รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พรมนอก
 
1. นายเสน่ห์  จันทร์ปาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงชลธิชา   อินสวน
 
1. นางชลทิชา  สมัดชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงศศิกมล  นาแซง
 
1. นางชญานุตม์  คำหว่าน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กหญิงกันธิชา  ดังยางหวาย
 
1. นางจันทร์ฉาย  อักษร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 1. เด็กหญิงรัชติยา  เชิดชัยภูมิ
 
1. นางสาวธัญรัตน์  ประยูรพันธุ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  พาราศรี
 
1. นางดวงแข  พุทธชัยภูมิ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ภูฆัง
 
1. นายวิโรจน์   เสมพงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 1. เด็กชายธวัชชัย  วังศรี
 
1. นางอัจฉรา  อัจฉริยะภากร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กหญิงอาภาภรณ์   สุวรรณคาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิชิต   แก้วสุริวงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   เสียบไธสง
2. เด็กหญิงปภาวี   บุตรแก้ว
3. เด็กหญิงโยศิตา   ปุ้งโพธิ์
 
1. นางสาวปิยวาจา  จันทรังษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายปริญธร  มั่นธรรม
2. เด็กหญิงวรรัตน์  เพียซ้าย
 
1. นางพัชนิดา  ผิวสุข
2. นางจิรพร  ตาบประดับ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงรัตนา  แท้ไธสงค์
2. เด็กหญิงอารีย์   อินนาราช
 
1. นายธีรพัฒน์   ยอดยิ่งยง
2. นางวันเพ็ญ  ยอดยิ่งยง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1. เด็กชายณัชพล  กฤติยาพินิจ
 
1. นางสาวอัญญนิตย์  เขตต์จะโป๊ะ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1. เด็กหญิงปรภาว์  กลางสาทร
 
1. นางนิภาพร  ตอสกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กหญิงขนิฎฐา  วงศ์ม่วง
 
1. นายอิสระพงษ์   คงแสง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   วงศ์ชัยเพ็ง
2. เด็กหญิงสุรารักษ์   ประวันทะศรี
3. เด็กหญิงอาทิตยา   ดีนอก
 
1. นายเดชา  ชัยโยบัว
2. นางสาวสุุจิตรา  โรมรัน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 1. เด็กชายคมสันต์  กาสี
2. เด็กหญิงปภัสรา  สุภาพเพชร
3. เด็กชายสันติศักดิ์  ภูทองบ่อ
 
1. นางรัชนีวรรณ  ม่วงนิกร
2. นางสาวจุฑามาศ  หงษ์คำ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 1. เด็กหญิงขวัญระวี  มนตรี
2. เด็กหญิงนฤมล  แผลงสูงเนิน
3. เด็กชายภาคิน  เบาโพธิ์
 
1. นางสาวธัญรัตน์  ประยูรพันธุ์
2. นายทองใบ  สาระหงษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 1. เด็กหญิงนฤมล  ชัยสูงเนิน
2. เด็กหญิงนันทิตา  วุ่นชีลอง
3. เด็กหญิงอัญกาล  ดีทางดง
 
1. นายวิษณุ  ฉลองขวัญ
2. นางสาวชมพูนุช  เกศแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ศักดิ์ภูเขียว
2. เด็กหญิงสะไบทิพย์  ขุนสุนทร
 
1. นางรัชนีวรรณ  ม่วงนิกร
2. นางสาวจุฑามาศ  หงษ์คำ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายกัมพล   บัวนพ
2. เด็กชายจักริน   ทวีทรัพย์
 
1. นางสิมลา   ลิ้มไพบูลย์
2. นายสายชล  จุลศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กชายกลยุทธ์  นิยมพงษ์
 
1. นายมานัส  ปรีมนวงค์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กชายเก่งคมชาญ  ประสานเนตร
 
1. นายมานัส  ปรีมนวงค์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  คณาเขว้า
 
1. นายมานัส  ปรีมนวงค์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐมา  ศรีดามา
2. เด็กชายรักษ์ตระกูล  ภิญโญศักดิ์
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  จรูญพันธ์
 
1. นายมงคล  ต่อฤทธิ์
2. นายพรชัย  มีทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ปทุมานนท์
2. เด็กชายฉัตรชัย  ข้อโนนแดง
3. เด็กหญิงชนากานต์  สอนชัยภูมิ
 
1. นางสาวพรทิพย์  พลธรรม
2. นายสุนทร  มีสุวรรณ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับชมภู 1. เด็กหญิงนันทภรณ์   โพธิ์นิล
2. เด็กหญิงรัตนา   ทีเป้า
3. เด็กหญิงวรนุช   เพชรสุข
 
1. นางสาวเมียววดี   ภูมิภักดี
2. นายพงษณ์ชนะ  จันทะกาว
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารี 1. เด็กหญิงพนาวรรณ  กองเลิศ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์   ดีสี
3. เด็กชายสุทัศน์   ลาดคำ
 
1. นางสาวทองใส   นาจันทร์หอม
2. นางสาวมนัสวี   ถานชัยภูมิ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐศร  ชนิลกุล
2. เด็กหญิงปัญชญาพร  อาจประจันทร์
3. เด็กหญิงไปรยา  พันธ์ุภิญโญ
 
1. นายมนัส  สมณะ
2. นายพรชัย  มีทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กหญิงจามจุรี  รักษาอยู่
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ปาปะโน
3. เด็กหญิงเกศวารินทร์  ปรีแม้น
 
1. นายทนงศักดิ์  คำพิทูล
2. นางสาวจิระวรรณ  หอมดวง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัชณิชา  ขามโนนวัด
2. เด็กหญิงพัชรภรณ์  พยุงธนทรัพย์
3. เด็กหญิงพิมพ์ยุพา  อาจกล้า
 
1. นางพิญญานิศร์  จงรักวิทย์
2. นายธัชวุฒิ  กงประโคน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ง้าวชัยภูมิ
2. เด็กหญิงปรียาพร  เมืองจันทร์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ตาเมือง
 
1. นางบุปผา  ศรีนวลจันทร์
2. นางพิมพ์ฉวี  หิรัญวงศ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 1. เด็กชายธนธรณ์  อินขุน
2. เด็กชายหัสดิน  จริยา
 
1. นายแถลง  ทองโคกกรวด
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายปริญญ์  สุพันดี
2. เด็กชายภัทรธร  ศิริธรรม
 
1. นายพรชัย  มีทอง
2. นายมนัส  สมณะ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ภูมิรัฐนี
2. เด็กชายภูบดินทร์  ฤาชา
 
1. นายศิริเวทย์   เวทยากร
2. นายณัฐนันท์  กลางสาทร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายพรชัย  พิมสิม
2. เด็กชายสุภทายร์  มาวงศ์นอก
 
1. นายวิสิฐศักดิ์  ต่อโชติ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา 1. เด็กชายปรเมฒฐ์  แสนชูปา
2. เด็กชายพาชิน  ประสานวงษ์
 
1. นายปรีชา  งอกคำ
2. นางภัทรวดี  ชาวสูนย์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กชายภูมินทร์  บุญปลื้ม
2. เด็กชายวีระพล  แพนสมบัติ
 
1. นายยุทธกานต์  นาคหมื่นไวย์
2. นายบรรจง  อ่อนละม้าย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กชายอนันต์  วงศ์ผง
2. เด็กชายเอกรัฐ  ใจซื่อ
 
1. นายฉลอง  อัมพวา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 1. เด็กหญิงมลธิญา  ใจดี
2. เด็กหญิงศิรประภา  เวชวัล
3. เด็กหญิงอนงค์ภรณ์  เปสาโก
4. เด็กหญิงอมิตา  หิรัญคำ
5. เด็กหญิงอรอุมา  ฤกษ์นอก
 
1. นางพัฒนา  ยงเพชร
2. นางเนตรนภา  คำหวาน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กหญิงกัลยกร  ชนะชัย
2. เด็กหญิงจิระวรรณ  จรูญพันธ์
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ดอกบัว
4. เด็กหญิงศุภมาส  งอนชัยภูมิ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงห์ชัย
 
1. นางราตรี  ทิพโชติ
2. นางอำนวย  ตอพรหม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงดารุณี   โลมะบุตร
2. เด็กหญิงพนารัตน์   บุญเสนา
3. เด็กหญิงรุ่งเพชร   ทองหนองเป็ด
4. เด็กหญิงวนิดา   หงษ์ยี่สิบเอ็ด
5. เด็กหญิงอริสรา   แนบชัยภูมิ
 
