สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลขอนแก่น 28 22 9 59 64 8 2 3 74
2 สนามบิน 26 13 8 47 57 9 4 3 70
3 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 8 2 2 12 12 6 1 0 19
4 บ้านแดงน้อย 6 3 9 18 21 9 2 0 32
5 บ้านดอนบม 6 3 1 10 16 0 2 3 18
6 บ้านหินลาดวังตอ 5 5 10 20 29 17 8 3 54
7 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 5 4 3 12 16 4 1 2 21
8 บ้านโนนรังวิทยาคาร 5 1 2 8 9 2 2 1 13
9 พัฒนาเด็ก 4 3 3 10 9 1 1 0 11
10 บ้านโคกสีโคกเปี้ย 4 3 2 9 14 7 1 2 22
11 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 4 2 1 7 15 6 5 1 26
12 ขอนแก่นคริสเตียน 4 1 0 5 6 2 0 0 8
13 ชุมชนบ้านท่าพระ 3 3 5 11 17 9 1 1 27
14 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 3 3 4 10 12 8 3 1 23
15 บ้านค้อท่อนน้อย 3 3 2 8 15 3 1 1 19
16 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 3 3 0 6 10 4 1 1 15
17 บ้านม่วง 3 2 4 9 14 6 1 1 21
18 บ้านหนองปิง 3 1 0 4 8 2 1 0 11
19 บ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก 3 0 3 6 14 3 0 3 17
20 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 2 5 3 10 13 3 0 1 16
21 บ้านหนองแสงโคกน้อย 2 3 1 6 13 9 3 3 25
22 ชุมชนบ้านฝาง 2 2 3 7 13 5 2 1 20
23 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 2 2 2 6 7 5 4 3 16
24 หนองโพธิ์ประชานุกูล 2 2 2 6 6 1 1 1 8
25 บ้านโสกแต้ 2 2 1 5 21 9 4 1 34
26 บ้านโนนท่อนวิทยา 2 1 3 6 16 4 1 2 21
27 บ้านโคกแปะ 2 1 2 5 7 2 2 1 11
28 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 2 1 0 3 12 6 2 2 20
29 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 2 1 0 3 7 4 1 3 12
30 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 2 1 0 3 4 3 1 0 8
31 บ้านโนนม่วง 2 0 2 4 12 3 0 3 15
32 หนองตูมหนองงูเหลือม 2 0 2 4 7 3 2 2 12
33 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 2 0 1 3 12 4 5 3 21
34 บ้านเหล่านางาม 2 0 0 2 4 2 2 0 8
35 บ้านเป็ด 2 0 0 2 3 3 1 1 7
36 โคกงามวิทยาคาร 1 6 3 10 14 6 4 2 24
37 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 1 4 4 9 9 4 2 0 15
38 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 3 4 8 12 3 1 0 16
39 ห้วยหว้าวิทยาคม 1 3 2 6 11 2 1 0 14
40 อนุบาลตั้งใจ 1 2 2 5 10 4 2 3 16
41 บ้านสะอาด 1 2 2 5 9 3 1 0 13
42 บ้านโนนบ่อ 1 2 1 4 9 5 4 3 18
43 บ้านโคกนางามปลาเซียม 1 2 1 4 7 5 2 3 14
44 วัดศรีจันทร์ 1 2 0 3 4 0 0 0 4
45 สระแก้วราษฎร์บำรุง 1 2 0 3 4 0 0 0 4
46 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 1 1 2 4 9 1 1 3 11
47 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 1 1 0 2 14 5 1 1 20
48 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 1 1 0 2 8 4 1 4 13
49 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 1 1 0 2 4 2 0 0 6
50 บ้านวังโพน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
51 บ้านบะยาว 1 0 3 4 7 2 1 0 10
52 บ้านหนองหิน 1 0 2 3 5 2 2 1 9
53 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 1 0 1 2 6 4 2 0 12
54 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ 1 0 1 2 4 3 0 0 7
55 บ้านหนองบัวน้อย 1 0 0 1 4 0 0 0 4
56 บ้านโคกฟันโปง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
57 บ้านโคกสีวิทยาเสริม 1 0 0 1 2 3 2 0 7
58 บ้านโคกท่า 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 บ้านโนนกู่ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
60 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 0 0 1 1 1 0 1 2
61 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 0 3 2 5 9 12 2 0 23
63 บ้านเหล่านาดี 0 3 2 5 8 2 1 1 11
64 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 0 3 0 3 7 3 3 3 13
65 มณีอนุสรณ์ศึกษา 0 2 0 2 3 3 0 0 6
66 โชคมณีศึกษา 0 2 0 2 3 0 1 1 4
67 การกุศลวัดหนองแวง 0 2 0 2 3 0 0 0 3
68 บ้านหนองหลุบ 0 1 2 3 8 2 0 2 10
69 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 0 1 2 3 5 4 0 1 9
70 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 0 1 2 3 5 0 2 1 7
71 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 0 1 1 2 6 1 1 0 8
72 ชุมชนบ้านหนองบัว 0 1 1 2 5 1 0 0 6
73 บ้านหนองคลอง 0 1 1 2 3 1 1 4 5
74 บ้านศิลา 0 1 1 2 3 1 0 0 4
75 บ้านดงกลาง 0 1 1 2 3 0 3 1 6
76 บ้านหนองหัววัว 0 1 1 2 3 0 1 0 4
77 กุดนางทุย 0 1 1 2 2 0 0 0 2
78 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1 10 5 2 2 17
79 บ้านงิ้ว 0 1 0 1 5 3 3 1 11
80 อนุบาลพิกุลทิพย์ 0 1 0 1 5 0 5 1 10
81 ลาดนาเพียง 0 1 0 1 4 3 2 2 9
82 บ้านเลิง 0 1 0 1 4 0 0 2 4
83 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 0 1 0 1 3 2 1 1 6
84 กัลยาณีวิทยา 0 1 0 1 3 2 0 1 5
85 อนุบาลลดาวัลย์ 0 1 0 1 2 2 1 2 5
86 หินกองวิทยา 0 1 0 1 2 0 1 1 3
87 บ้านหินขาว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
88 บ้านดอนหันวิทยาสาร 0 1 0 1 1 3 1 1 5
89 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
90 เอกศึกษาขอนแก่น 0 1 0 1 1 1 0 0 2
91 บ้านโคกสูงวิทยาคม 0 1 0 1 0 2 0 0 2
92 บ้านดอนช้าง 0 0 4 4 8 2 2 3 12
