หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางทองอยู่ เภาสระคู นักวิชาการศึกษา เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
2 นางวิภาพร ยงเพชร นักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
3 นางอัมพร เมตตา นักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
4 นางรุ่งทิพย์ เวียงชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการ เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
5 นางมยุรา หิรัญ เจ้าพนักงานธุรการ เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
6 นางทัศศินีย์ ฦาชา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
7 นางสาวดรุณี อาจปรุ ศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
8 นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 เป็นประธานกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
9 นางจินตนา คงสิม ศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
10 นางจันทร์ประไพ ชัยสูงเนิน นักวิชาการศึกษา เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
11 นางณิชาภัทร วงษาเทียม นักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
12 นางวิไลวรรณ คุ้มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2 เป็นประธานกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
13 นางเต็มสิริ อินทรชื่น ศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการและเลขานุการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
14 นางสุพัตรา อุตรนคร ศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการและเลขานุการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
15 นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล ศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการและเลขานุการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
16 นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา ศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการและเลขานุการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
17 นางสรินทรา ประยงค์เพชร นักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น  
18 นายวาทิศ สอนกอง ศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการและเลขานุการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น  
19 นายชัยณรงค์ บรรลังเดช ศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการและเลขานุการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
20 นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการและเลขานุการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
21 นางสาวสุเมธตา งามชัด ศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการและเลขานุการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
22 นางนัทธมน บุญประกอบ ศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการและเลขานุการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
23 นายบุญทรัพย์ หลักม่วง ศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการและเลขานุการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย  
24 นางเทียนทอง ประทีปเมือง ศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการและเลขานุการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม  
25 นายเชษฐา พลธรรม ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
26 นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
27 นายสมาน ดงหงษ์ ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
28 นายสามารถ นนทะโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2 เป็นประธานกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น  
29 นายศุภฤกษ์ ศรีวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
30 นายมนัส เจียมภูเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2 เป็นประธานกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
31 นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2 เป็นประธานกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
32 นางนพวรรณ มนัสวิมล ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
33 นายประสาท ขันชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม  
34 นายปรีชา ฐานวิเศษ นักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
35 นายอาทิตย์ อุทธตรี นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
36 นางสุภาวดี วิเศษสัต เจ้าพนักงานธุรการ เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
37 นางเยาวลักษณ์ ทวีทรัพย์ นักวิชาการศึกษา เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
38 นางศุภลักษณ์ ไปนาน นักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
39 นางนัทธมน จรูญชาติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
40 นางศุภลักษณ์ กอบการดี นักวิชาการการศึกษา เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
41 นางสุมาลี เอี้ยงทอง นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
42 นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
43 นางภาวิณี พรมไพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
44 นายไพฑูรย์ ผ่องแผ้ว นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
45 นางกัญญุมา เสริมนอก ศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น  
46 นางณัฐกรมนต์ วงษ์ปภาวินท์ นักวิชาการศึกษา เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น  
47 นายธวัชชัย สิมานุรักษ์ นิติกร เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น  
48 นางพนิดา นูโพนทอง นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น  
49 นายอมรเดช ก้อนเงิน พนักงานราชการ เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น  
50 นางสาวอรวรรณ แซ่โอ้ว นักจัดการงานทั่วไป เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น  
51 นางธิดารัตน์ จิตรธร เจ้าพนักงานธุรการ เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น  
52 นายมานพ ปัทมปราณี นักจัดการงานทั่วไป เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
53 นางสาวศศิธร พงษ์พิมาย นักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
54 นางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติ นัักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
55 นางชเนตตี ชำนาญ นักทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
56 นายสานิต ต่ออำนาจ พนักงานราชการ เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
57 นางนัฐรียา ฉัตรรักษา นักวิชาการศึกษา เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
58 นางนิยม หล่อยดา เจ้าพนักงานธุรการ เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
59 นางสาวลดามาลย์ วงศ์พรหม ศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
60 นายพงศกร ธนทรัพย์พล นักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
61 นางสาวเกวลิน รัตนประทุม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
62 นางสาวสุธาศินี รักกุศล นักวิชาการศึกษา เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
63 นางทิพย์สุวารี เชาวนพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
64 นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
65 นางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวด เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
66 นางสาวประพัฒน์ สีเนตร เจ้าพนักงานธุรการ เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
67 นายวีรศักดิ์ แสงสุข เจ้าพนักงานพัสดุ เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
68 นางกนิษฐา กิิ่งนอก เจ้าพนักงานพัสดุ เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย  
69 นายพลาวุธ ชัยสงคราม นักวิชาการศึกษา เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย  
70 นางสาวสุกัญญา ธุนันทา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม  
71 นายวรรณพล เหมือนพันธ์ุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม  
72 นางวิไลภรณ์ นิลแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม  
73 นางธิติยา คำแปล เจ้าหน้าที่คุรุสภา เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม  
74 นางวงวิไล สวัสดิ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศฯ เป็นกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม  
75 นายประสาท ขันชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ เป็นกรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]