หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   28 ส.ค. 2557   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 212-213 28 ส.ค. 2557
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 214-215 28 ส.ค. 2557
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 216 28 ส.ค. 2557
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 221 28 ส.ค. 2557
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 222 28 ส.ค. 2557
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 223 28 ส.ค. 2557
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 224-225 28 ส.ค. 2557
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 231-232 28 ส.ค. 2557
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 233-234 28 ส.ค. 2557
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 235 28 ส.ค. 2557
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารลีลาวดี ห้อง 632-633 28 ส.ค. 2557
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารลีลาวดี ห้อง 634-635 28 ส.ค. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านช่อระกา อาคาร 3 ห้อง ป.1 28 ส.ค. 2557
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่อระกา อาคาร 3 ห้อง ป.2 28 ส.ค. 2557
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านช่อระกา อาคาร 3 ห้อง ป.3 28 ส.ค. 2557
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่อระกา อาคาร 3 ห้อง ป.4 28 ส.ค. 2557
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านช่อระกา อาคาร 3 ห้อง ป.4 28 ส.ค. 2557
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่อระกา อาคาร 3 ห้อง ป.4 28 ส.ค. 2557
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านช่อระกา อาคาร 3 ห้อง ป.4 28 ส.ค. 2557
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคารห้องอาหาร 28 ส.ค. 2557
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคารห้องอาหาร 28 ส.ค. 2557
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านช่อระกา ห้องประชุม 28 ส.ค. 2557
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่อระกา ห้องวิทยาศาสตร์ 28 ส.ค. 2557
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านช่อระกา ห้องอาเซียน 28 ส.ค. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ห้องปฏิบัติการวิทย์ 2/3 28 ส.ค. 2557
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ห้องปฏิบัติการวิทย์ 2/3 28 ส.ค. 2557
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โดมที่พักข้างทางเข้าโรงเรียน 28 ส.ค. 2557
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โดมที่พักข้างทางเข้าโรงเรียน 28 ส.ค. 2557
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ห้องปฏิบัติการคณิต 28 ส.ค. 2557
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ห้องปฏิบัติการคณิต 28 ส.ค. 2557
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ห้องภูมิพญา 28 ส.ค. 2557
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ห้องภูมิพญา 28 ส.ค. 2557
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ห้องปฏิบัติการวิทย์ 1 28 ส.ค. 2557
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ห้องเรียนสีเขียว 28 ส.ค. 2557
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารศูนย์กีฬา 28 ส.ค. 2557
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารศูนย์กีฬา 28 ส.ค. 2557
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารศูนย์กีฬา 28 ส.ค. 2557
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารศูนย์กีฬา 28 ส.ค. 2557
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารศูนย์กีฬา 28 ส.ค. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 221 28 ส.ค. 2557
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 222 28 ส.ค. 2557
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 223 28 ส.ค. 2557
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 311-312 28 ส.ค. 2557
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 313-314 28 ส.ค. 2557
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ห้อง 323-324 28 ส.ค. 2557
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้องประชุม 2 28 ส.ค. 2557
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้องประชุม 2 28 ส.ค. 2557
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน อาคาร 1 ห้องประชุม 28 ส.ค. 2557
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน อาคารเรียน ชั้นบน 28 ส.ค. 2557
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน อาคารเรียน ชั้นล่าง 28 ส.ค. 2557
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 614 28 ส.ค. 2557
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 621 28 ส.ค. 2557
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 622 28 ส.ค. 2557
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 6 ห้อง 623 28 ส.ค. 2557

