รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ รร.ตงสิริอนุสรณ์ อำเภอพุทไธสง
ระหว่าง วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กหญิงพศิกา  ผุยคำภา
 
1. นางธนัดฐา  สามสี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงมัทนา  ณรงค์ศักดิ์
 
1. นางนิตติยา  ปรึกไธสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ชำนาญสิงห์
 
1. นางพรทิพย์  ไชยสุริยวิรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงคํทลียา  ยามดี
 
1. นางสาวสิริษร  ประสาร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  จุไธสง
 
1. นางธนานันท์  ไชยชนะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายชัยพิสิทธิ์  ชินภาพ
 
1. นางจารุวรรณ  บุญพิมพ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาลาว 1. เด็กหญิงสุภัทราวดี  จากมะเริง
 
1. นางอารีรัตน์  เกิดสาย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายศักรินทร์  พลบำรุง
 
1. นางสาวชมนาท  ช่อรักษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. นางสาวอินทิรา  สุเพ็ญ
 
1. นางสมพวน  หมวกไธสง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงธณาภรณ์  เวียงคำ
2. เด็กหญิงวริศรา  โสนาอุ่น
3. เด็กหญิงศศิธร  บุญแก้ว
 
1. นางสาวปริศนา  จันทร์อาภาส
2. นางสาวสิริษร  ประสาร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ปะวาณศรี
2. เด็กหญิงยศวรรณ  สุขโสม
 
1. นางสาวนภาภรณ์  เจริญพันธุวงศ์
2. นางสาวเกษศิรินทร์  ศรีมหาพรหม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญเศษ
2. เด็กชายวีรพงษ์  สวนนอก
 
1. นางบุญน้อม  ฝาแก้ว
2. นางสุภาภรณ์  อุปพันธ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1. เด็กชายภูริทัต  ย่อยไธสง
 
1. นางอินทรวิลัย  เมิดไธสง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กหญิงปริตา  วงศ์คำ
 
1. นางสาวสุคนธ์  วงศ์ณะรัตน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โสธรรมมงคล
 
1. นางวาสนา  รัชรินทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงรัตนชนก  อ่อนไธสง
2. เด็กหญิงศศินิภา   สร้อยจิต
3. เด็กหญิงสาวิตรี  จวงจันทร์
 
1. นางสาวปิยวรรณ   ฉิมไธสง
2. นางสาวโสรญา  ยวงรัมย์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กหญิงชลลดา  ชินรัมย์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ผาสุข
3. เด็กหญิงวาสนา  บุญแจก
 
1. นางลัดดาวัลย์  แสงตา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุนิสา  อำมินทอน
2. เด็กหญิงอัญชลี  บุญตามทัน
3. เด็กหญิงเกศริน  แสงคำ
 
1. นายอนุวรรตน์  ศรีษาคำ
2. นางปรียาลักษณ์  พระภูจำนงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงบุษราพันธ์  พลสว่าง
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ชาวกล้า
3. เด็กหญิงสุภนา  ตีระมาศวนิช
 
1. นางกิรณา  จึงสุรกิจ
2. นายพีระพงษ์  พันธุ์พินิจ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายธายุกร  ง้าวไข่น้ำ
2. เด็กชายเรืองเดช  บานชน
 
1. นางสาวสุคนธ์  วงศ์ณะรัตน์
2. นางกาญจนา  ทะวิลา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. นายณัฐวุฒิ  สร้อยจิตร
2. เด็กชายอภินันท์  เปรียบสม
 
1. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
2. นางสาวโสรญา  ยวงรัมย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีจันทร์
 
1. นายไพโรจน์  วังโณ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงสุลักษณี  ศรีทอง
 
1. นายไพโรจน์  วังโณ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กชายนันทพร  มิสา
 
1. นายอัมพร  เรืองศักดิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงนุชนันท์  เรืองทองเมือง
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สวนงาม
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  บุญตามทัน
 
1. นางรัญจวน  ฉัตรนันทภรณ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงนนทิยา  สุขศิริ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  คงสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเกศกนก  มีกุล
 
1. นางสมจิต  แสงสว่าง
2. นางสาวสุนิสา  ตีชายรัมย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายกฤษณะ  ขอดคำ
2. เด็กหญิงภัศนีย์  ชัยมั่น
3. เด็กชายวิทวัส  กลิ่นหอม
 
1. นางนทินี  พรเสนา
2. นางอุทุมพร  ปริเตนัง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงณัชชา  ช่อรัก
2. เด็กหญิงอรสา  แสงงาม
3. เด็กชายเพชรลดา  บุญปก
 
1. นางสมจิต  แสงสว่าง
2. นางสาวสุนิสา  ตีชายรัมย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายธนวัฒน์  จำจิต
2. เด็กชายปิยภัทร  ปัญญายาว
3. เด็กชายศุภกฤต  เที่ยงคุณ
 
1. นายไพศาล  แสงนวล
2. นางฐากร  วุฒิจิรกุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงฐานมาศ  ศรีสัมฤทธิ์
2. เด็กชายนำ้ทิพย์  อุดทะปา
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  จันโท
 
1. นางสมจิต  แสงสว่าง
2. นางสาวสุนิสา  ตีชายรัมย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  วุฒิเกรียงไกร
2. เด็กหญิงธนภรณ์   ดอกไธสง
3. เด็กหญิงอัญญาณี   จัน ทร์แจ่ม
 
1. นางเพ็ญพร   สิงห์ไธสง
2. นางสาวณทิพรดา   หนไธสง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางทะเล 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญโสม
2. เด็กหญิงสโรชา  ศรีวงษา
3. เด็กหญิงอทิตยา  ชมรัตน์
 
1. นายไพฑูรย์  ชินโคตร
2. นางพัตสรา  พัจนา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กหญิงมีนา  มาน้ำเที่ยง
2. เด็กชายศุภกรณ์  นันทวงศ์
 
1. นายพิสิทธิื  ชื่นศรี
2. นายทินกร  จ่าภา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 1. เด็กหญิงขจีฟ้า  มาลาศรี
2. เด็กชายปณชัย  หีบไธสง
 
1. นายดิเรก  ลิมาภิรักษ์
2. นางนิรมล  ลิมาภิรักษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1. เด็กชายฐิตินันท์  โพธิ์ดีรัมย์
2. เด็กชายรพีภัทร  พูนสวัสดิ์
 
1. นางมรกต  ภู่ประเสริฐ
2. นางสำรวย  มูลป้อม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กชายจรัลย์  มุ้งงาม
2. เด็กชายธิติวุฒิ  พิมพ์นนท์
 
1. นายบุญยงค์  พงษ์สุระ
2. นายอภิเดช  คำจันทราช
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กชายอภิวัตร  สีทา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศิริ
 
1. นายบุญยงค์  พงษ์สุระ
2. นายอภิเดช  คำจันทราช
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายคมชาญ  พุทธานุ
2. เด็กชายสุรวัศ  อุสารัมย์
 
