หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 2 2 2
2 001 โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 0 0 0
3 004 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 14 31 20
4 007 โรงเรียนฉิมพลีมา 5 7 6
5 008 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 33 59 43
6 011 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 13 32 22
7 013 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 8 21 13
8 014 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 2 2 2
9 012 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 7 15 12
10 010 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 60 138 87
11 015 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 38 131 63
12 009 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 29 67 48
13 016 โรงเรียนชุลีมาสก์ศึกษา 0 0 0
14 253 โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 12 16 13
15 254 โรงเรียนบุปผาราม 2 6 4
16 022 โรงเรียนบ้านกลาง 1 0 0
17 023 โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 2 2 2
18 025 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 0 0 0
19 029 โรงเรียนบ้านกุดจอก 0 0 0
20 032 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 5 19 11
21 033 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 1 1 1
22 031 โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 3 11 5
23 026 โรงเรียนบ้านกุดแคน 2 2 2
24 030 โรงเรียนบ้านกุดแดง 0 0 0
25 027 โรงเรียนบ้านกุดโคลน 3 3 3
26 028 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 42 111 71
27 024 โรงเรียนบ้านก่าน 0 0 0
28 039 โรงเรียนบ้านขามป้อม 9 14 13
29 038 โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 5 14 9
30 042 โรงเรียนบ้านคลองบอน 1 1 1
31 043 โรงเรียนบ้านคอนสาร 41 71 62
32 052 โรงเรียนบ้านจมื่น 0 0 0
33 056 โรงเรียนบ้านฉนวน( อ.ภูเขียว ) 16 31 27
34 057 โรงเรียนบ้านฉนวน(อ.เกษตร) 11 45 20
35 058 โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 10 28 18
36 060 โรงเรียนบ้านดงกลาง 15 18 17
37 061 โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 5 7 7
38 063 โรงเรียนบ้านดงบัง 18 30 21
39 064 โรงเรียนบ้านดงพอง 1 2 2
40 065 โรงเรียนบ้านดงเมย 0 0 0
41 062 โรงเรียนบ้านดงใต้ 4 7 7
42 066 โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 4 8 7
43 068 โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 6 16 10
44 070 โรงเรียนบ้านดอนจำปา 4 5 5
45 071 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 10 14 12
46 074 โรงเรียนบ้านดอนหัน 5 7 6
47 073 โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 0 0 0
48 075 โรงเรียนบ้านดอนอุดม 10 26 17
49 069 โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 4 8 6
50 072 โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 1 1 1
51 067 โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 3 26 10
52 076 โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 6 10 9
53 079 โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 5 8 7
54 080 โรงเรียนบ้านตลุกหิน 7 14 10
55 081 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 5 12 8
56 082 โรงเรียนบ้านถนนกลาง 5 13 7
57 090 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 2 6 4
58 089 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 2 2 2
59 091 โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 0 0 0
60 092 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 17 42 24
61 093 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 30 83 50
62 083 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 9 15 14
63 084 โรงเรียนบ้านท่าคร้อ 2 4 3
64 085 โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 2 8 5
65 086 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 4 21 10
66 088 โรงเรียนบ้านท่าศาลา 3 4 4
67 087 โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 8 15 11
68 094 โรงเรียนบ้านธาตุ 9 21 13
69 095 โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 2 2 2
70 098 โรงเรียนบ้านนาดี 8 25 14
71 099 โรงเรียนบ้านนาบัว 6 10 8
72 100 โรงเรียนบ้านนายม 12 27 19
73 101 โรงเรียนบ้านนาล้อม 2 3 3
74 102 โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 32 70 48
75 103 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 1 1 1
76 104 โรงเรียนบ้านนาสีดา 8 17 14
77 105 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (อำเภอแก้งคร้อ) 14 23 21
78 106 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 6 6 6
79 107 โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 5 12 9
80 096 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 18 33 26
81 097 โรงเรียนบ้านนาแก 32 77 51
82 108 โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 3 5 4
83 109 โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 2 3 3
84 110 โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 3 4 4
85 111 โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 10 26 16
86 112 โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 4 24 10
87 139 โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 10 40 19
88 140 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 19 31 25
89 141 โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 26 51 36
90 143 โรงเรียนบ้านป่าว่าน 9 24 16
91 142 โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 0 0 0
92 149 โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 4 6 5
93 151 โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 4 4 4
94 150 โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 2 4 3
95 152 โรงเรียนบ้านพีพวย 2 6 4
96 154 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 14 23 19
97 155 โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 18 33 26
98 157 โรงเรียนบ้านมอญ 13 51 26
99 158 โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 5 5 5