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น บน 28 ส.ค. 2557
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น ล่าง 28 ส.ค. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 122-123 28 ส.ค. 2557
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 124-125 28 ส.ค. 2557
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 126-127 28 ส.ค. 2557
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 132-133 28 ส.ค. 2557
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 134-135 28 ส.ค. 2557
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 136-137 28 ส.ค. 2557
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 412 28 ส.ค. 2557
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 413 28 ส.ค. 2557
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 421 28 ส.ค. 2557
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 422 28 ส.ค. 2557
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 423 28 ส.ค. 2557
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 431 28 ส.ค. 2557
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารตัว L 28 ส.ค. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์
-
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้องประชุม 1 28 ส.ค. 2557
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้องประชุม 1 28 ส.ค. 2557
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ไม่มีตัวแทนศูนย์
-
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้องประชุม 1 28 ส.ค. 2557
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้องประชุม 1 28 ส.ค. 2557
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้องประชุม 1 28 ส.ค. 2557
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้องประชุม 1 28 ส.ค. 2557
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้องประชุม 1 28 ส.ค. 2557
22 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้องประชุม 1 28 ส.ค. 2557
23 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้องประชุม 1 28 ส.ค. 2557
24 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์
-
25 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
26 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์
-
27 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว อาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 28 ส.ค. 2557
28 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
29 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
30 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
31 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
32 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนางเม้ง อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
33 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนางเม้ง อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
34 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
35 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
36 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
37 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
38 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
40 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา โดมข้างห้องสมุด 28 ส.ค. 2557
41 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา โดมข้างห้องสมุด 28 ส.ค. 2557
42 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารโรงอาหารใหม่ ชั้น 2 28 ส.ค. 2557
43 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารโรงอาหารใหม่ ชั้น 2 28 ส.ค. 2557
44 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว อาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 28 ส.ค. 2557
45 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว อาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 28 ส.ค. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์
-

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารรถไฟ ห้อง 421-422 28 ส.ค. 2557
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารรถไฟ ห้อง 423-424 28 ส.ค. 2557
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารรถไฟ ห้อง 426-427 28 ส.ค. 2557
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารนนทรี ห้อง 321 28 ส.ค. 2557
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารนนทรี ห้อง 322 28 ส.ค. 2557
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารนนทรี ห้อง 323 28 ส.ค. 2557
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 121-122 28 ส.ค. 2557
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 123-124 28 ส.ค. 2557
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 112 28 ส.ค. 2557
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 113 28 ส.ค. 2557
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารนนทรี ห้อง 313-314 28 ส.ค. 2557
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารจามจุรี ห้อง 221-222 28 ส.ค. 2557
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารนนทรี ห้อง 312 28 ส.ค. 2557
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อาคารนนทรี ห้อง 311 28 ส.ค. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารเขียวสัตยบรรณ 28 ส.ค. 2557
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สนามฟุตบอล 28 ส.ค. 2557
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สนามหน้าเสาธง 28 ส.ค. 2557
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารชดช้อยสร้อยฟ้า 28 ส.ค. 2557
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารชดช้อยสร้อยฟ้า 28 ส.ค. 2557
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารชดช้อยสร้อยฟ้า 28 ส.ค. 2557
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารเหลืองพิกุลทอง 28 ส.ค. 2557
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารเหลืองพิกุลทอง 28 ส.ค. 2557
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารม่วงอินทนิล 28 ส.ค. 2557
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร อาคารม่วงอินทนิล 28 ส.ค. 2557
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 800 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 28 ส.ค. 2557
2 801 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 28 ส.ค. 2557
3 802 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 28 ส.ค. 2557
4 803 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
5 804 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 28 ส.ค. 2557
6 805 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
7 806 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 28 ส.ค. 2557
8 807 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 28 ส.ค. 2557
9 808 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 28 ส.ค. 2557
10 809 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 1 28 ส.ค. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 3 28 ส.ค. 2557
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารอนุสรณ์ 94 ปี ห้อง 722 28 ส.ค. 2557
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 3 28 ส.ค. 2557
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารอนุสรณ์ 94 ปี ห้อง 721 28 ส.ค. 2557
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ชั้น 1 28 ส.ค. 2557
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ชั้น 1 28 ส.ค. 2557
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 1 28 ส.ค. 2557
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ชั้น 1 28 ส.ค. 2557
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ชั้น 1 28 ส.ค. 2557
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารอนุสรณ์ 94 ปี ห้อง 721 28 ส.ค. 2557
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 3 ชั้น 3 28 ส.ค. 2557