1. นายอาทิตย์  เพชรเนตร
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กชายปรีชา  ทองโชติ
2. เด็กชายวิทวัส  งอกงาม
 
1. นายวีรพงษ์  โอกาสดี
2. นายสัญชัย  มาลี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  อะช่วยรัมย์
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  เจริญชัย
3. เด็กหญิงสุชาดา  ประจงรัมย์
4. เด็กหญิงสุพัฒ  กฤติยาวรรณ
5. เด็กหญิงอาภาภัทร  โคตรสีดา
 
1. นางปริญภรณ์  อุไรรัมย์
2. นายบุญนาค  อุไรรัมย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทานาค
2. เด็กหญิงชุติมา  ไม่หวั่น
3. เด็กหญิงพวงเพชร  สีลำเนา
4. เด็กหญิงวรรณิชา  บุญมาแคน
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พิศเพลิน
 
1. นางปริญภรณ์  อุไรรัมย์
2. นายบุญนาค  อุไรรัมย์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงศรีสุดา  พร้อมไธสง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศีรษะ
3. เด็กหญิงศุภิสรา  เพียรการ
4. เด็กหญิงสุชาวดี  ความเพียร
5. เด็กหญิงเกวลิน  คนรู้
 
1. นางสุทันต์  จันภักดี
2. นางสมใจ  กองชะนะ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา   ศรีมันตะ
2. เด็กชายวิชัยยุทธ  วังลาด
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สิมสีดา
4. เด็กหญิงอลิชา  สุภาที
5. เด็กหญิงไพลิน  เจาะรัมย์
 
1. นางเอี่ยมศิริ   ขุมทอง
2. นางปริญภรณ์  อุไรรัมย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุลาแสน
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ประโยชริต
3. เด็กหญิงศตพร  วันโสภา
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พุฒเสือ
5. เด็กหญิงอภิญญา  ดีรักชาติ
 
1. นางปริญภรณ์  อุไรรัมย์
2. นางสมบัติ  รุ่งแจ้ง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิมพ์หล้า
2. เด็กหญิงชุติมา  ภาโนมัย
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  นากลาง
4. เด็กหญิงสุภัชชา  ชำรัมย์
5. เด็กหญิงอารียา  เหลาวงศ์
 
1. นางสุธาสินี  ตรีวิเศษ
2. นายสมควร  วิเวก
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. นางสาวณัฐวดี  แทนไฮ
2. นายวงศกร  แทนไฮ
3. นางสาวอรณิชา   ทองทวี
4. เด็กหญิงอารยา  แก้วกระจ่าง
5. นางสาวเกวลิน  จิตเกษม
 
1. นายดำรง  นามประกอบ
2. นางทัศนีย์  นามประกอบ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายณัฐกานต์  ปุลาโก
2. เด็กชายธนวัฒน์  ประดับศรี
3. เด็กหญิงพรรณภา  อินทะรา
4. เด็กชายพีรพงษ์  เชียรรัมย์
5. เด็กหญิงสุชาวลี  ห้อยดอกหอม
 
1. นายธานินทร์  แสดรัมย์
2. นางสาวศิริพร  พูนสวัสดิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงกชกร  กกไธสง
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงษ์สถิตย์
3. เด็กหญิงณัชชา  ยุบรัมย์
4. เด็กหญิงณัฐธิชา  เมืองเหนือ
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  กมลเลิศ
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศิลาไลย
7. เด็กหญิงน้ำรินทร์  สมบูรณ์
8. เด็กหญิงพรรชนก  ไกรจันทร์
9. เด็กชายภัทรจารินทร์  สีเขียว
10. เด็กหญิงวิราภรณ์  ลาหนองแคน
11. เด็กหญิงศิรภัสสร  เจริญศรี
12. เด็กหญิงสุธีมน  เจียมใจ
13. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  วงศ์นอก
14. เด็กหญิงสุภาวดี  กิจไธสง
15. เด็กหญิงอดิศา  พรมกิจ
16. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  นิลรัตน์
17. เด็กชายโอมชนะ  ลอยจันทึก
 
1. นายราชัน  โพธิขำ
2. นางละเอียด  อำพินธ์
3. นางราณี  กิ่งไธสง
4. นางนวลฉวี  พรดอน
5. นางกรภัทร  กองกัญญา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงคันธนีรา  กุลไธสง
2. เด็กชายจตุรพิธพร  ลุนไธสง
3. เด็กชายชนะศักดิ์  มั่นชาติ
4. เด็กชายชยณัฐ  กิจไธสง
5. เด็กชายชยธร  ท้วมดี
6. เด็กชายณภัทร  เจิมขุนทด
7. เด็กหญิงณัฐชยา  สุริยะจันทร์
8. เด็กชายตุรากร  ผิวแดง
9. เด็กชายธนากร  สนศรี
10. เด็กชายธันวา  บุตรเมืองปัก
11. เด็กชายปรินทร  หงษา
12. เด็กชายภคินัย  ภูสะเทือน
13. เด็กหญิงภุมรินทร์  สว่าง
14. เด็กชายภูวดล  สว่าง
15. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิชัย
16. เด็กชายวัชระพงษ์  เทพจิต
17. เด็กชายศุภณัฐ  สอาดรัมย์
18. เด็กหญิงอรปรียา  นิลงาม
19. เด็กชายโชคอนันต์  เพียขันทา
 
1. นายราชัน  โพธิขำ
2. นางไสว  โสภากุล
3. นายศรีวิไล  กิจไธสง
4. นายประยนต์  พันธ์ภูมิ
5. นางปิ่นแก้ว  ศรีตัมภวา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  คลิฟฟอร์ด
 
1. นางสาวณทิพรดา   หนไธสง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงฉัตรพร  ฉัตรไธสง
 
1. นางเพ็ญศรี  เจริญพันธุวงศ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)    
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์   สายดี
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีมหาพรหม
 
1. นางสมพิศ  ศรีทอง
2. นางสาววรางคณา  ดาโสม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐพร  เกลียววงค์
2. เด็กชายพงษ์เดช  รินไธสง
 
1. นางดาวรุ่ง  วัฒนานุสิทธิ์
2. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะมาตย์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  กางทาสี
2. เด็กชายธงชัย  แสนสิทธิ์
 
1. นางวีร์สุดา  มะติยาภักดิ์
2. นางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงชญาภา  ฉิมมา
2. เด็กหญิงชฎาพร  ฉิมมา
3. เด็กหญิงณัฏฐา  คำด้วง
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  เปรมชู
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทัศสุคนธ์
6. เด็กหญิงภาวิณี  เปลี่ยนไธสง
7. เด็กหญิงวันวิสาข์  ยุดรัมย์
8. เด็กหญิงวิภารัตน์  ทัศสุคนธ์
9. เด็กหญิงอภิญญา  พรมโคตร
10. เด็กหญิงอาริยา  พรมประโคน
 