1. นายณัฐวุฒิ   ริดบ้วน
2. นายชัยวัฒน์   พิริยศิลป์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 1. เด็กหญิงภครพร  พรหมสุคนธ์
2. เด็กหญิงวิววิภา  แสนซื่อ
3. เด็กหญิงสุพัตรา   ขวานอก
4. เด็กหญิงสุรัตนา  บุญจัด
5. เด็กหญิงแก้วตา  วงษ์เวียง
 
1. นางกรรณิกา  ไกรบำรุง
2. นายจิรวัฒน์  รัตนอาภรณ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ธงชัย
2. เด็กหญิงชลธร  คุ้มบุ่งคล้า
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศิลาขจรรัตน์
4. เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีวงษ์ชัย
5. เด็กหญิงมยุริน  ยิ้มเสงี่ยม
 
1. นางกรองกาญจน์  แสนสีลา
2. นางประทานพร  คล่องแคล่ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 1. เด็กหญิงนัสทนิกา  พันธ์รักษา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทับสมบัติ
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  กองโฮม
4. เด็กหญิงสุพรรษา  พิไลพันธ์
5. เด็กหญิงสุภัสรา  โยธารักษ์
 
1. นายสุวิทย์  พิไลวงศ์
2. นางนุชรา  พิไลวงศ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐกร   ศรีชาลี
2. เด็กชายณัฐพล   ใสหนองเป็ด
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรนรา
4. เด็กชายธีระวุฒิ   แดงสกุล
5. เด็กหญิงรสริน   กางโหลน
 
1. นายณัฐวุฒิ   ริดบ้วน
2. นายชัยวัฒน์   พิริยศิลป์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข่อย 1. เด็กหญิงกันธิชา  ผลาผล
2. เด็กหญิงผันย์ศุภา  ภูลภา
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุราณรมย์
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สีสด
5. เด็กหญิงสุดาณี  ทิพย์ภูเขียว
 
1. นายเฉลิมพร  ศรีวิลัย
2. นายยศพล  วาทโยธา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  รินไธสง
2. เด็กหญิงจิราพร  ทรายทอง
3. เด็กชายจีระศักดิ์  สุยไธสง
4. เด็กหญิงชไมพร  โสจันทร์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยางนอก
6. เด็กชายดนัย  อ่องเนียม
7. เด็กหญิงทาริกา  เลิศวิไล
8. เด็กหญิงทิมาพร  ราศี
9. เด็กชายบัณฑิต  ขันแข็ง
10. เด็กชายวิรุต  วรรณชาติ
11. เด็กชายสมภพ  ผ่องใส
12. เด็กชายสุรเดช  ศิริสวง
13. เด็กหญิงอนุธิดา  ผึ้งกุศล
14. เด็กชายอภินันท์  จันทร
15. เด็กหญิงอัญชลี  สมบัติหลาย
16. เด็กชายอานนท์  ปริญทอง
17. เด็กชายอำพล  เบอร์ไธสงค์
18. เด็กหญิงเกสรา  กองทองนอก
19. เด็กชายเจษฎา  ปินะถา
20. เด็กชายไพรุ่ง  พุทธสอน
 
1. นายสุเทพ  รินไธสง
2. นางสาวกัญจา  วาจาดี
3. นางนงนุช  เอี่ยมรัมย์
4. นางชลธิชา  สังเงิน
5. นายรุ่งเรือง  ศักดิ์รัตนมาศ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กหญิงเปรมวดี  ตุ่นวงษา
 
1. นางสาวอาภาพร  สุทธิสน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงประภัสรา  เหล่าโคน
 
1. นางสาคร  ผลพูน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 1. เด็กชายธวัชชัย  เกิดมงคล
 
1. นางสาวกัญจา  วาจาดี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คลังชำนาญ
2. เด็กหญิงอรวรี  ทวีคำ
 
1. นางภัทราพร  พรจ่าย
2. นางอุษณีย์  โมคมุล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงนริศรา  เพ็งลุ้ย
2. เด็กชายฤทธิเกียรติ  ปิยะวงค์
 
1. นางอุทิศ  เสนขัย
2. นายฤๅชัย  ศรีบุญเรือง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 1. เด็กชายดนัย  จุลกระบวน
2. เด็กหญิงสุพรรษา  นามหนองอ้อ
 
1. นางวิชุตา  เทอดชัยภูมิ
2. นางวิชุตา  เทอดชัยภูมิ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ชาญณรงค์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ปราบคะเชน
3. เด็กหญิงพรลภัส  เริงสนาม
4. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เกี้ยมภูเขียว
5. เด็กหญิงศันสนีย์  ขวัญถาวร
6. เด็กหญิงศิรินทรา  ประสานศักดิ์
7. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  จำบัวขาว
8. เด็กหญิงสุชญา  บุญเทียม
9. เด็กหญิงไอลดา  ไทยนาพา
10. เด็กหญิงไอลดา  รักชาติ
 
1. นายศุภฤกษ์  ดวงประทุม
2. นางสุชาดา  อ้นสันเทียะ
3. นางนงเยาว์  เมืองศรีนุ่น
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงศ์ชะนา
2. เด็กชายนรากร  เอมสรรค์
3. เด็กหญิงบังอร  สุวรรณโค
4. เด็กหญิงปนัดธิดา  มาตรา
5. เด็กหญิงปุณยนุช  จ่ายจันทร์
6. เด็กหญิงพรชิดา  เทือกสา
7. เด็กหญิงพรรณิภา  เติมพันธุ์
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  กิ่งกระโทก
9. เด็กหญิงศศินิภา  จิ๋ววิเศษ
10. เด็กชายสนธยา  ทิพย์บุญผล
11. เด็กหญิงสุจิตรา  งอกศิลป์
12. เด็กหญิงสุพรรษา  รังสูงเนิน
13. เด็กหญิงอรวรรณ  รู้ยืนยง
14. เด็กหญิงเนตรนภา  วงษ์ก่อ
15. เด็กหญิงเยาวภา  มาคุ้ม
 
1. นายวิเชียร  วัฒนกุลไพศาล
2. นางยุวดี  กุลนาฝาย
3. นางสาวกมลพรรณ  สวรรณา
4. นางสมพักตร์  กระจ่างฤทธิ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมเกษม
2. เด็กชายกฤษฎา  พรหมด้วง
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  เปรมทอง
4. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วตระกูล
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ยางนอก
6. เด็กหญิงปริญญา  แก้วแขก
7. เด็กหญิงปิ่นเกล้า  ยอดทัด
8. เด็กหญิงพจนีย์  น้อยเดชา
9. เด็กหญิงรัตนา  พิมเกษม
10. เด็กหญิงรัตนาวลี   ดีทอง
11. เด็กหญิงวรนุช  ผาละพัง
12. เด็กชายวันชนะ  พรามณ์กระโทก
13. เด็กหญิงศศิชา  สุกดี
14. เด็กหญิงอรสา  เกิดก้าน
15. เด็กหญิงอาภัสรา  อินยิ้ม
 
1. นางสุภาวดี   แก้ววิศาสตร์
2. นางบุษยา  แสนท้าว
3. นางสาริศา  มูลบัวภา
4. นางสาววารุณี  ทองเพชร
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค 1. เด็กหญิงชลดา   ถาดง
2. เด็กหญิงวรรณิษา   งามใจ
 
1. นางสุธารินี   กองคำ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ   ตะวงษ์
2. เด็กหญิงสุฑาทิพย์   แก้วมิตร
 
1. นายทวีศักดิ์   พิพัฒน์กุล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงภวรัญชน์  ทิพย์รักษ์
 
1. นายวิชา  นิลวัฒน์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1. เด็กหญิงลักษณารินทร์  ทวีเงิน
 
1. นายเกรียงไกร  นวลสาย
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 1. เด็กหญิงหทัยชนก  โพธิสันเทียะ
 
1. นายเดชา  รักษ์มณี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กหญิงกุลวดี  รองเมือง
 
1. นายเบ็นซิน  ดำนิล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 1. เด็กชายสุวิทย์  ถนอมสัตย์
 
1. นายนิธิฤทธิ์  บุญดี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. นายวีรภัทร  เย็นนิกร
 
1. นายสดใส  มาฆะเซนต์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   จันสา
 
1. นายคมกฤช   กกกลาง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา   นามพิมล
 
1. นายคมกฤช   กกกลาง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. เด็กหญิงกัลยาณี   ทองแสง
2. เด็กหญิงพิททิยานันท์   ศรีชัยภูมิ
 
1. นางสัญญา    จุลละนันทน์
2. นางกรัณฑ์มุกกาญจน์   ทวีเงิน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  คำนึง
2. เด็กหญิงปภัสรา  โยธะการี
 