93 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 3 3 3 1 0 0 4
94 บ้านโสกม่วงดอนดู่ 0 0 3 3 2 1 1 1 4
95 พิมพ์ใจวิทย์ 0 0 1 1 8 1 5 3 14
96 บ้านป่าหม้อหนองคู 0 0 1 1 6 2 2 0 10
97 ไพบูลย์วิทยา 0 0 1 1 5 2 1 0 8
98 บ้านบ่อแก 0 0 1 1 3 3 1 2 7
99 บ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 0 0 1 1 3 3 0 2 6
100 บ้านแก่นเท่า 0 0 1 1 3 2 1 0 6
101 บ้านหนองเบ็ญ 0 0 1 1 2 0 3 0 5
102 บ้านกระเดื่อง 0 0 1 1 2 0 0 2 2
103 บ้านแก่นประดู่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
104 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 0 0 1 1 1 5 1 2 7
105 บ้านดงพอง 0 0 1 1 1 3 0 0 4
106 บ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 0 0 1 1 1 1 0 0 2
107 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 1 0 0 1 1
108 บ้านนาล้อม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
109 หนองชาดพิทยาคม 0 0 0 0 6 4 2 2 12
110 บ้านคำบอน 0 0 0 0 5 5 1 0 11
111 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 0 0 0 0 5 2 1 0 8
112 บ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 0 0 0 0 4 3 1 0 8
113 บ้านบึงแก 0 0 0 0 4 1 3 2 8
114 ชุมชนบ้านพระยืน 0 0 0 0 3 6 3 1 12
115 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 0 0 0 0 3 3 0 2 6
116 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 0 0 0 3 3 0 1 6
117 บ้านทองหลาง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
118 หนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
119 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 3 0 0 3 3
120 บ้านชาด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
121 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 0 0 0 0 2 4 2 1 8
122 บ้านคำหญ้าแดง 0 0 0 0 2 3 2 2 7
123 บ้านดอนยาง 0 0 0 0 2 2 1 3 5
124 หนองไผ่มอดินแดง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
125 บ้านโจดศรีวิชัย 0 0 0 0 2 2 1 0 5
126 บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
127 บ้านหนองคู 0 0 0 0 2 1 0 0 3
128 บ้านโนนเรือง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
129 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 0 0 0 0 2 0 1 1 3
130 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
132 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 0 0 0 0 1 4 0 1 5
133 บ้านโนนลาน 0 0 0 0 1 3 1 4 5
134 บ้านหนองกุงน้อย 0 0 0 0 1 3 1 0 5
135 บ้านซำจานเนินทอง 0 0 0 0 1 2 2 1 5
136 บ้านค้อ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
137 บ้านม่วงโป้ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
138 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
139 การกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
140 บ้านโนนเขวา 0 0 0 0 1 1 0 2 2
141 บ้านโนนค้อ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
142 สองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 บ้านหนองปอ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 บ้านเหล่าเกวียนหัก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 บ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 0 0 0 0 1 0 0 3 1
146 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
147 บ้านท่าพระเนาว์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
148 บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านป่าสังข์หนองฮี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านเลิงเปือย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 อนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านโคกกว้าง 0 0 0 0 0 4 0 3 4
153 ไตรมิตรวิทยาคาร 0 0 0 0 0 2 2 0 4
154 เมทนีดล 0 0 0 0 0 2 1 1 3
155 บ้านบึงฉิม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
156 สุรัสวดี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
157 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
158 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล 0 0 0 0 0 1 2 0 3
159 บ้านป่าส่าน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
160 บ้านโกทา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
161 บ้านหนองค้ากลางฮุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านป่าเหลื่อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 พงษ์ภิญโญ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 อนุบาลปานทิพย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านกอก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 บ้านดอนหญ้านาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 บ้านโจดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
169 ดอนหันประชารัฐศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 บ้านตอกแป้น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 บ้านหนองขามประชาบำรุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172 บ้านดงเก่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 บ้านห้วยเตยพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 184 170 159 513 936 404 181 160 1,521