรติวานนท์  การงานดี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  คุมโพธิ์
 
1. นายอภิชาติ  คุยสูงเนิน
2. นายพิพัฒน์พงศ์  คำพันธ์
 
177 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงเดช
2. เด็กหญิงพลอยสวย  พวงมาลา
 
1. นายศุภมิตร  สาวสุด
2. นางศรีประไพ  สาวสุด
 
178 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กหญิงพรไพลิน  กองสกุล
2. เด็กหญิงเสาวภา  พงษ์อินทร์วงษ์
 
1. นางตะวันรัตน์  ประกอบใจ
2. นางสาวสุพิน  สินกระสัง
 
179 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. เด็กหญิงสุภวดี  ฮวดศรี
2. เด็กหญิงอรทัย  จันทะเมนชัย
 
1. นายศุภมิตร  สาวสุด
2. นางศรีประไพ  สาวสุด
 
180 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงกาญจนา  พรหมปา
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ไชยริบูรณ์
 
1. นายพีระพัฒน์  โจทย์พิมาย
 
181 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ลักขนัติ
2. เด็กหญิงชนาภา  วาปีกัง
 
1. นายสมควร  ศรีแสง
2. นางสาครรัตน์  วาปีทะ
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 1. เด็กหญิงทิวากร  หาญทองหลาง
2. เด็กชายนวพล  ส่งพิมาย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  หาญไธสง
 
1. นายกฤษขจร  ศรีถาวร
2. นายธนวัฒน์  ศุภวงค์ชินศรี
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 1. เด็กชายมนตรี  คำแก้ว
2. เด็กชายศุทธิ์  วัฒน์ธนะ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กล้าจริง
 
1. นายสุภาพ  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีบุญเรือง
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกง 1. เด็กชายพุทธรักษ์  คงสุข
2. เด็กชายรัชภูมิ  เภสัชชะ
3. เด็กชายไตรเมฆ  สังข์สุขศรี
 
1. นายสงกรานต์  คเชนกูล
2. นางวราภรณ์  คเชนกูล
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 1. เด็กชายนันทพงษ์  เส็งประโคน
2. เด็กชายประทีป  เครืองรัมย์
3. เด็กชายพีระพงษ์  กันยามาศ
 
1. นายปฎิวัติ  ปักเสติ
2. นางพิกุล  ปักเสติ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 1. เด็กชายดนัย  แสนพลอ่อน
2. เด็กชายนพชัย  ทรัพย์ประเสริฐ
3. เด็กชายอนิวัฒน์  ชัยโชติ
 
1. นายสำราญ  เทพเนาว์
2. นางจุรีพร  สุขเกษม
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กชายบัณฑิต  ศิรินุช
2. เด็กชายมณัฐวุฒิ  เมฆปะคำ
3. เด็กชายโรมพิราม  พงษ์พิทักษ์
 
1. นางสาววาสนา  ปราบสกูล
2. นายไพบูลย์  ตักกศิลาพันธุ์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กหญิงกัลยา  มาศัย
2. เด็กหญิงจรัสพร  สิทธิ์เสือ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ขยันงาน
4. เด็กหญิงรักติเกล้า  พินงูเหลือม
5. เด็กหญิงสุพรรษา  เพ็งมูล
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ขอเป็นไทย
 
1. นางสาวอุดม  ประเสริฐ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 1. นายชลธี  เสาโร
2. เด็กหญิงลลิตา  นกยูง
3. นางสาววิภา  ชนะกูล
4. นางสาวศิริวรรณ  รสพิกุล
5. นางสาวศุภนิช  สังสันต์
6. นางสาวสาริณีย์  คุ้มชุมแสง
 
1. นางรำไพวรรณ  เสาโร
2. นางสุวรรณี  ศรีสุข
3. นางเอมอร  ปุ่นประโคน
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ประโหมด
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  กันยา
3. เด็กหญิงสุพัฒศร  บุดดี
 
1. นายโสภณ  การะเกษ
2. นางสาวพิทยารัตน์  เรืองรัมย์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 1. เด็กหญิงชลทิชา  นาแพง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีกิมแก้ว
3. เด็กหญิงอนงค์รัตน์  ปะลุวันรัมย์
 
1. นายสมชาย  สุขรัตน์
2. นายดำรงศักดิ์  พรมทอง
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 1. เด็กหญิงจิราพร  พันธ์พม่า
2. เด็กหญิงบัวแก้ว  สุขทองหลาง
3. เด็กหญิงสุชัชชา  ป้องกลาง
 
1. นางพิกุล  ปักเสติ
2. นางสาวชนากานต์  ไพรพฤกษ์
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กหญิงพิมระพัท  ตากงูเหลือม
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เศียรกระโทก
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เจริญรัมย์
 
1. นายสงคราม  ประชิดครบุรี
2. นางวรนุช  อิสริยจงกล
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กหญิงวรดา  นาบำรุง
2. เด็กหญิงสุภาพร  คงพลปาน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อุภัย
 
