หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kkn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายโชคชัย ชุมแวงวาปีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮีประธานกรรมการ
2. นางจิตรจา ศรีน้อยครู โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ นันสมบัติครู โรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
4. นางเพชรศิริ เจิมศรีครู โรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
5. นางสิริกาญจน์ ศรีกงพานครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
6. นางมลิจันทร์ ฐิตินิรันดร์กุลครู โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นกรรมการ
7. นางประนมไพร ภูพันหงส์ครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
8. นางสุภาวดี โยทองยศโรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้างกรรมการ
9. นางโสภา จันทร์เทพย์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางอัจฉราพร อินทรทัพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูประธานกรรมการ
2. นายสวาท ผิวแดงครู โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ กิตติก้องครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางนพมาศ ดรพลครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นางจรินทร น้อยผางครู โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
6. นางสาวมนตร์ลัดดา ขามธาตุครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยกรรมการ
7. นางสายยุทธ์ รัตนวิสุทธิพันธ์ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
8. นางสมอนงค์ บุษบาครู โรงเรียนบ้านป่าส่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายเพ็ชรัตน์ อ่างยานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนช้างประธานกรรมการ
2. นางดาหวัน รุ่งวงษ์ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)กรรมการ
3. นายวันชัย อุดมฉวีครู โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
4. นางอัมพร ศรีบุญเรืองครู โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
5. นางสายฝน สมจิตต์ครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
6. นางสาวพิศเสวต สุดวิเศษครู โรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
7. นางประไพวรรณ ราชซุยแสนครู โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นกรรมการ
8. นางสาวสุนันทา โยทองยศครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
9. นางพัชนี จันนาฝายครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหญ้านางประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ศรี วิจิตจันทร์ครู โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางลัดดา มาป้องครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
4. นางถนอมจิตร รัศมีเดือนครู โรงเรียนบ้านโคกกว้างกรรมการ
5. นางธนานันท์ ชาติชนบทครู โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
6. นางภาวินี สมิทครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่นกรรมการ
7. นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้าครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
8. นางสาวนิธิภรณ์ ศรีละโคตรครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหญ้านางประธานกรรมการ
2. นางสาวบงกร ชัยนิติกุลครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางธิติมา อรรคฮาตครู โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมกรรมการ
4. นางนาตอนงค์ จันชุลีครู โรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการ
5. นางนิตยา สุขวิชัยโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
6. นางเตือนตา แซงบุญเรืองโรงเรียนบ้านเหล่านาดีกรรมการ
7. นางอุบลรัตน์ ขุนวงษาโรงเรียนบ้านดงเก่ากรรมการ
8. นางอภิวรรณ ดวงจันทิพย์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหญ้านางประธานกรรมการ
2. นางพรรัตน์ ภูมิการีย์ครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
3. นางนุจรินทร์ โคตรสวรรค์ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการ
4. นางอรนุช เหล็กชูชาติครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
5. นางศิวิไล ทับอาษาครู โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองกรรมการ
6. นางเพ็ญศรี ศรีนภาดรครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาคร บุตรคุณครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
8. นางอรินดา บรรณวงษาครู โรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายเพ็ชรัตน์ อ่างยานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนช้างประธานกรรมการ
2. นางรัชนีพรรณ เสนามนตรีครู โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางทัศนีย์ ไทยเสถียรครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางปริยานุช ชาญศึกครู โรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
5. นางลำพูน อนุรักษาครู โรงเรียนบ้้านโจดใหญ่กรรมการ
6. นางจารุวรรณ บุญสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านโคกฟันโปงกรรมการ
7. นางรัตติกานต์ งามจิตรครู โรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
8. นางสาวรินรดา ราชธาครู โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดงกรรมการ
9. นางเครือพันธ์ กรมน้อยครู โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายอุบล ไชยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหลื่อมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา กรมน้อยครู โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองกรรมการ
3. นางสาวศิลปิน ทานสมบัติครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยากรรมการ
4. นางเสวียง ผละผลครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นางทองย่อย ภาระหันต์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนกรรมการ
6. นางชามาพร ราวงษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่กรรมการ
7. นางสุดานี พิทยาวุธวินิจครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
8. นางพินยา บุญพรหมมาครู โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการ
9. นางประไพร สาพรหมมาครู โรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายอุบล ไชยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหลื่อมประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร อิสสระวงษ์ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางนวลปราง พรมกรรณ์ครู โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
4. นางสาวกิติวดี แสนนามครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ไม่เศร้าครู โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองกรรมการ
6. นางสาวธันยกานต์ ใจบุญครู โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญกรรมการ
7. นางพรทิพย์ วิเศษศิริครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
8. นางสุมาลี นภวชิรหัตถ์ครู โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยากรรมการ
9. นางอนงค์ ใจสนธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิรัช จันทร์เพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูประธานกรรมการ
2. นางอรอินทร์ มูลศรีครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางมยุรี แอบกลิ่นจันทร์ครู โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางเพ็ญวดี วิริยะเสนาครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
5. นายรักไทย ละทัยนิลครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ ศรีไสวครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
7. นางยุพิน โพธิ์ทองครู โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1กรรมการ
8. นางปภัสรา ใจทานครู โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายนุกูลกิจ คำสุดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดีประธานกรรมการ
2. นางเปรมใจ คุณาเศรษฐครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางสาวประครอง ร้อยพรมมาครู โรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการ
4. นางศุภกาญจน์ ดาวงษาครู โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหักกรรมการ
5. นางปริชาติ ฤาชากุลครู โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดงกรรมการ
6. นางสาวกานต์พิชชา สุมาวันครู โรงเรียนพัฒนาเด็กกรรมการ
7. นายบุญเลิงชัย นาหัวหนองครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
8. นางอรุณรัศมี ประดาพลครู โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
9. นางสุวิมล จำปาบุญครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายนุกูลกิจ คำสุดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดีประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ สอนศิวโมกข์ครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุทิศา พิศฐานครู โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
4. นางสาวชวนชื่น เสนีวงศ์ ณ อยุธยาครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทองพัฒน์ ศรีลาโคตรครู โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองกรรมการ
6. นางทิพาพรรณ ชาสิงห์แก้วครู โรงเรียนบ้านผือ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)กรรมการ
7. นางสาวปวรา วงศ์ปัญญาครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)กรรมการ
8. นางพิลาพร วิชาดีครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายนราวุธ รามศิริโรงเรียนพงษ์ภิญโญ1ประธานกรรมการ
2. นางสำอางค์ โพธิ์ชัยทองโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)กรรมการ
3. นายรังสรรค์ แก้วพรมโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ดอนพันธ์ช้างโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางจันทร์มะนี ศรีเศษโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
6. นางกุลณัฐฐา รุญเจริญโรงเรียนสนามบินกรรมการ
7. นางวลัยลักษณ์ โสแสนน้อยโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการ
8. นางสมร ชัยกัณหาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวิลัยภรณ์ เสรีวัฒน์โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล ภูแลบุตรโรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางนุชจรินทร์ รื่นรมย์โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
4. นางอรุณรัตน์ ดรเสนาโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสมพร พลมุขโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
6. นางมลาวัลย์ นกหงษ์โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยกรรมการ
7. นายบุญเลี้ยง ดีโวโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
8. นางสาวศิวาพร แสนสุภาโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
9. นายวัชชิราวุฒิ ศรีโคตรโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชาวโพธิ์โรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ชวรุ่งโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางสาวบำเพ็ญ ดาสีวังปาโรงเรียนบ้านขามป้อมชาญบึงโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางรำพรรณ นาอุดมโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยกรรมการ
5. นางสาวบุษบา พลรัตน์โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายอร่าม ลอยคลังโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยประธานกรรมการ
2. นางมัณฑนา พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางประทุม จำปานุ้ยโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการ
4. นางบุษบา บุญญะโชติโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการ
5. นางจารุณี พุ่มมีโรงเรียนสนามบินกรรมการ
6. นางอุทัยวรรณ ธะนะคำมาโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
7. ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
8. นางสุพัตรา พลพิมพ์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประชารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายไวยากรณ์ ยะนาโชติโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่่นประธานกรรมการ
2. นายจิรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจรโรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
3. นายนัสกร มะลาศรีโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
4. นางบรรจบ นามพลกรังโรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)กรรมการ
5. นางจรีพร หมื่นแก้วโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
6. นายพิชญุุตม์ กันตังโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายภานุพงศ์ นวลบุญมาโรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางมัณฑนา พิทักษ์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางประทุม จำปานุ้ยโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการ
4. นางบุษบา บุญญะโชติโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการ
5. นางจารุณี พุ่มมีโรงเรียนสนามบินกรรมการ
6. ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิชโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
7. นางอุทัยวรรณ ธะนะคำมาโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
8. นางสุพัตรา พลพิมพ์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประชารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายชนินทร์ หนาแน่นโรงเรียนอานันทวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจิรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจรโรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
3. นายนัสกร มะลาศรีโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
4. นางบรรจบ นามพลกรังโรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)กรรมการ
5. นางจรีพร หมื่นแก้วโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
6. นายพิชญุุตม์ กันตังโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประวิทย์ ทิพฤาตรีโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายนัสกร มะลาศรีโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
3. นายปรีชา มหาวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
4. นายวิเชียร จันสาโรงเรียนบ้านโคกกว้างกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ โชติการณ์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ แก้วบ่อโรงเรียนดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอิสยาภรณ์ เลาหะกาญจนศิริโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายปรีชา มหาวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
4. นางสาวถนอมจิตร โคตระบุตรโรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
5. นายชนะศักดิ์ แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
6. นางภัทริกา สีหาโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายชุมพล เสนาวงษ์โรงเรียนบ้านเลิงเปือยกรรมการ
2. ผศ.อารีย์ พาวัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
3. นางทองทรัพย์ สีสุกองโรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นายธารา เอกานุกุลโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
5. นางอรวรรณ สุนทราวิรัตน์โรงเรียนบ้านโนนกู่กรรมการ
6. นายนิคม ศิลปักษาโรงเรียนบ้านป่าหวายกรรมการ
7. นางสาวดลลชา มาตมุนโรงเรียนกรรมการ
8. นางสุเนตร เทียมทะนงโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายชาญชัย เดชพละโรงเรียนบ้านบึงฉิมกรรมการ
2. นางรุจิรา โพธิรังษ๊โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางจิรอำไพ แก้วฉวีโรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นางสาวอะชิราวรรณ คำซองเมืองโรงเรียนพัฒนาเด็กกรรมการ
5. นางวิเรืองรอง รู้ปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนกรรมการ
6. นางสาวอุมารินทร์ กองลีโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
7. นายภาวัต โทพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
8. นายสยาม บุตรศรีโรงเรียนบ้านแดงใหญ่กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ คมขำโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์ฯประธานกรรมการ
2. นางณัฐรดา มาจรัลโรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางสำรี หอมชื่นใจโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
4. นางมะลิ แสนบุตรโรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
5. นายสยาม บุตรศรีโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสนิท พลค้อโรงเรียนบ้านโคกกว้างประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ มะโนวงศ์โรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
3. นายภัทรวรรธน์ มิลินธนพัชรพรโรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)กรรมการ
5. นางจิรานุช กุลศรีโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ มีมาโรงเรียนโคกสีวิทยาเสริมกรรมการ
7. นางวานิตย์ นามศิริโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปิยะลักษณ์ พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านโสกแต้ประธานกรรมการ
2. นางประดับศรี ไชยสิงห์โรงเรียนหนองกุงวิทยาคารกรรมการ
3. นางชุลีพร วรวสุวัสโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางสาวเบญจพร ศรีอินจันทร์โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
5. นางสาวอัมพรทิพย์ แหย่งบุดดาโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวประครอง แสนไชยโรงเรียนหนองแวงบวรวิทย์กรรมการ
7. นางสาวพัชรินทร์ จันทร์หัวโทนโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายเติม คำภักดีโรงเรียนบ้านโนนค้อประธานกรรมการ
2. นางบรรจง บุตรทาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยกรรมการ
3. นางแหวนใจ ภู่เงินโรงเรียนโนนแต้กรรมการ
4. นางชลิดา โสตธิมัยโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นกรรมการ
5. นางสาวรัชนี เผ่าบ้านฝางโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
6. นางสาวรมย์วรินทร์ กำลังเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
7. นางวาสนา โพธิลุขาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายพิฑูรย์ พาเบ้าโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางจิรา รักษาภักดีโรงเรียนดอนบมกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ นามตะโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
4. นางวาสนา โพธิลุขาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นางดวงใจ สิุทธิวงศ์โรงเรียนบ้านดอนช้างกรรมการ
6. นางวณานิภา บุญสวัสดิ์กุลชัยโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายภักดี ปริบาลโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดงประธานกรรมการ
2. นายปริญญา บุญฤาชาโรงเรียนบ้านม่วงโป้กรรมการ
3. นางจรรยาภรณ์ อิสสระวงษ์โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิพย์ ใบเจริญโรงเรียนโคกนางามปลาเซียมกรรมการ
5. นางปรียา มะโนดีโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ สินอยู่โรงเรียนโคกงามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสำรวย อำมาตหินโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแรกท่าแร่กรรมการ
3. นางนัตติยา มีโพนทองโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประสงค์ ดอนบรรเทาโรงเรียนดอนแดงดอนน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ชนะบุญโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสุพัฒน์ นรินยาโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุงประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรวรรณ ผจงพงศ์ภัคโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
3. นางดาราวรรณ อานันทนสกุลโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นางวิทถี ปานธรรมโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสหพร บุญสุขโรงเรียนบ้านกุดนางทุยกรรมการ
6. นางอรวรรณ ประมูลจักโกโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสมานฉันท์ จันทะมลโรงเรียนบ้านบึงแกประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ วันนาโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
3. นางอังสนา ถุงวิชาโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
4. นางจันทร์แรม สุวรรณไตรย์โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการ
5. นางสาวเบญลักษณ์ คุณารักษ์โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวิชัย รัตนวรรณีโรงเรียนบ้านคำบอนประธานกรรมการ
2. นายนพนันท์ เหมนิธิโรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์สฤษฏิ์)กรรมการ
3. นายวิเชียร เตี้ยคำโรงเรียนบ้านบึงแกกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ใจซื่อโรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการ
5. นางยวงพร ศิริทองสุขโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระกูล มูลพงษ์โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย อุปลีโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองกรรมการ
3. นายสุทธิดล แซงบุญเรืองโรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการ
4. นางสาวปวริศา วงษ์ชัยยาโรงเรียนบ้านโคกกว้างกรรมการ
5. นางสาวธมนวรรณ สมดีโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยกรรมการ
6. นางรัชฎาพร สิงคิบุตรโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายตระกูล วงศ์พลตรีโรงเรียนบ้านนาเพียงประธานกรรมการ
2. นายสุระ คงศิริโรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายภัทรพงศ์ แก้ววงษาโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายบุญช่วย วันทองโรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
5. นายพรศักดิ์ หารหนองบัวโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญกรรมการ
6. นายวิทูลย์ จันทร์เวียงโรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์กรรมการ
7. นางกอบแก้ว ยศพลเสนีย์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ เจิมศรีโรงเรียนบ้้านนำ้เกี้ยงโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ สองสีโรงเรียนบ้านคำหญ้าแดงกรรมการ
3. นายสุนา พลอินทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
4. นายรัญจวน ศรีภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ สารฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
6. นายวิทวัส โพธิลุขาโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุเนตร์ ทองโพธิ์โรงเรียนบ้านไก่นาประธานกรรมการ
2. นายสันติ สีลาโรงเรียนชุุมชนบ้านฝางกรรมการ
3. นายสุริยา โมขุนทดโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอดุลภาคย์ คำเพราะโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นายสุคนธ์ รบไพรินทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(สามัคคี 3)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ เจิมศรีโรงเรียนบ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นายพรหมเมศว์ คำผาบโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญกรรมการ
3. นายชัยวิชิต มูลป้อมโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
4. นางนภาพร ศรีวะรมย์โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
5. นายปรีชา สอนศรีโรงเรียนบ้้านทองหลางกรรมการ
6. นายปิโยรส ถนอมดำรงศักดิ์โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายละเอียด แพงจันทร์โรงเรียนบ้านโนนแต้ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ภิญโญวรกุลโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
3. นางอาภัสรา ทีดงเย็นโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
4. นายศรพิชัย นครศรีโรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
5. นางทัศนาภรณ์ แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ หาปู่ทนโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพีระพงษ์ วิริยสถิตกุลผอ.โรงเรียนบ้านหนองหัววัวประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี มะรังศรีครู โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่กรรมการ
3. นายประจวบชัย ศรีหาพุฒครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคารกรรมการ
4. นางรุ่น ดีพรวนครู โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษากรรมการ
5. นางจาณิษา ถาวรเรืองฤทธิ์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสำราญ ประโพธิ์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่าประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตพิสุทธิ์ แทนวันครู โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสุภลักษณ์ สีตะวันครู โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนกรรมการ
4. นางจรีภรณ์ ล่ามแขกครู โรงเรียนบ้านดอนช้างกรรมการ
5. นายวารินทร์ ศรีวิชาครู โรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
6. นางสมฤดี สุตรีศาสตร์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศรีสินธ์ ศรีนภาดรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพีรยา นามวงศ์ษาครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
3. นางสุขฤทัย กองกะมุดครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิลมวิทยากรรมการ
4. นายยงยุทธ นันทวงษ์ครู โรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการ
5. นางณภัค แสนสินนท์ครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวันชัย สุตรีศาสตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตประธานกรรมการ
2. นางประลัดดา อ่อนน้อมมีครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่นกรรมการ
3. นายเสมอ ทองอ้มครู โรงเรียนบ้านสาวะถีกรรมการ
4. นายมนตรี สนธ์น้อยครู โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
5. นางรำไพ เกตุจอหอครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
6. นางริภาพร ธาตุแก้วครู โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษากรรมการ
7. นางสาวสใบทิพย์ แสนสุทรวิจิตรครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอมรรัตน์ จงสถิตรักษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ พิมพาภรณ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