1. นางปิยวัฒน์  มณีเฉลิมวงศ์
2. นายทรงศักดิ์  อาจเดช
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงจินดา  แสนมณี
2. เด็กชายธีรวุฒิ  แก้วนอก
3. เด็กชายปริญญา  ฉาไธสง
4. เด็กหญิงพรพนก  แคว้นไธสง
5. เด็กชายพีรภัทร  ลอยสนั่น
6. เด็กชายพีรภัทร  วณาไธสง
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  ฉาไธสง
8. เด็กหญิงวรรณวร  แก่นมาลี
9. เด็กหญิงศิรดา  ฉาไธสง
10. เด็กชายศิลากานต์  ย่อมไธสง
11. เด็กหญิงศิสิธร  ประสงค์
12. เด็กหญิงสริดา  บุตรดี
13. เด็กชายองอาจ  เวรุตัง
14. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สอนเพีย
15. เด็กหญิงอาทิตติยา  แจบไธสง
 
1. นางเพ็ญศรี  เจริญพันธุวงศ์
2. นางหทัยกาญจน์  คำนึงผล
3. นางสิริกาญจน์  ศรีมหาพรม
4. นางสำรวย  คนกลาง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กชายธีรพงษ์   พลสงคราม
2. เด็กหญิงสุนิตา  ทะวงษ์เงิน
 
1. นางวันวิสาข์  แก้วจุมพล
2. นางสาวปิยาภรณ์  ตอรบรัมย์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปุราถาเน
2. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ชัยรัตน์
 
1. นายณรงค์  เดชกล้า
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุนิสา  สุวรรณมา
 
1. นายบุญส่ง  ทองแม้น
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กหญิงจีระนันท์  นันท์พันธ์
 
1. นายเวชศักดิ์  อุสาทรัพย์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงชุตินันท์  จำนงค์
 
1. นายสมพาน  จันทร์นวล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  ทับไธสง
 
1. นายบุญส่ง  ทองแม้น
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปั้นงาม
 
1. นายสุดสาคร  กัณหา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กชายพิพฒน์  เสนาซุย
 
1. นายสามารถ  นรินทร์รัมย์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงพินพร  ประเสริฐศรี
 
1. นายวิจิตร  ลำใย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายอดุลย์  เปี่ยมศักดิ์
 
1. นายวิศิษฎ์  ไคลศรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กหญิงฟ้าใส  เดินริบรัมย์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  กะกันดี
 
1. นายวรวุฒิ  ตั้งใจ
2. นายวิไล  คำพิมูล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1. เด็กหญิงรัตชนก  มณีศรี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  สนิทสนม
 
1. นางสาวพิศมัย  ปาละจูม
2. นางสาวสุนันทินี  จันทร์พลงาม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ใหญ่รัมย์
2. เด็กหญิงสกาวใจ  วงศ์สุรินทร์
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
2. นายสมชัย  เกาะกิ่ง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายวิศรุฒ  นุกูลกิจ
 
1. นายสอน  ละเอียด
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1. เด็กชายณัชทรรศ  ตาดทอง
2. เด็กชายประกาศิต  ฤทธิ์ไธสง
3. เด็กชายยงยุทธ์  เทียมไธสง
 
1. นายจำลอง  รักเป้า
2. นายประดิสรณ์  จันทร์หยวก
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กชายณัฐธนนท์  ยิงรัมย์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  กรรไลย์
3. เด็กชายสหพัฒน์  สวยกลาง
 
1. นายเจริญ  เครือแวงมนต์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายนพรัตน์  จันทร์ขาว
2. เด็กชายภูวนัย  สร้างการนอก
3. เด็กชายไพสิฐ  จากนอก
 
1. นายวิศิษฎ์  ไคลศรี
2. นายอำนวย  พวงไธสง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตะลุงแลง
 
1. นายบุญส่ง  ชึรัมย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นำพูน
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  มหามาตร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงคริษฐา  เจริญศิริ
 
1. นายวัฒนา  กายแก้ว
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงอาริศรา  มะลิซ้อน
 
1. นายประจวบ  เจริญศิริ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บุตรชุมแสง
 
1. นางสาวชริสา  โถทอง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กหญิงอรปรียา  ยืนชุก
 
1. นายไพฑูรย์  ชื่นศรี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โยรัมย์
 
1. นางสาวอรุณี  ชึรัมย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กหญิงรจนา  สัตบุตร
 
1. นายไพฑูรย์  ชื่นศรี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงอจลญา  เลิศไธสง
 
1. นางอรุณี  นามศรีพันธ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ผนิดรัตนากร
 
1. นางวราพร  ผนิดรัตนากร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สาสนะ
 
1. นางอรุณี  นามศรีพันธ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงธิดาพร  บำรุงไร่
 
1. นางอรุณี  นามศรีพันธ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉายาวรรณ์
2. เด็กหญิงจิตโสภิณ  อ้นไธสง
3. เด็กหญิงจีรนันท์  พรหมโยธา
4. เด็กหญิงธิดาพร  บำรุงไร่
5. เด็กหญิงปิยธิดา  สันเสนาะ
6. เด็กหญิงวรรษชล  มาลาศรี
7. เด็กหญิงสาวิตรี  ภายไธสง
8. เด็กหญิงอจลญา  เลิศไธสง
9. เด็กหญิงเบญญาภา  สาสนะ
 
1. นางอรุณี  นามศรีพันธ์
2. นางคณามาศ  สอนไธสง
3. นางสวนิต  รักชอบ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นำพูน
2. เด็กหญิงกัลยาวีร์  เขียนใจ
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตะลุงแลง
4. เด็กชายคริษฐา  เจริญศิริ
5. เด็กหญิงณัฐวรา  ผนิดรัตนากร
6. เด็กชายธนวัฒน์  สังสี
7. เด็กชายธวัชชัย  รำมะนา
8. เด็กหญิงนาฎยา  สระประทุม
9. เด็กหญิงปนัดดา  สุกแสง
10. เด็กหญิงปาริชาติ  โสขะ
11. เด็กชายพรศิริ  สุขแสง
12. เด็กหญิงศิรินทรา  เลิศยะโส
13. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โยรัมย์
14. เด็กหญิงอาทิตยา  บุตรชุมแสง
15. เด็กหญิงอาริศรา  มะลิซ้อน
 
1. นายบุญส่ง  ชึรัมย์
2. นายประจวบ  เจริญศิริ
3. นางอนงค์  พรมนัส
4. นางสาวอรุณี  ชึรัมย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ธงชัย
2. เด็กชายณัฐเมธี  ดะนุชนาม
3. เด็กชายธนดล  แฝงโพธิ์
4. เด็กชายพลากร  เตชะวาฤทธิ์
5. เด็กหญิงอทิตติยา  เวียงการ
 
1. นายกลวัชร  อินทราชา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชิณวัตร  เศษลือ
 
1. นางประนอม  ทุมรินทร์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  โทดำมา
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงแขม 1. เด็กชายติณณภพ  ลาหล้าเลิศ
 
1. นางอุ่นใจ  สำรวมรัมย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พลสมัคร
 
1. นางลำดวน  ชาวไธสง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายศตนันท์  คำใสขาว
 
1. นายประจง  กงจักร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรดา   ร้อยมาลี
 
