รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงธิตาพร  ขามธาตุ
 
1. นางสิริกาญจน์  ศรีกงพาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  หนูประสิทธิ์
 
1. นางสุภาภรณ์  กิตติก้อง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. นายเกียรติศักดิ์  ไชยเดช
 
1. นางสุรีพร  อิสสระวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายรณกร  นามสีลี
 
1. นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  จำเนียรสาร
 
1. นางศิวิไล  ทับอาษา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  จุรารักษ์
 
1. นางพรรัตน์  ภูมิการีย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงประภาศิริ  ทองนาม
 
1. นางทัศนีย์   ไทยเสถียร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายอภิลักษณ์  พนมเขตร์
 
1. นางประนอม  ผางจันทดา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบม 1. เด็กชายวิจักษณ์  กาสิงห์
 
1. นางสอาด  จิตตภานันท์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. นายก้องกิดาการ  สวัสดีพุทธา
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เพ็งพา
3. นายสัญญา  นาคสี
 
1. นางอรอินทร์  มูลศรี
2. นางสายฝน  สมจิตต์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธ์พิทักษ์
2. เด็กหญิงศิริพร  ไชยศรี
 
1. นางสาวทองพัฒน์  ศรีลาโคตร
2. นายสันติ  จ้ำแพงจันทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบม 1. นายพิศาล  ชัยวงษ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โสลา
 
1. นางสอาด  จิตตภานันท์
2. นางกาญจนา  รามศิริ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงวันวิสา  วงศ์แสงจันทร์
 
1. นายธีรวัฒน์  ดอนพันธ์ช้าง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กชายสรวิช   ถิ่นชีลอง
 
1. นางสาววิภาวดี   บุญไชยศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 1. นายวิชชากร  ณะสอน
 
1. นางสาวคำปลิว  กองแก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บรรดาศักดิ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ลิขิตวงศืขจร
3. เด็กหญิงศุภากร  เหล่าเรืองวัฒนะ
 
1. นางวิลาวัณย์  วรนิทัศน์
2. นางมัณฑนา  พิทักษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกวิสรา  กลิ่นถาวร
2. นางสาวธัญวีร์  สาโพธิลาย
3. เด็กหญิงสหัสวดี  มูลสูงเนิน
 
1. นางฉวีวรรณ  มุลตะกร
2. นางณัฐรดา  มาจรัล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงชลลดา  ศิริวัฒนกุล
2. เด็กหญิงวิภาวี  มีโชติ
3. เด็กหญิงศุภธิดา  บำรุงภักดี
 
1. นายธีรัตม์  กันตัง
2. นางสาวจุไรพรรณ  ขาวเมืองน้อย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  เหล่าดี
2. นางสาวศศิธร  รู้หลัก
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ชุ่มเรืองศรี
 
1. นางคำพู  งอสอน
2. นางดรุณี  แก้วเรือง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายปัณณธร  เหลี่ยมพิทักษ์
2. เด็กชายพศวัต  ไสยกานนท์
 
1. นางเพชรศร  ภาระพงศ์
2. นางวิภาดา  สรณารักษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  ดวงมูลลี
2. เด็กหญิงศรัญญา  จันทะแสง
 
1. นางสาวอิสยาภรณ์  เลาหะกาญจนศิริ
2. นางสาวอัมพรทืพย์  แหย่งบุดดา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายธีรภัทร  ตรงเมธีรัตน์
 
1. นางสุเนตร  เทียมทะนง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1. เด็กหญิงภัสสรียา  สีอร่ามรุ่งเรือง
 
1. นางสาวอะชิราวรรณ  คำซองเมือง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปาริสา   ผาสุโพธิ์
 
1. นายสยาม  บุตรศรี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายคชานนท์  ดีนันตระกูล
2. เด็กหญิงภัทรา  หมั่นการ
3. เด็กชายสุรจักษ์  วรรณภาส
 
1. นางวานิตย์  นามศิริ
2. นางสุภาวดี  ศิริสุทธิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงทิพย์วดี  คำอินทร์
2. เด็กหญิงอรอุมา  ศรวิเศษ
3. นางสาวอัจฉรา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางชุลีพร  วรวสุวัส
2. นางอรุณรัตน์  ศรีบุญเรือง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกมลนุช  ประเสริฐไทย
2. เด็กหญิงชญาดา  บุญศรี
3. เด็กหญิงพิมพิกา  ยอดศรี
 
