หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cpm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางละมุล ตอพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) ประธานกรรมการ
2. นางอรดี แสงสุระครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปิยวาจา จันทรังษ์ครู โรงเรียนบ้านลาดชุมพลกรรมการ
4. นางสมปอง สารักษ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางบุณณดา ช่วยชูวงษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว หนองปลาโดประธานกรรมการ
2. นางหนูหลั่น อุกอาจครู โรงเรียนบ้านกุดยางกรรมการ
3. นางจุลลดา ศรีวิพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์นุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางพัชนิดา ผิวสุขครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร จันทรอดครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
3. นางปรวัน ศรีชัยกุลครู โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวทองจันทร์ นามตะครู โรงเรียนนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางอุบล สิงห์อำพลครู โรงเรียนบ้านลาดชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสมชาย ยังดี ครู โรงเรียนบ้านหนองฉิมประธานกรรมการ
2. นางมะลิ แต่งพงษ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)กรรมการ
3. นางกมล แสงจันทร์ครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงกรรมการ
4. นางกาญจนา บุตรตะเขียวครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางรัตนา ปรางค์ชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
2. นางบุญยง วังสระครู โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่กรรมการ
3. นางสาวอรรยา สิงห์ขุนทดครู โรงเรียนบ้านนารีกรรมการ
4. นายฤาชัย ศรีบุญเรืองครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางสาวดอกอ้อ มิมะละครู โรงเรียนบ้านโนนศรีทองกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายนิมิตร เพชรจำนงค์ครู โรงเรียนบ้านชีลองใต้ประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ภูมิพิศิษฐานนท์ครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์กรรมการ
3. นางนิภาพร จันมะโฮงครู โรงเรียนคุรุประชานุกูลกรรมการ
4. นางเบญจมาศ จินดามังครู โรงเรียนบ้านหนองหอยปังบำเหน็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสว่าง วงษ์ชูครู โรงเรียนบ้านนาฝายประธานกรรมการ
2. นางราตรี ขวาไทยครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่ากรรมการ
3. นางทองพูน ตรีเดชครู โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ มาประเสริฐครู โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางจรีรัตน์ เจริญภูมิครู โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)กรรมการ
2. นางอ้อมใจ อุ่นศิริครู โรงเรียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพิชิต แก้วสุุริวงษ์ครู โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
4. นางออมสิน ฐานวิเศษครู โรงเรียนบ้านนาเสียวศึกษาคารกรรมการ
5. นางสาวอำไพ วรพลครู โรงเรียนบ้านคลองจันลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา อัจฉริยะภากรครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ ธงภักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางแสงเดือน การพันธ์ครู โรงเรียนบ้านแก้งยาวกรรมการ
4. นางจินตนา เทอดศักดิ์เดชาครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)กรรมการ
5. นางสาวนิตยาภรณ์ วรรณทวีครู โรงเรียนแหลมทองวิทย์ผดุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางธัญญรัศมิ์ คำขวาครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางพัฒนา ยงเพชรครู โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยกรรมการ
3. นางรัชนี ศรีสุนทรครู โรงเรียนบ้านผือวิทยายนกรรมการ
4. นางทิฆัมพร ภูมิสถานครู โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทองกรรมการ
5. นางวราภรณ์ คำหงษาครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางราตรี ทิพโชติครู โรงเรียนบ้านยางหวายประธานกรรมการ
2. นางสาววริสรา ยอดวงษ์ครู โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ รัตน์นันท์ครู โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคีกรรมการ
4. นางสุชิรวรรณ คงวัฒนะครู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางกรองกาญจน์ แสนลีลาครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินตนา บุ้งทองครู โรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
3. นางศิริพร กาแก้วครู โรงเรียนบ้านกุดไผ่กรรมการ
4. นางชญานุตม์ คำหว่านครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
5. นางเยี่ยม ทองน้อยครู โรงเรียนบ้านวังตะกูกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวประภัสสิริ บุปผาครู โรงเรียนบ้านนางแดดกรรมการ
2. นางน้ำทิพย์ ปิตะบุตรครู โรงเรียนบ้านกุดหูลิงกรรมการ
3. นางสาวสมกมล ปานประดิษฐ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ้มกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุธี จันทศรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดตุ้มสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี จันทรกุลครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวนิภารัตน์ ตอสกุลครู โรงเรียนบ้านโสกรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ เค้าฉิมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ พิกุลย์สังข์ครู โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีกรรมการ
3. นางนิภาพร การนาครู โรงเรียนสหราษฏร์นุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวอรทัย ถีรัตถาครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ)กรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา วิเชียรดีครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายจิระพงศ์ บุญเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือประธานกรรมการ
2. นางอชิรญา พงษ์จำนงค์ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นายฉัตรชัย กาหลงครู โรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
4. นางหงษ์ทอง วาทโยธาครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินกรรมการ
5. นายสมวงษ์ พงศ์วิเศษครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร พงษ์จำนงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามนประธานกรรมการ
2. นายรังสิมันต์ ธรรมไทยครู โรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
3. นายจันทร์ญา จันพิพัฒครู โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่ากรรมการ
4. นายวิษณุ ฉลองขวัญโรงเรียนบ้านโนนเปลือยกรรมการ
5. สิบเอกบุญธนา เจนบ้านผือโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายจิระพงษ์ บุญเสนาโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
2. นางอชิรญา พงษ์จำนงค์โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นายฉัตรชัย กาหลงโรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
4. นางหงษ์ทอง วาทโยธาโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินกรรมการ
5. นายสมวงศ์ พงศ์วิเศษโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร พงษ์จำนงค์โรงเรียนบ้านนามนประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ ฉลองขวัญโรงเรียนบ้านโนนเปลือยกรรมการ
3. นายรังสิมันต์ ธรรมไทยโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
4. นายจันทร์ญา จันพิพัฒโรงเรียนบ้านโนนศรีสง่ากรรมการ
5. สิบเอกบุญธนา เจนบ้านผือโรงเรียนชีลองเหนือกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวยุพาวรรณ คิดฉลาดครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
2. นายศราวุธ ศรีช้างสารครู โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่ากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี จิตรชัยครู โรงเรียนบ้านกุดไผ่กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุรเดฃ ม่วงนิกรครู โรงเรียนบ้านหนองเบ็นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ ม่วงนิกรครู โรงเรียนบ้านนาคานหักกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ สิงห์ชัยครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นายอดิศร คงแสงครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางอัคณา มณีเนตรครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นางชูขวัญ เพ็งชัยภูมิครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
4. นางสาวกัลยา สนิทไทยครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา โรมรันครู โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายขันทอง เด่นพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงประธานกรรมการ
2. นายบรรจง อ่อนละม้ายครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยากรรมการ
3. นางอรุวรรณ พาตาครู โรงเรียนบ้านโนนเหม่ากรรมการ
4. นางอ้อมเดือน วัฒนศรศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านแก้งยาวกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ หงษ์คำครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
6. นายสนิท ชัยเขว้าครู โรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสุทิพย์ สมจิตรครู โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่ากรรมการ
2. นายสายชล จุลศรีครูโรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ เขียนไธสงครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสมจิตต์ จุลรักษาครู โรงเรียนสุนทรวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ คงเหมือนเพชรครู โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
3. นางสาวอวยพร ปิ่นสาครู โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุงกรรมการ
4. นางจามิกร หงส์ทองโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ พลธรรมโรงเรียนบ้านชีลองใต้กรรมการ
6. นางฉวีรักษ์ สนิทไทยครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทักษินันท์ หิรัญเกิดครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ สวนจรูญครู โรงเรียนบ้านห้วยกนทากรรมการ
3. นายไพโรจน์ มีชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านโนนเปลือยกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ผลสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือกรรมการ
