หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสายัณห์ ผาน้อย ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายรังสฤษฎ์ ธนะภูมิชัย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายวิเศษ พลอาจทัน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายจิรพงษ์ ไชยยศ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางสาวประภาพร สำเรียงจิตต์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายวิบูลย์ โพธิลุขา รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางนฤชล ไหลงาม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางสาวศุภรัสมิ์ อาจอำนวย ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายยุทธนา เอกาพันธ์ ผอ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางเจรจา ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายพิชิต บุตรศรีสวย ผอ. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางธนิกา โรจน์ไพฑูรย์ทิพย์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายอัคเดช ศุกระชาด ผอ. กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายรังสฤษฏ์ ธนะภูมิชัย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
18 นางสาวศุภรัสมิ์ อาจอำนวย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
19 นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
20 นางมณีวรรณ นามโสม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
21 นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
22 ว่าที่พันตรีเทพนา เครือคำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
23 นางสุดสงวน กลางการ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
24 นายวิเศษ พลอาจทัน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
25 นายสมหวัง บุญสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
26 นางสาวสุกัญญา มาชำนิ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
27 นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
28 นางบุษรา อ่อนคง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
29 นายจิรพงษ์ ไชยยศ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
30 นายยุทธนา เอกาพันธ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
31 นายธนกิจ ไชยมาดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
32 นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
33 นายภูมพัทร เรืองแหล่ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
34 นายสงกา สีอ่อน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
35 นายนิรันดร กากแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
36 นางนฤชล ไหลงาม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
37 นางเจรจา ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
38 นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
39 นางอุบลรัตน์ หาญพานิชย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
40 นายศิริกุล นามศิริ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
41 นายโอภาส ธีรวรวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
42 นายประสงค์ บุญมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
43 นางอัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
44 นางสาวประภาพร สำเรียงจิตต์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
45 นางพัชลี เชาว์พลกรัง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
46 นางชนิสา ฮวดศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
47 นางจอมขวัญ ศศิวรรณพงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
48 นายพิชิต บุตรศรีสวย ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
49 นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
50 นายเชษฐพงษ์ สินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
51 นายวิบูลย์ โพธิลุขา รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
52 นางธนิกา โรจน์ไพฑูรย์ทิพย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
53 นายมิตรชัย มั่งคั่ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
54 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
55 นายอัครเดช ศุกระชาด ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
56 นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
57 นายพงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
58 นายบัวเรียน อโรคยนันท์ ผอ. โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
59 นายอภิชาติ นาเลาห์ ผอ. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
60 นายศิริกุล นามศิริ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
61 นายอภิชาติ นาเลาห์ ผอ. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
62 นายบัวเรียน อโรคยนันท์ ผอ. โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
63 นายพงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว รอง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
64 นายโมรี สวัสดื์วอ รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
65 นางศิริลักษณ์ พิมพ์พงษ์ รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
66 นายวิทวัส เรืองศิริวัฒนกุล รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
67 นายสมนึก อาจยะศรี รอง ผอ. โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
68 นายมิตรชัย มั่งคั่ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
69 นางสุดสงวน กลางการ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
70 นางจงจิต เค้าสิม ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
71 นางวาสนา โพธิลุขา ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
72 นางศุภวรรณ อาศรัยผล ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
73 นายกอง ยืนนาน ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
74 นางอาภรณ์ ผิวขม ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
75 นางวราภรณ์ อัศวเมนะกุล ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
76 นางภาพร ศรีนาเพียง ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
77 นางลาวัลย์ สุภาวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
78 นางสิริวัน วรรณห้วย ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
79 นางสาววันวิสา คล่องใจ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