1. นางปรียา  มะโนดี
2. นางปุญญิศา  เบญจศิลป์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ศรีกุลวงศ์
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อุปปิด
3. เด็กหญิงนกพนา  มาสอน
 
1. นางสาวเบญจพร  ศรีอินจันทร์
2. นายสมเกียรติ  วลีเกียรติกุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงจิตตินาถ  อัดโดดดร
2. เด็กหญิงฐิติพรรณ  สังแก้ว
3. เด็กหญิงนภัสกร  เพชรดี
 
1. นางปภาวรินท์  เชาวน์ชื่น
2. นางสาวศิริลักษณ์  สารฤทธิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ศรีแสง
2. เด็กชายธนาธิป  ปัดสี
3. เด็กชายวรายุทธ  ประชายุ่น
 
1. นายสำรวย  อำมาตหิน
2. นางน้ำเพชร  ธนสีลังกูร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ชัยนา
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  เสากุดแคน
3. เด็กหญิงศิครินทร์  บุญดก
 
1. นางถนอมขวัญ  รัญดร
2. นางสาวพูนพิจิต  ตาปนานนท์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบม 1. นายธวัชชัย  ชินพรม
2. นายธีรภัทร  สรรพทรัพย์
3. นายสินชัย  แตงอ่อน
 
1. นางจิรา  รักษาภักดี
2. นายคำเตียง  ก่ำเกลี้ยง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. นายจิรายุ  สุโพธิฤทธิ์
2. นายปัญญา  สร้อยพุด
 
1. นายโกวิทย์  กงเพชร
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สิทธิ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ภูปางผา
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สุริยเรืองศิริ
 
1. นางวิไลพรรณ  คุ้มวงศ์ดี
2. นางวรรณีย์  เจริญราช
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 86.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายนครินทร์  พาสุวรรณ
2. เด็กชายอนุรักษ์  ดิษฐ์แสง
 
1. นางอาภรณ์  คำบุญ
2. นางรัชนีพรรณ  เสนามนตรี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 1. เด็กชายบุญส่ง  แหล่ป้อง
2. เด็กชายเปี่ยมประเสริฐ  โภชน์ฉิมพลี
 
1. นายภัทรพงศ์  แก้ววงษา
2. นางสาวจริยพร  เจริญศิริ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กชายชนะวรรณ  ขุนสะท้าน
2. เด็กชายศุภกิจ  เหล่าสุวรรณ
 
1. นางวิลาวัณย์  ศรีฤาชา
2. นายศักดิ์ชัย  ไชยสุวรรณ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1. เด็กชายวินัย  กุศล
2. เด็กชายศรัณย์  บัวจันทร์
 
1. นางสาวเบญจพร  ศรีอินจันทร์
2. นายพงศธร  พาเบ้า
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กชายนิรุติ   ต่อพรหม
2. เด็กชายเดชาพล  แสงศรีเรือง
 
1. นางทัศนภรณ์  แสงศรีเรือง
2. นายชนะศักดิ์  แสงศรีเรือง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัญญวรา  โกษาเสวียง
2. เด็กหญิงนิรชา  ดีจันทร์
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุราสา
4. เด็กหญิงพิชญาศิณี  พุทธโพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงสุภาพร  มะลิพันธ์
 
1. นางสมฤดี  สุตรีศาสตร์
2. นางพัชรินทร์  จ้อยอินทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกฤตภรณ์  ประจันตะเสน
2. เด็กหญิงกุลณิษฐ์  ทองศรี
3. เด็กหญิงชนิษฐา  เจริญศักดิ์ขจร
4. เด็กหญิงปพิชญา  เจริญสุข
5. เด็กหญิงภูษิต  แก้วช้าง
 
1. นางสมฤดี  สุตรีศาสตร์
2. นางพรรณวดี  รอดงาม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบม 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีตลารมย์
2. เด็กหญิงชลิดา  ก้อนคำ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  นามมุงคุณ
4. เด็กหญิงมนัสวรรณ  กล่ำจันทร์
5. เด็กหญิงเอมอร  หารโสภา
 
1. นางณภัค  แสนสิมานนท์
2. นางกาญจนา  รามศิริ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โชติอ่อน
2. เด็กหญิงณรินลดา  เขาทอง
3. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ชุมนุมราษฎร์
4. เด็กหญิงศศิประภา  ชำนาญ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  สาอ่อน
 