3. นางสาววิภาวรรณ สำราญกิจครู โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยากรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ เวียงวิเศษครู โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
5. นางประครอง พงษ์ชนะครู โรงเรียนบ้านลาดนาเพียงกรรมการ
6. นางเพชรมาลัย จันทะมลครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายรณชัย สินธพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองประธานกรรมการ
2. นายสาคร อุ่นผางครู โรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย มหินทรเทพครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางชบาไพร มอญขามโรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
5. นางวรพร ดิษฐเกษรโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายณรงศักดิ์ ติตะปัญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน ตั้งขันวิริยะครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางสุวรรณา มยุรีสวรรค์ครู โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยากรรมการ
4. นางศิริกร บุญแสนครู โรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
5. นางสาวพัชรา หมื่นแก้วครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่กรรมการ
6. นางกลิ่นแก้ว ลิวไธสงครู โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ โสรถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือมประธานกรรมการ
2. นายชัยชนะ เชื่อคำครู โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2กรรมการ
3. นายเกตุพงษ์ ภูวเกตานนท์ครู โรงเรียนบ้านบึงฉิมกรรมการ
4. นางนิ่มอนงค์ ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านโคกท่ากรรมการ
5. นางสุธาสินี เวชสุวรรณครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางประวีนันท์ ขามธาตุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะประธานกรรมการ
2. นางศิริปิยะนันท์ ศิริโนนรังครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นายประชัน ศรีเคนขันธ์ครู โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี อรุณาเจริญทรัพย์ครู โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
5. นางประยูร ขันกสิกรรมครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ ศรีหาบุตรครู โรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ นิลสายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสมคิด วงศ์ผาคุณครู โรงเรียนบ้านเป็ดกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ภัทรา สุพรธนินวงษ์ครู โรงเรียนบ้านโกทากรรมการ
4. นางสาวณหทัย ใจบุญครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
5. นางวัฒนา แก้วกัลยาครู โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดงกรรมการ
6. นางประนอม โชคเจริญครู โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนากรรมการ
7. นางนาตอนงค์ จันชุลีครู โรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการ
8. นางปริญญาพร พลหาญครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุทีป พิศฐานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทรายประธานกรรมการ
2. นางนัฐฐาจุฑา ศิริคะเณรัตน์ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84กรรมการ
3. นางนิภา น้อยโนนงิ้วครู โรงเรียนบ้านหนองกุงประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเวียงชัย แสงวิสัยครู โรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
5. นายหนูเจียม เชื้อสาวะถีครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุทีป พิศฐานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทรายประธานกรรมการ
2. นางเพียงใจ พิมพุฒรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
3. นายประยงค์ ทินราชครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคารกรรมการ
4. นางวิไลพร เมธศาสตร์ครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นายสถิตย์ ศรีน้อยครู โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการ
6. นางสมจิตร งานไวครู โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมกรรมการ
7. นางภานุวัล วงษ์นูครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ์ พิมหานามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายประธาน ทองหาโคตรครู โรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการ
3. นางอนงค์ พรหมเทพครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นางพรรณพิไล สุขดีครู โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
5. นางบุญรวม สีจันทร์ฮดครู โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทรายกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเกตน์สินี โกมลไสยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบินกรรมการ
2. นางสุภาวดี นวมทองครู โรงเรียนบ้านโคกฟันโปงกรรมการ
3. นางสายใจ ทองบัวบานครู โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนกรรมการ
4. นางนวลศรี ธาตุบุรมย์ครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
5. นางสาวสมคิด เพิ่มกลางครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
6. นางเสาวคนธ์ บุตรโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
7. นางทัศนา อุ่นเรือนครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวมณีรัตน์ เวียงวิเศษรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาคร พาศรีครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางกฤษณา ธรรมกุลครู โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมกรรมการ
4. นางภัทรพร มาสุ่มครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
5. นางนันท์นภัส ศิริวัฒน์ธนวงศ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
6. นางสาวปรางค์ทอง ราศรีครู โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยากรรมการ
7. นางสุนันทา พ่อค้าช้างครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ พิมพ์พงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชล เชื้อสาวะถีครู โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นกรรมการ
3. นางวิชชุดา เย็นฤดีครู โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นางสาวรพิพรรณ เจ๊กนอกครู โรงเรียนอนุบาลลัดดาวัลย์กรรมการ
5. นางคนึงนิจ บุสดีครู โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายปรีชา นารีวิจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นายภูเบศร์ วิเศษมีครู โรงเรียนบ้านโจดใหญ่กรรมการ
3. นางสายยุทธ รัตนวิสุทธิพันธ์ครู โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
4. นางสาวนิวาส คำสุตครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการ
5. นายพิริยะ มหาจันทร์ครู โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายปรีชา เก้งโทนผอ. โรงเรียนบ้านงิ้วประธานกรรมการ
2. นายสุขสรรค์ ใจทานครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการ
3. นายโกมล ศรศักดาครู โรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
4. นางสาวนิรันดร บุบผาครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ สิงหะครู โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนกรรมการ
6. นางสาววรีรัตน์ กุสันเทียะครู โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายอุทัย คงอุ่นผอ. โรงเรียนบ้านม่วงโป้ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร คชาแก้วครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
3. นายมนัส ทิศารักษ์ครู โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
4. นายปิโยรส ถนอมดำรงศักดิ์ครู โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายนพรัชต์ วรวสุวัสผอ. โรงเรียนบ้านตอกแป้นประธานกรรมการ
2. นายประสาท หนองแกครู โรงเรียนบ้านทุ่มฯกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ปลื้มชาติครู โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้างกรรมการ
4. นายผดุงศิลป์ กองจันทร์ดีครู โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่กรรมการ
5. นางสาวพรรณเทวี พาภักดีครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายลือชัย ใจเดียวผอ. โรงเรียนบ้านซำจานเนินทองประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ อ่อนจันทร์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยากรรมการ
3. นายทวี ขันขวาครู โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ วาระนุชครู โรงเรียนอนุบาลลัดดาวัลย์กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเจตพงศ์ กิตติพรผอ.โรงเรียนบ้านดงเก่าประธานกรรมการ
2. นายติณห์ชศิลป์ พรหมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ บุณโยดมครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นายสุชีวินทร์ พิเชษฐ์ลดารมณ์ครูโรงเรียนวัดศรีจันทร์กรรมการ
5. นางสาวจินตนา ทุยบึงฉิมครูโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางพรรณทิพย์ ใจอารีย์ครูโรงเรียนโชคมณีศึกษากรรมการ
7. นางหทัยรัตน์ อิ่มสมบัติครูโรงเรียนบ้านหนองปิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายครรชิต หมื่นแก้วผอ.โรงเรียนบ้านกุดนางทุยประธานกรรมการ
2. นายติณห์ชศิลป์ พรหมรักษ์ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางวิภาวี สิทธิวิบูลย์ชัยครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นายพิชัย ใจเที่ยงครู โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่กรรมการ
5. นางสุขุมาลย์ ดอนวิจารณ์ครู โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสตพร วรสินธุ์ครู โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ โพธิ์ชัยทองผอ.โรงเรียนบ้านหนองหลุบประธานกรรมการ
2. นายติณห์ชศิลป์ พรหมรักษ์ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวตุ๊ ณะวงวิเศษครู โรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
4. นายเรืองกิจ ละเหลาครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางวัชรี นามพรหมมาครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
6. นางสาวทศพร เสนามนตรีครู โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายกิติกร ศิรินิกรผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เฮียงจันทาครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเนตรทราย ชาบุญมีครู โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุราษฎร์ ศรีเศรษฐการครู โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ เสนามนตรีโรงเรียนบ้านแดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางนิลุบล นาคทัดครู โรงเรียนสนามบินรองประธานกรรมการ
3. นางประทุมทอง ภูพลผันครู โรงเรียนบ้านหินขาวกรรมการ
4. นายคณุตม์ ฆาตนาคโรงเรียนพัฒนาเด็กกรรมการ
5. นายบุญแสง มานาดีครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสนั่น ขันมังผอ.ร.ร.บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายเตียง ฆารสว่างครู โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองรองประธานกรรมการ
3. นายสงวนศักดิ์ วรบุุตรครู โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนกรรมการ
4. นางประกายมาศ พิมหานามครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
5. นางเครือพันธ์ กรมน้อยครู โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
6. นายสิทธิชัย สีหานามครู โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิลิยา ไชยสีหาผอ.โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ประธานกรรมการ
2. นางจริยภรณ์ ศรีทอนชินครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายสายัณห์ พรหมภูวงศ์ครู โรงเรียนบ้านสวนมอญใคร่นุ่นวังหินกรรมการ
4. นายมนตรี ศรีเจริญครู โรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการ
5. นายชัยวัน บัวช่วยโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)กรรมการ
6. นายปิยะพร วิชาชัยครู โรงเรียนบ้านโคกฟันโปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายฤาชัย สุทธิวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านนาล้อมประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ คำบุญครู โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางปัทมานันท์ หินวิเศษครู โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองกรรมการ
4. นายวรวุฒิ วรนารถครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
5. นายสังคม ชนะโยธาครู โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายทวีป ชุปนอกผอ.โรงเรียนบ้านโนนบ่อประธานกรรมการ
2. นางนันทนา ประแดงปุยครู โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ตาทองครู โรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายพีระเดช พื้นแสนผอ.โรงเรียนบ้านป่าส่านประธานกรรมการ
2. นางตรีทิพย์ ชัยประทุมครู โรงเรียนบ้านโนนม่วงรองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ เสนาสุครู โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงกรรมการ
4. นางคณารัตน์ ศรีบุระครู โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิรัช จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ สุทธิวงศ์ครู โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางสุนทรี ชาญณรงค์ครู โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