80 นายวุฒิชัย ปรีพูล ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
81 นายวุฒิไกร แสงแสน ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
82 นางสาวศิริลักษณ์ สูตรสนธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
83 นางจินตนา ศรีสงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
84 นายสุรศักดิ์ กิตติสารกุล ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
85 นางอรวรรณ ประมูลจักโก ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
86 นางสาววัชราภรณ์ เสริมดำรงศักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
87 นางมณีรัตน์ วงษ์บัณฑิตย์ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
88 นายอัชรายุทธ ลุนเสนา ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
89 นางสารภี วินิจสิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
90 นางจรวยพร หาดสมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
91 นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
92 นางจิตตา แสนเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
93 นางสาวสุภาพร ตันเฮียง นักวิชาการชำนาญการ คณะกรรมการจัดพิธีเปิด-พิธีปิด และพิธีการ
94 นางเกตน์สินี โกมลไสย รอง ผอ. โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
95 นางจิรอำไพ แก้วฉวี ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
96 นางเสาวลักษณ์ ทองโคตร ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
97 นางจิตราภรณ์ ไคขุนทด ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
98 นางศศิธร จันโททัย ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
99 นางกุลณัฐฐา รุญเจริญ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
100 นางสุภาพ อัยยะ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
101 นางพรทิพย์ วิเศษศิริ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
102 นางมะลิพรรณ กันพยันต์ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
103 นางศิริปิยะวรรณ ศิริโนนรัง ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
104 นางนภาพร ภูชำนิ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
105 นางประนอม ผางจันดา ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
106 นางสุนันทา ยนต์ดัน ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
107 นางอนงค์ พรหมเทพ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
108 นางสาวรติรัตน์ ชนะกาศรี ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
109 นางสุดสวาสดิ์ สุชาติพงศ์ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
110 นางยุพาพัชญ์ พรสุมามาลย์ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
111 นางสาคร พาศรี ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
112 นางพิมญาดา สังขนุกิจ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
113 นางสาวปรพรรษวรรณ ทองแจ่ม ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
114 นางบังอร ประเสริฐสุข ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
115 นางละออ ผาน้อย ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
116 นางรำไพ เกตุจอหอ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
117 นางสาวนาฎศุภางค์ อาจอำนวย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
118 นางภัสราภรณ์ ต่างบาล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
119 นางยุพาพิน พรหมเหลา ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
120 นางบัวเครือ จักรบุตร ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
121 นางไฉนพร มิ่งคำ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
122 นางศิริลักษณ์ พิมพ์พงษ์ รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
123 นายอัคเดช ศุกระชาด ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
124 นางสุภาพ อนันตศานต์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
125 นางประภาพรรณ หิรัญอร ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
126 นางยวงพร ศิริทองสุข ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
127 นางกนกกาญจญ์ เฟื่องฟูสถิตย์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
128 นางคมคาย เรืองเดชาวิวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
129 นางเอื้อมพร สุนทรพิทักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
130 นางศิริญานี นววงษ์อนันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
131 นางมัณฑนา พิทักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
132 นางอรวรรณ ประมูลจักโก ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
133 นางจีรวรรณ อนุชน ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
134 นางสาววัชราภรณ์ เสริมดำรงศักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
135 นางวนิดา ชูพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
136 นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้า ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
137 นางมธุรส หอทอง ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
138 นางสาววิภาวดี หาญทองหลาง ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
139 นางผ่องศรี ศรีภา ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
140 นางวไลรัตน์ บุญมา ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
141 นางวราภรณ์ อัศวเมนะกุล ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
142 นางจินตนา ศรีสงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
143 นางอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
144 นายสมนึก พงษ์เทพิน ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
145 นายอ่างทอง พวงมาลา ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
146 นางจันทร์ฉาย อรรถสาร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
147 นางทิพาภรณ์ บุตรศรีสวย นักวิชาการชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
148 นางสุมัทนา แก้วจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
149 นางกาญจนา เพ็งศรี เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
150 นางณิชชารีย์ ตั้งวานิชกพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
151 นางจรรยา สำเริง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
152 นายบัวเรียน อโรคยนันท์ ผอ. โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