1. นายธนะเมศฐ์  จำชาติชวันรัตน์
2. นางสาวพุทธชาติ  คะสกุล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   เริงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมคำ
 
1. นายสดใส  มาฆะเซนต์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร   หมอกชัย
 
1. นายคมกฤช   กกกลาง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 1. เด็กหญิงพัชรี   ฟุ้งนอก
2. เด็กหญิงรัชฎา   โคตรบึงแก
3. เด็กหญิงแคททรีน  จอกแก้ว
 
1. นางสาวสุดใจ   คลังติยานนท์
2. นางสาวศศิวิมล  ภักดียา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กหญิงดารินทร์  สุพิพัฒนโมลี
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พรมถนนถั่ว
3. เด็กหญิงมลธิกา  จันกามา
 
1. นางวิบูลย์ลักษณ์  วัฒนโสภณวงศ์
2. นายอดุลย์  วิสัยสังข์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กชายปัญญา   บุพโต
2. เด็กชายพันแสง   เกิดผล
3. เด็กชายสิริศักดิ์   พรหมประดิษฐ์
 
1. นายธงชัย  หมู่หัวนา
2. นางสาวจุฑารัตน์  คำปัด
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงเมธาวี  พัสกุล
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กชายภควัฒน์  รุ่งเรืองศรี
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายอภิวัฒน์   คำลาย
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โม่ทอง
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายธีรภัทร์   มีทา
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กชายอัครวินท์  อินทองหลาง
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายณัฐพงศ์   นาหร่อง
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงมาริษา  ลุนชัยภา
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กชายธนาดล  ชมบุญ
 
1. นายมัชพล  สาคะริชานนท์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงภาสินี  กาละ
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิตา  นาใจดี
 
1. นายเชาวลิต  สวนชัยภูมิ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิณนอก
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายวีรยุทธ   ตั้งหมั่น
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงภัคราโมไนย  ลาภศรี
 
1. นายสมหมาย  คะณาเนปะ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงสุณิชา  พรหนองแสน
 
1. นายบรรพต  นิ่มนวล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 1. เด็กชายวาเลน  บุญญบุตร
 
1. นายพิสัญ  ดีชัย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กชายธนาดล  ชมบุญ
 
1. นางจันทราพร  บุญเสริม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐนาถ  อยู่ภักดี
 
1. นางสุภาพ  ไปรเวทย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดธา
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  นารถชัยภูมิ
2. เด็กชายณัฐพล  ดวงแก้ว
3. เด็กชายทวีชัย  ปะสาวะเท
4. เด็กชายธนาดล  ชมบุญ
5. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ภิญโญขวัญ
6. เด็กหญิงวิภาดา  กาชัย
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  กระแสโสม
8. เด็กหญิงสุณิตา  นาใจดี
9. เด็กชายอัครพงษ์  บุญนอก
 
1. นายมัชพล  สาคะริชานนท์
2. นายสมชาย  คุ้มวงษ์
3. นางสาวบังอร  สอนจันทร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิณนอก
2. เด็กหญิงชญาดา  สุมมาตย์
3. เด็กหญิงชริสา  มีสันเทียะ
4. เด็กหญิงปพรพรรณ  อุนาราช
5. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ดอนไสว
6. เด็กชายพิสิฐ  มุ่งเกลียงกลาง
7. เด็กชายภควัฒน์  รุ่งเรืองศรี
8. เด็กหญิงภาสินี  กาละ
9. เด็กหญิงมาริษา  ลุนชัยภา
10. เด็กชายศุภณัฐ  ศิรินารถ
11. เด็กหญิงสุริวิภา  สิมาชัย
12. เด็กชายอัครวินท์  อินทองหลาง
13. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แส่กระโทก
14. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โม่ทอง
15. เด็กหญิงเมธาวี  พัสกุล
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
2. นางอรญา   ฒาริกชานนท์
3. นายอาคม  นารีรักษ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายจักรฤษณ์  พรหมรินทร์
2. เด็กหญิงญาดา   ศรีหนองสังข์
3. เด็กชายณัฐพงษ์   นาหร่อง
4. เด็กชายธีรภัทร  มีทา
5. เด็กชายนนทการ  แสงโทโพธิ์
6. เด็กหญิงนิตยาพร   กงจักร
7. เด็กหญิงบัวลอย   วันนารี
8. เด็กหญิงยุพา  ทิพย์ห้วยหว้า
9. เด็กหญิงวณิสา   หนันอุดธา
10. เด็กชายวีรยุทธ  ตั้งหมั่น
11. เด็กชายอภิวัฒน์   คำลาย
 
1. นายศุภชัย   ทองทับ
2. นายถวัลย์   สมศักดิ์ศรี
3. นางจรีรัตน์  สมศักดิ์ศรี
4. นางวนิชา   ประยูรพันธุ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหัน 1. เด็กชายกานต์  วงษ์ศรีวอ
2. เด็กชายก้องเกียรติ  ใจปิติ
3. เด็กชายจำเนียร  ชัยสวรรค์
4. เด็กชายชิตธิชัย  ตรีศรี
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจปิติ
6. เด็กชายณัฐภัทร  ภูเมฆ
7. เด็กชายทักษิณ  เทียมทัด
8. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ชัยภิเดช
9. เด็กชายธนวัฒน์  อุ่นผาง
10. เด็กชายธวัชชัย  ใจปิติ
11. เด็กชายธานินทร์  วงศ์ษา
12. เด็กชายนครินทร์  ใจปิติ
13. เด็กหญิงบุญรักษา  จันทร์เหมือน
14. เด็กชายปนัด  ศรีจันทร์
15. เด็กหญิงปนัดดา  โพนชัยแสง
16. เด็กชายประวิทย์  กล้าหาญ
17. เด็กหญิงปวีณา  ปานหมึก
18. เด็กชายปิยะพงษ์  บุญเรือง
19. เด็กหญิงพนารัตน์  แสงวงษ์รักษ์
20. เด็กชายภัคธร  ทีราช
21. เด็กหญิงภัทรรดา  คิราคิ
22. เด็กหญิงวิภาดา  พานเงิน
23. เด็กชายวิษณุกรณ์  ด่านอุด
24. เด็กหญิงวิไลพร  ลาดขามป้อม
25. เด็กหญิงศิวิมล  ปัตตะเน
26. เด็กหญิงศุภมาศ  พานเงิน
27. เด็กชายสด  กระสังข์
28. เด็กชายสุทธิศักดิ์  เพชรนอก
29. เด็กหญิงสุปราณี  ทีราช
30. เด็กหญิงสุพานิด  พุทธระสุ
31. เด็กหญิงสุมินตรา  น้อยปัญญา
32. เด็กหญิงหฤทัย  สมน้อย
33. เด็กหญิงอธัญญา  คงชัยภูมิ
34. เด็กชายอธิชัย  ลาดขามป้อม
35. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยปรีชา
36. เด็กชายอรรถพล  ศรีสุขสัญ
37. เด็กหญิงอรวรรณ  มะสีทะ
38. เด็กหญิงอรวรรณ  ไพราม
39. เด็กหญิงอริสา  ป้านภูมิ
40. เด็กหญิงอลิสา  เสกขุนทด
 
1. นายไพบูลย์  สุภพล
2. นายอุทัย  พรหมวงศ์
3. นายอุดม  ตระกูลรัมย์
4. นายบุุญเหลือ  ตรีเดช
5. นายปรีชา  ไชยนอก
6. นางอนุสรา  ด่านกลาง
7. นางสาวปรียาภัทร์  เปรมแสง
8. นางสาวอุทร  ชูณรงค์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  บุญนอก
2. เด็กหญิงภรชิตตา  จานนอก
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  สาธร
4. เด็กหญิงสุณิชา  พรหนองแสน
5. เด็กหญิงอโณทัย  ศรีนวลจันทร์
 
1. นายถนอม  กัดโกนา
2. นายบรรพต  นิ่มนวล
3. นายจุมพล  ตาปราบ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กชายนพพล  คำหว่าน
 
1. นางจุไรรัตน์  กองกุล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิณรักษ์  กือชัยภูมิ
 
1. นางสาวปัทจณีย์  เมฆศรีสวรรค์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กชายภานุพงษ์  ทิชัย
 
1. นายแก้ว  เอี่ยมคำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงภาวิณี  เรืองกระโทก
 
1. นางพิสมัย  นามเสนาะ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายชิณวัฒน์  สลิดกุล
 