1. นางสาววราภรณ์   ธิธรรมมา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายชาญณรงค์  ศาลางาม
 
1. นางนุชิรา  ยางเงิน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชุมพล
 
1. นางพรพินธุ์  คนคิด
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกฤษดา  งามจิตต์
 
1. นางสาวฉัตรชนก  เหล่าคนค้า
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  มีศิริ
 
1. นางรำไพ  วรรณะ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธนธรณ์  ขอสินกลาง
 
1. นายบุญลือ  บุราณสุข
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  หนูไธสง
 
1. นายธเนศ  ศีระบุตร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. นายฐิติพงษ์  บรรยงค์
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กชายอนุภัทร  พลเจริญ
 
1. นางอนัญญา  จันทโนดม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กหญิงนันทกาญจน์  ภู่พวง
 
1. นายกิตติภัทท์  ดงวัง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชูชีพ
2. เด็กชายกิตติทัต  พึ่งพัก
3. เด็กชายกิตติธัช  ภูมิศักดิ์
4. เด็กชายจักริน  ทานนท์
5. เด็กหญิงจิดาภา  เหี้ยมไธสง
6. เด็กชายจีรวัฒน์  เพ็งกระจ่าง
7. เด็กหญิงจีระไน  คำสา
8. เด็กชายชัชพงศ์  โพธิพล
9. เด็กชายณรงค์ชัย  ชุ่มเย็น
10. เด็กชายณัชพล  น่วมไธสง
11. เด็กชายณัฏฐชาติ  บุ่งไธสง
12. เด็กหญิงณัฐวดี  หลวงน้อย
13. เด็กชายทรงพล  จันทร์แก้ว
14. เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีวงษา
15. เด็กชายธเนศ  ชุบไธสง
16. เด็กหญิงนริสรา  พลเดชา
17. เด็กหญิงนฤมล  ชัยรัตน์ประภากุล
18. เด็กชายนลธวัช  ยิ่งยอด
19. เด็กหญิงนิจวรีย์  แสวงวงค์
20. เด็กชายพงศิริกุล  หาญชนะ
21. เด็กชายพสธร  นมัสศิลา
22. เด็กชายภูตะวัน  เตวิชา
23. เด็กหญิงระวีพลอย  หวนไธสง
24. เด็กชายรัฐศาสตร์  บุรารมย์
25. เด็กชายวงศธร  โมสืบแสน
26. เด็กหญิงวรนุช  ประเทสังข์
27. เด็กหญิงวราภรณ์  หวนไธสง
28. เด็กชายวุฒิชัย  แทนไธสง
29. เด็กหญิงศศิยากร  สมบัติไทย
30. เด็กชายศุภสัณฑ์  ปกพันธ์
31. เด็กชายสรวิชญ์  ปรึกไธสง
32. เด็กหญิงสุธารินี  ผาสุขสม
33. เด็กชายสุระสิทธิ์  วิถี
34. เด็กชายอัทธพล  วิถี
35. เด็กชายอานุชา  แถวโสภา
36. เด็กหญิงอารีรัตน์  สารีแหล้
37. เด็กหญิงอุไรวรรณ  มนัสศิลา
38. เด็กหญิงเกศวดี  จักยันรัมย์
39. เด็กหญิงเพชราภรณ์  วงษาชัย
40. เด็กหญิงแพรวา  สนิทพจน์
 
1. นายชาญชัย  แก้วฝ่ายนอก
2. นางกุหลาบ  ชวินฉัตรพร
3. นายประทีป   ชาวโยธา
4. นางจินตนา  เรียงสิริ
5. นางสุวภัทร  ทูลไธสง
6. นางบุญพร้อม  สุระศรี
7. นางนวลอนงค์  วาระสิทธิ์
8. นางประนอม  ชุมวงค์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงกมลพร  เพียงตา
2. เด็กหญิงกฤติยา  โยธานันท์
3. เด็กชายกฤษฎา  สีโทมี
4. เด็กชายจักรกฤษณ์  พันมหา
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยอดสิงห์
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญแสง
7. เด็กหญิงดุจดาว  ประดับศรี
8. เด็กหญิงดุจดาว  ประดับศรี
9. เด็กชายธนวัฒน์  บัวสุข
10. เด็กชายธนศักดิ์  เชียรรัมย์
11. เด็กชายธนาวุฒิ  ยุบรัมย์
12. เด็กชายธวัช  ชะลุนรัมย์
13. เด็กชายธวัชชัย  เยินรัมย์
14. เด็กชายธีระศักดิ์  ปรือทอง
15. เด็กชายธีระศักดิ์  ภาระกุล
16. เด็กชายนครินทร์  สืบเพ็ง
17. เด็กชายนรินทร  สุขสวย
18. เด็กชายประมวล  สืบนิสัย
19. เด็กชายปรีชา  ภักดีอำนาจ
20. เด็กหญิงพรนิภา  หนองเหล็ก
21. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  วงษ์กัณหา
22. เด็กหญิงวรนุช  ทองด้วง
23. เด็กชายวรวุฒิ  ชฎาชัย
24. เด็กชายศราวุฒิ  เยินรัมย์
25. เด็กหญิงศศินา  บุญมั่น
26. เด็กหญิงศศิประภา  เจริญรัมย์
27. เด็กชายศักดิ์ชัย  บุดดารวม
28. เด็กชายสหรัฐ  จันทะโชติ
29. เด็กชายสัตยา  สายสวาท
30. เด็กหญิงสุกัญญา  ลินทอง
31. เด็กหญิงสุนันทา  แก้วระวัง
32. เด็กหญิงสุนันท์  บุญโพก
33. เด็กหญิงสุพัตตรา  ดำริห์
34. เด็กหญิงสุวนันท์  หมายงาม
35. เด็กชายอดิศร  อุดมทรัพย์
36. เด็กหญิงอาทิตยา  วงศ์หอม
37. เด็กหญิงอาริษา  คำสุด
38. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  สงโท
39. เด็กหญิงเมฆรินทร์  โฉมรัมย์
 
1. นายธานินทร์  แสดรัมย์
2. นายศตวรรษ  ทุมดี
3. นางสาวละเอียด  อาจทวีกุล
4. นางเรวดี  เพ็ชรโกมล
5. นางเบญจพร  เชื้อลิ้นฟ้า
6. นางกาญจน์สิตา  ปัญญาบุญ
7. นายอนวัชร  เอ่นแคน
8. นางอนัญญา  รีด
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กชายนราม  ราชนิยม
2. เด็กหญิงภคนันท์  นนทะนำ
3. เด็กชายมังกร  อุยไธสง
4. เด็กหญิงศศิประภา  มณีจันทา
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เหล่าคำ
6. เด็กชายอมรเทพ  จุไธสง
7. เด็กหญิงอริษา  เต้นรัมย์
8. เด็กชายเทวราช  อินชาลี
 