1. นางขนิษฐา  หาญสมบัติ
2. นายไกรวุฒิ  พรรสิงศร
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แขนโคกกรวด
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บังใบ
3. เด็กหญิงวีรดา  ทองดี
 
1. นางขนิษฐา  หาญสมบัติ
2. นางสายฝน  พงศธรภูริวัฒน์
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ดำนา
2. เด็กหญิงพัชรี  บัวจูม
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ชินสันเทียะ
 
1. นางอารีรัตน์  ทวนไธสง
2. นางจิรวรรณ  ใจคง
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กหญิงปวีณา  วงเวียน
2. เด็กหญิงปิยดา  กลิ่นนางรอง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รอดนางรอง
 
1. นางสมทรง  เอี่ยมไธสง
2. นางปาลิตา  บุญราศรี
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 1. เด็กหญิงพรสิริ  เรืองศรีชาติ
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเพชรมณี  กางนอก
 
1. นางภิญญตา  จันประภาส
2. นางฉลวย  ถิ่นแก้ว
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  เฉื่อยไธสง
2. เด็กหญิงสมิตา  แสนกาสา
3. เด็กหญิงโสภาพร  ทิพย์พันธ์
 
1. นางสมทรง  เอี่ยมไธสง
2. นางณัฏฐณิฏฐ์  ปริวันตา
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กหญิงกัลยากร  ปัสโส
2. เด็กหญิงสุชาดา  แขนโคกกรวด
3. เด็กหญิงสุชาดา  เพตายนต์
 
1. นางธัญญาลักษณ์  ประสาระเอ
2. นายไพบูลย์  ประราชิโก
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กหญิงนภัสสร  ภาษีทอง
2. เด็กหญิงวรรณภา  ยินดีชาติ
3. เด็กหญิงสุมานัส  อาจทวีกุล
 
1. นางธัญญาลักษณ์  ประสาระเอ
2. นายไพบูลย์  ประราชิโก
 
202 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองวิลัย
 
1. นางปทุมทอง  ศรีวงษา
 
203 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 1. เด็กชายธีรดลย์  เที่ยงสันเที๊ยะ
2. เด็กหญิงวรรณภา  โสปัญหริ
3. เด็กหญิงวิภาวดี  สิงห์วงค์
 
1. นางคำพู  งุ้นทอง
2. นางกันยา  วาปีเก่า
 
204 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กหญิงธัญกร  เกื้อจรูญ
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  เสาสุรินทร์
3. เด็กหญิงสุภาสินี  ชัยอาจ
 
1. นางธิดารัตน์  ยนต์ดัน
2. นางสุภาพร  สามนคร
 
205 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  วะดี
 
1. นางฤกษ์  หมานจันทร์
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กชายตะวัน  จิตวงศ์
 
1. นายชูชาติ  กิติสุนทรพงษ์
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กหญิงชลกร  ธรรมนาม
 
1. นางพเยาว์  ศรีภักดี
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เสือหาว
 
1. นางโคมทอง   สุขมาก
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กชายคุณานนท์  วีระประดิษฐ์
 
1. นางวันเพ็ญ  เณรเกิด
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 1. เด็กชายดนุสรณ์  แสงสว่าง
 
1. นางบรรจบ  จันทคณานุรักษ์
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กชายชาย  บุญหนุน
 
1. นางจิราภรณ์  ยอดคำ
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เทศทอง
 
1. นางสังวาลย์  ทิมพิทักษ์
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กหญิงนาถตยา  พ่วงทอง
 
1. นางวันเพ็ญ  เณรเกิด
 
214 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กชายจตุพร  เสียนนอก
 
1. นางวันเพ็ญ  เณรเกิด
 
215 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 1. นายธีรกร  เชิบรัมย์
2. เด็กชายพงศธร  กระดานลาด
3. นายอดิศักดิ์  พวงสันเทียะ
 
1. นางสุพรรณี  อานาม
2. นายวัลลภ  อานาม
 
216 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 1. เด็กหญิงญานิศา  งามเมืองปัก
2. เด็กหญิงพีรดา  วรเวช
3. เด็กหญิงอัยนา  กลิ่นจันทร์
 
1. นางอารีย์  สิทธิธรรม
2. นางกุลฉัตร  ดำรงเธียรกุล
 
217 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 1. เด็กชายจรัล  จันทนสาร
2. เด็กชายมงคล  ไวศรีแสง
 
1. นางสาวทัศพร  บุญปัญญา
2. นางสาวชนัดดา   โชติกลาง
 
218 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กชายปารมี  ศรีสุโพธิ์
2. เด็กชายพงศกร  ตีไม้ลาด
 
1. นางนิภาพร  ศรีบุญเรือง
2. นางละมอม  แสงสว่าง
 
219 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แข่งกระโทก
2. เด็กชายภูริพัฒน์  บุญแหยม
 
1. นางพัฒนา  อริยะศิริวงศ์
2. นางสมพร  วิดประโคน
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กหญิงวรรณษา  อรรคฮาด
 
