หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 212-213 28 ส.ค. 2557
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 214-215 28 ส.ค. 2557
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 216 28 ส.ค. 2557
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 221 28 ส.ค. 2557
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 222 28 ส.ค. 2557
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 223 28 ส.ค. 2557
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 224-225 28 ส.ค. 2557
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 231-232 28 ส.ค. 2557
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 233-234 28 ส.ค. 2557
-
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 235 28 ส.ค. 2557
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารลีลาวดี ห้อง 632-633 28 ส.ค. 2557
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารลีลาวดี ห้อง 634-635 28 ส.ค. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]