5. นายวิรัตน์ ไพรามครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์กรรมการ
6. นางพัชรินทร์ พงษ์จำนงค์ครู โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยกรรมการ
7. นางบุญรัตน์ อาจนาเสียวโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริขวัญ สังข์เมืองครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๙กรรมการ
2. นางศิริวรรณ จันทร์สมคอยโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นายไพรัตน์ วันสันเทียะโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการ
4. นางธันย์ชนก สิมช้าครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอรทัย แก้วหย่องครู โรงเรียนสุนทรวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางจุฬาพร ทวีชีพครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์กรรมการ
3. นางจงลักษณ์ สุโพธิ์อามาตย์ครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
4. นางศิริวรรณ จันทร์สมคอยโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางลัดดาวรรณ ติยะเมธาครู โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางกัญลิกา ชูสกุลครู โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้กรรมการ
3. นางสาวภัทราพร จุลเถียรครู โรงเรียนบ้านแก้งยาวกรรมการ
4. นายแถลง ทองโคกกรวดครู โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทองกรรมการ
5. นางสาวณัฐฐ์ชา จ่าชัยครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุรีพร ก้อนเงินครู โรงเรียนนาคานหักประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี แก้ววิศาสตร์ครู โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่ากรรมการ
3. นางสาวสิริพันธ์ุ พันธุ์ธรรมครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางจุรีรัตน์ วรรณพงศ์ครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางฑิชา วรแสงโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นางกุหลาบ ทองกรครู โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ คลังชำนาญครู โรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ เลิศฤทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)กรรมการ
3. นางกัณตินันท์ ทิพย์สนธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสาวจินตนา หาญกุลครู โรงเรียนบ้านลาดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายยุทธกานต์ นาคหมื่นไวยครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณ สุภาสารครู โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
3. นางเจนจิรา ประดับวงษ์ครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์กรรมการ
4. นางสุภาวดี ตรีเพชรครู โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ สายสุวรรณครู โรงเรียนสุนทรวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภาพร สุทธิสนครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)กรรมการ
3. นางมลิวัลย์ นาคคำครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)กรรมการ
4. นางจินตนา โพธิ์ชัยครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณครู โรงเรียนนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวีระพงษ์ วงษ์หล่อครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
2. นางบัวไข รักหินลาดครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการ
3. นายวิชา หาญกำลังครู โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์กรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ แสงอรุณครู โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ครู โรงเรียนห้วยกุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาววนิชา ประยูรพันธุ์ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ พรหมรินทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
2. นางสาริศา บุญแจ่มครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
3. นายฉลอง อัมพวาครู โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีกรรมการ
4. นางณัฐิยา เรืองบุญครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายมานะ ประจงจิตรครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลีครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายธวัชชัย ถาวรกายครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ กลางพระเนตรครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางวิมล ประจงจิตรครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นางสาวศันสนีย์ มีหมู่ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายวสันต์ เสี้ยมแหลมครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิโรจน์ ทองงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้าประธานกรรมการ
2. นางชโรธร ผาดไธสงครู โรงเรียนบ้านเจาทองกรรมการ
3. นายสุระ ต่อชีพครู โรงเรียนหนองไฮโคกสง่ากรรมการ
4. นางพิสิษฐ์กุล กำลังศิลป์ครู โรงเรียนบ้านหนองโสมงกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ ประสานวงษ์ครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิเชษฐ์ พุทธรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา ศิริกำเนิดครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางปรีญาพร เพ็ชรประดิษฐ์ครู โรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
4. นายจตุรภัทร ทศสิงห์ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ ชิดชัยภูมิครู โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย จินชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพล ใจเย็นครู โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิกรรมการ
3. นางสาวสุประวีณา ภักอาศัยครู โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่ากรรมการ
4. นางปริศนา สุทธิกานต์ครู โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
5. นางทิพาภรณ์ ศรีใสครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสำอาง คำเสียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำประธานกรรมการ
2. นางชมภู กลมเกลี้ยงครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาวเพลินจิตร น้อยเจริญครู โรงเรียนบ้านลาดไทรงามกรรมการ
4. นายสุเทพ แสงสุระครู โรงเรียนบ้านซับพระไวบ์กรรมการ
5. นางสาวดวงใจ พลมณีครู โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุนทรีย์ แสงหงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ กองคำครู โรงเรียนบ้านหนองแดงฯกรรมการ
3. นายกษม ทองศรีมะดันครู โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางระกี สุวรรณพิมลครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
5. สิบเอกโสภา หันตุลาครู โรงเรียนบ้านห้วยผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบันจง ขำชัยภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดยางประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ วิสัยสังข์ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยากรรมการ
3. นายกันยา ประจงสุขครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
4. นายเสรี คลังทองครู โรงเรียนโคกก่องดอนทองวิทยากรรมการ
5. นางศศินี ปรีการครู โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายนิพัทธ์ อาจมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคุณาสรณ์ เชื้อกุลครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ พิริยศิลป์ครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายอัครดร คำอาษาครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
5. นายวัฒนา โคตรสมบัติครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายนิพัทธ์ อาจมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคุณาสรณ์ เชื้อกุลครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ พิริยศิลป์ครู โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายอัครดร คำอาษาครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
5. นายวัฒนา โคตรสมบัติครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายณรงค์ นาคคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางแดดประธานกรรมการ
2. นายปริญญา มงคลพันธ์ครู โรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
3. นางสาวประดิษฐา ประทุมมาลย์ครู โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีกรรมการ
4. นายขุนศักดิ์ โตนชัยภูมิครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
5. นางณัฐพร บัวรุ่งครู โรงเรียนบ้านชีลองใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพีระพล กองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ฝาชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
3. นางสาวมาริสา เงินลาดครู โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทรกรรมการ
4. นายชูชีพ บัวรุ่งครู โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางประนอม จุลอักษรครู โรงเรียนบ้านหัวนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชัยรัตน์ ศิลป์ดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวังประธานกรรมการ
2. นางสาวเขมิกา สาทันครู โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคีกรรมการ
3. นางพรรณทิพา เสาทองครู โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ กอบธรรมครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ เฉลียวชาติครู โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทองกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา เฉลียวชาติผู้อำนวยการโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทองประธานกรรมการ
2. นางสายใจ ขวัญสนิทครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายไพโรจน์ สุขนาแซงครู โรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
4. นางสาวประภัสศิริ ลาภเชษฐาครู โรงเรียนบ้านซับชมภูกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ เกินชัยครู โรงเรียนบ้านสงแคนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสากล ธรรมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกมูลนาคประธานกรรมการ
2. นางสายทอง ศรีวงษ์ชัยครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นางอังคณา แก้วประเสริฐครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการ
4. นางอรวรรณ เดชบุญมีครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