1. นางธัญวลัย  ตันมณี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กหญิงเอมิตรา  เปรมเดชา
 
1. นางนิตยา  เจนนาวิน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กชายวิธวัฒน์  จวนชัยภูมิ
 
1. นายบวร  ตอพรหม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงนุศรา  เสาะสาย
 
1. นางเสาวลักษณ์  เจือกุดขมิ้น
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายจตุรภัทร  ฐานเจริญ
 
1. นางสัมฤทธิ์  คลังภูเขียว
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ชินบุตร
 
1. นางวิยะดา  ชินบุตร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กชายปฏิเวธ  หลักวิชา
 
1. นางอรอนงค์  อู่ทอง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กหญิงทฤษฎีพร  ทิสุข
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คำโมง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กชายธรรมนูญ  ขกชัยภูมิ
 
1. นางชไมพร  ประไพเพชร
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กหญิงอัญริญญา    ฝั้นถา
 
1. นายทรรศิน  บุญสุยา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 1. เด็กชายตะวัน  ปราบภัย
 
1. นางศุภรัตน์  พรมอ้น
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงภาวิณี  เรืองกระโทก
 
1. นางเพ็ญกุศล  ภูมิประภาส
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กหญิงจันทิมา  แม้นศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชูกลิ่น
3. เด็กชายชัยวัฒน์  หมู่มาก
4. เด็กหญิงชุติมา  สุริวรรณ์
5. เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  พันธุ์กุ่ม
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชาญเขว้า
7. เด็กหญิงณิชกานต์  วงษ์ดี
8. เด็กหญิงดวงพร  สร้อยสูงเนิน
9. เด็กชายทินกฤต  ศิริรัตน์
10. เด็กหญิงทิพย์เกษร  สอนบัว
11. เด็กชายธนดล  บุญเล่
12. เด็กชายธิติพัทธ์  ประเสริฐกุล
13. เด็กชายนพดล  เด่นศักดิ์
14. เด็กชายปวริศ  ประเสริฐกุล
15. เด็กหญิงปวีนิดา  ชาญเขว้า
16. เด็กหญิงพิงค์แก้ว  จวงเงิน
17. เด็กชายพิชิตพงษ์  มืดขุนทด
18. เด็กหญิงพิณทิพย์  ประสานเชื้อ
19. เด็กชายภานุมาส  สงกอก
20. เด็กหญิงยิ้มวิไล  เด่นศักดิ์
21. เด็กชายรัฐพงษ์  พำขุดทด
22. เด็กชายรัตนชัย  จำปาแก้ว
23. เด็กชายลัทธพล  คำอ้าย
24. เด็กหญิงวรัญญา  สมตัว
25. เด็กหญิงวิจิตรา  เชื้อโต
26. เด็กหญิงศศิธร  ขุนรักษา
27. เด็กหญิงสุกัญญา  วินชัยหาญ
28. เด็กชายอภิรักษ์  กุมภาว์
29. เด็กชายอภิรักษ์  พืชสิงห์
30. เด็กหญิงเจนจิรา  เด่นศักดิ์
31. เด็กชายเดชาวัต  พันธุ์กุ่ม
 
1. นางมยุรี  สาวก
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงกุสุมา  เค้าโนนกอก
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  พรหมรินทร์
3. เด็กชายจักรวุธ   นิยมถิ่น
4. เด็กหญิงญาดา   ศรีหนองสังข์
5. เด็กชายณัฐพงษ์  นาหร่อง
6. เด็กชายธีรภัทร์   มีทา
7. เด็กชายธีระชัย  บางขุนทด
8. เด็กชายธีระชาติ  บางขุนทด
9. เด็กชายธีรเทพ   ไชยสุวรรณ
10. เด็กชายนนทการ  แสงโทโพธิ์
11. เด็กหญิงนฤมล  ฝอยเงิน
12. เด็กหญิงนิตยาพร   กงจักร
13. เด็กหญิงน้ำฝน   ครองไข่น้ำ
14. เด็กหญิงบัวลอย  วันนารี
15. เด็กหญิงบุญธิดา  บุราณรมย์
16. เด็กหญิงพรสวรรค์  แววสระ
17. เด็กหญิงพัชรินทร์   อินลออ
18. เด็กชายภูมินทร์   ทีภูเวียง
19. เด็กหญิงยุพา   ทิพย์ห้วยหว้า
20. เด็กหญิงยุพา   ไชยรัมย์
21. เด็กหญิงรุ่งนภา   เกิดศรีชัง
22. เด็กชายลือชัย   มีคำ
23. เด็กชายวชิราวุธ  มณีวงศ์
24. เด็กหญิงวณิสา   หนันอุดธา
25. เด็กชายวันดี   อิ่มนารี
26. เด็กชายวิทยา   ปาปะตัง
27. เด็กชายวีรยุทธ   ตั้งหมั่น
28. เด็กหญิงศศิกมล   นาแซง
29. เด็กหญิงศศิธร   เม็งภูเขียว
30. เด็กหญิงศิริมล  พูลเจริญ
31. เด็กชายสราวุฒิ   เลิกนอก
32. เด็กชายสิทธิพงษ์   นามนารี
33. เด็กหญิงสุธิดา  เหมนอก
34. เด็กหญิงสุพรรษา   ใสหนองเป็ด
35. เด็กหญิงสุพัตรา   ปานจำรูญ
36. เด็กชายสุเมธ  แก่นไธสง
37. เด็กชายอภิชาติ  เสนนารี
38. เด็กชายอภิวัฒน์   คำลาย
39. เด็กหญิงอมราพร  มหาชัย
40. เด็กชายอรรถพร   รัศมีพรรณ
 
1. นายศุภชัย   ทองทับ
2. นายสวาท   ศรีแก้วน้ำใส
3. นายมานพ   บุญแจ่ม
4. นายสมพงษ์  พลศักดิ์ซ้าย
5. นางชญานุตม์   คำหว่าน
6. นางสาวโชษิตา  เรืองสุข
7. นางรังศิยา   ทองงาม
8. นางเจนจิรา   คงโนนกอก
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า 1. เด็กหญิงจิราพร  เพียงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  อิ่มนารี
3. เด็กชายธนดล  บุราณ
4. เด็กชายธีระชัย  ตะวงษ์
5. เด็กหญิงสุกัญญา   พลรักษา
6. เด็กชายอนันต์  บุราณ
7. เด็กหญิงอรอุมา  จันทะคัด
8. เด็กชายอาทิตย์  แก่นม่วง
9. เด็กชายอาทิตย์  เพิ่มสุข
 
1. นางสาวมนชยา  ประสงค์
2. นางวาสนา  เชื้อจำรูญ
3. นางปิยพร  เสนาหมื่น
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงกรกช  สอนวิเศษ
2. เด็กชายกรณัฐ  ขิขุนทด
3. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ขันชัยภูมิ
4. เด็กชายธนจิตร  คำทอง
5. เด็กชายธนภูมิ  ทรายงาม
6. เด็กหญิงนภัสนันท์  รอนไพรินทร์
7. เด็กชายปิยวัฒน์  งามกระบวน
8. เด็กหญิงพิมลพร  แก้วทน
9. เด็กหญิงสุชัญญา  รอดชัยภูมิ
10. เด็กชายสุธานนท์  ตั้งใจ
 
1. นางสุวัฒนา  เพชรล้ำ
2. นางธิดารัตน์  คิดฉลาด
3. นางนวลกนก  สวงโท
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงนภาภรณ์   บรรยงค์
2. เด็กหญิงนริศรา   แก่นพรม
3. เด็กชายบูรพา    สารมโน
4. เด็กหญิงปริศนา   คะเนนอก
5. เด็กหญิงปวีรา   ก้อเมืองน้อย
6. เด็กหญิงปิยะฉัตร   นาคพินิจ
7. เด็กชายรุ่งโรจน์   เหลืองตระกูล
8. เด็กหญิงวิภาดา   ชมภูวิเศษ
9. เด็กหญิงสุดารัตน์    ทับทม
10. เด็กหญิงอรพิน   ก้อเมืองน้อย
11. เด็กหญิงอารีย์    จำประยูร
12. เด็กหญิงอิศเรศ   หอมเสด็จ
 
1. นายเจษฎา   ศิลาสิทธิ์
2. นางรัตนาวดี   พลศรี
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจิดาณี  มีสุวรรณ
2. เด็กหญิงชญานุติ  ชาติเผือก
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สากุล
4. เด็กหญิงทิติยา  คุ้มไข่น้ำ
5. เด็กหญิงธัญรัตน์  สิริโสภณวรกุล
6. เด็กหญิงพิณกวี  นากา
7. เด็กหญิงศิษฏ์สกานต์  มีธรรม
8. เด็กหญิงอรอนงค์  สิงห์บัวขาว
 
