หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   9 ต.ค. 2557   10 ต.ค. 2557   11 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป. 2/8 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป. 2/5 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5-1/6 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป. 1/7-1/8 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
7 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป. 2/3-2/4 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4/7 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4/8 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ลานกิจกรรมใต้อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ลานกิจกรรม 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ลานกิจกรรมใต้อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ลานกิจกรรม 9 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 ห้อง คอมพิวเตอร์ EP 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.5/7 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.5/8 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.3/7 , 3/8 9 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.3/5 , 3/6 9 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ห้อง ป.3/3 , 3/4 9 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม (บัวเหนือน้ำ) 9 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ห้อง ป.3/1 , 3/2 9 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 อาคารกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 9 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 อาคารกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 9 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 อาคารกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 9 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ห้อง ป.2/1 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ห้อง ป.2/2 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ลานอเนกประสงค์ ระหว่างอาคาร 1 กับ อาคาร 6 ชั้น 1 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ลานอเนกประสงค์ ระหว่างอาคาร 1 กับ อาคาร 6 ชั้น 1 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.1/3 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.1/5 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.1/6 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.1/1 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.1/2 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.2/6 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ลานธรรมหน้าอาคารเอนกประสงค์โบอิ้ง ชั้น 1 ห้อง 1 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ลานธรรมหน้าอาคารเอนกประสงค์โบอิ้ง ชั้น 1 ห้อง 1 9 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 3/1 - 3/2 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 3/3 ,3/4 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ม.1/4 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคารเอนกประสงค์ 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 1 ห้อง บัลเลย์ 9 ต.ค. 2557 09.00-9.30
2 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 1 ห้อง บัลเลย์ 9 ต.ค. 2557 09.30-10.00
3 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 1 ห้อง บัลเลย์ 9 ต.ค. 2557 10.00-10.30
4 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 1 ห้อง บัลเลย์ 9 ต.ค. 2557 10.30-11.00
5 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 1 ห้อง บัลเลย์ 9 ต.ค. 2557 11.00-12.00
6 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ลานโพธิ์ เวที 2 9 ต.ค. 2557 09.00-09.30
7 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน เวที 1 ลานอู่ตะเภา 9 ต.ค. 2557 09.00-10.00
8 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ลานโพธิ์ เวที 2 9 ต.ค. 2557 10.30-11.00
9 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ลานโพธิ์ เวที 2 9 ต.ค. 2557 11.00-12.00
10 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ลานโพธิ์ เวที 2 9 ต.ค. 2557 11.30-12.00
11 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ลานโพธิ์ เวที 2 9 ต.ค. 2557 13.00-14.00
12 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมแอร์บัส 9 ต.ค. 2557 10.00-11.00
13 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมแอร์บัส 9 ต.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
11.00-12.00
14 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ลานโพธิ์ เวที 2 9 ต.ค. 2557 15.00-16.00
15 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ลานโพธิ์ เวที 2 9 ต.ค. 2557 13.00-14.00
16 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ห้อง ห้องประชุมแอร์บัส 9 ต.ค. 2557 13.00-14.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ลานดอนเมือง อาคาร 7 9 ต.ค. 2557 10.00-16.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ลานดอนเมือง อาคาร 7 9 ต.ค. 2557 09.00-11.00
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อู่ตะเภา 9 ต.ค. 2557 10.00-16.00
4 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อู่ตะเภา 9 ต.ค. 2557 10.00-16.00
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อู่ตะเภา 9 ต.ค. 2557 10.00-16.00
6 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อู่ตะเภา 9 ต.ค. 2557 10.00-16.00
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อู่ตะเภา 9 ต.ค. 2557 10.00-16.00
8 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ลานดอนเมือง อาคาร 7 9 ต.ค. 2557 14.00-15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.1/1 , ป.1/2 (EP) 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.2/1 , ป.2/2 (EP) 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.3/1 (EP) 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.3/2 (EP) 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.4/1 , 4/2 (EP) 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.5/1 , 5/2 (EP) 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.6/1 (EP) 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.6/2 (EP) 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนสนามบิน สวนป่าค่ายลูกเสือแก่นนคร 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน สนาม1 ค่ายลูกเสือแก่นนคร 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน สนาม1 ค่ายลูกเสือแก่นนคร 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1-6/2 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 9 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 800 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 801 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 802 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 803 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 804 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 805 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 806 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 807 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 808 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 9 ต.ค. 2557 13.00-16.00
10 809 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง computer 2 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ ป.3 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง computer 2 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง computer 2 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ICT 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
6 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ICT 9 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
7 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ ป.4 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 หอประชุม 72 ปี ดร.มังกร-ประภา ภักดิ์โพธิ์ 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
2 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 ลานหน้าหอประชุม 72 ปี ดร.มังกร-ประภา ภักดิ์โพธิ์ 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง ชั้น 1 ห้อง 5-6 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง ชั้น 1 ห้อง 7-9 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง ชั้น 1 ห้อง 10-12 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมแอร์บัส 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง ชั้น 1 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
7 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ลานอู่ตะเภา ชั้น 1 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ลานอู่ตะเภา ชั้น 1 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนสนามบิน ลานอู่ตะเภา ชั้น 1 9 ต.ค. 2557 09.00-15.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องอนุบาล 1/6 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องอนุบาล 2/5 , 2/6 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องอนุบาล 2/3 , 2/4 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องอนุบาล 2/1 , 2/2 9 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]