5. นายณรงค์ ดวงพรมครู โรงเรียนบ้านนางแดดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางปัทมา พุทธแสนผู้อำนวยการโรงเรียนลาดไทรงามประธานกรรมการ
2. นางศรีประภา หิรัญชาติครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นางพิสมัย แสนสุขครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
4. นายจักรพันธ์ ศิลาพันธุ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการ
5. นางวรินธร เจริญพงษ์ครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์๋กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวารี คำธนนันทิกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตอารีย์ พรหมณีครู โรงเรียนบ้านกุดหูลิงกรรมการ
3. นางจารุวรรณ กิ้วราชแยงครู โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นางนารี ต่อสกุลครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
5. นางอรุณี ประสานศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านยางหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางยุพา ปาลพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อนประธานกรรมการ
2. นางปริศนา ขวัญเมืองครู โรงเรียนนาเสียวศึกษาคารกรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ พิมพ์ราศรีครู โรงเรียนบ้านฝายกรรมการ
4. นายพีระวิทย์ ยศจรจังหรีดครู โรงเรียนนาคารหักประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสุวรรณี แซ่จึงครู โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางศิริพร บุญญานุสนธิ์ครู โรงเรียนบ้านเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ อุ่นศิริครู โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
3. นางสาวเอมอร นาคคำครู โรงเรียนบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
4. นางยุพาพร นามวิเศษครู โรงเรียนสระไข่น้ำมุนีวิทยากรรมการ
5. นายศุภชัย นารีรักษ์ครู โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นายประวิทย์ ดีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ ดีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ อุ่นศิริครู โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
3. นางสาวเอมอร นาคคำครู โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกรรมการ
4. นางยุพาพร นามวิเศษครู โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยากรรมการ
5. นายศุภชัย นารีรักษ์ครู โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายกุณฑล พิกุลครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ จำเริญจิตครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
3. นายณรงค์ สร้างคำครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอกกรรมการ
4. นางเลิศลักษณ์ คเชนทร์รัตนกุลครู โรงเรียนบ้านสัมพันธ์กรรมการ
5. นางชูศรี ฐานมั่นครู โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายทรรศิน บุญสุยาครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายมานพ บุญแจ่มครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
3. นายพิรชัช พิมสิมครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอกกรรมการ
4. นายประสงค์ ปักษาครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายไชโย กล้ารมรานผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสำราญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชา รักษ์มณีครู โรงเรียนบ้านโนนเปลือยกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา เดชพลกรังครู โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ใจเขว้าครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
5. นายศรีเมือง แสนยะบุตรครู โรงเรียนบ้านห้วยกนทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายไชโย กล้ารมรานผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสำราญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา เดชพลกรังครู โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ใจเขว้าครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
4. นายเดชา รักมณีครู โรงเรียนบ้านโนนเปลือยกรรมการ
5. นายศรีเมือง แสนยะบุตรครู โรงเรียนบ้านห้วยกนทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายไชโย กล้ารมรานผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสำราญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชา รักมณีครู โรงเรียนบ้านโนนเปลือยกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา เดชพลกรังครู โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ใจเขว้าครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
5. นายศรีเมือง แสนยะบุตรครู โรงเรียนบ้านห้วยกนทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิชัย จำพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิธิฤทธิ์ บุญดีครู โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียงกรรมการ
3. นายธนกฤษณ์ คิดฉลาดครู โรงเรียนบ้านกุดละลมกรรมการ
4. นางวรรณวิสัย รวยดีครู โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายศักดา วันนาครู โรงเรียนบ้านโปร่งโกกรรมการ
6. นายเอก ราชเดิมครู โรงเรียนหินเหิบซับภูทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิชัย จำพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิธิฤทธิ์ บุญดีครู โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียงกรรมการ
3. นายธนกฤษณ์ ิคิดฉลาดครู โรงเรียนบ้านกุดละลมกรรมการ
4. นางวรรณวิสัย รวยดีครู โรงเรียนบ้านชีลองใต้กรรมการ
5. นายศักดา วันนาครู โรงเรียนบ้านโปร่งโกกรรมการ
6. นายเอก ราชเดิมครู โรงเรียนหินเหิบซับภูทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิชัย จำพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิธิฤทธิ์ บุญดีครู โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียงกรรมการ
3. นายธนกฤษณ์ คิดฉลาดครู โรงเรียนบ้านกุดละลมกรรมการ
4. นางวรรณวิสัย รวยดีครู โรงเรียนบ้านห้วยหวายกรรมการ
5. นายศักดา วันนาครู โรงเรียนบ้านโปร่งโกกรรมการ
6. นายเอก ราชเดิมครู โรงเรียนหินเหิบซับภูทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายปริญญา บุญภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจีราพร ฉลาดชัยครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นายประยุทธ จอกสวรรค์ครู โรงเรียนบ้านโสกมูลนาคกรรมการ
4. นายวิโรจน์ ตุงชีพครู โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิมประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ จำปาวงษ์ครู โรงเรียนคุรุประชานุกูลกรรมการ
3. นายกฤษณเดช ศุภศาสตรานนท์ครู โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือกรรมการ
4. นายเบ็นซิน ดำนิลครู โรงเรียนบ้านแก้งยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายพนม เศรษฐตานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ครองเคหาครู โรงเรียนชุมชุนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)กรรมการ
3. นายสุดใจ ยอดชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ สิงพรครู โรงเรียนบ้านซับชมพูกรรมการ
5. นายวิยุทธร ช่างเหล็กครู โรงเรียนบ้านหนองฉิมกรรมการ
6. นายสดใส มาฆะเซ็นต์ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่ากรรมการ
7. นายทรงศักดิ์ เทอดศักดิ์เดชาครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายพนม เศรษฐตานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหนองจันทิประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ครองเคหาครู โรงเรียนชุมชุนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)กรรมการ
3. นายสุดใจ ยอดชัยภูมิครู โรงเรียนชุมชุมบ้านบุ่งคล้าวิทยากรรมการ
4. นายทรงศํกดิ์ เทอดศักดิ์เดชาครู โรงเรียนบ้านบัวเพวังกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ สิงพรครู โรงเรียนบ้านซับชมภูกรรมการ
6. นายวิยุทธร ช่างเหล็กครู โรงเรียนบ้านหนองฉิมกรรมการ
7. นายสดใส มาฆะเซ็นต์ครู โรงเรียนหนองไฮโคกสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพนม เศรษฐตานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ครองเคหาครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)กรรมการ
3. นายสุดใจ ยอดชัยภูมิครู โรงเรียนชุมชุนบ้านบุ่งคล้าวิทยากรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ เทอดศักดิ์เดฃาครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯกรรมการ
5. นายธนกฤต กิตติวัฒนพลครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ สิงพรครู โรงเรียนบ้านซับชมภูกรรมการ
7. นายวิยุทธร ช่างเหล็กครู โรงเรียนบ้านหนองฉิมกรรมการ
8. นายสดใส มาฆะเซ็นต์ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา สาวกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหวายประธานกรรมการ
2. นายวิชา นิลวัฒน์ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นางวรรณี บัวเข็มครู โรงเรียนบ้านโนนเหม่ากรรมการ
4. นางฉัตษ์มณี แสงชมภูครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
5. นางดวงตา หงษ์มาครู โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
6. นางสุธาสินี พลอยครบุรีครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวีระศักดิ์ พลมณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ จุลรักษาครู โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายธงชัย หมูหัวนาครู โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีกรรมการ
4. นายอุรัญ บุญเงินครู โรงเรียนบ้านดงบังฯกรรมการ
5. นายปัญญา แฝงสวรรค์ครู โรงเรียนบ้านนาฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ พลมณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ จุลรักษาครู โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายยศพล วาทโยธาครู โรงเรียนปรางค์มะค่ากรรมการ
4. นายธงชัย หมู่หัวนาครู โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีกรรมการ
5. นายอุรัญ บุญเงินครู โรงเรียนบ้านดงบังฯกรรมการ
6. นายปัญญา แฝงสวรรค์ครู โรงเรียนบ้านนาฮีกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ พลมณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
2. นายไพบูลย์ จุลรักษาครู โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายธงชัย หมู่หัวนาครู โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีกรรมการ
4. นายอุรัญ บุญเงินครู โรงเรียนบ้านดงบังฯกรรมการ