1. นางกัลยาภัสสจ์  ไปรเวทย์
2. นางธัญวลัย  ตันมณี
3. นางนุจรีย์  กุลหินตั้ง
4. นางสัมฤทธิ์  คลังภูเขียว
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงนภาภรณ์    บรรยงค์
2. เด็กหญิงนริศรา   แก่นพรม
3. เด็กหญิงปริศนา   คะเนนอก
4. เด็กหญิงปวีรา  ก้อเมืองน้อย
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร   นาคพินิจ
6. เด็กหญิงวิภาดา    ชมภูวิเศษ
7. เด็กหญิงอรพิน   ก้อเมืองน้อย
8. เด็กหญิงอารีย์   จำประยูร
9. เด็กหญิงอิศเรศ   หอมเสด็จ
 
1. นายเจษฎา   ศิลาสิทธิ์
2. นางรัตนาวดี   พลศรี
3. นางวรรณภา  โสดาวิชิต
4. นางสาวจีรนุช  เจริญไว
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงธนพร   พร้าวไธสงค์
3. เด็กหญิงน้ำฝน   วังคีรี
4. เด็กหญิงพิมล   พวงไพวัลย์
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์   สักกุนันท์
6. เด็กหญิงรัญญาภรณ์    สารมะโน
7. เด็กหญิงศรัณย์พร    ชมพู
8. เด็กหญิงสรญา   ผดุงศิลป์
9. เด็กหญิงอารยา   สายสี
10. เด็กหญิงแพรทอง   ปานสูงเนิน
 
1. นางสาวอิงอร  ขอบังกลาง
2. นางกนกวรรณ  ชนะพาล
3. นางวรรณิภา   ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
4. นางสาวอุมาภรณ์  คำจันทน์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกรุณาพร  เครือวรรณ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เรืองแก้ว
3. เด็กหญิงกุลสตรี  พันธุ์บุญ
4. เด็กหญิงขนิษฐา  กิ่งมาลา
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงษ์สะพัง
6. เด็กหญิงยุพา  หมอกไชย
7. เด็กหญิงยุวดี  พะละเอ็น
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กันหาเขียว
9. เด็กหญิงวัชชราภรณ์  น้อยนวนคำ
10. เด็กหญิงวันวิสา  รังสีคาน
11. เด็กหญิงสมสมัย  ภักดิ์ชัยภูมิ
12. เด็กหญิงเพ็ญประภา  หล้อศรี
 
1. นายถนอม  กัดโกนา
2. นายบุญชู  คำพวง
3. นายเอนก  งอกศิลป์
4. นางสกุณกานต์  เชื้อจันอัด
5. นายจุมพล  ตาปราบ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลเสน
2. เด็กหญิงณัฐมนกาญจน์  ลุ่มภูเขียว
3. เด็กหญิงนาถชนก  ทิพย์ห้วยหว้า
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เกลี้ยงกลิ่น
5. เด็กหญิงวาสินี  ผลวิลัย
6. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แฝงทรัพย์
7. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สุวรรณคำ
8. เด็กหญิงสุกัญญา  เอี้ยงสูงเนิน
9. เด็กหญิงสุพัฒน์  ชูเวียง
10. เด็กหญิงอรอนงค์  สีด้วง
11. เด็กหญิงอริสรา  แนวโสภา
12. เด็กหญิงอินทิรา  สัมพันธ์
 
1. นายเอนก  งอกศิลป์
2. นางสกุณกานต์  เชืื้อจันอัด
3. นายบุญชู  คำพวง
4. นายถนอม  กัดโกนา
5. นางสาวชุดาภรณ์  พิลัย
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหัน 1. เด็กชายทักษิณ  เทียมทัด
2. เด็กชายธนวัฒน์   อุ่นผาง
3. เด็กหญิงสุพานิด  พุทธระสุ
4. เด็กหญิงอธัญญา  คงชัยภูมิ
5. เด็กชายอธิชัย  ลาดขามป้อม
 
1. นายอุทัย  พรหมวงศ์
2. นางสาวธิดารัตน์  น้อยกุล
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กชายประสิทธิศักดิ์  หิดเมียงสงค์
 
1. นางสาวศิลวาน  พงศ์ทองกุล
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กชายภูภัทร  สุภบรรเจิด
 
1. นางสาวภรัทรวรรณ  วงษ์นรา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายธนวัฒน์   โคเทพ
 
1. นายปุรเชษฐ์   ขำหินตั้ง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กชายภณวัต  ชัยวิรัตนะ
 
1. นางสาวพิชญ์ญาภัทร  เพียรประโยชน์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1. เด็กชายกิตตินันท์  กระบี่ศรี
 
1. นางภัทธีญา  วรรณพงศ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา 1. นางสาวสุภาวรรณ  สะโมสร
 
1. นางวรรณพร  ผลวิเศษ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงเขมินทรา  มณีเนตร
 
1. นางสาวภรัทรวรรณ  วงษืนรา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์   ลุสุข
 
1. นางสาววลัยลักษณ์   ฤทธิรงค์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1. เด็กชายปัณณ์  ประพรม
 
1. นางภัทธีญา  วรรณพงศ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กชายปฏิภาน  จันทะคุณ
 
1. นายปรีชา  ติดชัยภูมิ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สมบัติ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   คงเมือง
3. เด็กหญิงศิริพร   สมสุข
4. เด็กหญิงสุภาพร  ยิ้มเสงี่ยม
5. เด็กหญิงอัญชลีพร  กมลขันธ์
 
1. นางจำปี   แมคคอลล์
2. นางดวงจันทร์   อาจวิชิต
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร   พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์   ฤทธิรงค์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะกู 1. เด็กหญิงนิโลบล  ฤทธิ์จรูญ
 
1. นางสาวสาวิตรี  ประเสริฐพงษ์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วเนตร
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  คำจันทน์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายกฤษฎา  เสือพันธ์
2. เด็กหญิงจีรนันท์   วชิระมาลี
 
1. นายปุรเชษฐ์  ขำหินตั้ง
2. นางฐานิตา  ฦาชา
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1. เด็กหญิงณัฐทิยา  ศรีอัดชา
2. เด็กหญิงปานฤทัย  ชัยสิน
 
1. นางโสภา  นาคคำ
2. นายเกรียงไกร  นวลสาย
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา 1. เด็กชายกิตติ  คำภู่
2. เด็กชายธิเบศร์  ชินหัวดง
3. เด็กชายพงศกร  งันลาโสม
4. เด็กชายรัฐภูมิ  เจนชัยภูมิ
5. เด็กชายรัฐภูมิ  ใยงาม
6. เด็กชายอนุชา  เจริญเชาว์
 
1. นายปรีชา  งอกคำ
2. นายไพรัตน์  เกียรติศักดิ์ศิริ
3. นางภัทรวดี  ชาวสูนย์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ 1. เด็กชายปฎิภาน  กำลังกล้า
2. เด็กชายพงศกรณ์  ไพศาลพงษ์
3. เด็กชายพานุพงษ์  จำเริญทิพย์
4. เด็กชายภานุวัตร  ดื่มโชค
5. เด็กชายสุกฤษฎ์  ปัดทุม
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  แก้วเมืองกลาง
 
1. นายไกรศักดิ์  เค้าโนนกอก
2. นายอาทิตย์  ไพรทอง
3. นางสาวพชร  ชมพู
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กชายกรกฎ  เมฆไส
2. เด็กชายกิตติชัย  ร่มเย็น
3. เด็กชายก้อง  ศรีภิรมย์
4. เด็กชายชินวัตร  ซื่อตรง
5. เด็กชายทัศน์พล  เค้นชัยภูมิ
6. เด็กชายนันทพงศ์  แสงงามซึ้ง
7. เด็กชายวิชชากร  เค้นชัยภูมิ
8. เด็กชายวิทสุวัฒน์  เค้นชัยภูมิ
 
1. นายสาคร  ชัยพระอินทร์
2. นายประวิทย์  ด้นประดิษฐ
3. นางสาวรุ่งนภา  คำโมง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กหญิงกชกร  มณีโชติ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญเศษ
3. เด็กชายพงศกร   แก้วใส
4. เด็กชายพงษ์บดินทร์  ถนอมชาติ
5. เด็กหญิงวริศรา  พูนกอก
6. เด็กหญิงวันวิสาข์  วิญญาสุข
7. เด็กหญิงสุภัทรตรา  คลังชำนาญ
8. เด็กหญิงสุภาพร  นารินทร์
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เดชัย
10. เด็กหญิงเมย์  บุญล้น
 