153 นายสมนึก อาจยะศรี รอง ผอ. โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
154 นางบัวเครือ จักรบุตร ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
155 นายธวัชชัย บุญสวัสดิ์กุลชัย ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
156 นายธีรตม์ กันตัง ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
157 นางวิไลพรรณ คุ้งวงศ์ดี ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
158 นายปิโยรส ถนอมดำรงศักดิ์ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
159 นายเจริญ บรรณวงษา ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
160 นายอัชรายุทธ ลุนเสนา ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
161 นายวิทิต ถาวรธาร ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
162 นายวิทิต ถาวรธาร ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
163 นายสุธรรม เทพชาลี ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
164 นายพิริยะ มหาจันทร์ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
165 นายภัทรวรรรธน์ มิลินธนพัชรพร ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
166 นายสาธิต รำเพยพล ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
167 นายสัมพันธ์ พาศรี ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
168 นายสกล มะโนดี ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
169 นางสาวนุชณี จานนอก ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
170 นายอนุกูล นิยมถิ่น ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
171 นางสาวมุตตา ทาตาสุข ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
172 นายชัยยศ สุนทรารักษ์ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
173 นายกิตติคุณ โนนทนวงษ์ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
174 นายปฐมพงษ์ คำจันทร์ดี ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
175 นายกฤษณา นาอุดม ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
176 นายไชยอนันต์ ศรีจันทร์ไชย ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
177 นางสาวนิภาวรรณ สีจันลี ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
178 นางผ่องสี เมฆราช ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
179 นางพรพิไล มูลเพีย ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
180 นางปภาขวัญ ทองโคตร ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
181 นางสาวกาญจนาวดี มาลา ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
182 นางสาวณภาภัช ไชยศรี ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
183 นางกนกพิชญ์ หงส์ขาว ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
184 นาสาวพัชราภรณ์ ไกรดวง ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
185 นางจิรพรรณ ลาบัวใหญ่ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
186 นายสุนันท์ รอดประทับ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
187 นายโกมินทร์ คนกลาง ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
188 นางสาวปรีดาวรรณ ไมลาศร ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
189 นายสมนึก อาจยะศรี รอง ผอ. โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
190 นายศักดา มุกสิกวัน รอง ผอ. โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
191 นายสุทธ์ใจ กมลตรี ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
192 นายอภิชาติ นาเลาห์ ผอ. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
193 นายโมรี สวัสดื์วอ รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
194 นางศิริลักษณ์ พิมพ์พงษ์ รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
195 นางจงจิต เค้าสิม ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
196 นางวาสนา โพธิลุขา ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
197 นางศุภวรรณ อาศรัยผล ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
198 นายกอง ยืนนา ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
199 นาอาภรณ์ ผิวขม ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
200 นางวราภรณ์ อัศวเมนะกุล ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
201 นางภาพร ศรีนาเพียง ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
202 นางลาวัลย์ สุภาวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
203 นายสมเกียรติ อภินาคพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
204 นายอารีย์ แสนเหนือ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
205 นายหนูเจียม เชื้อสาวะถึ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
206 นายศักดิ์ชัย มหินทรเทพ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
207 นายสุจิตร์ เถาหมอ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
208 นายบุญเลิงชัย นาหัวหนอง ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
209 นายอภิณัฐ นาเลาห์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
210 นายสิทธิชัย สุนทรพิทักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
211 นายดำรงศักดิ์ พิมพ์หานาม ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
212 นายเจด็จ สีสมทัด ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
213 นางสาววัชราภรณ์ เสริมดำรงศักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
214 นางอรวรรณ ประมูลจักโก ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
215 นายวิทวัส เรืองศิริวัฒนกุล รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
216 นายบุญแสง มานาดี ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
217 นางจินตนา ศรีสงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
218 นายสุรศักดิ์ กิตติสารกุล ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
219 นายศิริกุล นามศิริ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการจัดทำเอกสารและสูจิบัตร
220 นายพงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว รอง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและสูจิบัตร
221 นายสมหวัง บุญสิทธิ์ รอง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและสูจิบัตร
222 นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร รอง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและสูจิบัตร
223 นายธนกิจ ไชยมาดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและสูจิบัตร
224 นายสงกา สีอ่อน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและสูจิบัตร
225 นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและสูจิบัตร
226 นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและสูจิบัตร
227 นายเชษฐพงษ์ สินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและสูจิบัตร
228 นายสุรไกร หานะกุล พนักงานราชการ คณะกรรมการจัดทำเอกสารและสูจิบัตร
229 นายพงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว รอง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงาน
230 นายนิรันดร กากแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงาน
231 นางบุษรา อ่อนคง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงาน
232 นางสุดสงวน กลางการ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงาน
233 นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงาน
234 นางอัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงาน
235 นางจอมขวัญ ศศิวรรณพงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงาน
236 นางอุบลรัตน์ หาญพานิชย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงาน
237 นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงาน
238 นางมณีวรรณ นามโสม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงาน
239 นายโอภาส ธีรวรวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงาน
240 นายมิตรชัย มั่งคั่ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงาน
241 นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงาน
242 นายเชษฐพงษ์ สินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงาน
243 นายสุรไกร หานะกุล พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปรายงาน
244 นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
245 นายอัคเดช ศุกระชาด ผอ. กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
246 นางสุดสงวน กลางการ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
247 นางสาวยุพิน ตั้งขันติวิริยะ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
248 นายสุรศักดิ์ กิตติสารกุล ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
249 นางจินตนา ศรีสงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
250 นายวรพงษ์ สุภูตะโยธิน ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
251 นางสาววันวิสา คล่องใจ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
252 นางภัคนัฎธ์ ดวงไข ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
253 นางสาวเบญจพร สีสุกอง ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
254 นางสุจิตร์ ไชยโก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
255 นางสาวทัศนี เซ็นหอม พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
256 นางนฤมล น้อยวัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
257 นายปฏิพัฒน์ ศรีแก้ว พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
258 นายสุรไกร หานะกุล พนักงานราชการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
259 นายยุทธนา เอกาพันธ์ ผอ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
260 นางนิตยา ศุกระชาต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
261 นางวิไล รัตนวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
262 นางสุนทรียา มหาโยธา นัักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
263 นางธฤษวรรณ แสนธิ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
264 นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
265 นายศิริกุล นามศิริ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เจ้าหน้าที่โปรแกรม/ลงทะเบียน/รายงานผล
266 นายพงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่โปรแกรม/ลงทะเบียน/รายงานผล
267 นายพีระพงษ์ วิริยสถิตกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหัววัว เจ้าหน้าที่โปรแกรม/ลงทะเบียน/รายงานผล
268 นางสาวเบญจพร ศรีอินทร์จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านโสกแต้ เจ้าหน้าที่โปรแกรม/ลงทะเบียน/รายงานผล
269 นางสาวถนอมจิต โคตระบุตร ครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร เจ้าหน้าที่โปรแกรม/ลงทะเบียน/รายงานผล
270 นางนันทวรรณ คำธานี ครู โรงเรียนบ้านโกทา เจ้าหน้าที่โปรแกรม/ลงทะเบียน/รายงานผล
271 นางสาวสุภาภรณ์ แสนเหลา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ เจ้าหน้าที่โปรแกรม/ลงทะเบียน/รายงานผล
272 นายสำรวย อำมาตหิน ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ่าแพรกท่าแร่ เจ้าหน้าที่โปรแกรม/ลงทะเบียน/รายงานผล
273 นางสาวลักขณาวัลย์ อรัญเวศ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเหิบศิลาทิพย์ เจ้าหน้าที่โปรแกรม/ลงทะเบียน/รายงานผล
274 นางสาวพีริยา พิมหานาม ธุรการ โรงเรียนบ้านเลิง เจ้าหน้าที่โปรแกรม/ลงทะเบียน/รายงานผล
275 นางสาวศศิธร ยอดป้องเทศ ธุรการ โรงเรียนหนองแวงหนองจิกโนนตุ่่น เจ้าหน้าที่โปรแกรม/ลงทะเบียน/รายงานผล
276 นางสาวสุพัตรา อุดม ธุรการโรงเรียนบ้านโนนม่วง เจ้าหน้าที่โปรแกรม/ลงทะเบียน/รายงานผล
277 นางสาวปรวัฒน์ แสนแก้ว ธุรการ โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ เจ้าหน้าที่โปรแกรม/ลงทะเบียน/รายงานผล
278 นางสาวกาญจนา โพธิ์ศรี ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยชัน เจ้าหน้าที่โปรแกรม/ลงทะเบียน/รายงานผล
279 นางสาวอัจฉรา บุญลบ ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ เจ้าหน้าที่โปรแกรม/ลงทะเบียน/รายงานผล
280 นายพัลลภ ศรีพรรณ ธุรการ โรงเรียนบ้านดงกลาง เจ้าหน้าที่โปรแกรม/ลงทะเบียน/รายงานผล
281 นางสาวกนกกร พลโยธา ธุรการ โรงเรียนบ้านโคกแปะ เจ้าหน้าที่โปรแกรม/ลงทะเบียน/รายงานผล
282 นางสาวกุลชญา สงวนศิลป์ ธุรการ โรงเรียนบ้านดอนยาง เจ้าหน้าที่โปรแกรม/ลงทะเบียน/รายงานผล
283 นางสาวพัชราพร มูลตรีภักดี ธุรการ โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ เจ้าหน้าที่โปรแกรม/ลงทะเบียน/รายงานผล
284 นายเชษฐพงษ์ สินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่โปรแกรม/ลงทะเบียน/รายงานผล
285 นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่โปรแกรม/ลงทะเบียน/รายงานผล
286 นายสุรไกร หานะกุล พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่โปรแกรม/ลงทะเบียน/รายงานผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]