1. นายปิยศักดิ์  แสนเจ๊ก
2. นางจิราภรณ์  เลียมไธสง
3. นายธนานันท์  บุบผารัง
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายกิตติชัย  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงจันทราภา  เกตุมาลา
3. เด็กหญิงจิตตมาศ  สุขประเสริฐ
4. เด็กหญิงฐิติมา  สร้อยนอก
5. เด็กหญิงวริศรา  อัศวเตชภณ
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขยันชุมนุม
7. เด็กชายสุกฤษฏิ์  ตะนังสูงเนิน
8. เด็กชายสุรพงษ์  ฝอยเงิน
9. เด็กชายอนุชา  รัตนนท์
10. เด็กชายอานัติ  ลาหนองแคน
 
1. นางรวีรัตน์  มนตรีโพธิ์
2. นายพุฒิพงศ์  มนตรีโพธิ์
3. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงจิดาภา  พันธ์อินป้อ
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  เพชรล้วน
3. เด็กหญิงปานชีวา  คูสำโรง
4. เด็กหญิงพฤกษา  สีสมพงษ์
5. เด็กหญิงพฤกษาสวรรค์  มหาชะโล
6. เด็กหญิงพัชริดา  เต็นตารัมย์
7. เด็กหญิงวิยะดา  พวงพี
8. เด็กหญิงศิราวัณ  น้ำจันทร์
9. เด็กหญิงไอริน  นามอินทร์
 
1. นางกิตติมา  โพธิ์ราม
2. นางสาวเสาวนิทย์  ชุมศรี
3. นางสาวพิศมัย  นามอินทร์
4. นางสาวรัดดา  ปิตานัง
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฉิมลี
2. เด็กหญิงปรารถนา  โฉมอาจ
3. เด็กหญิงมาริษา  นันทรัตน์
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  กรรไลย์
5. เด็กหญิงวลินดา  กุลเกลี้ยง
6. เด็กหญิงอรอนงค์  พินิจด้วง
7. เด็กหญิงเอมมิกา  ชำนาญพล
 
1. นางนภาทิพย์  อังกุละศรี
2. นางสาวปรัชญา  พรมฮาด
3. นางสาวอุมา  ศรคำภา
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองการะโก 1. เด็กชายกฤษฎา  อ่อนสุข
2. เด็กชายกาติยะ  โพธิ์เงิน
3. เด็กหญิงคุณิตา  รามเกียติ
4. เด็กชายชัยชาญ  ช่วงรัมย์
5. เด็กหญิงมินตรา  จันทะเสน
6. เด็กชายราเชนณ์  ชะวูรัมย์
7. เด็กหญิงวรรณิกา  ดีชัยรัมย์
8. เด็กหญิงสุชาวลี  ดีโพธิ์รัมย์
9. เด็กหญิงอภิชญา  ยีรัมย์
10. เด็กหญิงอริษา  จริตรัมย์
11. เด็กชายไกรวุฒิ  แสงดี
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญเสน่ห์
2. นางสุดา  ปัดสำราญ
3. นายอัยกรณ์  ปัดสำราญ
4. นายอุดม  บุญเสน่ห์
5. นางสาวศิริพร  เพ็ชรภูวงษ์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงศศิธร
2. เด็กชายชัชวัสส์  วงศ์สุรินทร์
3. เด็กชายธนากร  ธรรมโม
4. เด็กหญิงธิดา  ยวนรัมย์
5. เด็กหญิงบุญณภัทร  ห้วยลำโกน
6. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีลาศักดิ์
7. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พื้นแสน
8. เด็กหญิงพิมพิชชา  นันตะชัย
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วกวย
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  สระมอญ
11. เด็กหญิงสุกัญญา  ทวนมะเริง
12. เด็กชายสุพจน์  วงศ์สุรินทร์
13. เด็กหญิงหฤทัย  สีเขียว
14. เด็กชายอุทัย  ใจกล้า
15. เด็กหญิงเสาวภา  สมภักดี
 
1. นายนัฐพงษ์  จำปาชุม
2. นางทิวาพร  หันตุลา
3. นางสาวกาญจนา  สุดโสม
4. นางสาวรวีวรรณ  อาษากิจ
5. นายชนะพล  มะลิเลิศ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กชายชัยยศ  ฤทฺธิ์เดชรัมย์
2. เด็กชายทินกร  มูลติประถม
3. เด็กชายพิทักษ์  เทินไธสง
4. เด็กชายวิเชียร  ชัยชาญรัมย์
 
1. นายเสริม  พรมบุตร
2. นายณัฐนนท์  วิทยาประโคน
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงพิญชธิดา  มูลทอง
2. เด็กหญิงมาวลี  เริ่มรักรัมย์
 
1. นายเสริม  พรมบุตร
2. นายณัฐนนท์  วิทยาประโคน
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายอเล็ก เกรย์  เน่
 
1. นายนริศรา  มงคลดี
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กระแสจันทร์
 
1. นางนริศรา  มงคลดี
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  หนองน้ำ
 
1. นางนริศรา  มงคลดี
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายเทพนิมิต  ชำนิกล้า
 
1. นางสุดารัตน์  ฉวีวงศ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  โมกศรี
 
1. นางสาวภัทรวดี  ไกรแก้ว
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กึ่งวิชา
 
1. นางพลอยชนก  ทุนไธสง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เทพตาแสง
 
1. นางนริศรา  มงคลดี
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  หอมหวน
 
1. นางนริศรา  มงคลดี
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายอเล็กซานเดอร์ ลี  คลาร์ค
 
1. นางสาววราภรณ์  ธิธรรมมา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายกฤษดาวุฒิ  พันธุ์ฉลาด
 
1. นางอัญชลีพร  มั่งมูล
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายวารินทร์  กลิ่นเนียม
2. เด็กชายสุรเสกข์  สร้อยงาม
3. เด็กหญิงอทิตยา  ไชยบอน
4. เด็กชายแมน  ปรุงจันทร์
5. เด็กหญิงโยษิตา  อึงนันทศิริกุล
 
1. นายพยุง  โลไธสง
2. นายพิพัฒน์พงศ์  หมวกไธสง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนาฎ  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พิมพ์ศักดิ์
 
1. นางนริศรา  มงคลดี
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กหญิงสุภาพร  ชึรัมย์
 
1. นางสาวปราณีต  ชึรัมย์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ตะโกนา
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฉาไธสง
 
1. นางสาวสาวิตรี  ตระกูลสุข
2. นางนงคราญ  แสนลี
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตามสีรัมย์
2. เด็กชายธราธร  บวบหอม
 
1. นางวัชราภรณ์  แซ่บ่วง
2. นางสาววรรณ์ศิริ  ศรีเตชะ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกิตติคุณ  สาแก
2. เด็กชายธนโชติ  ทรัพย์โฉม
3. เด็กชายปฎิภาน  แก้วดก
4. เด็กหญิงอรยา  พัจนา
5. เด็กหญิงอรอุมา  พัจนา
6. เด็กชายเกื้อกูล  พิมพ์พาวงศ์
 