1. นางสุธาสินี  เวชสุวรรณ
2. นางเพชรมาลัย  จันทะมล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป็ด 1. เด็กชายกฤษฏา  คุณธรรม
2. เด็กหญิงญาตาวี  สมบัติ
3. เด็กชายปิติพงษ์  ทองนำ
4. เด็กหญิงศศิธร  มะละกัน
5. เด็กหญิงศิรประภา  แสงชาลี
 
1. นางสมคิด  วงศ์ผาคุณ
2. นางนงลักษณ์  แสงชาลี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงญาณัชชา  อุ่นจันที
2. นางสาวประวีณา  มาก้อม
3. นางสาวปิยะธิดา  นันท์ดี
4. นางสาวพรทิพย์  แก้วลือ
5. นางสาวศิริวรรณ  กองศรีผิว
 
1. นางวรพร  ดิษฐเกษร
2. นางสุรีพร  อิสสระวงษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงกาญจนา  โนนทิง
2. เด็กชายภูเบศ  เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงสุชาดา  พิลาพันธ์
4. เด็กชายเนรมิต  ศรีเชียงสา
5. เด็กชายโกศล  ป้องเรือ
 
1. นายสาคร  อุ่นผาง
2. นายณัฐพล   โนนทิง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย  ศรีจิวังษา
2. เด็กชายธนวัฒน์  แข็งแรง
3. เด็กชายภูมินทร์  เจริญรอย
4. เด็กชายวิศวะ  แสนบุตร
5. เด็กชายสรายุทธ  รัตนขันแสง
 
1. นายพูลทรัพย์  หารพะยอม
2. นางสาวจิราภรณ์  ตลับเพชร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   โลเกตุ
2. เด็กชายกิตติภณ  อุ่นใจ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ขัดเรือน
4. เด็กชายณัฐวัตร  บัวแดง
5. เด็กชายธีรภัทร  ศิริสม
6. เด็กชายนนทชัย  โพธิ์ทร
7. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ไชยบุตร
8. เด็กชายพชรภัทร  ตรุษลักษณ์
9. เด็กหญิงพลิพร  น้อยสุข
10. เด็กหญิงพิลาสินี  เนื่องคันธีร์
11. เด็กชายภาสกร  สารบาล
12. เด็กชายวชิรวิทย์  ปาปะจีย์
13. เด็กหญิงวนิดา  แก้วเรือง
14. เด็กชายวิชยา  ศรีพุทธา
15. เด็กชายวิชาญ  นามหานวล
16. เด็กชายสหรัฐ  ลือแมะ
17. เด็กชายสิทธิชัย  ปลัดขวา
18. เด็กชายอนิรุต  โคกเขียว
19. เด็กหญิงไอลดา  นามโยธา
 
1. นางสารภี  ทาอามาตย์
2. นายมนตรี  สนธ์น้อย
3. นางนันทนา  ประแดงปุย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายชวลิต   พลหมอ
2. เด็กชายชินวัตร  จำปาคำ
3. เด็กชายณัฐดนัย  สามหาดไทย
4. เด็กชายณัฐดนัย   สามหาดไทย
5. เด็กชายณัฐพงษ์   จาระศรี
6. เด็กชายนธี   วรรณสิน
7. เด็กชายนันทวัฒน์   วงษ์นอก
8. เด็กชายประพจน์   ชาตินาเสียว
9. เด็กหญิงภัทร์นินทร์   โสรัจจ์
10. เด็กชายภูสิทธิ์  คุณน้อย
11. เด็กชายยงยุทธ  โคตรเทียม
12. เด็กหญิงรื่นฤดี   ฤทธิทิศ
13. เด็กชายวิศรุต  ลมสมบุตร
14. เด็กชายศุภกิจ  ภูอาลัย
15. เด็กชายสรวิศ  ดีพิณ
16. เด็กหญิงสรินยา   โพธิ์ศรีอุ่น
17. เด็กชายสุรสิทธิ์   อุ่นอ่อน
18. เด็กหญิงอินทุอร   อภินิจ
19. เด็กหญิงเบญจมาศ  เรืองศรี
20. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชุมแพง
 