100 156 โรงเรียนบ้านม่วง 14 25 21
101 161 โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 0 0 0
102 162 โรงเรียนบ้านระหัด 1 1 1
103 164 โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 3 3 3
104 166 โรงเรียนบ้านวังม่วง 30 54 47
105 167 โรงเรียนบ้านวังหิน 3 1 1
106 170 โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 9 35 17
107 169 โรงเรียนบ้านสระแต้ 0 0 0
108 171 โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 0 0 0
109 173 โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 8 10 8
110 172 โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ สาขาเสาเล้า 0 0 0
111 174 โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 13 40 23
112 176 โรงเรียนบ้านสารจอด 9 28 17
113 175 โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 9 29 17
114 177 โรงเรียนบ้านสีปลาด 4 6 6
115 168 โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 21 67 40
116 182 โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 11 64 24
117 184 โรงเรียนบ้านหนองกุง 4 6 6
118 183 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 16 37 26
119 187 โรงเรียนบ้านหนองขาม(อ.ภูเขียว) 5 7 6
120 188 โรงเรียนบ้านหนองขาม(อำเภอแก้งคร้อ) 2 2 2
121 186 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 18 29 23
122 189 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 3 17 6
123 190 โรงเรียนบ้านหนองคัน 2 3 3
124 192 โรงเรียนบ้านหนองคู 59 119 86
125 191 โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 1 1 1
126 193 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 13 32 18
127 194 โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 1 3 2
128 197 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 14 32 23
129 198 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(อ.บ้านแท่น) 4 7 6
130 200 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 7 12 10
131 204 โรงเรียนบ้านหนองบัว (อ.บ้านแท่น) 7 24 13
132 205 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 38 74 59
133 206 โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 0 0 0
134 208 โรงเรียนบ้านหนองปลา 9 15 11
135 207 โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 1 1 1
136 209 โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 6 15 11
137 210 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 24 68 41
138 214 โรงเรียนบ้านหนองพอก 7 21 11
139 215 โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 5 9 8
140 217 โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 0 0 0
141 219 โรงเรียนบ้านหนองรวก 5 13 8
142 224 โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด 8 22 12
143 225 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 2 3 3
144 226 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 2 2 2
145 227 โรงเรียนบ้านหนองสามขา 2 4 3
146 230 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 13 44 21
147 231 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 2 6 4
148 229 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าโก้ง 0 0 0
149 232 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 43 86 54
150 195 โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 5 14 10
151 218 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 31 60 44
152 220 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 25 43 35
153 185 โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 7 14 9
154 196 โรงเรียนบ้านหนองแซง 12 51 24
155 199 โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 0 0 0
156 203 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 0 0 0
157 201 โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 19 42 30
158 202 โรงเรียนบ้านหนองแต้วรวิทย์ 1 2 2
159 213 โรงเรียนบ้านหนองแฝก 4 24 10
160 222 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อำเภอแก้งคร้อ) 7 17 8
161 223 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 18 45 31
162 228 โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 7 15 9
163 233 โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 6 10 8
164 216 โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 2 2 2
165 212 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 25 51 40
166 211 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 9 28 15
167 221 โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 2 2 2
168 234 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 5 16 8
169 235 โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 2 7 4
170 237 โรงเรียนบ้านหลุบคา 8 16 13
171 236 โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 1 2 2
172 243 โรงเรียนบ้านหว้าทอง 1 8 2
173 245 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 1 1 1
174 244 โรงเรียนบ้านหัวโสก 5 6 5
175 247 โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 2 4 3
176 248 โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 1 3 2
177 250 โรงเรียนบ้านหินลาด 5 11 7
178 249 โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 3 9 6
179 239 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 4 4 4
180 240 โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 1 0 0
181 241 โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 5 9 7
182 238 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 11 22 16
183 242 โรงเรียนบ้านห้วยไห 2 2 2
184 246 โรงเรียนบ้านห้างสูง 4 14 8
185 034 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 26 48 40
186 040 โรงเรียนบ้านเขวา 8 12 9
187 059 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 17 27 21
188 077 โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 21 33 30
189 144 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 13 20 16
190 159 โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 14 43 27