1. นายประทีป  ศรีสุวรรณรัตน์
2. นางปัทริน  มงคลอินทร์
3. นางลัดดาวัลย์  ตรีสอน
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กชายกิตติกร  ปัดถาติ
2. เด็กหญิงณัฐภัสสร  ตอรบรัมย์
3. เด็กชายธนาธรณ์  สุขแสงศรี
4. เด็กหญิงธันยรัตน์  สมรุด
5. เด็กหญิงนภัทร  ศรีสมพงษ์
6. เด็กชายสรัลธร  ผึ่งวงษ์
 
1. นายธนาสันติ  สายสุด
2. นางทองมี  บุญศิริ
3. นายวุฒิไกร  ศักดิ์ศรีท้าว
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กชายกฤษณะ  แย้มรัมย์
2. เด็กชายณัฎฐากร  ชาวสวน
3. เด็กชายทินกร  ศรีมนตรี
4. เด็กชายปริญญา  ปัญญา
5. เด็กชายสันติสุข  คะเนนิล
6. เด็กชายสุภัทร์  ศิริสุขะ
7. เด็กชายสุริยา  คุณพิภาค
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยาวรัมย์
 
1. นายสุพจน์   แสนเมืองชิน
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   ฉัตรพิมาย
2. เด็กหญิงชลธิชา  แดนจอหอ
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ดำเขียว
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  นวนไธสง
5. เด็กหญิงธนัญญา  สรีภา
6. เด็กหญิงปฑิตตา  เจิมแหล่
7. เด็กหญิงรุ่งกรานต์  นวนไธสง
8. เด็กหญิงวิมลมณี  หินเกิ้ง
9. เด็กหญิงสิรภัทร  ภูมิไธสง
10. เด็กหญิงอริสา  ป้อมไธสง
 
1. นายไพรัตน์  จอดนอก
2. นายอิสสระ  เตียนศรี
3. นางสุภาภรณ์  ศิลปการ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  คำภาแก้ว
2. เด็กหญิงรจนากร  เจียมทอง
3. เด็กหญิงอินทิรา  เรือนไทย
 
1. นางสุมาภรณ์  นิกรรัมย์
2. นางสาวบุหลัน  ก่อแก้ว
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1. เด็กหญิงปราณี  เพ็งธรรม
2. เด็กหญิงพันสา  สีนาดนอก
3. เด็กหญิงสุนิสา  ระมงคล
 
1. นางยุวดี  แสงดารา
2. นายกุศล  แสงดารา
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่อนทอง 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ลีประโคน
2. เด็กหญิงสุชาดา  ใหญ่เลิศ
3. เด็กหญิงอริสา  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวอภิญญา  ประสาร
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  นาคกลั่น
2. เด็กหญิงชญานิน  เดชกุลรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐริกา  แต้มสุด
 
1. นางพิมลพรรณ  ดีมาก
2. นางจุฑารัตน์  กอนไธสง
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  พิลาแดง
2. เด็กหญิงอนุสรา  สาจันทร์
 
1. นางลออ  กัณหา
2. นางมาลัย  เป็นนวล
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายพันกร  นุ้ยสุข
2. เด็กชายเจษฎา  คำสะรัมย์
 
1. นายไพโรจน์  วังโณ
2. นางจิราพร  จะรอนรัมย์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงปานชีวา  คูสำโรง
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  เอียการนา
 
1. นางสาวเสาวนิทย์  ชุมศรี
2. นางสาวสุรางค์  ไชยสงคราม
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายศุภชัย  สุรัมย์
2. เด็กชายอรรถชัย  ศาลางาม
 
1. นายไพโรจน์  วังโณ
2. นางวรรณระพี  พิทยานันท์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงพฤกษาสวรรค์  มหาชะโล
2. เด็กหญิงไอริน  นามอินทร์
 
1. นางสาวสุรางค์  ไชยสงคราม
2. นางสาวเสาวนิทย์  ชุมศรี
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงศรัญญา  ทาสิงห์
2. เด็กชายสรศักดิ์  ศิริยม
 
1. นายไพโรจน์  วังโณ
2. นายแสงชัย  อธิพัฒน์พลากร
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กชายพฤกษา  สีสมพงษ์
 
1. นางสาวจตุพร  วงศ์ชนะ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงณัฐฑ์มล  ยิ้มรัมย์
 
1. นายไพโรจน์  วังโณ
 
147 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงนิพาดา  แก่นท้าว
 
1. นายพงศธร  นันโช
 
148 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงบุญถวิล  สุขจิต
 
1. นางเบญจพร  ลำใย
 
149 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กชายจุลจักร  หนูกิจ
 
1. นายพงศธร  นันโช
 
150 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงวิชชุดา  สุมา
 
1. นางเบญจพร  ลำใย
 
151 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงสาธิดา  สุมาลี
 
1. นายพงศธร  นันโช
 
152 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กชายพิเชษฐ์  สุขจิต
 
1. นางเบญจพร  ลำใย
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงอารยา  พิมพ์อักษร
 
1. นายพงศธร  นันโช
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ศรีสุข
 
1. นางเบญจพร  ลำใย
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กชายคุณาวุธ  นาคค่อนอก
2. นางสาวจารุวรรณ  อัญปัญญา
3. เด็กชายจิราเจต  เปรมไธสง
4. นายฐาปนันท์  ทีอุทิศ
5. นางสาวณัฐฐินันท์  พันหล่อมโส
6. นายณัฐดนัย  เพชรสุข
7. เด็กชายณัฐพัฒน์  นุชไธสง
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองหลง
9. นายตะวัน  ราชสีภูมิ
10. เด็กหญิงบัวตอง  ลับไธสง
11. นางสาวบุษกร  ตีกา
12. เด็กชายปรัตถกร  เปรมไธสง
13. เด็กชายปริญญา  บทไธสง
14. เด็กหญิงปิยะธิดา  พรมสาขา ณ สกลนคร
15. เด็กหญิงพรพิมล  เสนาซุย
16. เด็กชายพุทธรัก  ปุผาโต
17. เด็กหญิงภูริชญา  ศรีประดู่
18. เด็กหญิงมณฑิตา  วรชัย
19. เด็กชายรัตนพล  ศรียางนอก
20. เด็กหญิงวริศรา  พิมสาร
21. เด็กหญิงศิริลักณ์  บทไธสง
22. เด็กหญิงสุนิสา  บุญพันธ์
23. เด็กหญิงหทัยภัทร  ลิไธสง
24. เด็กชายอดิศร  ศรีวิเศษ
25. เด็กหญิงอมรรัตน์  เนยไธสง
26. เด็กหญิงอรัญญา  สวนนคร
27. เด็กหญิงอัญชลิตา  น้อยเวียง
28. นางสาวอัมพร  จันทนนตรี
29. นางสาวอำไพ  ปวงคำ
30. เด็กหญิงเมษยา  พลรักษา
 
1. นายจรัส  พรดีมา
2. นางพิทยาพร  สุทธิประภา
3. นางอมร  จันทร์ตรี
4. นายสามารถ  นรินทร์รัมย์
5. นางอุมา  มั่นเหมาะ
6. นางไพวัลย์  พลสม
7. นางทองอ่อน  ชนะพาล
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายธีรชัย  ธรรมมา
2. เด็กชายวิสิทธิ์  แสงอะโน
 