1. นายรัฐภูมิ   อินทรมณี
2. นายณัฐวุฒิ   หาตรงจิตต์
3. นายบัณฑิต  จินคำ
4. นายทรงกลด  คำซาว
5. นายชานนท์  ต้นโนนเชียง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1. เด็กหญิงชลิตา  สมอฝาก
 
1. นางนวลสวาท  คล่องแคล่ว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงภูวธิดา  โขนชัยภูมิ
 
1. นางศิริปิยะวรรณ  ศิริโนนรัง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงหทัยชนก  ชนชนะชัย
 
1. นางภัทรพร  มาสุ่ม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายวงศพัทธ์  กวีก้องเกียรติ
2. เด็กหญิงเจริญพิรยา  ทวีชัยจุฑานนท์
 
1. นางศิริญานี  นววงศ์อนันต์
2. นางทัศนา  อุ่นเรือน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายธีรศักดิ์  นึกชัยภูมิ
2. เด็กหญิงอุปริมาพร  ภูแด่น
 
1. นางสาคร  พาศรี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สีทะบาล
2. เด็กหญิงพัชริดา  หร่องบุตรศรี
 
1. นางภัทรพร  มาสุ่ม
2. นายนรินทร์  วรากุลบุญพรัตน์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธ์พิทักษ์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  กันยาเถื่อน
3. เด็กหญิงปิยะสิริ  อ่อนละมุล
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุตรดีมี
5. เด็กหญิงมิรันตรี  พุทธคำ
6. เด็กหญิงศิริพร  ไชยศรี
7. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ชัยเลิศ
8. เด็กหญิงสุธาศิณี  สร้อยคำ
9. เด็กหญิงสุนิสา  เวฬุวนาทร
10. เด็กหญิงเพชรประกาย  เพียผิว
 
1. นางสาวประทวน  ต้นสีนนท์
2. นางจิรานุช  กุลศรี
3. นางพัชริยนันท์  พวงเพียงงาม
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 1. เด็กหญิงกรพิน  ลาดพันนา
2. เด็กหญิงขวัญชนก  หล้าสีดา
3. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  เดชพุด
4. เด็กชายจักรกฤษ  สมภารสิงห์
5. เด็กหญิงฐิติมา  ราชสุวอ
6. เด็กหญิงณัฐริกา  พิลาโสภา
7. เด็กหญิงธนิดา  ถีทัน
8. เด็กหญิงภัทรพร  เงินไทย
9. เด็กหญิงรัชฎา  ชารีกัน
10. เด็กหญิงวารพร  แพนแสง
11. เด็กชายวิจิตรา  สืบคล้าย
12. เด็กหญิงศศิธร  อุปถัมภ์
13. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุนนาค
14. เด็กหญิงเปรมวลี  พรมลี
15. เด็กหญิงเปรมิกา  อ่อนสม
 
1. นางสาวนิรันดร  บุบผา
2. นายรุ่งเรือง  ชัยน้อย
3. นางปริชาติ  สอนโก่ย
4. นายไสว  กองแก้ว
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. เด็กหญิงคีตภัทร์  พลตรี
2. เด็กหญิงจุลัยทิพย์  ดีไพร
3. เด็กหญิงนุชธิดา  ประวัติ
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สวยสวัสดิ์
5. เด็กหญิงบุษกร  แก้วกองนอก
6. เด็กหญิงประภาพร  บุบผา
7. เด็กหญิงปวีณา  หมั่นหินลาด
8. เด็กหญิงปานหทัย  ทองโคตร
9. เด็กหญิงพัชรา  อ่อนสอาด
10. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  พั้วสุ
11. เด็กหญิงวรรณพร  มาพระยืน
12. เด็กหญิงศิริยา  อารีเอื้อ
13. เด็กหญิงสุภาพร  โสวัตร
14. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  แพงรูป
15. เด็กหญิงอรนิจ  กลางเหลือง
 
1. นายวิรัตน์  มหามาตย์
2. นางพีรยา  นามวงศ์ษา
3. นางจรีพร  หมื่นแก้ว
4. นายบุญสนอง  เมืองโสม
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงชลธิชา  วิชาโคตร
2. เด็กหญิงสุมาวดี  วงษ์เสนา
 
1. นางวิไลลักษณ์  มีมา
2. นายมงคล  ดีสิมวงศ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. นางสาวกมลวรรณ  ไสยกิจ
2. นางสาวจิราพร  จุ้ยพุทธา
 