4. นางสาวิตรี อรุณาเจริญทรัพย์ครู โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
5. นางอุไร สุขโขครู โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษากรรมการ
6. นางสุนีรัตน์ ไขแสงครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ฤทธิรักษาผอ.โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาติ บุญมานางครู โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดงรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ อภินาคพงศ์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางกาญจนา รามคิรีครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
5. นางอรุณรัศมี ประดาพลครู โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางจารุณี กลางสาแมผอ.โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายสมภพ เรืองวิเศษครู โรงเรียนบ้านโสกแต้รองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์สุดา ขันตีครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมเกียรติ รามทัศน์ครู โรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎ์)กรรมการ
5. นางนิลุบล นาคทัดึครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
6. นางสาวปรพรรษวรรค ทองแจ่มครู โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายคำผัน หินวิเศษผอ.โรงเรียนบ้านบ่อแกประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ ศรีเจริญครู โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา วรุยานนท์ครู โรงเรียนบ้านดงเก่ากรรมการ
4. นางประวิน อรรคฮาตครู โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
5. นางประหยัด ละทัยนิลครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวสุดา ฝั้นสีดาครู โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายโอภาส สิงห์สีดาผอ.โรงเรียนบ้านชาดประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร ภูทองเงินครู โรงเรียนบ้านโนนกู่กรรมการ
3. นางอรทัย จันทร์เรืองครู โรงเรียนบ้านโคกกว้างกรรมการ
4. นางเบญจพรรณ นาคหมื่นไวย์ครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสยมพร พาโสครู โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรีผอ.โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวชยาดา ชิตไชยครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ สายโยคครู โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนกรรมการ
4. นางกาญจนา รามศิริครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรีผอ. โรงเรียน บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวชยาดา ชิตไชยครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคฯกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ สายโยคครู โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนกรรมการ
4. นางกาญจนา รามศิริครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรีผอ. โรงเรียน บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวชยาดา ชิตไชยครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคฯกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ สายโยคครู โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนกรรมการ
4. นางกาญจนา รามศิริครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรีผอ. โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวชยาดา ชิตไชยครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคฯกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ สายโยคครู โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนกรรมการ
4. นางกาญจนา รามศิริครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรีผอ. โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวชยาดา ชิตไชยครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคฯกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ สายโยคครู โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนกรรมการ
4. นางกาญจนา รามศิริครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรีผอ. โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงกรรมการ
2. นางสาวชยาดา ชิตไชยครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคฯกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ สายโยคครู โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนกรรมการ
4. นางกาญจนา รามศิริครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอัมพร ศรีบุญเรืองผอ. โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงค์เคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางวดี โนนสถิตย์ครู โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางมะลิ แสนบุตรครู โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
4. นางเทวิน ศรีจันทร์หล้าครู โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
5. นางชลดา สิงศ์อาครโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
6. นายอัชรายุทธ์ ลุนเสนาครู โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุพล เมืองสนธิ์ผอ. โรงเรียนบ้านโคกฟันโปงประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ประโพทังรอง ผอ. โรงเรียนบ้านม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางบังอร เปรมปรีดิ์ครู โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ สิงหะครู โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนกรรมการ
5. นางอัมพร อรรคแสงครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสายยนต์ แก้วแสนเมืองผอ. โรงเรียนบ้านกอกประธานกรรมการ
2. นางอรณีวรรณ หินวิเศษครู โรงเรียนบ้านชาดรองประธานกรรมการ
3. นางบรรจง สมานมิตรครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
4. นางสุกัญญา สามุงคุณครู โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอัมพร ศรีบุญเรืองผอ. โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงค์เคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางวดี โนนสถิตย์ครู โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางมะลิ แสนบุตรครู โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
4. นางชลดา สิงสองครโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
5. นางเทวินทร์ ศรีจันทร์หล้าโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
6. นายอัชรายุทธ์ ลุนเสนาครู โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมยศ ศรีกงพานผอ. โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ศรีบุญเรืองครู โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์รองประธานกรรมการ
3. นางอรณีวรรณ หินวิเศษโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ไม่เศร้าครู โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายปัญญา รอดแพงผอ. โรงเรียนบ้านดอนบมประธานกรรมการ
2. นายสุรสีห์ ศรีสุธัญญาวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
3. นางชลดา สิงสองครโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
4. นางสาวจิตพิสุทธิ์ แทนวันโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ผอ. โรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางรัตน์ภัณฑชา อ่างยานครู โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)รองประธานกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ พิมพ์จันทรากุลครู โรงเรียนบ้านทุ่มฯกรรมการ
4. นางเทวิน ศรีจันทร์หล้าครู โรงเรียนบ้านชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางทรงศรี ตังตระกูลไพศาลผอ. โรงเรียนขอนแก่นคริศเตียนประธานกรรมการ
2. นางบำเพ็ญ เจริญสุขครู โรงเรียนบ้านบะยาวรองประธานกรรมการ
3. นายวรเชษฐ์ ขาวปั้นครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาววรัญญา นนทะเสนครู โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางทรงศรี ตังตระกูลไพศาลผอ. โรงเรียนขอนแก่นคริศเตียนประธานกรรมการ
2. นางบำเพ็ญ เจริญสุขครู โรงเรียนบ้านบะยาวรองประธานกรรมการ
3. นายวรเชษฐ์ ขาวปั้นครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางสุขสันต์ ขุนจรครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นกรรมการ
5. นางสาววรัญญา นนทะเสนครู โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ บุญยฤทธิ์รักษาผอ. โรงเรียนมณีอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิระวัฒิน์ เกษเงินครู โรงเรียนพัฒนาเด็กรองประธานกรรมการ
3. นายวิรวุฒิ บ่าวภูเวียงครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่นกรรมการ
4. นายประธาน เหลาภาครู โรงเรียนมณีอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวมาศศิรินทร์ สารอินครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ บุญยฤทธิ์รักษาผอ. โรงเรียนมณีอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิระวัฒน์ เกษเงินครู โรงเรียนพัฒนาเด็กรองประธานกรรมการ
3. นายวิรวุฒิ บ่าวภูเวียงครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่นกรรมการ
4. นายประธาน เหลาภาครู โรงเรียนมณีอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวมาศศิรินทร์ สารอินครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเวศย์ บวรพานิชย์ผอ. โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายคล่องศิลป์ บุตรทาครู โรงเรียนบ้นหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางบานเย็น น้อยสุวรรณครู โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
4. นายเรืองยุทธ์ จิตตวาทินครู โรงเรียนบ้านทุ่มฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเวศย์ บวรพานิชย์ผอ. โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายคล่องศิลป์ บุตรทาครู โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางบานเย็น น้อยสุวรรณครู โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
4. นายเรืองยุทธ์ จิตตวาทินครู โรงเรียนบ้านทุ่มฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ กองทุนผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นประธานกรรมการ
2. นางปิยะมาภรณ์ วัฒนภูมิครู โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางนุชรัตน์ เมืองโคตรครู โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
4. นางสาวสุนิสา นาดีโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางเบญจวรรณ สายโยกโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ เหล่ามะลึกผอ. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ผิวแดงครู โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองรองประธานกรรมการ
3. นายนที น้อยวังคลังครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นางดรุณี ไชยพรรคโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางประพิมพ์พรรณ สุธรรมรักษ์ครู โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์ผอ.ร.ร.บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางปิยะมาภรณ์ วัฒนภูมิครู โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางนุชรัตน์ เมืองโคตรครู โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
4. นางเบญจวรรณ สายโยคโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา นาดีโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายกัณตวิชญ์ ตีมูลลาผอ. โรงเรียนบ้านดงกลางประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ พลค้อครู โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ชัยศรครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
4. นายวรพจน์ ลำดวนครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่นกรรมการ
5. นางเทวีรัตน์ ชุติไชยพันธ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายไทสิทธิ์ บุตรโสผอ.โรงเรียนบ้านหนองคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสนชนก มีศิริครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายประธาน เหลามาครู โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนกรรมการ
4. นายกฤษณะ พิณนารายณ์ครู โรงเรียนมณีอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสุพัตรา ปัญญาคำครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายประสาท พิมพ์สุขโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางนภธร อัครธรสกุลโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
3. นางปิยธิดา เบ้านีโรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
4. นางสุดาวดี ไกรศรีสุนทรโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายประสาท พิมพ์สุขผอ. โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางนภธร อัครธรสกุลครู โรงเรียนขามแก่นนครรองประธานกรรมการ
3. นางปิยธิดา เบ้านีครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
4. นางสุดาวดี ไกรศรีสุนทรครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
5. นางธัญญาภรณ์ อนุชนครู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยมกรรมการ
6. นางสิริวรรณ วรรณห้วยโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสิริวัน วรรณห้วยโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ สินทะรมย์โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ วงษ์บัณฑิตย์โรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นางจริยา ศรีทาฮาดโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
6. นางสาวชวาลา บุญศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสันติ มุ่งหมายโรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นางพรรณวดี รอดงามโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นายสรายุทธ ภูมิคอนสารโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา แสงคูณโรงเรียนมณีอนุสรณ์กรรมการ
5. นางปาณจิตตรา ศิรินิกรโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายสันติ มุ่งหมายโรงเรียนบ้านสะอาดประธานกรรมการ
2. นางพรรณวดี รอดงามโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นายสรายุทธ ภูมิคอนสารโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา แสงคูณโรงเรียนมณีอนุสรณ์กรรมการ
5. นางปาณจิตตรา ศิรินิกรโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสิริวัน วรรณห้วยโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางจริยา ศรีทาฮาดโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
4. นายสรายุทธ ภูมิคอนสารโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยกรรมการ
5. นางปาณจิตตรา ศิรินิกรโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
6. นางสาวชวาลา บุญศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายเจตน์ มงคลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสิริวัน วรรณห้วยโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ วงษ์บัณฑิตย์โรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นางจริยา ศรีทาฮาดโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
5. นางสาวชวาลา บุญศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหักประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ บูรณ์เจริญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84กรรมการ
3. นางประพิมพ์พรรณ สุธรรมรักษ์โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัยกรรมการ
4. นางภาวนา ผาติสุนทรโรงเรียนบ้านเลิงเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายแสงสินธุ์ สำเริงผอ.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ญาณอุบลครู โรงเรียนสนามบินรองประธานกรรมการ
3. Mr.Nikola Petrovicครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นายรุ่งเรือง ชัยน้อยครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่กรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ อ้วนวงษ์ครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
6. นางอัมพร งอสอนครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
7. นางสาวมินทร์ฐิตา อโรคยนันท์ครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายธีรภัทร์ ชมภูป้อผอ.โรงเรียนโคกสูงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดา แต้มพิมายครู โรงเรียนบ้านม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางศุภรดา พุทธศรีครู โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
4. Mr.Clifford Wayne Laytonครู โรงเรียนพัฒนาเด็กกรรมการ
5. นางเสมา บุ้งทองครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
6. นางสาวณัชรัญ บุญมาไชยโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
7. นางสิริกัญญา คาเนดะครู โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายนิสิต สายโยคผอ.โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สิงห์ทองลาครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางรองประธานกรรมการ
3. นางบังอร บุญศิริครู โรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการ
4. Mr.Mark Glennครู โรงเรียนพัฒนาเด็กกรรมการ
5. นางพิชญ์สินี โสภาครู โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนกรรมการ
6. นางบังอร ดวงอันครู โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยากรรมการ
7. นางกรรณิการ์ สุวรรณศิลป์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายผัน สีสุกองผอ.โรงเรียนบ้านสวนมอญใคร่นุ่นวังหินประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ยนต์ดันครู โรงเรียนสนามบินรองประธานกรรมการ
3. Mr.Kieth Fortuneครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางสาวสุดสายใจ ชาญณรงค์ครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
5. นางธรรมาวดี เทพแดงครู โรงเรียนบ้านเป็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายนิพนธ์ หมื่นไธสงผอ.โรงเรียนบ้านโนนเขวาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา บาลยอครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางรองประธานกรรมการ
3. Mr.Colin Bassครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นางจินตนา โมขุนทดครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นางพิชญ์สินีย์ โสภาโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนกรรมการ
6. นางบานเย็น น้อยสุวรรณครู โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายธีรภัทร์ ชมภูป้อผอ.โรงเรียนโคกสูงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี จันทร์เพ็งครู โรงเรียนบ้านบ่อแกรองประธานกรรมการ
3. Mr.Alan Brianครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางนภสมล หาญชินครู โรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
5. นางลำภู แก้วโนนตุ่นครู โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูกรรมการ
6. นางสาวมินทร์ฐิตา อโรคยนันท์ครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายเจนณรงค์ วิธีดีผอ.โรงเรียนบ้านหนองโข่ยประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ เวียงสมุทรครู โรงเรียนสนามบินรองประธานกรรมการ
3. MissMiljana Gavrilovicครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นางกรวิภา มูลพิมพ์ครู โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ ชัยพรครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการ
6. นางนิตยา อุ่นผางครู โรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายพันคำ มีโพนทองผอ.โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางจำรัสลักษณ์ เฉลิมแสนครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. Mr.James McCloskyครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางนิตยา วิธีดีครู โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางณภัทรกาญจน์ อสุนี ณ อยุธยาครู โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายปรีดา แสนเหลาผอ.โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสารประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ไชยทุมครู โรงเรียนบ้านค้อท่อน้อยกรรมการ
3. นางลำภู แก้วโนนตุ่นครู โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูกรรมการ
4. Mr.Andy ScottRoseครู โรงเรียนพัฒนาเด็กกรรมการ
5. นายเอกภพ บุตรศรีสวยครู โรงเรียนมหาไถ่บ้านน้อยสามเหลี่ยมกรรมการ
6. นางกนกพร ศิริกมลาครู โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮีกรรมการ
7. นางพานทอง ถวิลการครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายดำทมิฬ แสนสงผอ.โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกาญจนาพร อภินาคพงศ์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. Mr.David Harrisครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นายสุเนตร ดาวังปาครู โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
5. นายเอกภพ บุตรศรีสวยครู โรงเรียนมหาไถ่บ้านน้อยสามเหลี่ยมกรรมการ
6. นางสังเวียน หล้าจันทร์ดาครู โรงเรียนบ้านบึงแกกรรมการ
7. นางธรรมาวดี เทพแดงครู โรงเรียนบ้านเป็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางนวพร บุญล้นผอ.โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอัญมณี พรหมสาขา ณ สกลนครครู โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางพานทอง ถวิลการครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ ชัยพรครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการ
5. นางชลลดา บานนิสเตอร์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางอรสา นามบิดาผอ.โรงเรียนบ้านเหล่านางามประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ประสิทธิ์นอกครู โรงเรียนกัลยาณวัตรรองประธานกรรมการ
3. MissKong De pingครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. MissYang huai shuangครู โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางอมรา ชาสุวรรณครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางอรสา นามบิดาผอ.โรงเรียนบ้านเหล่านางามประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ประสิทธิ์นอกครู โรงเรียนกัลยาณวัตรรองประธานกรรมการ
3. MissKong De pingครู โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. MissัYang huai shuangครู โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางสาวภัทรทิรา นิจจอหอครู โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายทองสุข จันบัวลาผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ไชยทุมครู โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางผ่องศรี รบไพรินทร์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ ขาวกุญชรครู โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตรกรรมการ
5. นางกนกพร ภูพานเพชรครู โรงเรียนบ้านเลิงกรรมการ
6. Mrs.Keitl Fortuneโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
7. นางสาวสุดสายใจ ชาญณรงค์ครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายเอกราช โฆษิตพิมานเวชผอ.โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สิงห์ทองลาครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางรองประธานกรรมการ
3. นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่กรรมการ
4. นางสาวณัชรัญ บุญมาไชยครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
5. Mr.Dan Carlwinโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
6. นางกรรณิกา สุวรรณศิลป์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
7. นางสาวฑิฆัมพร ระภักดีครู โรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุพล เมืองสนธ์ผอ.โรงเรียนบ้านโคกฟันโปงประธานกรรมการ
2. นายเชาวเลข สุดจันทร์ฮามครู โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)รองประธานกรรมการ
3. นายบัณฑูร พันธวาศิษฎ์ครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการ
4. นางสารภี ทาอามาตย์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ สุวรรณบุตรครู โรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
6. นายผจญ อหันตะครู โรงเรียนโคกสีวิทยาคมกรรมการ
7. นายพูนสิน กาพย์ไกรแก้วครู โรงเรียนบ้านค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายนิเทศก์ แสงศรีเรืองผอ.โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมประธานกรรมการ
2. นายดำรงศักดิ์ พิมหานามครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ หนองแกครู โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ โคตรโยธาครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
5. นายบัญญัติ เหง้าโคกงามครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
6. นายนภาพล ลาดโลศรีครู โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวกรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ เสนาวงศ์ครู โรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
8. นายสันติ มูลตรีภักดีครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวันชัย สุตรีศาสตร์ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตรประธานกรรมการ
2. นายจักร์กริช ชาทองยศครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ฯรองประธานกรรมการ
3. นายคำมี ลุงนามครู โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวิจิตร ไทยลำภูครู โรงเรียนบ้านเลิงกรรมการ
5. นายพิสิฎฐ์ เชื้อสาวะถีครู โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายพิเชชฐ์ จตุชัยครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยกรรมการ
7. นายเจริญ บรรณวงษาครู โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ผอ.โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงประธานกรรมการ
2. นายศักดา เชาว์พานิชครู โรงเรียนบ้านสวนมอญใคร่นุ่นวังหินรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา สาเสนครู โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)กรรมการ
4. นางพูนสิน ยิ่งสังข์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมีกรรมการ
5. นางผ่องศรี รบไพรินทร์ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
6. นายสงวนศักดิ์ บรบุตรครู โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ผอ.โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา สาเสนครู โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)กรรมการ
