สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลขอนแก่น 64 8 2 3 74
2 สนามบิน 57 9 4 3 70
3 บ้านหินลาดวังตอ 29 17 8 3 54
4 บ้านโสกแต้ 21 9 4 1 34
5 บ้านแดงน้อย 21 9 2 0 32
6 ชุมชนบ้านท่าพระ 17 9 1 1 27
7 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 16 4 1 2 21
8 บ้านโนนท่อนวิทยา 16 4 1 2 21
9 บ้านดอนบม 16 0 2 3 18
10 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 15 6 5 1 26
11 บ้านค้อท่อนน้อย 15 3 1 1 19
12 บ้านโคกสีโคกเปี้ย 14 7 1 2 22
13 โคกงามวิทยาคาร 14 6 4 2 24
14 บ้านม่วง 14 6 1 1 21
15 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 14 5 1 1 20
16 บ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก 14 3 0 3 17
17 บ้านหนองแสงโคกน้อย 13 9 3 3 25
18 ชุมชนบ้านฝาง 13 5 2 1 20
19 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 13 3 0 1 16
20 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 12 8 3 1 23
21 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 12 6 2 2 20
22 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 12 6 1 0 19
23 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 12 4 5 3 21
24 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 12 3 1 0 16
25 บ้านโนนม่วง 12 3 0 3 15
26 ห้วยหว้าวิทยาคม 11 2 1 0 14
27 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 10 5 2 2 17
28 อนุบาลตั้งใจ 10 4 2 3 16
29 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 10 4 1 1 15
30 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 9 12 2 0 23
31 บ้านโนนบ่อ 9 5 4 3 18
32 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 9 4 2 0 15
33 บ้านสะอาด 9 3 1 0 13
34 บ้านโนนรังวิทยาคาร 9 2 2 1 13
35 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 9 1 1 3 11
36 พัฒนาเด็ก 9 1 1 0 11
37 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 8 4 1 4 13
38 บ้านดอนช้าง 8 2 2 3 12
39 บ้านเหล่านาดี 8 2 1 1 11
40 บ้านหนองปิง 8 2 1 0 11
41 บ้านหนองหลุบ 8 2 0 2 10
42 พิมพ์ใจวิทย์ 8 1 5 3 14
43 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 7 5 4 3 16
44 บ้านโคกนางามปลาเซียม 7 5 2 3 14
45 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 7 4 1 3 12
46 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 7 3 3 3 13
47 หนองตูมหนองงูเหลือม 7 3 2 2 12
48 บ้านโคกแปะ 7 2 2 1 11
49 บ้านบะยาว 7 2 1 0 10
50 หนองชาดพิทยาคม 6 4 2 2 12
51 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 6 4 2 0 12
52 บ้านป่าหม้อหนองคู 6 2 2 0 10
53 ขอนแก่นคริสเตียน 6 2 0 0 8
54 หนองโพธิ์ประชานุกูล 6 1 1 1 8
55 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 6 1 1 0 8
56 บ้านคำบอน 5 5 1 0 11
57 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 5 4 0 1 9
58 บ้านงิ้ว 5 3 3 1 11
59 บ้านหนองหิน 5 2 2 1 9
60 ไพบูลย์วิทยา 5 2 1 0 8
61 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 5 2 1 0 8
62 ชุมชนบ้านหนองบัว 5 1 0 0 6
63 อนุบาลพิกุลทิพย์ 5 0 5 1 10
64 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 5 0 2 1 7
65 ลาดนาเพียง 4 3 2 2 9
66 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 4 3 1 0 8
67 บ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 4 3 1 0 8
68 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ 4 3 0 0 7
69 บ้านเหล่านางาม 4 2 2 0 8
70 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 4 2 0 0 6
71 บ้านบึงแก 4 1 3 2 8
72 บ้านเลิง 4 0 0 2 4
73 วัดศรีจันทร์ 4 0 0 0 4
74 สระแก้วราษฎร์บำรุง 4 0 0 0 4
75 บ้านหนองบัวน้อย 4 0 0 0 4
76 บ้านโคกฟันโปง 4 0 0 0 4
77 ชุมชนบ้านพระยืน 3 6 3 1 12
78 บ้านบ่อแก 3 3 1 2 7
79 บ้านเป็ด 3 3 1 1 7
80 บ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 3 3 0 2 6
81 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 3 3 0 2 6