5. นายปัญญา แฝงสวรรค์ครู โรงเรียนบ้านนาฮีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณครู โรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
2. นายศุภชัย ทับทองครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
3. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
4. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดครู โรงเรียนกาญจนาพิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. นายพิชิต กิจวาสครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพิชิต กิจวาสครู บ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ชัยสุวรรณครู โรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย ทับทองครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
4. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดครู โรงเรียนกาญจนาพิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณครู โรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
2. นายศุภชัย ทับทองครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
3. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
4. นายพิชิต กิจวาสครู โรงเรียนบ้าบเขว้าวิทยายนกรรมการ
5. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณครู โรงเรียนสาคริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทับทองครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
3. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
4. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดครู โรงเรียนกาญจนาพิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. นายพิชิต กิตวาสครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายพิชิต กิจวาสครู โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประเทือง ชัยสุวรรณครู โรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
3. นายศุภชัย ทับทองครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
4. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
5. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณครู โรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
2. นายศุภชัย ทับทองครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
3. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
4. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดครู โรงเรียนกาญจนาพิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. นายพิชิต กิจวาสครู บ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายศุภชัย ทับทองครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
2. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดครู กาญจนาพิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
3. นายพิชิต กิจวาสครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณครู โรงเรียนสาคริชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทับทองครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
3. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
4. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดครู โรงเรียนกาญจนาพิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. นายพิชิต กิจวาสครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายศุภชัย ทับทองครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
2. นายมัชพล สาคะริชานนท์ครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยากรรมการ
3. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีด ครู โรงเรียนกาญจน่ภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
4. นายพิชิต กิจวาสครู โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสืบพงษ์ ทองใบใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดไผ่ประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย แอ้นชัยภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่ากรรมการ
3. นายมิตรกร สถิรพัฒนกุลจนท.คุรุสภาเขตพื้นที่ สพป.ชัยภูมิเขต1กรรมการ
4. นายสิทธิพงศ์ กาแก้วนิติกร สพป.ชย.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวิทศักดิ์ ชัยสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นแพ้วประธานกรรมการ
2. นายแก้ว เอี่ยมคำครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า กรรมการ
3. นางสุดาพร ภูมิภักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองเขื่องกรรมการ
4. นายวิรัตน์ พาณิชย์ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ หาระพันธ์ครู โรงเรียนแหลมทองวิทย์ผดุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวิทศักดิ์ ชัยสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นแพ้วประธานกรรมการ
2. นายแก้ว เอี่ยมคำครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้ากรรมการ
3. นางสุดาพร ภูมิภักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองเขื่องกรรมการ
4. นายวิรัตน์ พาณิชย์ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ หาระพันธ์ครู โรงเรียนแหลมทองวิทย์ผดุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุทธิพันธ์ ปะวันนาผู้อำนวยการโรงเรียนซับม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี สีเขียวครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงกรรมการ
3. นายภาสกร กวางชีครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุทธิพันธ์ ปะวันนาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโง้งประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี สีเขียวครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงกรรมการ
3. นายภาสกร กวางซีครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมหวัง ทองประภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็นประธานกรรมการ
2. นางสายใจ มาทนครู โรงเรียนบ้านชีลองกลางกรรมการ
3. นางมุกดา คลังทองครู โรงเรียนโคกก่องดอนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมหวัง ทองประภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาปิ่งหนองเบ็นประธานกรรมการ
2. นางสายใจ มาทนครู โรงเรียนบ้านชีลองกลางกรรมการ
3. นางมุกดา คลังทองครู โรงเรียนโคกก่องดอนทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร นาคคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกหว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ สิงห์ลาครู โรงเรียนบ้านคลองจันลากรรมการ
3. นายสุเวช ผาจันทร์ครู โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร นาคคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกหว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ สิงห์ลาครู โรงเรียนบ้านคลองจันลากรรมการ
3. นายสุเวช ผาจันทร์ครู โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวสุจิตรา มณฑารัตน์ครู โรงเรียนบ้านห้วยหันกรรมการ
2. นางยุพิน เซามาไลเนนครู โรงเรียนสะพุงเหนือกรรมการ
3. นายวิศรุต ก้อนเงินครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิศรุต ก้อนเงินโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา มณฑารัตน์โรงเรียนบ้านห้วยหันกรรมการ
3. นางยุพิน เซามาไลเนนโรงเรียนสะพุงเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิตรา มณฑารัตน์ครู โรงเรียนบ้านห้วยหันกรรมการ
2. นางยุพิน เซามาไลเนนครู โรงเรียนสะพุงเหนือกรรมการ
3. นายวิศรุต ก้อนเงินครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิตรา มณฑารัตน์โรงเรียนบ้านห้วยหันประธานกรรมการ
2. นางยุพิน เซามาไลเนนโรงเรียนสะพุงเหนือกรรมการ
3. นายวิศรุต ก้อนเงินโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ แซ่ฉั่วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำชีประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เมืองศรีนุ่นครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ตะภาครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ แซ่ฉั่วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำชีประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เมืองศรีนุ่นครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ตะภาครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ วงษ์ชูผู้อำนวยการโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ทองอุ้มครู โรงเรียนบ้านห้วยกนทากรรมการ
3. นายพันชัย พุ่มพฤกษ์ครู โรงเรียนบ้านกดหูลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ วงษ์ชูผู้อำนวยการโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประดับ พัชรวรกุลชัยโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
3. นายชาญชัย ทองอุ้มโรงเรียนบ้านห้วยกนทากรรมการ
4. นางสาวพิชญา นพคุณโรงเรียนบ้านกุดไผ่กรรมการ
5. นายพันชัย พุ่มพฤกษ์โรงเรียนบ้านกดหูลิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนศรีผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายมิตรกร สถิรพัฒนกุลเจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรรมการ
3. นายบรรพต นิ่มนวลครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายบวร ตอพรมครู โรงเรียนบ้านยางหวายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนศรีผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายมิตรกร สถิรพัฒนกุลเจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรรมการ
3. นายบรรพต นิ่มนวลครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายบวร ตอพรมครู โรงเรียนบ้านยางหวายกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนุชนาถ โชคบำรุงครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมื่นแผ้วประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา พุ่มพฤกษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
3. นายจักรี พรหมงามครู โรงเรียนบ้านหนองโสมงกรรมการ
4. นางสาววิยะดา วิภาพครู โรงเรียนบ้านนารีกรรมการ
5. นางกัลยาภัสสจ์ ไปรเวทย์ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาววิยะดา วิภาคะครู โรงเรียนบ้านนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา พุ่มพฤกษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
3. นายจักรี พรหมงามครู โรงเรียนบ้านหนองโสมงกรรมการ
4. นางปิยะนุช ไชยมงคลครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