3. นางสาวศัลสินีย์ จันทมาครู โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยกรรมการ
4. นางพูนสิน ยิ่งสังข์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมีกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา บาลยอครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ผอ.โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา สาเสนครู โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)กรรมการ
3. นางพูนสิน ยิ่งสังข์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมีกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา บุาลยอโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายฐปนรรฆ์ มังคะตาผอ.โรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางอภิญญาณี เบ้าดีครู โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)รองประธานกรรมการ
3. นางศศิกุุล สีโชติครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรรณี เหมนิธิครู โรงเรียนบ้านสาวะถีกรรมการ
5. นางพัชรา ชวนประกอบครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84กรรมการ
6. นางสาวสุรีรัตน์ ตุลสุขโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
7. นางบุญถม ไกยชนครู โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายฐปนรรฆ์ มังคะตาผอ.โรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางอภิญญาณี เบ้าดีโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)รองประธานกรรมการ
3. นางมาลิษา วันนาครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
4. นางระเบียบ คำศิริรักษ์ครู โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่กรรมการ
5. นางสาวชิดชนก หล้าทูครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุรีพร มาวันครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหักประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ แก้วมาตย์ครู โรงเรียนบ้านหนองคลองกรรมการ
3. นางสาวกิติยวดี แสนนามครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
5. นางพรรณิภา ห่อสมบัติครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
6. นางศุภวรรณ อาศรัยผลครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอัมพร อรรคแสงครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยรองประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา ศรีเมืองบุญครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ เฉิดรัศมีโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญกรรมการ
4. นางคำไข น้อยชมภูครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
5. นางลัดดา แต้มพิมายครู โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายไสล คำพิฑูรย์ผอ.โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคีศึกษารองประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร ทองบ้านทุ่มครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยรองประธานกรรมการ
3. นางสุภัคนันท์ มูลสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองแม็กกรรมการ
4. นางมลิวัลย์ หมื่นไธสงครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายไสล คำพิทูรย์โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร ทองบ้านทุ่มครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยรองประธานกรรมการ
3. นางสุภัคนันท์ มูลสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองแม็กกรรมการ
4. นางมลิวัลย์ หมื่นไธสงครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายพงษ์พุทธ ศรีโยวงศ์ผอ.โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ลับภูครู โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย ใจเที่ยงครู โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่กรรมการ
4. นางสาวชญานิศ ทะนันไชยครู โรงเรียนวัดศรีจันทร์กรรมการ
5. นายคำเบียง พันธะศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายเทพพิทักษ์ สมจิตพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายคำเบียง พันธะศรีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ลับภูครู โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย ใจเที่ยงครู โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่กรรมการ
4. นางสาวชญานิศ ทะนันไชยครู โรงเรียนวัดศรีจันทร์กรรมการ
5. นายพงษ์พุทธ ศรีโยวงศ์ผอ.โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษากรรมการ
6. นายเทพพิทักษ์ สมจิตพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายอนันต์พร บุญพงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านโนนเรืองประธานกรรมการ
2. นายเรืองยุทธ์ จิตติวาทินครู โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)รองประธานกรรมการ
3. นายบุญมี อินทร์โกครู โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่กรรมการ
4. นางกฤติยา หาญสุริย์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายวิทวัส กาญจนรุจิกุลผอ.โรงเรียนบ้านหนองปอประธานกรรมการ
2. นายเรืองยุทธ์ จิตติวาทินครู โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)รองประธานกรรมการ
3. นางอินทร์ตอง สีสุกองครู โรงเรียนบ้านม่วงโป้กรรมการ
4. นายบุญมี อินทร์โกครู โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่กรรมการ
5. นางกฤติยา หาญสุริย์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายเวหา เลพลผอ.โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอประธานกรรมการ
2. นางิอุไร ปัทถาพงษ์รอง ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)รองประธานกรรมการ
3. นางโสภิณ ศรีสำโรงครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
4. นายสุทธิ์ใจ กมลตรีครู โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายเวหา เลพลโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอประธานกรรมการ
2. นางอุไร ปัทถาพงษ์รอง ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)รองประธานกรรมการ
3. นางโสภิณ ศรีสำโรงครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
4. นายสุทธิ์ใจ กมลตรีครู โรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายวรศิลป์ นิลเขตผอ.โรงเรียนบ้านสาวะถีประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ศรีบุญเรืองครู โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
3. นายเรืองยุทธ์ จิตติวาทินครู โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นายสรายุทธ ภูมิคอนสารโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยกรรมการ
5. นางสิริวัน วรรณห้วยโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
6. นางมะลิวัลย์ หมื่นไธสงครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายธนวรรธ์ ธะนะคำมาผอ.โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยประธานกรรมการ
2. นายสินสมุทร ทองบ้านทุ่มครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการ
3. นางอัมพร ศรีบุญเรืองครู โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
4. นายสุทธิ์ใจ กมลตรีครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นายเรืองยุทธ์ จิตติวาทินครู โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)กรรมการ
6. นางมะลิวัลย์ หมื่นไธสงครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสนอง มหาวัน ผอ.โรงเรียนบ้านโนนลานประธานกรรมการ
2. นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง กรรมการ
3. นางสาวสุมาภรณ์ แสนเหลา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
4. นางวารีณา งามยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยากรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญครูโรงเรียนบ้านศิลากรรมการ
6. นางณภิญรัตน์ ทัพขวา ครูโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายรณชิต จุฑะกนก ผอ.โรงเรียนบ้านโกทาประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี แสนสีลา ครูโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) กรรมการ
3. นางอรรถกร เชื่อคำ ครูโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณนิภา บัญดิษฐตา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านแดงน้อย กรรมการ
5. นางสาวเบญจพร สีสุกอง ครูโรงเรียนสนามบินกรรมการ
6. นางนิตยา แก้วกันยาครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์พร บุญพงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนเรืองประธานกรรมการ
2. นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง กรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ มาสิง ครูโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย กรรมการ
4. นายสุบัน คำจันทร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) กรรมการ
5. นางจาณิษา ถาวรเรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอิสรภาพ ทองบ่อ ผอ.โรงเรียนบ้านดงพองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาภรณ์ แสนเหลา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ กรรมการ
3. นางประนอม สิงหศิริ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สิงหะ ครูโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน กรรมการ
5. นายสมนึก พงษ์เทพิน ครูโรงเรียนสนามบิน กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมนึก อ่างบุญตา ผอ. โรงเรียนบ้านดอนยางประธานกรรมการ
2. นายฉลวย แก้วเรือง ครูโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สิงหะ ครูโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน กรรมการ
4. นางวารีณา งามยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชราวดี รักขันแสง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวนันทพร นนทะชิต ครูธุรการโรงเรียนบ้านสะอาด กรรมการ
7. นางสาวเบญจพร สีสุกอง ครูโรงเรียนสนามบิน กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายกิ่งพงษ์ นครพรหม ผอ. โรงเรียนบ้านเต่านอ ประธานกรรมการ
2. นางสุมลทรา แสนเมือง ครูโรงเรียนโคกนางามปลาเซียมกรรมการ
3. นายสมนึก พงษ์เทพิน ครูโรงเรียนสนามบิน กรรมการ
4. นายณฐพงศ์ ผิวขม พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ หล่องบุศรี ครูโรงเรียนบ้านโสกแต้ กรรมการ
2. นายสุบัน คำจันทร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายพิทยา กอมาตร ผอ. โรงเรียนบ้านศิลาประธานกรรมการ
2. นายวรเวท รัศมาวี ครูโรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์กรรมการ
3. นายประมวล ศรีอุดม ครูโรงเรียนบ้านโนนกู่ กรรมการ
4. นายพูลทรัพย์ หารพะยอม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา กรรมการ
5. นางดวงแก้ว ดาสะอาด ครูโรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
6. นางกุลปรียา กากแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการ
7. นางสาววัชราภรณ์ เสริมดำรงศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ กางเพ็ง ผอ. โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายวรพล สมวงษา ครูโรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา กรรมการ
3. นายศิริ สังขปรีชา ครูโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท กรรมการ
4. นางพัทธนันท์ ศรวิชัย ครูโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ กรรมการ
5. นางดาราวรรณ อานันทนสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
6. นางสาวศิโรรัตน์ ช้อยกระโทก ครูโรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคคี กรรมการ
7. นางสาวรติรัตน์ ชนะกาศรี ครูโรงเรียนสนามบิน กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายรัฐภูมิ อินทรมณี ผอ. โรงเรียนบ้านหนองหิน ประธานกรรมการ
2. นายสมาน แต้มพิมาย ครูโรงเรียนบ้านม่วง กรรมการ
3. นางสาวรติรัตน์ ชนะกาศรี ครูโรงเรียนสนามบิน กรรมการ
4. นายไชยวัฒน์ เยาวะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) กรรมการ
5. นายนฤวร แก้วคำครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ยกรรมการ
6. นางส่งศรี นาอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย บุญน้อม ผอ. โรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นายประมวล ศรีอุดม ครูโรงเรียนบ้านโนนกู่ กรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ ศิริทองสุข พนักงานราชการโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย กรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการ
5. นายณฐพงศ์ ผิวขม พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ ครูโรงเรียนบ้านศิลากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมนึก อ่างบุญตาผอ.โรงเรียนบ้านดอนยางประธานกรรมการ
2. นายพูลทรัพย์ หารพะยอม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจพร สีสุกอง ครูโรงเรียนสนามบิน กรรมการ
4. นางวราภรณ์ ละครพล ครูโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) กรรมการ
5. นายจีรวัฒน์ จันทร์เรือง ครูโรงเรียนบ้านโคกล่าม กรรมการ
6. นายคำมี ลุงนาม ครูโรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง กรรมการ