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารศูนย์กีฬา 28 ส.ค. 2557
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อาคารศูนย์กีฬา 28 ส.ค. 2557
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ใต้ถุนอาคารมัธยมศึกษา 28 ส.ค. 2557
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ใต้ถุนอาคารมัธยมศึกษา 28 ส.ค. 2557
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ ใต้ถุนอาคาร 1 28 ส.ค. 2557
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ ใต้ถุนอาคาร 1 28 ส.ค. 2557
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา อาคารห้องสมุด/โรงฝึกงาน 28 ส.ค. 2557
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา อาคารเรียน 2 ระเบียงหน้าห้องเรียน ชั้นล่าง 28 ส.ค. 2557
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 อาคารเรียน 1 ชั้นล่าง 28 ส.ค. 2557
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว อาคารร่มเย็น ห้องวิทยาศาสตร์ 28 ส.ค. 2557
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 อาคารเรียน 2 ชั้นล่าง 28 ส.ค. 2557
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว อาคารร่มเย็น ห้องวิทยาศาสตร์ 28 ส.ค. 2557
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3 และข้างห้องสมุด 28 ส.ค. 2557
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3 และข้างห้องสมุด 28 ส.ค. 2557
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3 และข้างห้องสมุด 28 ส.ค. 2557
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3 และข้างห้องสมุด 28 ส.ค. 2557
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3 และข้างห้องสมุด 28 ส.ค. 2557
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 3 และข้างห้องสมุด 28 ส.ค. 2557
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนางเม้ง อาคารรัฐประสิทธิ์ 28 ส.ค. 2557
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนางเม้ง อาคารรัฐประสิทธิ์ 28 ส.ค. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 2 28 ส.ค. 2557
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 5 ห้อง 511-516 28 ส.ค. 2557
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 5 ห้อง 521-527 28 ส.ค. 2557
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 5 ห้อง ห้องเกียรติยศ 28 ส.ค. 2557

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
2 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
3 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์
-
4 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 314 28 ส.ค. 2557
5 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 313 28 ส.ค. 2557
6 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ไม่มีตัวแทนศูนย์
-
7 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
8 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง 312 28 ส.ค. 2557
9 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
10 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
11 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
12 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารร่มไทร ห้อง 522-523 28 ส.ค. 2557
13 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
14 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 324 28 ส.ค. 2557
15 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคาร 80 พรรษา ห้อง 322-323 28 ส.ค. 2557

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านช่อระกา อาคาร 2 ห้อง ม.2 28 ส.ค. 2557
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านช่อระกา อาคาร 2 ห้อง ม.1 28 ส.ค. 2557

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคารไอซีที ห้อง MEP2 28 ส.ค. 2557
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคารไอซีที ห้อง MEP1 28 ส.ค. 2557
3 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ไม่มีตัวแทนศูนย์
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน 28 ส.ค. 2557
2 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 226 28 ส.ค. 2557
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 224 28 ส.ค. 2557
4 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 231 28 ส.ค. 2557
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 225 28 ส.ค. 2557
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว อาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 28 ส.ค. 2557
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 232 28 ส.ค. 2557
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์
-
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 2 ห้อง 233 28 ส.ค. 2557
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์
-
12 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว อาคารเอนกประสงค์ 205 28 ส.ค. 2557
14 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว อาคารเอนกประสงค์ 205 28 ส.ค. 2557
15 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว อาคารเอนกประสงค์ 205 28 ส.ค. 2557
16 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
17 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์
-
18 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์
-
19 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์
-
20 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว อาคารเอนกประสงค์ 205 28 ส.ค. 2557
21 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 ไม่มีตัวแทนศูนย์
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 4 และข้างห้องสมุด 28 ส.ค. 2557
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ไม่มีตัวแทนศูนย์
-
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนางเม้ง อาคารวิชาภัทร 28 ส.ค. 2557
4 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
6 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 4 และข้างห้องสมุด 28 ส.ค. 2557
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โรงอาหารข้างอาคาร 4 และข้างห้องสมุด 28 ส.ค. 2557
8 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
9 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนางเม้ง อาคารวิชาภัทร 28 ส.ค. 2557
10 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ไม่มีตัวแทนศูนย์
-
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น มีตัวแทนศูนย์ 1 ทีม/ไม่จัดแข่งขัน
-
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนสุนทรวัฒนา อาคารอนุสรณ์ 94 ปี ห้อง 722 28 ส.ค. 2557
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว อาคารร่มไทร ชั้นล่าง 28 ส.ค. 2557
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว อาคารร่มไทร ชั้นล่าง 28 ส.ค. 2557

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]