1. นายประจบ  สีลาสม
2. นายขวัญชัย  เจริญเนตร
 
157 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจิราพร  อุ่นจิต
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สันทวี
 
1. นายคมกริช  ดีโยธา
2. นายบรรจง  พวงธรรม
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายขนิษฐา  กองพิธี
2. เด็กหญิงฉัตรชารี  ปะวะเคสัง
3. เด็กชายสุทัศน์  เพ็งพินิจ
 
1. นายขวัญชัย  เจริญเนตร
2. นายธนา  กองไธสง
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงนิศากร  บุุตรพรหม
2. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  ทยูร
 
1. นายขวัญชัย  เจริญเนตร
2. นายธนา  กองไธสง
 
160 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายชาติเกษม  เศษกลาง
2. เด็กชายตะวัน  ชูไธสง
 
1. นายธีรศักดิ์  แฉล้มไธสง
2. นางธัญญลักษณ์  เวชกามา
 
161 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายวรวิช  จงภิรมพงษ์
2. เด็กชายวิสิทธิ์  ทองสา
 
1. นายศิริชัย  จันทะขาล
2. นายประจบ  สีลาสม
 
162 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธนภัทร  วรรณพราหมณ์
2. เด็กชายเจษฎากร  ถึงสุข
 
1. นายชิตษณุ  จีระออน
2. นางสาววราภรณ์  สูงห้างหว้า
 
163 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  สิ่วไธสง
2. เด็กหญิงอุไรพร  เวียกไธสง
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
 
164 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายจิรเมธ  ยินดีมาก
2. เด็กชายนิธิพัฒน์  สุดชนะ
 
1. นายอดิศักดิ์  จูไธสง
 
165 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงนิรชา  เวียงไธสง
2. เด็กหญิงสิริวิมล  กำ่ไธสง
 
1. นางศิริพร  พลพุฒินันท์
2. นางสวนิต  รักชอบ
 
166 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กชายชัยภัทร  สบู่ทอง
2. เด็กชายอนุชิต  ทองดี
 
1. นายธีทัต  พุฒิธีรวงศ์
 
167 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงย่อ 1. เด็กชายณัฐนันท์  โกร้กระโทรก
2. เด็กชายธารินทร์  สนโศรก
 
1. นายมนตรี  ประเสริฐ
2. นางชนากานต์  ประเสริฐ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 1. เด็กชายธีระเดช  สุพรรณ์
2. เด็กหญิงประภาวรินทร์  อ่อนปุย
3. เด็กชายสุเมธ  มีพิษ
 
1. นายธีระวุฒิ  เค้าคำ
2. นางสาวเมธิญา  จิมพละ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กชายพรชัย  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายยุทธนา  เสามั่น
3. เด็กชายศรายุทธ  เจริญศิริ
 
1. นายสมหมาย  มะโนราช
2. นายสามารถ  เทียมตรี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  วิชัยศร
2. เด็กหญิงวาสนา  วงสมบัติ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พลดงนอก
 
1. นางประกอบแก้ว  ศรีรัง
2. นายชัชวาล  ศรีรัง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กชายกฤษณะ  พิมพ์วัน
2. เด็กชายวีรพล  ศรีสง่า
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  หอมหวล
 
1. นางวนิดา  ยะปะตัง
2. นายบุญตา  ตรีประเคน
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1. เด็กหญิงกชกร  เหิมกระโทก
2. เด็กหญิงบุษยากร  ตุพิมาย
3. เด็กหญิงวิภาวี  ปัักกะสัง
4. เด็กชายศุภวัทน์  บุญขาว
5. เด็กหญิงอรจิรา  สวยรูป
6. เด็กหญิงอารดา  เจนถูกใจ
 
1. นางรัชนี  วาระรัมย์
2. นางสาวมาลัยทอง  ตอรัมย์
3. นายสามารถ  หาจันทร์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  หลักหนองบัว
2. เด็กชายทวีทรัพย์  ยินดีรัมย์
3. เด็กหญิงนอบน้อม  ยิ่งรัมย์
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สังเกตุจิต
5. เด็กหญิงศิริญญา  สายบุตร
6. เด็กหญิงอรวรรณ  โคตรจันทึก
 
1. นางพิกุล  แสนเมืองชิน
2. นางณัฐกัญญา  เกศศรีพงษ์ศา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงจิราภา  ศรีสร้อย
2. เด็กชายณัฐภัทร  คงแสนแก้ว
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ราชสีมา
 
1. นายคณินธิปรัตน์  พรหมราษฎร์
2. นางนิตยา  สุงิ้วงาม
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายกฤษณะ  ดีรื่นรัมย์
2. เด็กหญิงถิรดา  จันถาวร
3. เด็กชายพันธวัช  โสรกนิต
 
1. นางนิตยา  เสกชัย
2. นางพรชนก  จันทร์วิเศษ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กชายถิรเดช  สุขจิต
2. เด็กชายวายุ  สุมา
3. เด็กหญิงสุธิตา  เสริมจันทร์
 
1. นางเบญจพร  ลำใย
2. นางเบญจวรรณ  อุไรรัตน์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายจักรรินทร์  แดนราชรัมย์
2. เด็กหญิงพิมพิไล  กระแสโสม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชัยสุข
 
1. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
2. นายณรงค์ชัย  บำรุงธรรม
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  ดินราบรัมย์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  กันทะพร้าว
3. เด็กชายอนุชา  ยอดประทุม
 
1. นางบังอร  สร้อยสูงเนิน
2. นางสาวเขื่อนแก้ว  อันแสน
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงปาริตา  ปะทันจะ
2. เด็กหญิงรชนีกร  สอนศรี
3. เด็กหญิงศิริกุล  หลาบคำ
 
1. นางบังอร  สร้อยสูงเนิน
2. นายสุรินทร์  พรหมทา
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงนริศรา  สวยรูป
2. เด็กหญิงอรัญญา  แสงทอง
3. เด็กหญิงเมธาวี  แดนราชรัมย์
 
1. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
2. นางนิตยา  เสกชัย
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนไฮ 1. เด็กหญิงปัทมา  พุทธสำราญ
2. เด็กชายพฤกพนา  สิงห์หล้า
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทะลาไธสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภานุมาศ  เสาร์สิงห์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงจิตราพร  ปัญญา
2. เด็กหญิงฉันทนา  ดาวเรืองรัมย์
3. เด็กหญิงวนิดา  เยรัมย์
 
1. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
2. นางสาวพรหมนคร  ขวัญศิวิไลย์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ฉ่ำสันเทียะ
2. เด็กชายณัฐกานต์  บุญเรืองพะเนาว์
3. เด็กหญิงวิภาวินี  ชอนไธสง
 