1. นางจิราภรณ์  เอื้อศรี
2. นางสงวนสิน  ญาติสมบูรณ์
3. นายจิรศักดิ์  คลังชำนาญ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงกิตติ์รวี  ธราวุฒิกุลโรจน์
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ต่อศักดิ์
3. เด็กหญิงทิพย์เกสร  รินลา
4. เด็กหญิงธัญทิพ  ณรงค์อินทร์
5. เด็กหญิงพิมดาว  สุขประเสริฐ
6. เด็กหญิงยวิษฐา  กระแสกุล
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดิษฐษร
8. เด็กชายศุภณัฐ   ปัดฐานัง
9. เด็กชายอชรายุ  คุณอุดม
10. เด็กหญิงอัจฉรา  ทรายงาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์  อ้นสันเทียะ
2. นายศุภฤกษ์  ดวงประทุม
3. นางสุชาดา  อ้นสันเทียะ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  กาลสกุล
2. เด็กหญิงชลธิชา  พับขุนทด
3. เด็กหญิงณิชกานต์  สิมาชัย
4. เด็กหญิงพิศมัย  หาญชนะ
5. เด็กหญิงมรกต  พงษ์สุภาพ
 
1. นางวราภรณ์  คำหงษา
2. นางนงลักษณ์  ยอดท่าหว้า
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงจิตติกาญจน์    แกมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสายธาร   พลศรี
3. เด็กหญิงอรอุมา   มีจัตุรัส
 
1. นางนวลจันทร์   สว่างวงศ์
2. นางเกษมศรี   พรหมวงศ์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงชื่นกมล   ทิพย์วงศา
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์   แก้วคุณเลิศ
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์   ทบด้าน
 
1. นางเบญจมาศ   จินดามัง
2. นายบุญเทียน   จินดามัง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ญาติสมบูรณ์
2. เด็กหญิงศุภริญา  โภชนะ
3. เด็กหญิงอมลรดา  หูตาชัย
 
1. นางนวลกนก  สวงโท
2. นางธิดารัตน์  คิดฉลาด
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ 1. เด็กหญิงดวงหทัย   มะลิวรรณ
2. เด็กหญิงภัทรวดี   ศรีน้อย
3. เด็กหญิงรัชนีกร   หอมม่วง
 
1. นางสาวสิริยากร   สีมาพล
2. นางสาวอรวรรณ   ประสานวงษ์
 
152 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางแดด 1. เด็กชายศุภกร   ครองบุ่งคร้า
 
1. นายณรงค์  นาคคำ
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 1. เด็กชายภาคภูมิ  ตั้งแต่ง
 
1. นายกำฟ้า  ขวัญสำราญ
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สะอาดถิ่น
 
1. นางศิริรัตน์  ไชยหลาก
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กหญิงอรัญญา  หาญมะโน
 
1. นางพูนศรี  ชูเดช
 
156 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายราชพฤกษ์  วงศ์พรหม
 
1. นายสมหมาย  คะณาเนปะ
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กชายไตรภพ  ฝางชัยภูมิ
 
1. นายปรีชา  ต่อบุญ
 
158 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 92.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางแดด 1. เด็กชายนครา  ดาปาน
 
1. นายณรงค์  นาคคำ
 
159 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ 1. เด็กชายอานนท์   พิบาล
 
1. นางเสาวนี    ประจงสุข
 
160 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กหญิงกนกอร  คลองห้วยบง
2. เด็กชายกิตติพงษ์  นิลจันทร์
3. เด็กชายคุณากร  คุ้มบุ่งคล้า
4. เด็กหญิงจีนภัทร  ทิมแป้น
5. เด็กชายฐิติพงษ์  วงศ์ศรีไข
6. เด็กชายณัฐพงษ์  ใสยิ่ง
7. เด็กหญิงดาราวรรณ  วงค์โนนงิ้ว
8. เด็กหญิงธนพร  ใจบุญ
9. เด็กชายธนพล  ดำรงสัตย์
10. เด็กหญิงนิสาชล  พรมตา
11. เด็กหญิงน้ำอ้อย  บำรุงภูมิ
12. เด็กหญิงปวีณา  สเทียนรัม
13. เด็กหญิงปาริฉัตร  สมนึก
14. เด็กหญิงพีรพร  ทองชมพู
15. เด็กหญิงมลธิรา  พุ่มไธสง
16. เด็กหญิงวรรณษา  วันสารัมย์
17. เด็กหญิงวรีญา  เชาวาปี
18. เด็กหญิงวารุณี  พรมลา
19. เด็กหญิงศศิภา  ตะเภาพงษ์
20. เด็กหญิงศิริรักษ์  สมัครสมาน
21. เด็กชายศุภโชค  รับสันเที่ยะ
22. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์ฤชัย
23. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองจันทร์
24. เด็กหญิงสุพรรณษา  กุลวงษ์
25. เด็กหญิงอรัญญา  หาญมะโน
26. เด็กชายอาทิตย์  หาญรักษ์
27. เด็กหญิงอารียา  ธงภักดิ์
28. เด็กหญิงอินทิรา  วิไลลักษณ์
29. เด็กชายเอกรินทร์  ตะเภาพงษ์
30. เด็กชายไตรภพ  ฝางชัยภูมิ
 
1. นายสุรยุทธ  ชูเดช
2. นายสุรศรี  คำลอยฟ้า
3. นายวุฒิชัย  พันชวะนัส
4. นางจารุวรรณ  ศรีสวัสดิ์
5. นางทัศนีย์  ผลสวัสดิ์
6. นางประนอม  ไพศาลพันธ์
7. นายคณินทร์  วิชาเย็น
 
161 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 1. เด็กชายกรกฎ  เมฆะวงค์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  กาญบุตร
3. เด็กหญิงกัลยากร  โชติประทุม
4. เด็กหญิงกาญจนา  ฤทธิ์ชีลอง
5. เด็กชายจักรพงษ์  เมฆะวงค์
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  รุ่งเรือง
7. เด็กชายธราดล  ไชยหลาก
8. เด็กหญิงธิดาพร  ขวัญนาค
9. เด็กชายธีรพล  พรมมา
10. เด็กชายนิพนธ์  งดสันเทียะ
11. เด็กหญิงปภาดา  เชื้อเจริญ
12. เด็กชายพงศ์ศิริ  พลสงค์
13. เด็กหญิงพัชรา  อาจสามารถ
14. เด็กหญิงภครวดี  กำลังเหลือ
15. เด็กชายภูริภัทร  ชัยประทุม
16. เด็กชายรัฐภูมิ  ถนอมเชื้อ
17. เด็กชายรัฐภูมิ  สะอาดถิ่น
18. เด็กหญิงลักษณพร  ทองเภา
19. เด็กหญิงวนิดา  เชื้อเจริญ
20. เด็กหญิงวรรณวิษา  ชัยประทุม
21. เด็กหญิงวรลักษณ์  เมฆะวงค์
22. เด็กชายสันฐสิทธิ์  มณีฉาย
23. เด็กชายอดิศร  ทักละ
24. เด็กหญิงอธิตญา  ถนอมเชื้อ
25. เด็กชายอภิรักษ์  ชาญเขว้า
26. เด็กชายอรรถพล  ชัยประทุม
27. เด็กหญิงอรอุมา  ทองเภา
28. เด็กหญิงอุษณกร  โชคเฉลิม
29. เด็กหญิงเบญจมาพร  ยาสูงเนิน
30. เด็กชายโอเป็กซ์  พรมมา
 
1. นายสมเกียรติ  เชิญชัย
2. นายนิธิศ  ชัยประทุม
3. นายประเสริฐ  ปุมพิมาย
4. นางสาวพุทธชาติ  คะสกุล
5. นางศิริรัตน์  ไชยหลาก
6. นายสุธร  หมั่นบ้านต้อน
7. นางอนงค์  เชื้อเจริญ
 
162 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กชายสุรสันต์  คำเงิน
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มีพลอย
 
1. นายธนาวุฒิ  ศรีวิเศษ
2. นางสุพัฒน์  บุญกุล
 
163 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กชายกฤติทัต  จันทร์เทศ
2. เด็กชายปิยวัฒน์  คำประดำ
 
1. นางสาวชลธิชา  วงศ์ธิเบศร์
2. นางทิพวัลย์  มีทอง
 
164 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กหญิงกนกพร   ชาลเดช
2. เด็กหญิงชลันทร  แผนไธสงค์
3. เด็กชายสุรัตน์  แก้ววงตา
 