7. นางนิตยา แก้วกันยา ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายมนัส ชาติประมงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประชารัฐวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิสิต สายโยคโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์โรงเรียนบ้านแก่นประดู่กรรมการ
4. นายผจญ อหันตะโรงเรียนโคกสีวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางกุลปรียา กากแก้วโรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายมนัส ชาติประมงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประชารัฐวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิสิต สายโยคโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์โรงเรียนบ้านแก่นประดู่กรรมการ
4. นายผจญ อหันตะโรงเรียนโคกสีวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางกุลปรียา กากแก้วโรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายมนัส ชาติประมงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประชารัฐวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิสิต สายโยคโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์โรงเรียนบ้านแก่นประดู่กรรมการ
4. นายผจญ อหันตะโรงเรียนโคกสีวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางกุลปรียา กากแก้วโรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายมนัส ชาติประมงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประชารัฐวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิสิต สายโยคโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์โรงเรียนบ้านแก่นประดู่กรรมการ
4. นายผจญ อหันตะโรงเรียนโคกสีวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางกุลปรียา กากแก้วโรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมภาร ชาลีดีโรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2ประธานกรรมการ
2. นางวิไลรัตน์ บุญมาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวประภาพร สุขพูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านค้อประธานกรรมการ
2. นางเลิศลักษณ์ ศรีอรรคพรหมโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุปผา คำงามโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเสรี สิทธิอุปชาโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ สายจำปาโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ นุชสมบัติโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมจิต มีลุนโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา สิทธิโรงเรียนบ้านสะอาดกรรมการ
3. นางนวลสวาท วงศ์สละโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายธีรเดช จันทราโรงเรียนบ้านบะยาวประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน กลางจันทาโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
3. นางวิวัฒนา กองจันทร์ดีโรงเรียนหนองเต่าบึงเรือใหญ๋กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ เวียงวิเศษโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ ศรีหล่มศักดิ์โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงกรรมการ
3. นางอริสรา ดวงก้งแสนโรงเรียนสนามบินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายกรกช วรรณไชยโรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเพียร ชำนาญโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางอรจิต หล้าหาโรงเรียนบ้านโกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่มโรงเรียนบ้านหนองคลองประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง นารถสูงโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคารกรรมการ
3. นางมนนิภา แก้วล้วนล้วนโรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร เจริญสุขโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางรัตน์ภัณฑชา อ่างยานโรงเรียนบ้านดอนช้้าง ( ศรีสุขวิทยาคาร )กรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ โชติอ่อนโรงเรียนบ้านหนองหลุบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ แก้วอาจโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายพิจิตร คงตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตรกรรมการ
3. นางรัตนา ทองสมบูรณ์โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวสงบ สุนทรโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยกรรมการ
5. นายชัยกร จำปานุ้ยโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายประมูล พรมกรณ์โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวประธานกรรมการ
2. นางประภาสิริ บุตรโสโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ฯกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี จันทราษฎร์โรงเรียนแดงใหญ่ฯกรรมการ
4. นางเสมา บุ้งทองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายอิทธิศักดิ์ จุลศักดิ์สกุลโรงเรียนบ้านวังโพนประธานกรรมการ
2. นางเยาวภา อภิรมยานนธ์โรงเรียนบ้านสวนมอนใคร่นุ่นวังหินกรรมการ
3. นางสะเกษ สาดาโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่มโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางคำคิด แจ้งพวงสีโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางจันทิมา สมอเนื้อโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิเมลือง ถิ่นปรุโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางกาญจนากร ภักดีปัญญาโรงเรียนบ้านดอนช้าง ( ศรีสุขวิทยาคาร )กรรมการ
3. นางพิมพ์รัดดา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านกระเดื่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายกมลเทพ ลำเหลือโรงเรียนบ้านแก่นเท่าประธานกรรมการ
2. นางอุดมศิลป์ เพชรนาคโรงเรียนบ้านดอนยางกรรมการ
3. นางสุพิน ชนะพาลโรงเรียนบ้านโคกฟันโปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสำรวย ทิมาชัยโรงเรียนหนองชาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมประสงค์ พึ่งสุขโรงเรียนหินกองวิทยากรรมการ
3. นางเดือนนภา แสนพลโรงเรียนบ้านทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายปรีชา ศรีลับขวาโรงเรียนชุมชนบ้านฝางประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ แน่นอุดรโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นกรรมการ
3. นางบังอร คุณชัยวงษ์โรงเรียนบ้านหนองหัววัวกรรมการ
4. นางอรุณรัศมี ประดาพลโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นางจรีภรณ์ ล่ามแขกโรงเรียนบ้านดอนช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ อุดมชัยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระประธานกรรมการ
2. นางพัทธนันท์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
3. นางดรุณี แก้วเรืองโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
4. นางศิริพร ธนะสมบูรณ์โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงกรรมการ
5. นางสุมาลา งานไวโรงเรียนหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายอุดม จันทร์โสดาโรงเรียนชุมชนบ้านฝางประธานกรรมการ
2. นางปิยรัตน์ เที่ยงภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางอรัญญา กุฏจอมศรีโรงเรียนสนามบินกรรมการ
4. นางอารี ทัศนาวิวัฒน์โรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
5. นางสาวสมจิต สมวงษาโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงกรรมการ
6. นางวารุณี บัวชาบาลโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการ
7. นางกัญญา สุขเลิศตระกูลโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายมีชัย เสาหล่อนโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชนี เดชพละโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทองกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ คงอริยะโรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
4. นางจิตราภรณ์ ไคขุนทดโรงเรียนสนามบินกรรมการ
5. นางพนิตตา วรนารถโรงเรียนหนองชาดพิทยาคมกรรมการ
6. นางวรารักษ์ รังสีโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสมานฉันท์ จันทะมลโรงเรียนบ้านบึงแกประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ทองโคตรโรงเรียนสนามบินรองประธานกรรมการ
3. นางคำหล้า รักขันแสงโรงเรียนบ้านทุ่มฯกรรมการ
4. นางอัจฉราพร มะลิทองโรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
5. นางกานต์พิชชา หาปู่ทนโรงเรียนชุมชนบ้านฝางกรรมการ
6. นางคำปอง เสมอบุญโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลพิทยากรรมการ
7. นางสุภาพ ถาคำมีโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายเกษม ด่านคอนสกุลโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญประธานกรรมการ
2. นางไข่มุก จันทรจตุรภัทรโรงเรียนบ้านบึงแกรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ แว่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
4. นางดวงรัตน์ แก้วกัลยาโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทกรรมการ
5. นางรำไพ ทองดีโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงกรรมการ
6. นางสาวละเบียง ชุยกระเดื่องโรงเรียนบ้านกระเดื่องกรรมการ
7. นางรตนวรรณ เถาหมอโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจารุณี กลางสาแมผอ. โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางณัชชารีย์ ณธีอัครพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
3. นางประภาพรรณ ศรีเจริญครู โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
4. นางณภัค แสนสิมานนท์ครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
5. นางบำเพ็ญ จันทร์โสดาครู โรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจารุณี กลางสาแมผอ. โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางณัชชารีย์ ณธีอัครพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
3. นางประภาพรรณ ศรีเจริญครู โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
4. นางณภัค แสนสิมานนท์ครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
5. นางบำเพ็ญ จันทร์โสดาครู โรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจารุณี กลางสาแมผอ. โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางณัชชารีย์ ณธีอัครพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
3. นางประภาพรรณ ศรีเจริญครู โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
4. นางณภัค แสนสิมานนท์ครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
5. นางบำเพ็ญ จันทร์โสดาครู โรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจารุณี กลางสาแมผอ. โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางณัชชารีย์ ณธีอัครพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
3. นางประภาพรรณ ศรีเจริญครู โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
4. นางณภัค แสนสิมานนท์ครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
5. นางบำเพ็ญ จันทร์โสดาครู โรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจารุณี กลางสาแมผอ. โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางณัชชารีย์ ณธีอัครพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
3. นางประภาพรรณ ศรีเจริญครู โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
4. นางนภัค แสนสิมานนท์ครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
5. นางบำเพ็ญ จันทร์โสดาครู โรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจารุณี กลางสาแมผอ. โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางณัชชารีย์ ณธีอัครพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูลกรรมการ
3. นางประภาพรรณ ศรีเจริญครู โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์กรรมการ
4. นางณภัค แสนสิมานนท์ครู โรงเรียนบ้านดอนบมกรรมการ
5. นางบำเพ็ญ จันทร์โสดาครู โรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวิเมลือง ถิ่นปรุผอ. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวมัทนา พิทยารักษ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยากรรมการ
3. นางขจร กองทุนครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวพิศเสวต สุดวิเศษครู โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
5. นางจูมทอง โคกสีครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิเมลือง ถิ่นปรุผอ. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวมัทนา พิทยารักษ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยากรรมการ
3. นางขจร กองทุนครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวพิศเสวต สุดวิเศษครู โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
5. นางจูมทอง โคกสีครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวิเมลือง ถิ่นปรุผอ. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวมัทนา พิทยารักษ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยากรรมการ
3. นางขจร กองทุนครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวพิศเสวต สุดวิเศษครู โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
5. นางจูมทอง โคกสีครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวิเมลือง ถิ่นปรุผอ. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวมัทนา พิทยารักษ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยากรรมการ
