สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองคู 42 10 1 1 53
2 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 42 5 1 6 48
3 ศรีแก้งคร้อ 34 2 2 1 38
4 บ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 29 5 1 2 35
5 ภูมิวิทยา 28 4 1 2 33
6 ชุมชนห้วยยาง 28 3 5 2 36
7 บ้านนาแก 25 2 0 1 27
8 บ้านเก่าวิทยานุกูล 23 2 1 0 26
9 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 22 2 3 2 27
10 ไตรมิตรพิทยา 21 6 3 2 30
11 บ้านนาวงเดือน 21 4 3 2 28
12 บ้านโนนงิ้วงาม 21 1 1 2 23
13 บ้านหนองหล่มคลองเตย 20 4 6 5 30
14 ชุมชนแท่นประจัน 19 7 0 1 26
15 บ้านคอนสาร 19 6 2 1 27
16 บ้านวังม่วง 19 4 1 2 24
17 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 17 2 0 0 19
18 ชัยชุมพลวิทยา 16 3 3 1 22
19 บ้านหนองเม็ก 16 2 6 5 24
20 บ้านปากช่องผาเบียด 15 5 2 4 22
21 เนรมิตศึกษา 15 5 1 2 21
22 สามสวนวิทยา 15 2 3 5 20
23 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 15 2 0 1 17
24 บ้านโจดโนนข่า 14 4 5 2 23
25 บ้านหนองไผ่ 14 3 2 1 19
26 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 14 3 1 4 18
27 บ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 14 1 0 1 15
28 บ้านเมืองกลางวิทยา 13 1 0 0 14
29 บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 12 3 0 1 15
30 บ้านภูดินหินกอง 12 2 1 1 15
31 เกษตรศิลปวิทยา 12 1 0 0 13
32 บ้านหนองงูเหลือม 12 1 0 0 13
33 บ้านฉนวน( อ.ภูเขียว ) 11 3 1 1 15
34 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 11 2 3 0 16
35 เพชรราษฎร์บำรุง 11 2 0 0 13
36 บ้านม่วง 11 1 2 0 14
37 บ้านหนองเรือ 10 8 2 2 20
38 บ้านแดงสว่าง 10 5 1 1 16
39 บ้านดงบัง 10 4 1 1 15
40 อนุบาลบ้านทับทิม 10 2 0 1 12
41 บ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 10 2 0 0 12
42 บ้านนาหนองทุ่ม (อำเภอแก้งคร้อ) 10 1 2 0 13
43 บ้านมอญ 10 1 1 1 12
44 คุรุราษฎร์วิทยา 10 1 1 1 12
45 บ้านโนนสาทร 10 1 1 0 12
46 บ้านหนองแซง 10 1 1 0 12
47 บ้านน้ำพุหินลาด 10 0 0 0 10
48 บ้านทุ่งพระ 9 4 2 2 15
49 บ้านดงกลาง 9 4 1 1 14
50 บ้านหนองกุงใหม่ 9 3 0 2 12
51 บ้านนาเกาะ 9 2 3 0 14
52 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 9 2 2 0 13
53 บ้านเซียมป่าหม้อ 9 2 1 0 12
54 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 9 1 2 1 12
55 บ้านดอนดู่ 9 0 1 0 10
56 บ้านซำมูลนาก 9 0 0 0 9
57 บ้านห้วยแก้ว 9 0 0 0 9
58 บ้านโนนหัวนา 8 3 3 2 14
59 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 8 3 1 1 12
60 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 8 3 0 0 11
61 บ้านหนองผักหลอด 8 2 3 3 13
62 บึงมะนาววิทยา 8 2 1 1 11
63 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 8 2 0 1 10
64 สวนวิทยา 8 2 0 0 10
65 บ้านนายม 8 1 3 0 12
66 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 8 1 1 0 10
67 บ้านโสกหว้าโนนหอม 8 1 0 0 9
68 บ้านหนองปลา 8 0 0 1 8
69 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 7 4 1 0 12
70 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 7 3 2 1 12
71 บ้านโคกกุง 7 3 1 3 11
72 มารีย์แก้งคร้อ 7 3 0 1 10
73 ศาลาสามัคคี 7 2 1 0 10
74 บ้านสารจอดเก่า 7 2 0 0 9
75 บ้านฉนวน(อ.เกษตร) 7 1 1 1 9
76 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 7 1 1 0 9
77 บ้านหนองไผ่ล้อม 7 1 1 0 9