1. นางสิริปัญญ์  ศรนอก
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กชายณัฐกานต์  ตะริ
 
1. นายมาโนช  แสงสว่าง
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1. เด็กหญิงวารุณี  ทัศวรรณ
 
1. นางสาวนันทา  บุญโพธิ์กอง
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เจริญไธสง
 
1. นางภู่เพชร  บุญดี
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 1. เด็กชายวรนน  เชื้อเพ็ชร
 
1. นายวารินทร์  สุดสายเนตร
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  อ่อนปะคำ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  อินพะเนาว์
3. เด็กหญิงพรพิมล  เข็มนางรอง
4. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  สาดนอก
5. เด็กหญิงรัตติกานต์  ริมกระโทก
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ริมกระโทก
7. เด็กหญิงอธิชา  บุญเจริญ
 
1. นางกันติชา  อ่อนปะคำ
2. นายสันติ  พวงไธสง
3. นางละมัย  บุญประสาท
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กชายทักษิณ  รุ่งพิรุณ
 
1. นางนุ่มนวล  วรรณลี
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 1. นายอนาวิน  บุญเงิน
 
1. นางสาวปรัศนีย์  เสือมาพะเนา
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 1. เด็กหญิงวินัดดา  เจริญศิริ
 
1. นายโชค  แก้วยงกฎ
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1. เด็กหญิงบวรภัค   จี้เพชร
 
1. นางสาวนิตยา   ทองใบ
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลอย. 1. เด็กชายรัชพล  โคตรศรี
 
1. นายเสน่ห์  เอื้อไธสง
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญญาอาจ
 
1. นายสุรเชษฐ์  เรื่องศรีชาติ
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 1. เด็กชายพรพินิจ  โสภักดี
 
1. นางสมหมาย  นามสีคุณ
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1. เด็กชายนัฐพล  สุขัง
 
1. นางศรีไพร  ราชประโคน
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กหญิงนาถตยา  พ่วงทอง
 
1. นางวันเพ็ญ  เณรเกิด
 
235 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1. เด็กหญิงปาริชาต  รูปเหลี่ยม
 
1. นางฐิตาภรณ์   แรงประโคน
 
236 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  พรมเพ็ง
 
1. นางสาวรัตนา  สุวรรณวิเศษภูมิ
 
237 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1. เด็กชายศุภกิจ  วิทย์ไธสง
 
1. นางกันย์ชลี  อันดี
 
238 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1. เด็กหญิงจันทร์นภา   ไชยลึก
 
1. นางศศิมา   บุญคง
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 1. เด็กหญิงนาเดีย  บุตรราช
2. เด็กหญิงนิตยา  ศรพรหม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ลัดกระโทก
 
1. นางสมทรง  เอี่ยมไธสง
2. นางปาลิตา  บุญราศรี
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กหญิงณิชา  ยอดนางรอง
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  จำเริญสุข
3. เด็กชายไกรวิน  ราษกล
 
1. นางสุพรรณ์  ล้อมกระโทก
2. นางวรางคณา  สวยสะอาด
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วงจันทร์
2. เด็กชายนนทการ  วีรัตน์
3. เด็กชายอิทธิศักดิ์  สมเย็น
 
1. นางจิราภรณ์  ยอดคำ
2. นางนุ่มนวล  วรรณลี
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วรสิงห์
2. เด็กชายวาคิม  อินผลสุข
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ปราบสกุล
 
1. นายนิพล  ทองคำดี
2. นางศิโรรัตน์  ทองคำดี
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กหญิงธัญญเรศ  ไกรกิจราษฎร์
2. เด็กหญิงวาสนา  ศรีสุธะ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ประนางรอง
 
1. นางโคมทอง สุขมาก  สุขมาก
 
244 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 1. เด็กชายยศพร  คงรอด
2. เด็กหญิงวิรียา  จำปาบุรี
 
1. นางสาวนงลักษณ์  โล่ห์ทอง
2. นายธนรัฐ  สุทธะสนธิ์
 
245 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1. เด็กหญิงณีรนุช   หอมโลก
2. เด็กหญิงพนิดา  ประโมศรี
 
1. นางสาวสุกฤตตา   เสนาราช
2. นางสาววรารัตน์   รุ่งเป้า
 
246 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กชายสุรเดช  คงพลปาน
2. เด็กชายอนุวัฒน์  วิชัยสุชาติ
 
1. นางประกอบกานต์  ปะกิระคะ
2. นายไสว  ปะกิระคะ
 
247 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กชายกฤษฎา  ภรรยาทอง
2. เด็กชายธนพงษ์  สมพงษ์
3. เด็กชายพริสร  อินพะเนาว์
 
1. นายสงคราม  ประชิดครบุรี
2. นางวรนุช  อิสริยจงกล
 
248 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  โกยชัย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  คำปา
3. เด็กชายสุขสวัสดิ์  พวงจันทร์
 
1. นายสมชาย  สุขรัตน์
2. นายดำรงศักดิ์  พรมทอง