สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.05 ทองแดง 25 1. เด็กชายชัยญะ  วิถารพรรณ์
2. นายนนทศักดิ์  อบรม
 
1. นายอำนาจ  บาระมี
2. นางสมสวรรค์  บาระมี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 84.33 ทอง 13 1. นางสาวจิรนันท์  เถาว์ดี
2. นายจิรภัส  คำอุ่น
3. นายจิรภาส  คำอุ่น
4. เด็กหญิงญานิศา  ชัยน้อย
5. เด็กหญิงสุพัตรา  วงศ์ก่อ
 
1. นายมานพ  ฤาไชย
2. นางสาวณฐมน  เสี้ยวทอง
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรกฤษณ์  หาริตะวัน
 
1. นางดรุณี  จันละมา