78 บ้านนาสีดา 7 1 0 0 8
79 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 7 1 0 0 8
80 บ้านสะเดาหนองไผ่ 7 1 0 0 8
81 บ้านโนนสง่า 7 1 0 0 8
82 บ้านหนองแสงวิทยา 7 0 0 0 7
83 บ้านดอนอุดม 6 2 1 1 9
84 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 6 1 1 1 8
85 อนุบาลบ้านจ่าสม2 6 1 0 1 7
86 บ้านหนองแวง (อำเภอแก้งคร้อ) 6 0 0 1 6
87 บ้านหนองปอแดง 6 0 0 0 6
88 บ้านสารจอด 5 3 1 0 9
89 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา (อำเภอภูเขียว) 5 2 1 0 8
90 บ้านโนนเพิ่ม 5 2 1 0 8
91 บ้านนาดี 5 2 0 0 7
92 บ้านป่าว่าน 5 1 2 0 8
93 บ้านหนองศาลาป่าชาด 5 1 1 0 7
94 บ้านธาตุ 5 0 2 1 7
95 บ้านหนองแกหนองโน 5 0 2 0 7
96 ชุมชนบ้านเมืองเก่า 5 0 2 0 7
97 บ้านโจดพิทยาคาร 5 0 2 0 7
98 บ้านโคกสง่า 5 0 1 1 6
99 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 5 0 1 0 6
100 บ้านตาดรินทอง 5 0 0 0 5
101 บ้านข่าเชียงพิน 5 0 0 0 5
102 อนุบาลสิทธิวงศ์ 5 0 0 0 5
103 บ้านหินลาด 5 0 0 0 5
104 บ้านหนองบัว (อ.บ้านแท่น) 5 0 0 0 5
105 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 4 6 2 0 12
106 บ้านเขวา 4 4 0 0 8
107 บ้านขามป้อม 4 3 2 0 9
108 บ้านหนองตากล้า 4 2 0 0 6
109 บ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 4 1 1 0 6
110 ฉิมพลีมา 4 1 0 0 5
111 บ้านนาหัวแรด 4 1 0 0 5
112 สระโพนทอง 4 0 1 0 5
113 บ้านหลุบคา 4 0 1 0 5
114 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 4 0 1 0 5
115 บ้านตลาดอุดมวิทย์ 4 0 0 1 4
116 บ้านหนองรวก 4 0 0 0 4
117 บ้านห้วยทรายทอง 4 0 0 0 4
118 บ้านดอนหัน 4 0 0 0 4
119 บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 4 0 0 0 4
120 โนนเสลาประสาทวิทย์ 3 3 1 1 7
121 บ้านหนองพอก 3 3 1 0 7
122 บ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 3 2 0 0 5
123 บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 3 1 2 0 6
124 บ้านท่าเริงรมย์ 3 1 2 0 6
125 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 3 1 2 0 6
126 บ้านกุดหมากเห็บ 3 1 1 0 5
127 บ้านถนนกลาง 3 1 1 0 5
128 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน 3 1 1 0 5
129 บ้านโนนเห็ดไคล 3 1 0 0 4
130 บ้านน้ำอุ่น 3 1 0 0 4
131 บ้านดอนเค็ง 3 1 0 0 4
132 บ้านหนองแฝก 3 1 0 0 4
133 บ้านดอนจำปา 3 1 0 0 4
134 บ้านโนนสะอาด(อ.บ้านแท่น) 3 1 0 0 4
135 บ้านโสกมะตูม 3 1 0 0 4
136 บ้านโนนทอง 3 0 1 0 4
137 บ้านโนนโจด 3 0 1 0 4
138 บ้านหนองกุง 3 0 0 0 3
139 บ้านดอนไก่เถื่อน 3 0 0 0 3
140 บ้านโคกสูง-วังศิลา 3 0 0 0 3
141 บ้านวังหิน 3 0 0 0 3
142 บ้านห้างสูง 3 0 0 0 3
143 หัวนานคร 2 3 1 2 6
144 บ้านห้วยยางดำ 2 3 0 0 5
145 บ้านเรือ 2 3 0 0 5
146 บ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 2 2 1 0 5
147 บ้านตลุกหิน 2 2 0 1 4
148 บ้านดงใต้ 2 2 0 0 4
149 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา 2 2 0 0 4
150 บ้านหนองเชียงรอด 2 1 2 0 5
151 บ้านนาบัว 2 1 1 2 4
152 บ้านโจดกลาง 2 1 1 2 4
153 บ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 2 1 1 1 4
154 บ้านหนองไฮ 2 1 1 0 4
155 บ้านหนองดินดำ(อ.บ้านแท่น) 2 1 1 0 4
156 โนนศิลาเหล่าเกษตร 2 1 1 0 4
157 บ้านโคกไพรวัน 2 1 1 0 4
158 บ้านโนนดินจี่ 2 1 0 0 3
159 เทศบาลแก้งคร้อ 2 1 0 0 3
160 อินทรศึกษา 2 1 0 0 3
161 บ้านหนองขาม(อ.ภูเขียว) 2 1 0 0 3