191 160 โรงเรียนบ้านเมืองคง 2 7 4
192 163 โรงเรียนบ้านเรือ 5 11 7
193 165 โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 4 7 7
194 251 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 7 10 9
195 252 โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 3 3 3
196 035 โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 6 10 10
197 036 โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 8 11 9
198 037 โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 2 2 2
199 041 โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 6 22 12
200 078 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 20 47 34
201 044 โรงเรียนบ้านโคกกุง 14 18 18
202 045 โรงเรียนบ้านโคกงาม 3 6 4
203 046 โรงเรียนบ้านโคกนกทา 0 0 0
204 048 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 2 4 3
205 049 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 7 12 9
206 050 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา (อำเภอภูเขียว) 9 11 9
207 051 โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 3 6 4
208 047 โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 4 6 4
209 053 โรงเรียนบ้านโจดกลาง 6 8 7
210 055 โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 7 10 10
211 054 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 32 114 58
212 113 โรงเรียนบ้านโนนข่า 1 2 2
213 116 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 7 12 11
214 117 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 5 6 6
215 115 โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอแก้งคร้อ) 3 5 3
216 118 โรงเรียนบ้านโนนงาม 2 17 6
217 120 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 2 4 3
218 119 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 27 37 33
219 122 โรงเรียนบ้านโนนชาด 1 3 2
220 123 โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 3 3 3
221 124 โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 0 0 0
222 125 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 0 0 0
223 126 โรงเรียนบ้านโนนทอง 4 4 4
224 128 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 9 18 12
225 129 โรงเรียนบ้านโนนสลวย 0 0 0
226 130 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(อ.บ้านแท่น) 4 9 7
227 131 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 5 11 9
228 132 โรงเรียนบ้านโนนสาทร 14 26 21
229 133 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 2 3 3
230 134 โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 0 0 0
231 135 โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 16 27 19
232 137 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 18 36 28
233 136 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 0 0 0
234 114 โรงเรียนบ้านโนนเขวา 5 7 6
235 127 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 9 20 16
236 138 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 4 22 10
237 121 โรงเรียนบ้านโนนโจด 4 10 7
238 147 โรงเรียนบ้านโปร่ง 3 24 8
239 148 โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 0 0 0
240 145 โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 0 0 0
241 146 โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 1 1 1
242 153 โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 6 14 11
243 178 โรงเรียนบ้านโสกคลอง 0 0 0
244 180 โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 4 7 5
245 181 โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 10 19 16
246 179 โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 3 3 3
247 255 โรงเรียนพุฒิชัย 2 3 3
248 258 โรงเรียนภูมิวิทยา 38 91 60
249 260 โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ 12 52 12
250 259 โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 3 4 4
251 261 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 44 97 67
252 262 โรงเรียนศาลาสามัคคี 17 60 30
253 263 โรงเรียนสระโพนทอง 5 12 8
254 264 โรงเรียนสวนวิทยา 11 25 16
255 265 โรงเรียนสามสวนวิทยา 28 46 34
256 266 โรงเรียนสาลิกาวิทยา 1 1 1
257 268 โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 13 56 23
258 267 โรงเรียนหนองเบนประภากร 0 0 0
259 269 โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 2 2 2
260 270 โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 1 2 2
261 271 โรงเรียนหัวนานคร 8 15 11
262 272 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์๑ 2 4 3
263 274 โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม 0 0 0
264 273 โรงเรียนอนุบาลบ้านจ่าสม2 8 26 13
265 275 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 14 19 18
266 276 โรงเรียนอนุบาลวันชัยกูล 1 0 0
267 277 โรงเรียนอนุบาลสายฝน 0 0 0
268 278 โรงเรียนอนุบาลสำราญยงค์ 0 0 0
269 279 โรงเรียนอนุบาลสิทธิวงศ์ 5 8 7
270 280 โรงเรียนออป.19 (สวนป่าคอนสาร) 2 2 2
271 281 โรงเรียนอินทรศึกษา 3 28 4
272 003 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 18 62 34
273 283 โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ(อ.คอนสาร) 0 0 0
274 018 โรงเรียนเนรมิตศึกษา 26 62 42
275 256 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 13 63 25
276 257 โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 1 1 1
277 005 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 1 1 1
278 006 โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 0 0 0
279 019 โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 4 4 4
280 021 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 10 12 12
281 020 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ สาขาประชาสามัคคี 0 0 0
282 017 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 42 77 64
283 282 โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ 6 10 8
รวม 2338 5313 3542
8855

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]