3. นางขจร กองทุนครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวพิศเสวต สุดวิเศษครู โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือมกรรมการ
5. นางจูมทอง โคกสีครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประสาท พิมพ์สุขผอ. โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ ดาวังปาครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนตุ่นกรรมการ
3. นางบุญญาภา ลาขุมเหล็กครู โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษากรรมการ
4. นางนันท์นภัส ศิริวัฒน์ธนวงศ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
5. นางปานจิตตรา ศิรินิกรครู โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายประสาท พิมพ์สุขผอ. โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ ดาวังปาครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนตุ่นกรรมการ
3. นางบุญญาภา ลาขุมเหล็กครู โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษากรรมการ
4. นางนันท์นภัส ศิริวัฒน์ธนวงศ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิตกรรมการ
5. นางปานจิตตรา ศิรินิกรครู โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมานฉันท์ จันทะมลผอ. โรงเรียนบ้านบึงแกประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิษา คามนาครู โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาทกรรมการ
3. นางอรวรรณ มุ่งหมายครู โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางเสาวคนธ์ บุตรโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
5. นางสุนทรี ชาญณรงค์ครู โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ ศรีไสวครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
7. นางกุลปรียา กากแก้วครู โรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมานฉันท์ จันทะมลผอ. โรงเรียนบ้านบึงแกประธานกรรมการ
2. นางวรรณวิษา คามนาครู โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาทกรรมการ
3. นางอรวรรณ มุ่งหมายครู โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)กรรมการ
4. นางเสาวคนธ์ บุตรโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
5. นางสุนทรี ชาญณรงค์ครู โรงเรียนบ้านแดงน้อยกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ ศรีไสวครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
7. นางกุลปรียา กากแก้วครู โรงเรียนบ้านโนนบ่อกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายลือชัย ใจเดียวผอ. โรงเรียนบ้านซำจานเนินทองประธานกรรมการ
2. นางสาวเครือฟ้า มีสีบูครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยากรรมการ
3. นางสมจิตร งานไวครู โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางพนมพร สวัสดิ์วอครู โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายลือชัย ใจเดียวผอ. โรงเรียนบ้านซำจานเนินทองประธานกรรมการ
2. นางสาวเครือฟ้า มีสีบูครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยากรรมการ
3. นางสมจิตร งานไวครู โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางพนมพร สวัสดิ์วอครู โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมภาร ชาลีดีผอ. โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2ประธานกรรมการ
2. นางอังสนา ถุงวิชาครู โรงเรียนพระบุุบ้านหันราฏร์ประสาทกรรมการ
3. นางสำเนียง ศิริทองสุขครู โรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี พรมพิลาครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
5. นายชนะศักดิ์ แสงศรีเรืองครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมภาร ชาลีดีผอ. โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2ประธานกรรมการ
2. นางอังสนา ถุงวิชาครู โรงเรียนพระบุุบ้านหันราฏร์ประสาทกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี พรมพิลาครูโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
4. นายชนะศักดิ์ แสงศรีเรืองครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย บุญน้อมผอ. โรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นายสุริยา โมขุนทดครู โรงเรียนบ้านโคกแปะกรรมการ
3. นางสุพตรา พลพิมพ์ครู โรงเรียนคกใหญ่ประชารัฐวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมภาร ชาลีดีผอ. โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2ประธานกรรมการ
2. นางอังสนา ถุงวิชาครู โรงเรียนพระบุุบ้านหันราฏร์ประสาทกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี พรมพิลาครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
4. นายชนะศักดิ์ แสงศรีเรืองครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมภาร ชาลีดีผอ. โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2ประธานกรรมการ
2. นางอังสนา ถุงวิชาครู โรงเรียนพระบุุบ้านหันราฏร์ประสาทกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี พรมพิลาครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
4. นายชนะศักดิ์ แสงศรีเรืองครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมภาร ชาลีดีผอ. โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2ประธานกรรมการ
2. นางอังสนา ถุงวิชาครู โรงเรียนพระบุุบ้านหันราฏร์ประสาทกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี พรมพิลาครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
4. นายชนะศักดิ์ แสงศรีเรืองครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายปรีชา นารีวิจิตรผอ. โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางสมัย หลักตาครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ชัยศรครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
4. นางเพ็ญรุ่ง อุปนาศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิตย์ โนนศรีครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปรีชา นารีวิจิตรผอ. โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางสมัย หลักตาครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ชัยศรครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
4. นางเพ็ญรุ่ง อุปนาศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิตย์ โนนศรีครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา นารีวิจิตรผอ. โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางสมัย หลักตาครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ชัยศรครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
4. นางเพ็ญรุ่ง อุปนาศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
5. นางสมร โพธิราชครู โรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
6. นางสาวคนึงนิตย์ โนนศรีครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสมฤดี บุญเฉลียวครู โรงเรียนบ้านศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา นารีวิจิตรผอ. โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางสมัย หลักตาครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ชัยศรครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
4. นางเพ็ญรุ่ง อุปนาศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิตย์ โนนศรีครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายปรีชา นารีวิจิตรผอ. โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางสมัย หลักตาครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ชัยศรครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
4. นางเพ็ญรุ่ง อุปนาศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
5. นางสมร โพธิราชครู โรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
6. นางสาวคนึงนิตย์ โนนศรีครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสมฤดี บุญเฉลียวครู โรงเรียนบ้านศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปรีชา นารีวิจิตรผอ. โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางสมัย หลักตาครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ชัยศรครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
4. นางเพ็ญรุ่ง อุปนาศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
5. นางสมร โพธิราชครู โรงเรียนบ้านโนนลานกรรมการ
6. นางสาวคนึงนิตย์ โนนศรีครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสมฤดี บุญเฉลียวครู โรงเรียนบ้านศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา นารีวิจิตรผอ. โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางสมัย หลักตาครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ชัยศรครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคารกรรมการ
4. นางเพ็ญรุ่ง อุปนาศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิตย์ โนนศรีครู โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่มผอ. โรงเรียนไตยมิตรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ ชัยบุรีครู โรงเรียนบ้านป่าส่านกรรมการ
3. นางอนงค์ ญาณสว่างครู โรงเรียนบ้านหนองคลองกรรมการ
4. นางพรรณทิวา ท่าจีนโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดกรรมการ
5. นางสาวสงบ สุนทรครู โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ผอ. โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ ใจสนธ์ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
3. นางพิมพ์รัดดา ศรีแก้วครู โรงเรียนบ้านกระเดื่องกรรมการ
4. นางปิยะดา รุณธาตุครู โรงเรียนบ้านซำจานเนินทองกรรมการ
5. นางสมพร สุราสาครู โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ผอ. โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดงประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ ใจสนธ์ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กกรรมการ
3. นางพิมพ์รัดดา ศรีแก้วครู โรงเรียนบ้านกระเดื่องกรรมการ
4. นางปิยะดา รุณธาตุครูครู โรงเรียนบ้านซำจานเนินทองกรรมการ
5. นางสมพร สุราสาครู โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุนทร เจริญสุขผอ. โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางกามนิต แสนสุขเลิศครู โรงเรียนบ้านโนนเรืองกรรมการ
3. นางอรุณ พวงระย้าครู โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นางนงนุช ศิริภูมิครู โรงเรียนบ้้านงิ้วกรรมการ
5. นายคำสังข์ พลหาญครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุนทร เจริญสุขผอ. โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายกามนิต แสนสุขเลิศครู โรงเรียนบ้านโนนเรืองกรรมการ
3. นางอรุณ พวงระย้าครู โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นางนงนุช ศิริภูมิครู โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นายคำสังข์ พลหาญครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุนทร เจริญสุขผอ. โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางศิรินารถ อินทศรครู โรงเรียนบ้านโนนเรืองกรรมการ
3. นางอรุณ พวงระย้าครู โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นางนงนุช ศิริภูมิครู โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นายคำสังข์ พลหาญครู โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสรี สิทธิอุปชาผอ. โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงประธานกรรมการ
2. นางอนัญลักษณ์ ผาพันธ์ุครู โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นางบังอร เปรมปรีครู โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่กรรมการ
4. นางสาวจิรวัฒน์ นครศรีครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิฑูรย์ พาเบ้าผอ. โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นายชัยชนะ เชื่อคำครู โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิฑูรย์ พาเบ้าผอ. โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นายชัยชนะ เชื่อคำครู โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิสุทธิ์ กองจันทร์ดีผอ. โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางชนากานต์ สุ่งสุขเลิศสันติครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางสาวดวงจันทร์ ประเสริฐอาษาครู โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองกรรมการ
4. นางจงกล อรจันทร์ครู โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษากรรมการ
5. นางนวนิดา นิลเขียวครู โรงเรียนบ้านแดงราษฏร์สามัคคีกรรมการ
6. นางสาวนิวาส คำสุดครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนตุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิสุทธิ์ กองจันทร์ดีผอ. โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางชนากานต์ สุ่งสุขเลิศสันติครู โรงเรียนสนามบินกรรมการ
3. นางสาวดวงจันทร์ ประเสริฐอาษาครู โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองกรรมการ
4. นางจงกล อรจันทร์ครู โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษากรรมการ
5. นางนวนิดา นิลเขียวครู โรงเรียนบ้านแดงราษฏร์สามัคคีกรรมการ
6. นางสาวนิวาส คำสุดครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนตุ่นกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]