สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลขอนแก่น 63 7 2 3 72
2 สนามบิน 55 9 4 3 68
3 บ้านหินลาดวังตอ 29 17 8 3 54
4 บ้านแดงน้อย 26 10 3 0 39
5 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 23 4 1 2 28
6 บ้านโสกแต้ 22 9 4 1 35
7 ชุมชนบ้านท่าพระ 20 10 1 1 31
8 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 20 9 2 2 31
9 โคกงามวิทยาคาร 18 6 4 2 28
10 บ้านดอนบม 18 0 2 3 20
11 บ้านโคกสีโคกเปี้ย 16 7 1 2 24
12 บ้านโนนท่อนวิทยา 16 4 1 2 21
13 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 15 6 5 1 26
14 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 15 5 1 1 21
15 ห้วยหว้าวิทยาคม 15 3 1 0 19
16 บ้านม่วง 14 6 1 1 21
17 บ้านค้อท่อนน้อย 14 3 2 2 19
18 บ้านหนองหลุบ 14 3 0 2 17
19 บ้านหนองแสงโคกน้อย 13 9 3 3 25
20 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 13 8 3 1 24
21 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 13 6 1 1 20
22 บ้านโนนม่วง 13 6 0 3 19
23 ชุมชนบ้านฝาง 13 5 2 1 20
24 บ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก 13 4 0 3 17
25 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 13 4 0 1 17
26 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 12 6 1 0 19
27 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 12 4 2 2 18
28 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 12 3 4 3 19
29 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 12 3 1 0 16
30 บ้านโนนบ่อ 11 7 4 3 22
31 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 11 6 4 4 21
32 อนุบาลตั้งใจ 10 4 2 3 16
33 บ้านโนนรังวิทยาคาร 10 4 2 1 16
34 บ้านโคกแปะ 10 2 2 1 14
35 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 9 12 2 1 23
36 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 9 5 1 3 15
37 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 9 4 2 0 15
38 บ้านสะอาด 9 3 1 0 13
39 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 9 1 1 3 11
40 พัฒนาเด็ก 9 1 1 0 11
41 บ้านงิ้ว 8 6 3 1 17
42 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 8 4 1 4 13
43 บ้านดอนช้าง 8 2 2 3 12
44 บ้านเหล่านาดี 8 2 1 1 11
45 บ้านหนองปิง 8 2 1 0 11
46 บ้านบะยาว 8 2 1 0 11
47 พิมพ์ใจวิทย์ 8 1 5 3 14
48 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 7 5 4 3 16
49 หนองตูมหนองงูเหลือม 7 4 2 2 13
50 บ้านทองหลาง 7 3 1 0 11
51 บ้านบึงแก 7 2 3 2 12
52 หนองชาดพิทยาคม 6 4 2 2 12
53 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 6 4 2 0 12
54 บ้านคำหญ้าแดง 6 3 2 2 11
55 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 6 3 0 2 9
56 บ้านป่าหม้อหนองคู 6 2 2 0 10
57 บ้านหนองคลอง 6 2 1 4 9
58 ขอนแก่นคริสเตียน 6 2 0 0 8
59 หนองโพธิ์ประชานุกูล 6 1 1 1 8
60 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 6 1 1 0 8
61 บ้านหนองบัวน้อย 6 0 0 0 6
62 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 5 5 1 2 11
63 บ้านคำบอน 5 5 1 0 11
64 บ้านเป็ด 5 4 1 1 10
65 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 5 4 0 1 9
66 บ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 5 3 1 0 9
67 บ้านหนองหิน 5 2 2 1 9
68 บ้านซำจานเนินทอง 5 2 2 1 9
69 ไพบูลย์วิทยา 5 2 1 0 8
70 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 5 2 1 0 8
71 ชุมชนบ้านหนองบัว 5 1 0 0 6
72 อนุบาลพิกุลทิพย์ 5 0 5 1 10
73 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 5 0 2 1 7
74 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 5 0 0 1 5
75 สระแก้วราษฎร์บำรุง 5 0 0 1 5
76 บ้านโคกนางามปลาเซียม 4 5 2 3 11
77 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 4 5 2 1 11
78 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 4 3 1 0 8
79 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ 4 3 0 0 7
80 บ้านเหล่านางาม 4 2 2 0 8
81 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 4 2 0 0 6