1. นายวรวุฒิ   เดชขุนทด
2. นายอาทิตย์   โกยทรัพย์
 
165 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ค่ำคูณ
2. เด็กชายสหรัฐ  จินาวงศ์
 
1. นายพิภัช  พรมอ้น
2. นางจรัสศรี  ขำชัยภูมิ
 
166 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กชายชนาธิป  ครุวงศ์
2. เด็กชายภูมิบดินทร์  เสียงดี
 
1. นายพิภัช  พรมอ้น
2. นางสาวดวงใจ  ไพศาลธรรม
 
167 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงชนกชนม์  ปริเตนัง
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พัฒมะณี
 
1. นางทิพวัลย์  มีทอง
2. นางสาวชลธิชา  วงศ์ธิเบศร์
 
168 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กหญิงปวีณอร  กุลจำเริญ
2. เด็กหญิงศิริประภา  เค้นชัยภูมิ
 
1. นางกาญจนา  ชนะพาล
2. นางสาวศันสนีย์  ถิตย์อำไพ
 
169 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจตุพร  ยอดปทุม
2. เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมกสิกร
 
1. นางชนัญญา  พรหมฝาย
2. นายสุขสรรค์  ศรีสวัสดิ์
 
170 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 1. เด็กชายวีรพงศ์  มุ่งจองกลาง
2. เด็กชายศราวุฒิ  แช่มช้อย
 
1. นางสาวสุกัญญา  ใจอดทน
2. นายไพรัตน์  วันสันเทียะ
 
171 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กชายจักรพรรณ  ตลับเงิน
2. เด็กหญิงภัทรพร  ภัทรวลี
 
1. นางโสภา  ชูชื่น
2. นายธีระ  แมนสถิตย์
 
172 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  ศรียา
2. เด็กชายเดชนรินทร์  กล้าหาญ
 
1. นายประสงค์   ปักษา
2. นายพิพัฒน์  ตะภา
 
173 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงนาตยา  รักษาสัตย์
2. เด็กหญิงศรัญญา  จอกเงิน
 
1. นางวินาวรรณ  เพ็ญจันทร์
2. นางทิพวัลย์  มีทอง
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กชายกิตติ  สาระพล
2. เด็กชายพงษ์ไพโรจน์  ศุภพล
3. เด็กชายอัครเดช  ไต้สันเทียะ
 
1. นายทวน  ภู่ดัด
2. นางวินาวรรณ  เพ็ญจันทร์
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีทอง
2. เด็กชายปรัชญา  พัดมี
3. เด็กชายรัชพล  ล้อมจันทร์
 
1. นายจตุรงค์  ลิ้มไพบูลย์
2. นางสิมลา  ลิ้มไพบูลย์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารี 1. เด็กหญิงวิราวรรณ   ทัดทาน
2. เด็กหญิงอรนุช   มหามาตร
3. เด็กหญิงอรัญญา   คำหงษา
 
1. นางสาวอรรยา   สิงห์ขุนทด
2. นางสาวขนิษฐา   เหล่าถาวร
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พรมสมบัติ
2. เด็กชายธีรภัทร์   สำราญดี
3. เด็กชายอนน   ล้อมครบุรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์   ภักดิ์จรุง
2. นางดวงจันทร์   ภักดิ์จรุง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ 1. เด็กหญิงปัทมภรณ์  รองชัยภูมิ
2. เด็กหญิงภัคธีมา  แม้นมาตย์
3. เด็กหญิงอริสา  สดชั่วมี
 
1. นายวีระศักดิ์  ครองเคหา
2. นายนิคม  ดวงจิตต์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กหญิงประภาพร   คิดเข่ม
2. เด็กหญิงปิยะภรณ์    เหมี่ยงโนนเขวา
3. เด็กหญิงสาวิตรี   คล่องการ
 
1. นางแสงอรุณ   สวัสดิ์เวส
2. นายนิกร  ประภูตา
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 1. เด็กหญิงปณิตา  กั้วจำนงค์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  เชื้ออินทร์
3. เด็กหญิงวรรณภา  วังชัย
4. เด็กหญิงสุพัชยา  มุทระพัฒน์
5. เด็กหญิงอัลยากร  ขวัญบุญจันทร์
6. เด็กหญิงแพรวา  หาญสมัคร
 
1. นายรังสี  กุมภาว์
2. นางนิภา  ธิจิ่น
3. นางสาวบานเย็น  ป้องขันธ์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ปลายชัยภูมิ
2. เด็กหญิงนฤมล  ทศลา
3. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์   ดีดอนดู่
4. เด็กหญิงมลิวัลย์  สามารถไทย
5. เด็กหญิงมาทะวี  กงชัยภูมิ
6. เด็กหญิงรัฐธิดา  อาจประจักษ์
 
1. นางพิสมัย  งอกศิลป์
2. นางวรรณพร  ต่อสกุล
3. นางสมสวย  โท่นจ้อน
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงวรรณิภา  คล้อยชัยภูมิ
2. เด็กหญิงอภิญญา   ยิ้มสงบ
3. เด็กหญิงเกษรา   กาชัย
 
1. นางเลิศลักษณ์   คเชนทร์รัตนกุล
2. นายเพียรศักดิ์   ลำพองชาติ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกรัง 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  พรประเสริฐ
2. เด็กหญิงกษนวรรณ์  ธารเพิ่ม
3. เด็กหญิงณัฐวุฒิ  เพียรการ
 
1. นายบรรพต  วาทโยธา
2. นายธีระ  ประดับค่าย
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร   รักษาภายใน
2. เด็กชายทักษิณ   ดีล้วน
3. เด็กชายอนุชา   บุญศร
 
1. นายประจวบ   โพธิ์ทอง
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารี 1. เด็กหญิงกีรติกร   อิ่มหมี
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  ละลี
3. เด็กหญิงศศินา   แสนโคตร
 
1. นายประสิทธิ์   หิรัญคำ
2. นางสาววิชชุดา   อาจวิชิต
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. เด็กชายฐานภูมิ   สงวนศักดิ์
2. เด็กหญิงนรารัตน์  พวงมี
3. นางสาวอรรชราภรณ์  พรมคำ
 
1. นางกนกทรรศน์  โตนชัยภูมิ
2. นางสาววัฒชราพร  ผดุงโชค
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงนริศสา   บูรณะ
2. เด็กหญิงวรรณณชนก   ผลาจันทร์
3. เด็กหญิงสุรัมภ  ศรีพรม
 
1. นางกัลย์กุลยา   แววสระปวเรศ
2. นายพีร์นิธิ   แววสระปวเรศ
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแกวิทยากร 1. เด็กหญิงรินรดา  เทินสะเกษ
2. เด็กหญิงวณิชยา  ดานจง
3. เด็กหญิงอันนิชา  ชาญเขว้า
 
1. นางวนิดา  กงชัยภูมิ
2. นายสุริ  ยอดสง่า
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กชายนิคม  ลาดนอก
2. เด็กชายพัฒน์พงษ์  พิเศษชีพ
3. เด็กหญิงอันนิกา  กลางชาติ
 
1. นางชลิลลดา  ทิพย์วรรณา
2. นายประพันธ์  อ่อนละม้าย
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  แสงชมภู
2. เด็กหญิงศิริยาพร  จึงทองสุข
3. เด็กหญิงสวรรณยา  ชัยชนะ
 
1. นางอนงค์  คลังสมบัติ
2. นางภัคจิรา  พายุพัด
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงนำ้ฝน  ประหยัดทรัพย์
2. เด็กหญิงมาลินี  โคตรชมภู
3. เด็กชายวีระยุทธ  กลางชาติ
 
1. นางชลิลลดา  ทิพย์วรรณา
2. นางพยอม  มณีวรรณ
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงนิตยา  ทองลินัน
2. เด็กหญิงรัชนีกร  จันทรวงษ์
3. เด็กหญิงอัญชลี  เชื้อโพนทอง
 
1. นางสุวิมล  ยวงทอง
2. นางพรพรรณ  ธงภักดิ์
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกุลชร  ทานาแซง
2. เด็กหญิงณัฐษนันท์   กุลแก้ว
3. เด็กหญิงวนิสา   อุ่นชัย
 
1. นางชไมพร   ประไพเพชร
2. นายธีระวัฒน์   คิดฉลาด
 
194 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาวีระ
 
1. นางสาวชุติมา  สาดมุณี
 
195 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา 1. เด็กชายธณัชพงศ์  ดาเหล็ก
2. เด็กชายพัชรพงษ์  แต่งตั้งรัมย์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พงศ์ภัณฑารักษ์
 