1. นางนันทนิตย์  ปัญญาวชิรไพบูลย์
2. นายเรืองศักดิ์  แก้วลอย
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงกัญญาทิพย์  พรหมบุตร
2. เด็กชายกุลธร  จันถาวร
3. เด็กหญิงธัญญ่า  เจียมรัมย์
 
1. นางนิตยา  เสกชัย
2. นางจงจิตร  วันศร
 
185 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทศพร 1. เด็กหญิงธัญสินี  เทียวสูงเนิน
2. เด็กหญิงภัทราวดี  เนตนัดตา
3. เด็กชายศรีพุฒิ  เรืองรัมย์
 
1. นางปภาวรินทร์  ขุมทอง
2. นางหอมศิริ  ขจัดโรคา
 
186 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอิสาณ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สุวรรณวิโรจน์
2. เด็กชายฐิตินันท์  ศรีหาคลัง
3. เด็กหญิงปารีณา  สุรเสน
 
1. นางวริศรา  มนูขจร
2. นางผกามาศ  สร้อยศิริกุล
 
187 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปุณิกา  ไลไธสง
 
1. นางพจนาถ  แปไธสง
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กชายบวรพจน์  นาคพัฒน์
 
1. นางพิมลพรรณ  ดีมาก
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวาสนา  พาหา
 
1. นางธัญญพัทธ์  วาจิรัมย์
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กหญิงศุธามาศ  สมพงษ์ผึ้ง
 
1. นางพิมลพรรณ  ดีมาก
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงศ์เดือน
 
1. นางธัญญพัทธ์  วาจิรัมย์
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  สมานทอง
 
1. นางพิมพิมล  โสดา
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ธรรมเริง
 
1. นายเรืองศักดิ์  แก้วลอย
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 1. เด็กชายรัตนชัย  แสงชูโต
 
1. นางบุบผา  ดีสุทธิ์
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงณัฐวดี  จันทะคัต
2. เด็กหญิงบุญมี  มิสา
3. เด็กชายสุชัย  วิชิรัมย์
 
1. นางพรรณี  ทบลม
2. นางอรพินท์  เหล่าพิเดช
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายคงกะพัน  เลาะไธสง
2. เด็กหญิงสุภาพร  พลศรี
3. เด็กหญิงอรอุมา  สุพันผ่วย
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แสงเนตร
2. นายศิวานนท์  สวยสว่าง
 
197 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มูลลอน
2. เด็กชายบัณฑิต  พรมดอนชาติ
 
1. นายชัยวัฒน์  อาษานอก
2. นางวราพร  ตั้งกุลธนวุฒิชัย
 
198 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กชายชนาธิป  ลิอ่อนรัมย์
2. เด็กหญิงรติกร  เกอแก้ว
 
1. นางสุมิตรา  ชุนรัมน์
2. นางพัฒณี  แสนมณี
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายกฤษดา  ชารัมย์
 
1. นางนิชชาวัลย์  ครองสุข
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 1. เด็กหญิงวรินยุพา  เดิมทำรัมย์
 
1. นางชนิษฐา  รุ่งเรืองศิลป์
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายประวิตร  สอนไธสง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ชัยโต
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนภัสสร  เสนไธสง
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงชลธิชา  แหนไธสง
2. เด็กหญิงปาริชาต  เอกสิงห์
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา  วิเศษบุบผา
4. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  บุญเติม
5. เด็กหญิงศรันยากันต์  จันทร์หง่ม
6. เด็กหญิงอนิศา  เบคเคอร์ส
7. เด็กหญิงเมธาวี  โยธานันท์
 
1. นางปภาวรินทร์  มะลิเลิศ
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายกฤตภาส  แพนไธสง
 
1. นายชัยวัฒน์  อาษานอก
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายอนุศักดิ์  ฤากำลัง
 
1. นายประพันธ์  ทุมรินทร์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายอานนท์  เถียนหนู
 
1. นายชัยวัฒน์  อาษานอก
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กหญิงกิตตมา  รัสหลุย
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 1. เด็กหญิงนันทิพร  ลำดวนหอม
 
1. นางสาวธัญพร  เพ็งพิศ
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กชายสิทธิชัย  ไทยเหี่ยม
 
1. นายศุภวัฒน์  ศาลางาม
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 1. เด็กหญิงสหัสยา  พรมทา
 
1. นางวันเพ็ญ  บุดทะสี
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ธรรมเริง
 
1. นายคำปน  ดวงมูลลี
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงจิดารัตน์  สุขจิตร
 
1. นางฟองแก้ว  อารีเอื้อ
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กชายคณิศร  บุนะพันธ์
 
1. นายธเนศ  ศีระบุตร
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงนันทวิภา  สุดหลักทอง
 
1. นางฟองแก้ว  อารีเอื้อ
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงอรุณ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  รอแพทย์
 
1. นางชื่น  จงปัตนา
2. นางสุวรรณา  ลิ่มไธสง
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ห่่อไธสง
2. เด็กหญิงนฤมล  กุลนอก
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ชินไธสง
 
1. นางเทียบทิพย์  สุพัฒนจันทร์
2. นางสาวเจนจิรา  เจนไธสง
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กชายธีรพงษ์  ทิพย์แก้ว
2. เด็กชายปริญญา  เภาแก้ว
3. เด็กชายไพฑูรย์  ชูชัยสงค์
 
1. นางสาวกรกมล  ไพเราะ
2. นางสาวสุพัตรา  พันเมศร์
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กชายจิรสิน  ทบดี
2. เด็กชายทัมนุภูมิ  ยอดสะเทิ้น
3. เด็กชายนิธิกร  ตามสีรัมย์
 
1. นางกิติยาภร  เบ็ญจทรัพย์ไพศาล
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สวัสดี
2. เด็กชายอดิเทพ  สุขชะรา
3. เด็กหญิงอารียา  สายชมภู
 
1. นางวลัยลักษณ์  ไมตรีจิตต์
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายณัฐนันท์  นะราวงศ์
2. เด็กชายสหรัฐ  โถทอง
3. เด็กชายอนุวัต  ศาลางาม
 
1. นางเพ็ญจรีย์  ไหวดี
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กชายมนตรี  พรมไชยา
2. เด็กชายศิริราช  ศิริสุข
 
1. นายฉัตรชนันท์  นรินทร์รัมย์
2. นางสาวสาวิตรี  ทองสัมฤทธิ์
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายยศพล  ทาเงิน
2. เด็กชายอธิลักษณ์  ชมภูกุล
 
1. นางสาวนภัทชล  ทบแก้ว
2. นางสาวศิริรัตน์  เพ็ชรกล้า
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญรอด
2. เด็กหญิงวิรากานต์  เสนาวุฒิ
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  เพิ่มพูน
 
1. นายคณินธิปรัชต์  พรหมราษฎร์
2. นางสุวรรณา  ลิ่มไธสง
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายพรมพิชิต  แสนคำภูมิ
2. เด็กชายอภิวิชญ์  แถวสูงเนิน
3. เด็กชายเวชสุวรรณ  ศรีสมรูป
 
1. นางนิชชาวัลย์  ครองสุข
2. นางภัทรวดี  โพธินาแค