162 บ้านโคกงาม 2 1 0 0 3
163 บ้านมูลกระบือ 2 0 1 1 3
164 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 2 0 1 0 3
165 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 2 0 1 0 3
166 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 2 0 0 1 2
167 บ้านพีพวย 2 0 0 0 2
168 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ 2 0 0 0 2
169 บ้านทิกแล้ง 2 0 0 0 2
170 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 0 0 0 2
171 บ้านนกเขาทอง 2 0 0 0 2
172 บ้านหนองไรไก่ 2 0 0 0 2
173 บ้านหัวโสก 2 0 0 0 2
174 บุปผาราม 2 0 0 0 2
175 บ้านพรมใต้พิทยาคาร 2 0 0 0 2
176 บ้านหนองสามขา 2 0 0 0 2
177 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 2 0 0 0 2
178 บ้านเมืองคง 2 0 0 0 2
179 บ้านโคกล่าม 2 0 0 0 2
180 บ้านโนนงิ้ว 2 0 0 0 2
181 หนองเมยสามัคคี 2 0 0 0 2
182 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 1 3 0 0 4
183 บ้านดงขีสะเดาหวาน 1 2 1 0 4
184 บ้านโนนเขวา 1 2 0 0 3
185 บ้านฝายพญานาค 1 1 1 1 3
186 บ้านน้ำพุปางวัว 1 1 1 0 3
187 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 1 1 1 0 3
188 บ้านหนองคอนไทย 1 1 1 0 3
189 บ้านหนองพีพ่วน 1 1 1 0 3
190 บ้านเหล่ากาดย่า 1 1 1 0 3
191 บ้านโนนคูณ(อำเภอแก้งคร้อ) 1 1 1 0 3
192 บ้านหินลาดพัฒนา 1 1 0 0 2
193 บ้านท่ามะไฟหวาน 1 1 0 0 2
194 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 1 1 0 0 2
195 บ้านหนองสังข์ 1 1 0 0 2
196 บ้านน้ำทิพย์ 1 1 0 0 2
197 อนุบาลณัฐพันธุ์๑ 1 1 0 0 2
198 บ้านโปร่ง 1 0 1 0 2
199 บ้านท่าคร้อ 1 0 0 0 1
200 บ้านดงพอง 1 0 0 0 1
201 บ้านหนองปลามันหนองไร่ 1 0 0 0 1
202 บ้านกวางโจนโนนทอง 1 0 0 0 1
203 บ้านเลิงทุ่ม 1 0 0 0 1
204 บ้านกลาง 1 0 0 0 1
205 บ้านหนองคัน 1 0 0 0 1
206 บ้านหนองคูวิทยาคม 1 0 0 0 1
207 บ้านหนองช้างเอก 1 0 0 0 1
208 บ้านหว้าทอง 1 0 0 0 1
209 บ้านหินรอยเมย 1 0 0 0 1
210 บ้านห้วยพลวง 1 0 0 0 1
211 บ้านโนนข่า 1 0 0 0 1
212 บ้านโนนชาด 1 0 0 0 1
213 หว้านไพรสามัคคี 1 0 0 0 1
214 อนุบาลวันชัยกูล 1 0 0 0 1
215 เพชรราษฎร์สามัคคี 1 0 0 0 1
216 บ้านท่าศาลา 0 2 1 0 3
217 บ้านกุดแคน 0 2 0 0 2
218 บ้านห้วยไห 0 2 0 0 2
219 บ้านโนนสาวเอ้ 0 2 0 0 2
220 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 0 1 2 0 3
221 ม่วงราษฎร์สามัคคี 0 1 1 1 2
222 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 0 1 1 0 2
223 ชุมชนบ้านหัน 0 1 1 0 2
224 บ้านนาล้อม 0 1 1 0 2
225 บ้านหนองสองห้อง 0 1 0 1 1
226 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 0 1 0 0 1
227 บ้านหนองโพนงาม 0 1 0 0 1
228 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 0 1 0 0 1
229 บ้านคลองบอน 0 1 0 0 1
230 บ้านดอนเตาเหล็ก 0 1 0 0 1
231 บ้านท่าทางเกวียน 0 1 0 0 1
232 บ้านระหัด 0 1 0 0 1
233 บ้านหลุบค่าย 0 1 0 0 1
234 บ้านหัวหนอง 0 1 0 0 1
235 พุฒิชัย 0 0 1 1 1
236 บ้านโนนงาม 0 0 1 0 1
237 ออป.19 (สวนป่าคอนสาร) 0 0 1 0 1
238 บ้านกุดหัวช้าง 0 0 1 0 1
239 บ้านกุดโคลน 0 0 1 0 1
240 บ้านนาสมบูรณ์ 0 0 1 0 1
241 สาลิกาวิทยา 0 0 1 0 1
242 โคกม่วงศึกษา 0 0 1 0 1
243 บ้านสีปลาด 0 0 0 1 0
244 บ้านหนองแต้วรวิทย์ 0 0 0 1 0
245 บ้านหนองขาม(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 0 0
246 บ้านแก้งตาดไซ 0 0 0 0 0
247 บ้านโป่งโพธิ์ 0 0 0 0 0
รวม 1,425 330 180 113 2,048