5. นางรัตนาวดี พลศรีครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางราวดี กาฬปักษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิภา ขนชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านท่าฉางกรรมการ
3. นายวัฒนพงษ์ สุขจิตรครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงกรรมการ
4. นางธัญวลัย ตันมณีครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
5. นายกฤษฎา ตันวิลัยครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19กรรมการ
6. นางธิดารัตน์ คิดฉลาดครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
7. นางนภาพร พรมแดงศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางราวดี กาฬปักษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิภา ขนชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านท่าฉางกรรมการ
3. นายวัฒนพงษ์ สุขจิตรครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงกรรมการ
4. นางธัญวลัย ตันมณีครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
5. นายกฤษฎา ตันวิลัยครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19กรรมการ
6. นางธิดารัตน์ คิดฉลาดครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
7. นางนภาพร พรมแดงศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยฉัตร ขวัญชัยรัตนภูมิครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางมารศรี เพ็งพุ่มครู โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
3. นางธัญวลัย ตันมณีครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
4. นายกฤษฎา ตันวิลัยครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19กรรมการ
5. นางนภาพร พรมแดงศึกษานิเทศก์ สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวปิยฉัตร ขวัญชัยรัตนภูมิครู โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางมารศรี เพ็งพุ่มครู โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
3. นางสาวปัทจณีย์ เมฆศรีสวรรค์ครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางธัญวลัย ตันมณีครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
5. นายกฤษฎา ตันวิไลครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19กรรมการ
6. นางธิดารัตน์ คิดฉลาดครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
7. นางนภาพร พรมแดงศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์ อ้นสันเทียะครู โรงเรียนสุนทรวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายชิษณุชา น้อยวิเศษครู โรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
3. นายชานนท์ ลอยเมืองกลางครู โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์ อ้นสันเทียะครู โรงเรียนสุนทรวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายชิษณุชา น้อยวิเศษครู โรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
3. นายชานนท์ ลอยเมืองกลางครู โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางแช่มช้อย ศิลาสูงเนินครู โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ พรหมรินทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
3. นางพนารัตน์ จินดาดวงครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้ากรรมการ
4. MissJudy Weisครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสายพโยม ศิริพรรณครู โรงเรียนบ้านลาดใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภา เนื้อทิพย์แสงสีครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. MissAurelie Calvanusครู โรงเรียนบ้านนาคานหักกรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ สุนนท์ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา นาคหมื่นไวยครู โรงเรียนสุนทรวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน มีดีครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาดศิริคุณกรรมการ
3. นางอัญชลี ชูเนตรครู โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนากรรมการ
4. MissLindsay Hawkinsครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
5. นางประยงค์ ไปนานครู โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายกิตติคม โสมาบุตรครู โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอติพร นุริศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มกรรมการ
3. นางฐานิตา ฦาชาครู โรงเรียนบ้านลาดชุมพลกรรมการ
4. นางศีลธรรม แสงภักดีครู โรงเรียนบ้านดอนหันกรรมการ
5. Mr.Marcus Mackenzieครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
6. นางสาวอริสา เค็งชัยภูมิครู โรงเรียนหว้าเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวจมาพร กุงไธสงครู โรงเรียนบ้านวังกำแพงประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ชาเวียงครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางยุพวัลย์ อินทกรอุดมครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
4. Mr.Jame ....ครู โรงเรียนบ้านนาโจดกรรมการ
5. นางประยูร จินชัยครู โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางวารุณี นามโคตรศรีครู โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทรประธานกรรมการ
2. นางบุญโฮม ชูสกุลครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
3. นางโสภา นาคคำครู โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุมกรรมการ
4. Mr.Timothy Adrianครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
5. นายอุทัย โภชน์ฉิมพลีครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางนิตยา อินเถื่อนครู โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญประธานกรรมการ
2. นางบรรเลง เทียมกระโทกครู โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากรกรรมการ
3. นางรุ่งนภา คำโมงครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
4. นางกัณฐารัตน์ จิตต์ปราณีครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
5. MissKeavy Louise Smithครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
6. นางกันฐารัตน์ จิตต์ปราณีครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ ชนะพาลครู โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี สันเทพครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงกรรมการ
3. นางศุภัทรชลิตา หุมสินครู โรงเรียนบ้านเจาทองกรรมการ
4. Mrs.Vigilia C. Angelesครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
5. นางเสาวณิต ตอพลครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสัมฤทธิ์ คลังภูเขียวครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ ศรีลาเคนครู โรงเรียนบ้านหนองนกออกฯกรรมการ
3. นางสาวประภัสสร เคนพรมครู โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. Mr.Riyad Nobueraครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
5. นายวรากร งามศรีนวสกุลครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางฐิตินันท์ กล้ารบครู โรงเรียนบ้านนาคานหักฯประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลวรรณ์ ปัญญาวันครู โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางชุลีพร สุ่ยหล้าครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์กรรมการ
4. Mr.Mark Alphonsus Mcnamaraครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
5. นางรัตตัญญู โพธิ์ศรีครู โรงเรียนบ้านช่อระกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวาริณี กลึงสุวรรณชัยครู โรงเรียนบ้านโนนน้อยแผ่นดินทองประธานกรรมการ
2. นายปุรเชษฐ์ ขำหินตั้งครู โรงเรียนบ้านลาดชุมพลกรรมการ
3. นางสาวเพชรอารี ศรีมันตะครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
4. นายอเนก เพลินจันทึกครู โรงเรียนหนองเป็ดฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา พะนอครู โรงเรียนบ้านท่าข่อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี ประเสริฐพงษ์ครู โรงเรียนบ้านวังตะกูกรรมการ
3. นางสาวสติพร เพิ่มภูเขียวครู โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี ชำนาญมนต์ครู โรงเรียนซับชมภูประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ กมลเพชรครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นางสาววลัยลักษณ์ ฤทธิรงค์ครู โรงเรียนบ้านหนองหอยปังบำเหน็จฯกรรมการ
4. MissHani Teครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายสามารถ ถึงลาภครู โรงเรียนบ้านโชคอำนวยประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ไกรวงษ์ครู โรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
3. นางผุดผาด ธรรมปานครู โรงเรียนวัดพุทโธวาทกรรมการ
4. นางบุบผา ใจเกษมครู โรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
5. นางรัชนี นกชัยภูมิครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางกุลยา ยืนชีวิตครู โรงเรียนบ้านโนนเปลือยประธานกรรมการ
2. นางสุมนา ศรีโฉมครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
3. นางสาวถาวร วันนาครู โรงเรียนหลุบเพ็กซับม่วงไข่กรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ยืนชีวิตครู โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสายัณห์ ม่วงเพชรครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ เขียวเขว้าครู โรงเรียนบ้านกุดหูลิงกรรมการ
3. นางสาวปัฏฐยา บำรุงกุลครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิกรรมการ
4. นายวิมล โจไธสงครู โรงเรียนบ้านโนนตาดกรรมการ
5. นายศิริชัย สุทธิกุลสมบัติโรงเรียนบ้านกุดไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอดิเทพ เรืองชาญผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเรืองชาญประธานกรรมการ
2. นายไกรศักดิ์ เค้าโนนกอกครู โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ ภักดีรัตน์ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
4. นายบัณฑิต แก้วเกิดครู โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายศศิศ ศิริพรหมมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอ้อประธานกรรมการ
2. นางสาววรรวิลาศ เจนชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาวกรรมการ
3. นายหารศึก ภาระหันต์รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางบานเย็น ฐานมั่นครู โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววรรวิลาศ เจนชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าหญ้าขาวกรรมการ