1. นางวิชุดา  ชาลีวงษ์
2. นางสาวสุธาทิพย์  บุญพิมพ์
 
196 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายธนากร  กาเผือกงาม
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรมบุญด่าน
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  กองโฮม
 
1. นางบุณยานุช  ศรีสุเทพ
2. นางยุวดี  กองโฮม
 
197 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ดีแพง
 
1. นางสาวเกวรินทร์  ถินชัยภูมิ
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายธีรดนย์  สุขใจ
 
1. นายบุญล้อม  ทุมลี
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 1. เด็กชายพิสิษฐ์  เพ็ชรเลิศ
 
1. นางสิริประยูร  แซ่ตัง
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหัน 1. เด็กหญิงอธัญญา  คงชัยภูมิ
 
1. นายอุทัย  พรหมวงศ์
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บรรเทือง
 
1. นางณัฏฐ์ชญาภา  เจริญชัยชนะ
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   นิคมภักดิ์
 
1. นายอุทัย  ชัยพิพัฒน์
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับม่วง 1. เด็กหญิงจิดาภา  กองสุข
 
1. นางพิมพ์ทอง  ฐานอุดม
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กหญิงจิตรลดา   ใสคำภา
 
1. นางวรรณิภา   ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กชายศิโรฒ  โมคมูล
 
1. นายพรพิทักษ์  ศรีโพธิ์
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโจด 1. เด็กชายธนพงษ์   ตะกรุดแก้ว
 
1. นางโสภา  ญาติพร้อม
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายเพชร  วงศ์ศิลป์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์  วงษ์พุฒ
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับชมภู 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ดินขุนทด
 
1. นายพงษณ์ชนะ  จันทะกาว
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 1. เด็กหญิงดาริการ์  รอบคอบ
2. เด็กหญิงภาวิดา  วรรณกุล
3. เด็กชายวรรธชัย  ป้องชาลี
 
1. นางเพ็ญผกา  ทองใบใหญ่
2. นางณัฎฐยาภรณ์  โสภาค
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดยาง 1. เด็กชายบุญลือ  รัศมี
2. เด็กชายสรรชัย  พิไลพันธ์
3. เด็กหญิงเกศมณี  คงนาวัง
 
1. นางหนูหลั่น  อุกอาจ
 
211 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 1. เด็กชายชิงชัย  นันเรี่ยม
2. เด็กชายอำพล  เปรมชาติ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  จิตรชัย
 
212 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายกฤษฎา  ย่อมกลาง
2. เด็กชายทวิช  สีสมครุต
 
1. นางสำรวยทรัพย์   ฦๅชา
2. นายขันทอง  เด่นพันธ์
 
213 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  มาฆะเซ็นต์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ร่างเจริญ
 
1. นางพัชมณ  โสมาบุตร
2. นางลัดดาวรรณ  ติยะเมธา
 
214 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงมณฑิณี  มะณีโชติ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  สุดประเวศ
 
1. นางสุพัตรา   สืบจากถิ่น
2. นางสาวสุกัญญา  หาญวงษ์
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กชายนิธิ  ถนอมชัย
 
1. นางวันเพ็ญ  เหล่าฤทธิ์
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 1. เด็กหญิงอธิตญา  ถนอมเชื้อ
 
1. นางศิริรัตน์  ไชยหลาก
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชานุกูล 1. เด็กหญิงมลฤดี  ชาลีโย
 
1. นางมนัสนันท์  ผลจันทร์
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  มาตโค้ง
 
1. นางศศินี  ปรีการ
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กชายธีรดนย์  โภชน์ฉิมพลี
 
1. นายพรพิทักษ์  ศรีโพธิ์
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ณาบัญดิษ
2. เด็กชายวิทวัส  ประสมเพชร
3. เด็กชายสถาพร  สมเพ็ชร
4. เด็กชายอนุวัฒน์   พิกุลศรี
5. เด็กชายเจษฎากร   คะเลรัมย์
6. เด็กชายเอกพล   สิงห์ชัยภูมิ
 
1. นางสาวอรพรรณ  กัดโกนา
2. นางสาวสายฝน  ทวีแก้ว
3. นายถนอม  กัดโกนา
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ธรรมวงค์
 
1. นางสิริพันธุ์  สาศรีเมือง
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กชายธนธรณ์  ไชยมาต์
 
1. นายวัฒนพงษ์  สุขจิตร
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุตดีสระน้อย
 
1. นายเบ็นซิน  ดำนิล
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับม่วง 1. เด็กหญิงจิดาภา  กองสุข
 
1. นายสุทธิพันธ์  ประวันนา
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงบำรุง 1. เด็กชายธวัธชัย   แก้วระวัง
 
1. นายเกษม  แซดกระโทก
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 1. เด็กชายพีระพล  สอนกลาง
 
1. นายอัครพล  ปะกัง
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชานุกูล 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ถังสูงเนิน
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  โชคสวัสดิ์
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงปัทติตา  คลองเคหา
 
1. นายอธิวัฒน์  ชาดง
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหัน 1. เด็กชายวิษณุกรณ์  ด่านอุด
 
1. นางประภัสสร  คำอาษา
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พิมพ์ขุนทด
2. เด็กหญิงจิรนันท์  สุวรรณบุตร
3. เด็กหญิงพรพรรณ  เติมพันธ์
 
1. นางรุจิกาญจน์  โคกสง่า
2. นายชาตรี  ปาลพันธ์ุ
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 1. เด็กชายกรวิชญ์  นวลฤทัย
2. เด็กชายธีรวัฒน์  นนท์คำจันทร์
3. เด็กชายอธิบดี  โคกสง่า
 
1. นางลำใย  โสมีชัย
2. นางสาวยุวดี  เฟสูงเนิน
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 1. เด็กหญิงณัชชา  ฝาตรัด
2. เด็กหญิงปิยธิดา  จันสายออ
3. เด็กหญิงสิรารมย์  สิงห์ชัยภูมิ
 
1. นางพัชรี  ดีอินทร์
2. นางเกษร  โพธิ์สาลาแสง
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโจด 1. เด็กชายจิตรายุส์   วงษ์นามน
2. เด็กชายชานนท์   ปราณีวงษ์
3. เด็กชายอนุมัติ   ช่วยนา
 
1. นายประสิทธิ์   ญาติพร้อม
2. นางโสภา  ญาติพร้อม
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญดี
2. เด็กชายธนากร  หมั่นจิตร
3. เด็กชายนพรัตน์  ปัญญาคำ
 
1. นายฉลอง  ฤทธิ์กำลัง
2. นางศุภิตา  ยะสูงเนิน
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโจด 1. เด็กหญิงปนัดดา   ตุติ
2. เด็กชายพนัส   พลเจริญ
3. เด็กชายสุทร   พลเจริญ
 
1. นายประสิทธิ์   ญาติพร้อม
2. นางสุรางค์   ทองประภา
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา 1. เด็กชายรัฐภูมิ  กลิ่นอภัย
2. เด็กชายสารินทร์  แหลมจี้กล่ำ
3. เด็กชายเสกสรรค์  พรโสภณ
 
1. นายฉลอง  ฤทธิ์กำลัง
2. นางศุภิตา  ยะสูงเนิน
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 1. เด็กหญิงนฤมล  พงศ์ศรี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สุขษาเกษ
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  หงส์วิลัย
 
1. นางลำพูล  ขวัญยืน
2. นางทองเพชร  น้อยสุวรรณ
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) 1. เด็กชายชินวัตร   สมัตถะ
 
1. นายจักรพันธ์  ศิลาพันธุ์
2. นายวิโรจน์  ทองงาม
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโจด 1. เด็กชายชลวรรษ   พลอยสารี
2. เด็กชายธนพงษ์   ตะกรุดแก้ว
 
1. นายศักรินทร์   ญาติพร้อม
2. นางสุรางค์   ทองประภา
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กชายบรรณชา  พิมลนอก
2. เด็กหญิงโสภาพิศ  กองลี
 
1. นางสาวชลธิชา  วงศ์ธิเบศร์
2. นางทิพวัลย์  มีทอง
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธิวา  แสนสี
2. เด็กชายพิษณุ  ขันอาสา
3. เด็กชายภาคิน  สิงฉลาด
 
1. นางฐิติรัตน์  เจริญวงค์
2. นางสมควร  พรหนองแสน
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกรัง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แกะขุนทด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ซาชิโย
3. เด็กชายวีระพงษ์  รักษาภักดี
 
1. นายบรรพต  วาทโยธา
2. นายธีระ  ประดับค่าย