82 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 3 3 0 1 6
83 มณีอนุสรณ์ศึกษา 3 3 0 0 6
84 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 3 2 1 1 6
85 บ้านแก่นเท่า 3 2 1 0 6
86 กัลยาณีวิทยา 3 2 0 1 5
87 บ้านทองหลาง 3 2 0 0 5
88 บ้านหนองคลอง 3 1 1 4 5
89 หนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 3 1 1 0 5
90 บ้านศิลา 3 1 0 0 4
91 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 1 0 0 4
92 บ้านดงกลาง 3 0 3 1 6
93 โชคมณีศึกษา 3 0 1 1 4
94 บ้านหนองหัววัว 3 0 1 0 4
95 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 3 0 0 3 3
96 การกุศลวัดหนองแวง 3 0 0 0 3
97 บ้านชาด 3 0 0 0 3
98 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 2 4 2 1 8
99 บ้านคำหญ้าแดง 2 3 2 2 7
100 บ้านโคกสีวิทยาเสริม 2 3 2 0 7
101 บ้านดอนยาง 2 2 1 3 5
102 อนุบาลลดาวัลย์ 2 2 1 2 5
103 หนองไผ่มอดินแดง 2 2 1 1 5
104 บ้านโจดศรีวิชัย 2 2 1 0 5
105 บ้านโสกม่วงดอนดู่ 2 1 1 1 4
106 บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ 2 1 0 0 3
107 บ้านหนองคู 2 1 0 0 3
108 บ้านโนนเรือง 2 1 0 0 3
109 บ้านหนองเบ็ญ 2 0 3 0 5
110 หินกองวิทยา 2 0 1 1 3
111 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 2 0 1 1 3
112 บ้านกระเดื่อง 2 0 0 2 2
113 บ้านวังโพน 2 0 0 0 2
114 บ้านโคกท่า 2 0 0 0 2
115 กุดนางทุย 2 0 0 0 2
116 บ้านหินขาว 2 0 0 0 2
117 บ้านแก่นประดู่ 2 0 0 0 2
118 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 2 0 0 0 2
119 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 2 0 0 0 2
120 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 1 5 1 2 7
121 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 1 4 0 1 5
122 บ้านโนนลาน 1 3 1 4 5
123 บ้านดอนหันวิทยาสาร 1 3 1 1 5
124 บ้านหนองกุงน้อย 1 3 1 0 5
125 บ้านดงพอง 1 3 0 0 4
126 บ้านซำจานเนินทอง 1 2 2 1 5
127 บ้านค้อ 1 2 1 0 4
128 บ้านม่วงโป้ 1 2 1 0 4
129 บ้านโนนกู่ 1 2 0 0 3
130 บ้านโคกล่าม 1 2 0 0 3
131 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 1 1 1 0 3
132 การกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 1 1 1 0 3
133 บ้านโนนเขวา 1 1 0 2 2
134 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 1 0 1 2
135 บ้านโนนค้อ 1 1 0 1 2
136 เอกศึกษาขอนแก่น 1 1 0 0 2
137 บ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 1 1 0 0 2
138 สองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 1 0 0 2
139 บ้านหนองปอ 1 1 0 0 2
140 บ้านเหล่าเกวียนหัก 1 1 0 0 2
141 บ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 1 0 0 3 1
142 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 1 0 0 1 1
143 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 1 0 0 1 1
144 บ้านท่าพระเนาว์ 1 0 0 1 1
145 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 1 0 0 0 1
146 บ้านนาล้อม 1 0 0 0 1
147 บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 1 0 0 0 1
148 บ้านป่าสังข์หนองฮี 1 0 0 0 1
149 บ้านเลิงเปือย 1 0 0 0 1
150 อนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 1 0 0 0 1
151 บ้านโคกกว้าง 0 4 0 3 4
152 ไตรมิตรวิทยาคาร 0 2 2 0 4
153 เมทนีดล 0 2 1 1 3
154 บ้านบึงฉิม 0 2 0 1 2
155 บ้านโคกสูงวิทยาคม 0 2 0 0 2
156 สุรัสวดี 0 2 0 0 2
157 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 2 0 0 2
158 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล 0 1 2 0 3
159 บ้านป่าส่าน 0 1 1 0 2
160 บ้านโกทา 0 1 1 0 2
161 บ้านหนองค้ากลางฮุง 0 1 0 0 1
162 บ้านป่าเหลื่อม 0 1 0 0 1
163 พงษ์ภิญโญ 1 0 1 0 0 1
164 อนุบาลปานทิพย์ 0 1 0 0 1
165 บ้านกอก 0 0 1 0 1
166 บ้านดอนหญ้านาง 0 0 1 0 1
167 บ้านป่าหวาย 0 0 1 0 1
168 บ้านโจดใหญ่ 0 0 0 1 0
169 ดอนหันประชารัฐศึกษา 0 0 0 1 0
170 บ้านตอกแป้น 0 0 0 1 0
171 บ้านหนองขามประชาบำรุง 0 0 0 1 0
172 บ้านดงเก่า 0 0 0 0 0
173 บ้านห้วยเตยพัฒนา 0 0 0 0 0
รวม 936 404 181 160 1,681