3. นายหารศึก ภาระหันต์รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสันติ คงวัฒนะผู้อำนวนการโรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนุชจรีย์ กุลหินตั้งครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการ
3. นางประสานพันธ์ พลทะยานครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางจันทร์หอม เบ้าลีนักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายปรัชญานนท์ คำนนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางละมัย เฉยชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านลำชีกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ เมตต์การุญ์จิตครู โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางนิภา ธิจิ่นครู โรงเรียนบ้านวังกุ่มกรรมการ
5. นางเตือนใจ งามยางหวายครู โรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
6. นางดวงพร ไตรเสนีย์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายปรัชญานนท์ คำนนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางละมัย เฉยชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านลำชีกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ เนตรการุญจิตครู โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางนิภา ธิจิ่นครู โรงเรียนบ้านวังกุ่มกรรมการ
5. นางเตือนใจ งามยางหวายครู โรงเรียนบ้านนาฝายกรรมการ
6. นางดวงพร ไตรเสนีย์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางบังอร สมโสภาพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาประธานกรรมการ
2. นางนลินรัตน์ วงศ์ชัยวริชครู โรงเรียนบ้านหนองเขื่องกรรมการ
3. นางนวลพักตร์ เคนจัตุรัสนักวิชาการศึกษากรรมการ
4. นางหทัยรัตน์ ทองศรีมะดันครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางบังอร สมโสภาพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาประธานกรรมการ
2. นางนลินรัตน์ วงศ์ชัยวริชครู โรงเรียนบ้านหนองเขื่องกรรมการ
3. นางนวลพักตร์ เคนจัตุรัสนักวิชาการศึกษากรรมการ
4. นางหทัยรัตน์ ทองศรีมะดันครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นางปรียกานต์ ประจัญฤทธิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายกำฟ้า ขวัญสำราญครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่ากรรมการ
3. นายสุมนตรี ดีชัยครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
4. นางพรทิพย์ รวิยะวงศ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอกกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ อาจประจัญครู โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)กรรมการ
6. นางอรทัย บุญเพลิงครู โรงเรียนบ้านท่านางแมว(สพป.ขก.3)กรรมการ
7. นายสิทธิภาพ มาตรไตรครู โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้กรรมการ
8. นายอภิชล คุ้มไข่น้ำครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายกำฟ้า ขวัญสำราญครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่าประธานกรรมการ
2. นางปรียกานต์ ประจัญฤทธิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกกรรมการ
3. นายสุมนตรี ดีชัยครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
4. นางพรทิพย์ รวิยะวงศ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอกกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ อาจประจัญครู โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)กรรมการ
6. นางอรทัย บุญเพลิงครู โรงเรียนบ้านท่านางแมว(สพป.ขก.3)กรรมการ
7. นายสิทธิภาพ มาตรไตรครู โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้กรรมการ
8. นายอภิชล คุ้มไข่น้ำครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นางปรียกานต์ ประจัญฤทธิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายพรทิพย์ รวิยะวงศ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอกกรรมการ
3. นายอภิชล คุ้มไข่น้ำครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการ
4. นางวันเพ็ญ อาจประจัญครู โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)กรรมการ
5. นางอรทัย บุญเพลิงครู โรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
6. นายสุมนตรี ดีชัยครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
7. นายสิทธิภาพ มาตรไตรครู โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้กรรมการ
8. นายกำฟ้า ขวัญสำราญครู โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ อาจประจัญครู โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายกำฟ้า ขวัญสำราญครู โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่ากรรมการ
3. นายสิทธิภาพ มาตรไตรครู โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้กรรมการ
4. นางปรียกานต์ ประจัญฤทธิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกกรรมการ
5. นายสุมนตรี ดีชัยครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
6. นางพรทิพย์ รวิยะวงศ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอกกรรมการ
7. นางอรทัย บุญเพลิงครู โรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
8. นายอภิชล คุ้มไข่น้ำครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ อาจประจัญครู โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายสุมนตรี ดีชัยครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
3. นายสิทธิภาพ มาตรไตรครู โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้กรรมการ
4. นายกำฟ้า ขวัญสำราญครู โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่ากรรมการ
5. นางปรียกานต์ ประจัญฤทธิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกกรรมการ
6. นางพรทิพย์ รวิยะวงศ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอกกรรมการ
7. นางอรทัย บุญเพลิงครู โรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
8. นายอภิชล คุ้มไข่น้ำครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายสุมนตรี ดีชัยครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนประธานกรรมการ
2. นายกำฟ้า ขวัญสำราญครู โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่ากรรมการ
3. นางวันเพ็ญ อาจประจัญครู โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยากรรมการ
4. นายสิทธิภาพ มาตรไตรครู โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้กรรมการ
5. นางปรียกานต์ ประจัญฤทธิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกกรรมการ
6. นางพรทิพย์ รวิยะวงศ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอกกรรมการ
7. นางอรทัย บุญเพลิงครู โรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
8. นายอภิชล คุ้มไข่น้ำครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายอุทิศ ศรีวงษ์ชัยครู โรงเรียนบ้านหินกองประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ อาจประจัญครู โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)กรรมการ
3. นางพรทิพย์ รวิยะวงศ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอกกรรมการ
4. นางอรทัย บุญเพลิงครู โรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
5. นางปรียกานต์ ประจัญฤทธิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกกรรมการ
6. นายสุมนตรี ดีชัยครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
7. นายสิทธิภาพ มาตรไตรครู โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้กรรมการ
8. นายกำฟ้า ขวัญสำราญครู โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นางปรียกานต์ ประจัญฤทธิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายกำฟ้า ขวัญสำราญครู โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่ากรรมการ
3. นายสุมนตรี ดีชัยครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
4. นางพรทิพย์ รวิยะวงศ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอกกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ อาจประจัญครู โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)กรรมการ
6. นางอรทัย บุญเพลิงครู โรงเรียนบ้านท่านางแมว(สพป.ขก.3)กรรมการ
7. นายสิทธิภาพ มาตรไตรครู โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้กรรมการ
8. นายอภิชล คุ้มไข่น้ำครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายกำฟ้า ขวัญสำราญครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่าประธานกรรมการ
2. นางปรียกานต์ ประจัญฤทธิ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกกรรมการ
3. นายสุมนตรี ดีชัยครู โรงเรียนบ้านกุดฉนวนกรรมการ
4. นางพรทิพย์ รวิยะวงศ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอกกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ อาจประจัญครู โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)กรรมการ
6. นางอรทัย บุญเพลิงครู โรงเรียนบ้านท่านางแมว(สพป.ขก.3)กรรมการ
7. นายสิทธิภาพ มาตรไตรครู โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้กรรมการ
8. นายอภิชล คุ้มไข่น้ำครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวีระ เกตุใหม่ครู โรงเรียนโนนหว้านไพลประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง คณะยอดครู โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
3. นายศราวุธ หมู่โยธาครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสุพัฒน์ บุญกุลครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิกา มงคลพันธ์ครู โรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นางสาวพรทิพพา ดีบ้านโสกครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาวกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพร สูงชัยภูมิโรงเรียนบ้านซับสีทองกรรมการ
5. นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสยาม จูมนาฝายครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี หรหมวงศ์ครู โรงเรียนหนองหอยปังฯกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ หาญวิชัยครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางชาติชาย พงษ์จำนงค์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ ชำนาญครู โรงเรียนบ้านแจ้งตราดคลองไทรกรรมการ
3. นางสาวศิวพร คิดนอกครู โรงเรียนบ้านลาดผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางชนัญญา พรหมฝายครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายธนะศักดิ์ วรสารโรงเรียนบ้านคลองจันลากรรมการ