82 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 4 1 0 3 5
83 บ้านกระเดื่อง 4 1 0 2 5
84 บ้านเลิง 4 0 0 2 4
85 วัดศรีจันทร์ 4 0 0 0 4
86 บ้านโคกฟันโปง 4 0 0 0 4
87 ชุมชนบ้านพระยืน 3 6 3 1 12
88 บ้านโนนลาน 3 4 1 4 8
89 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 3 3 3 1 9
90 บ้านโคกสีวิทยาเสริม 3 3 3 0 9
91 ลาดนาเพียง 3 3 2 2 8
92 บ้านบ่อแก 3 3 1 2 7
93 บ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 3 3 0 2 6
94 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 3 3 0 1 6
95 มณีอนุสรณ์ศึกษา 3 3 0 0 6
96 บ้านแก่นเท่า 3 2 1 0 6
97 หนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 3 2 1 0 6
98 กัลยาณีวิทยา 3 2 0 1 5
99 บ้านโสกม่วงดอนดู่ 3 1 1 1 5
100 บ้านศิลา 3 1 0 0 4
101 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 1 0 0 4
102 โชคมณีศึกษา 3 0 1 1 4
103 บ้านหนองหัววัว 3 0 1 0 4
104 การกุศลวัดหนองแวง 3 0 0 0 3
105 บ้านชาด 3 0 0 0 3
106 บ้านโจดศรีวิชัย 2 3 1 0 6
107 บ้านดอนยาง 2 2 1 3 5
108 อนุบาลลดาวัลย์ 2 2 1 2 5
109 หนองไผ่มอดินแดง 2 2 1 1 5
110 บ้านโนนเรือง 2 2 0 1 4
111 บ้านเหล่าเกวียนหัก 2 2 0 0 4
112 บ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 2 1 0 0 3
113 บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 2 1 0 0 3
114 บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ 2 1 0 0 3
115 บ้านหนองคู 2 1 0 0 3
116 บ้านหนองปอ 2 1 0 0 3
117 บ้านหนองเบ็ญ 2 0 3 0 5
118 หินกองวิทยา 2 0 1 1 3
119 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 2 0 1 1 3
120 บ้านท่าพระเนาว์ 2 0 0 1 2
121 บ้านวังโพน 2 0 0 0 2
122 บ้านโคกท่า 2 0 0 0 2
123 พงษ์ภิญโญ 2 2 0 0 0 2
124 กุดนางทุย 2 0 0 0 2
125 บ้านหินขาว 2 0 0 0 2
126 บ้านแก่นประดู่ 2 0 0 0 2
127 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 2 0 0 0 2
128 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 2 0 0 0 2
129 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 1 4 0 1 5
130 บ้านดอนหันวิทยาสาร 1 3 1 1 5
131 บ้านหนองกุงน้อย 1 3 1 0 5
132 บ้านค้อ 1 2 1 0 4
133 บ้านม่วงโป้ 1 2 1 0 4
134 บ้านโนนกู่ 1 2 0 0 3
135 บ้านโคกล่าม 1 2 0 0 3
136 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 1 1 1 0 3
137 การกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 1 1 1 0 3
138 บ้านโนนเขวา 1 1 0 2 2
139 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 1 0 1 2
140 บ้านโนนค้อ 1 1 0 1 2
141 เอกศึกษาขอนแก่น 1 1 0 0 2
142 สองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 1 0 0 2
143 บ้านดงพอง 1 1 0 0 2
144 พงษ์ภิญโญ 1 1 1 0 0 2
145 บ้านดงกลาง 1 0 3 1 4
146 บ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 1 0 0 3 1
147 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 1 0 0 1 1
148 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 1 0 0 0 1
149 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 1 0 0 0 1
150 บ้านนาล้อม 1 0 0 0 1
151 บ้านป่าสังข์หนองฮี 1 0 0 0 1
152 บ้านเลิงเปือย 1 0 0 0 1
153 อนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 1 0 0 0 1
154 บ้านโคกกว้าง 0 4 0 3 4
155 ไตรมิตรวิทยาคาร 0 2 2 0 4
156 เมทนีดล 0 2 1 1 3
157 บ้านบึงฉิม 0 2 0 1 2
158 บ้านโคกสูงวิทยาคม 0 2 0 0 2
159 สุรัสวดี 0 2 0 0 2
160 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 2 0 0 2
161 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล 0 1 2 0 3
162 บ้านป่าส่าน 0 1 1 0 2
163 บ้านโกทา 0 1 1 0 2
164 บ้านหนองค้ากลางฮุง 0 1 0 0 1
165 บ้านป่าเหลื่อม 0 1 0 0 1
166 อนุบาลปานทิพย์ 0 1 0 0 1
167 บ้านกอก 0 0 1 0 1
168 บ้านดอนหญ้านาง 0 0 1 0 1
169 บ้านป่าหวาย 0 0 1 0 1
170 บ้านโจดใหญ่ 0 0 0 1 0
171 ดอนหันประชารัฐศึกษา 0 0 0 1 0
172 บ้านตอกแป้น 0 0 0 1 0
173 บ้านหนองขามประชาบำรุง 0 0 0 1 0
174 บ้านดงเก่า 0 0 0 0 0
175 บ้านห้วยเตยพัฒนา 0 0 0 0 0
รวม 1,044 439 187 165 1,835