3. นายพิพัฒน์ พรมอ้นครู โรงเรียนบ้านแก้งยาวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางชนัญญา พรหมฝายครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายพิภัช พรมอ้นครู โรงเรียนบ้านแก้งยาวกรรมการ
3. นายธนะศักดิ์ วรสารโรงเรียนบ้านคลองจันลากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางทิพวัลย์ มีทองครู โรงเรียนสุนทรวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายวัชพล รินไธสงครู โรงเรียนบ้านห้วยกนทากรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ จำปาวงษ์ครู โรงเรียนคุรุประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางทิพวัลย์ มีทองครู โรงเรียนสุนทรวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายวัชพล รินไธสงครู โรงเรียนบ้านห้วยกนทากรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ จำปาวงษ์ครู โรงเรียนคุรุประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุขสรรค์ ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ ลิ้มไพบูลย์ครู โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
3. นายประวิน ทัศบุตรครู โรงเรียนบ้านนางแดดกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางโสภา ชูชื่นครู โรงเรียนสุนทรวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ ฐานมั่นครู โรงเรียนบ้านท่าหินโงมกรรมการ
3. นายปฏิพัทธ์ หีบแก้วครู โรงเรียนบ้านคลองเตยฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวีระ เกตุใหม่ครู โรงเรียนโนนหว้านไพลประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง คณะยอดครู โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
3. นายศราวุธ หมู่โยธาครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ครู โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มประธานกรรมการ
2. นายสนอง ปัญญาศิลป์ครู โรงเรียนหนองเบญเจริญวิทย์กรรมการ
3. นายพิทักษ์ พรหมรินทร์ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
4. นายมานะ ประจงจิตรครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นางสาวดารุนี โสมาบุตรครู โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายมานะ ประจงจิตครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางพวงพรรณ สุพิพัฒนโมลีครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายธวัชชัย ถาวรกายครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นางศันสนีย์ มีหมู่ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นางวิมล ประจงจิตรครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
7. นายสุนันท์ กลางพระเนตรครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสันติ สีน้อยขาวผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือประธานกรรมการ
2. นางนางประสิทธิ์สม จันทร์สมครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
3. นายเผ่า ทะนารีครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวีรชน ยอดท่าหว้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอนไทยประธานกรรมการ
2. นายบุญเสริม ผลพูนครู โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นายสวงค์ ประสานศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฏร์วิทยา)กรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ ธงภักดิ์ครู โรงเรียนบ้านนาวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสถิตย์ ศรีอาจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นายสุอาจ ผ่ายภูเขียวครู โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นายชรินทร์ วงศ์แก้วครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ศรีอาจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นายสุอาจ ผ่ายภูเขียวครู โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
3. นายชรินทร์ วงศ์แก้วครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายนิพนธ์ เหลาเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณประธานกรรมการ
2. นางราณี อินาวังครู โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ ศิริสุทธาโรงเรียนบ้านสะพุงเหนือกรรมการ
4. นางศิริพร เชิดชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
5. นางเยาวภา ดีสวนครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายพีระพงศ์ น้อยสุวรรณครู โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ประธานกรรมการ
2. นางชิราวรรณ ทิพย์สนครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสุวัฒนา กัดโกนาครู โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นางสาววัชรา กำลังมากครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางจุฑามาศ พรมศาสตร์ครู โรงเรียนบ้านกุดหูลิงประธานกรรมการ
2. นางลำไย หาญเสนาครู โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
3. นางทองเพชร น้อยสุวรรณครู โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่กรรมการ
4. นางบุษกร สันถวชาติครู โรงเรียนการไฟฟ้าฯสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเผ่า ทะนารีครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ คนซื่อครู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการ
3. นายธวัช การพันธ์ครู โรงเรียนบ้านกุดไผ่กรรมการ
4. นางนภาพร กุลจันทร์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางราตรี วิวัฒนศิริครู โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ภักดีวิวรรธครู โรงเรียนบ้านแหลมทองผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายด้าว คลังชำนาญครู โรงเรียนบ้านห้วยกนทากรรมการ
4. นางสาวสุดชีวา ศักดาคำครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายแดง จันทร์ขามป้อมครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายเจริญ ทัดมาลาครู โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์กรรมการ
3. นางสาววิภาพร แสงโทโพครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุดาพร จอกทองครู โรงเรียนสหราษฏร์นุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ คำอาษาครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
3. นางจารุวรรณ พลสุวรรณครู โรงเรียนบ้านซับรวงไทรกรรมการ
4. นางเอมอร สันเทพครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุดาพร จอกทองครู โรงเรียนสหราษฏร์นุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ คำอาษาครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการ
3. นางจารุวรรณ พลสุวรรณครู โรงเรียนบ้านซับรวงไทรกรรมการ
4. นางเอมอร สันเทพครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนิตยา นาสัมกบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขื่องประธานกรรมการ
2. นางจุฑากุล ทะนารีครู โรงเรียนคุรุประชานุกูลกรรมการ
3. นางจิระพันธ์ วิชัยวงศ์ครู โรงเรียนซํบรวงไทรกรรมการ
4. นางรัตนา สงวนรัมย์ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวนิภาพร เพชรกองครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. ดร.วสันต์ แสงเหลาผูู้้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์มะค่าประธานกรรมการ
2. นางสาวพรหมภพ ลุนทาครู โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ทิพย์รักษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสมคิด ศรีวงษ์รัตน์ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
5. นางสาวนิตยา กันชัยครู โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพัชนีพันธ์ เผ่ามีเฟื่องครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสุดสวาท จันทรมหาครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
3. นางสุภกัญญา ยิ่งสุขครู โรงเรียนบ้านนาโจดกรรมการ
4. นางสาวชุติกาญจน์ สมัตชัยพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านชีลองกลางกรรมการ
5. นางสาววารี วงภาพครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพัชนีพันธ์ เผ่ามีเฟื่องครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสุดสวาท จันทรมหาครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่กรรมการ
3. นางสุภกัญญา ยิ่งสุขครู โรงเรียนบ้านนาโจดกรรมการ
4. นางสาวชุติกาญจน์ สมัตชัยพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านชีลองกลางกรรมการ
5. นางสาววารี วงภาพครู โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางลัดดาวัลย์ เอื้อพงศธรผู้อำนวยการโรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางสมพร จันทร์ช่วยครู โรงเรียนโคกสูงราฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางทัศนีย์ โคบุครีครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวพรพิมล สุขทวีครู โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่ากรรมการ
5. นางอารมณ์วัลย์ นาคคำครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ เอื้อพงศธรผู้อำนวยการโรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางสมพร จันทร์ช่วยครู โรงเรียนโคกสูงราฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางทัศนีย์ โคบุตรีครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวพรพิมล สุขทวีครู โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่ากรรมการ
5. นางอารมณ์วัลย์ นาคคำครู โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางศรีพัชรลักษณ์ นิติศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ เหล่าฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
3. นางดาลัด พันธ์เนียมครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
4. นางแสงทอง แคลนกระโทกครู โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางจิตพร ศรีสกุลครู โรงเรียนบ้านนาฝายประธานกรรมการ
2. นางสร้อยมุก โภชน์ฉิมพลีครู โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่ากรรมการ
3. นางมณีจันทร์ แซ่ล้อครู โรงเรียนโคกก่องดอนทองกรรมการ
4. นางรุจิพรรณ ยวงสุวรรณครู โรงเรียนบ้านลาดเหนือกรรมการ
5. นางสุดสวาท นามโพธิ์ครู โรงเรียนหินเหิบซับชมภูทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวทัศพร เดชภูแก้วครู โรงเรียนบ้านผือวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางนงค์นุช แป้นหาญครู โรงเรียนบ้านกุดไผ่กรรมการ
3. นางปิยะรัตน์ ประยูรหาญครู โรงเรียนบ้านห้วยกนทากรรมการ
4. นางน้ำผึ้งจันทร์ คล้ายพันธ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยกนทากรรมการ
5. นางพรเพ็ญ บุษบงครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้งศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ ฉายแสงครู โรงเรียนบ้านซับรวงไทรกรรมการ
3. นายเดชา รักษ์มณีครู โรงเรียนบ้านโนนเปลือยกรรมการ
4. นางสาวกนกพิชญ์ พลมุขครู โรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
5. นางกมลทิพย์ กาลามครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาวกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดวงพร กุลชูศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองโสมงประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ติดชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านหนองคอนไทยฯกรรมการ
3. นางสะอาด วิชัยศึกครู โรงเรียนโคกก่องดอนทองวิทยากรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ สีมาครู โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดวงพร กุลชูศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองโสมงประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ติดชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านหนองคอนไทยฯกรรมการ
3. นางสะอาด วิชัยศึกครู โรงเรียนโคกก่องดอนทองวิทยากรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ สีมาครู โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางดวงพร กุลชูศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองโสมงประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ติดชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านหนองคอนไทยฯกรรมการ
3. นางสะอาด วิชัยศึกครู โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยากรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ สีมาครู โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสถิตย์ จุลเถียรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งยาวประธานกรรมการ
2. นายวิยนต์ แฝงทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวรดาสุภาพร จานศิลาครู โรงเรียนโคกกรวดหนองพวงกรรมการ
4. นางสุพัตรา กุลโนนแดงครู โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไกรสิทธิ เนียงสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฮีประธานกรรมการ
2. นางนันทวรรณ แววประทีปครู โรงเรียนบ้านชีลองเหนือกรรมการ
3. นายกองซุน ผลกองครู โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นางกิ่งแก้ว เกยพุดซาครู โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายไกรสิทธิ เนียงสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฮีประธานกรรมการ
2. นางนันทวรรณ แววประทีปครู โรงเรียนบ้านชีลองเหนือกรรมการ
3. นายกองซุน ผลกองครู โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นางกิ่งแก้ว เกยพุดซาครู โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจารุภา สมณะโรงเรียนบ้านห้วยต้อนประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ พิกุลย์สังข์โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคีกรรมการ
3. นางนิภาพร การนาโรงเรียนสหราษฏร์นุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวมัลลิกา วิเชียรดีโรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประทีป เอื่อมสำอางค์โรงเรียนสหราษฏร์นุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนาตฤดี เย็นศิริครู โรงเรียนกรรมการ
3. นายจรูญ ชะทาครู โรงเรียนกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์เดช ทวีชาติผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นางวรรณรัตน์ วงษ์อนันต์ครู โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายปิยทัศน์ ภูมิภักดีครู โรงเรียนบ้านหนองเขื่องกรรมการ
4. นางสุวณีย์ สิทธิบุตรครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่กรรมการ
5. นางปารณี ศรีเชียงราบครู โรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายณรงค์เดช ทวีชาติผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโสกประธานกรรมการ
2. นางวรรณรัตน์ วงษ์อนันต์ครู โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายปิยทัศน์ ภูมิภักดีครู โรงเรียนบ้านหนองเขื่องกรรมการ
4. นางสุวณีย์ สิทธิบุตรครู โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่กรรมการ
5. นางปารณี ศรีเชียงราบครู โรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้งศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
2. นางเสงี่ยม หินเมืองเก่าครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นางอรทัย คนขยันครู โรงเรียนชีลองเหนือกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้งศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยม หินเมืองเก่าครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นางอรทัย คนขยันครู โรงเรียนชีลองเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ ขำศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยม หินเมืองเก่าครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายบุญธรรม จินดามาศครู โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางอรทัย คนขยันครู โรงเรียนชีลองเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้งศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยม หินเมืองเก่าครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นางอรทัย คนขยันครู โรงเรียนชีลองเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายฉัตรกุล พรมอ้นผู้อำนวยการโรงเรียนชีลองกลางประธานกรรมการ
2. นางจิระพร ชนะหาญครู โรงเรียนบ้านช่อระกากรรมการ
3. นางเบญจา วรรณชัยผู้ทรงคุณวุฒกรรมการ
4. นายอธิวัฒน์ ชาดงครู โรงเรียนสุนทรวัฒนากรรมการ
5. นางไพเราะ สุตภักดีครู โรงเรียนโคกสูงราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้งศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยม หินเมืองเก่าครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นางอรทัย คนขยันครู โรงเรียนชีลองเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้งศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1กรรมการ
2. นางบุญธรรม จินดามาตย์ครู โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางเสงี่ยม หินเมืองเก่าครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นางสุธาสินี พลอยครบุรีครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชยพล แก้วสารภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ดีกลางครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
3. นายวิชัย ดีสวนครู โรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
4. นางพยอม มณีวรรณครู โรงเรียนบ้านช่อระกากรรมการ
5. นางปนัดดา นาชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายชยพล แก้วสารภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ดีกลางครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
3. นายวิชัย ดีสวนครู โรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
4. นางพยอม มณีวรรณครู โรงเรียนบ้านช่อระกากรรมการ
5. นางปนัดดา นาชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชยพล แก้วสารภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ดีกลางครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
3. นายวิชัย ดีสวนครู โรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
4. นางพยอม มณีวรรณครู โรงเรียนบ้านช่อระกากรรมการ
5. นางปนัดดา นาชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชยพล แก้วสารภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ดีกลางครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
3. นายวิชัย ดีสวนครู โรงเรียนบ้านนามนกรรมการ
4. นางพยอม มณีวรรณครู โรงเรียนบ้านช่อระกากรรมการ
5. นางปนัดดา นาชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ ยอดวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสมงประธานกรรมการ
2. นางบงกช หาญรบครู โรงเรียนบ้านคลองไผ่งามกรรมการ
3. นางสายตา ขจรภพครู โรงเรียนบ้านเจาทองกรรมการ
4. นางสาวกชกร พาป้อครู โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุดา แก้ววิจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
2. นายบุญชู คำพวงครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางชไมพร ประไพเพชรครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ เชื้อเจริญครู โรงเรียนบ้านวังปลาฝาประธานกรรมการ
2. นางลำใย โสมีชัยครู โรงเรียนบ้านค่ายหามเรียงกรรมการ
3. นางนพรัตน์ แตงเงินครู โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่ากรรมการ
4. นายจันทา บุญสอนครู โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเหรียญทอง เคลือบคณโทครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายถนอมจิต อินทองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
3. นางกฤษฎา บุญเงินครู โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่กรรมการ
4. นายฉลอง ฤทธิ์กำลังครู โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ กำลังเหลือครู โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย ฯประธานกรรมการ
2. นายนิคม ภักดีวิวรรธผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งตราดคลองไทรกรรมการ
3. นางสาวชัญญา ยวงทองครู โรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
4. นางสิริพันธ์ สาศรีเมืองครู โรงเรียนบ้านห้วยหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุพัฒน์ บุลกุลครู โรงเรียนบ้านกุดชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิกา มงคลพันธ์ครู โรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นางสาวอัจฉราพร สูงชัยภูมิครู โรงเรียนบ้านซับสีทองกรรมการ
4. นางสาวพรทิพพา ดีบ้านโสกครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภานุพงศ์ บุญเพลิงผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายอุดม ดีเขว้าครู โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่นกรรมการ
3. นายชัยยงค์ ปิ่นมณีครู โรงเรียนบ้านแจ้งน้อยกรรมการ
4. นายเอก ราชดำเนินครู โรงเรียนหินเหิบซับภูทองกรรมการ
5. นายศรีทัศน์ จริพันธ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภานุพงศ์ บุญเพลิงผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายศรีทัศน์ จริยพันธ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงกรรมการ
3. นายนิเวศน์ จัทรกุลครู โรงเรียนกุดเวียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]