1. นายศุภชัย  มโนชัย
2. นางบุปผา  คำงาม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปิง 1. เด็กหญิงเกศแก้ว  อาสาชะนา
 
1. นางหทัยรัตน์  อิ่มสมบัติ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัญจนพร  คำชาว
 
1. นายติณห์ชศิลป์  พรหมรักษ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. นางสาววิยดา  คนงาม
 
1. นายนิรันต์  อิ่มสมบัติ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงวาราดา  เนาวสี
 
1. นางชุลีพร  ฤทธิ์รักษา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แทนหา
 
1. นายคณุตม์  ฆาตนาค
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กหญิงอรวรรณ  จาริชานนท์
 
1. นางประวิน  อรรคฮาต
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. เด็กหญิงเกตยา  ไชยทำมา
 
1. นายนิรันต์  อิ่มสมบัติ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปารินี  บัณฑิต
 
1. นายติณห์ชศิลป์  พรหมรักษ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนริศรา  มงคลศรี
2. เด็กชายวรวี  ตรีชารี
 
1. นางสุนีรัตน์  ไขแสง
2. นางจินตนา  บัวพัฒน์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนรินทร์ญา  อินทรโก
2. เด็กหญิงภรณ์นรินทร์  คำนา
 
1. นางสุนีรัตน์  ไขแสง
2. นางนิตยา  สุขวิชัย
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธารีรัตน์  ศรีกุลวงษ์
2. เด็กหญิงวารุณี  ตรีชารี
 
1. นางสุนีรัตน์  ไขแสง
2. นางวัลลภา  หมื่นมา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 1. นายทักษ์ดนัย  จอมทอง
 
1. นางนงนุช  พระวงศ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายจักรินทร์  จินโรจน์
2. เด็กชายธนาธิป  นามตุ้ง
3. เด็กชายพชรกร  สวัสดี
 
1. นางทองทรัพย์  สีสุกอง
2. นางนิลุบล  นาคทัด
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนวินท์  คำพรมมา
2. เด็กชายปฎิภาณ  อุ่นคำ
3. เด็กชายอภิรักษ์  สอนอ้น
 
1. นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม
2. นางสุขุมาลย์  ดอนวิจารย์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. เด็กชายธนากร  เพชรสังหาร
2. เด็กชายพิชญากร  พลโพธิ์
3. เด็กชายอนุชา  เอติรัตนะ
 
1. นางสาวพัชราวดี  รักขันแสง
2. นางประหยัด  ละทัยนิล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายภูมิภัทร  มูลป้อม
 
1. นางสาวสิรลักษณ์  สูตรสนธิ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงปิยธิดา  โสมา
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  สูตรสนธิ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายภูมิวัฒน์  ศรีหล่มศักดิ์
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  สูตรสนธิ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  แสงศิริบรรพต
 
1. นางสุขศิริ  อินธิเสน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายภูมิภัทร  มูลป้อม
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  สูตรสนธิ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กหญิงชลธิชา  บัวสิม
 
1. นายโกวิทย์  กงเพชร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายกิตติชัย  โสมัตนัย
2. เด็กชายธนกฤต  ซึ้งสุขเกษม
3. เด็กชายพุทธิพงศ์  คงอ่อน
4. เด็กหญิงวิชุดา  แสนสุภา
5. เด็กหญิงศรสวรรค์  บึงไสย์
6. เด็กชายเจษฎา  จันทาทุม
 
1. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
2. นายสุนันท์  รอดประทับ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 1. เด็กชายกันต์นพัฒน์  ใบลาด
 
1. นางฉวีวรรณ  ประหา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. นางสาวศิริภาวรรณ  มะแสน
 
1. นางพานทอง  ถวิลการ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายภาณุ  สุทธิประภา
 
1. นางสาวฐิติญา  พรมภักดี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัลยา  ไกลถิ่น
 
1. นางสาวสุนิสา  นาดี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ก้งดี
 
1. นางเทวีรัตน์  ชุติไชยพันธ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงสิริิตะพัช  สายโกสุม
 
1. นางอุไรวรรณ์  สิงหะ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. นายชิดชนก  ศรีวิชา
 
1. นางมะลิ  แสนบุตร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงธนพร  ผาสุโพธิ์
 
1. นางบรรจง  สมานมิตร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายพิษณุ  สีหวงษ์
 
1. นางสิริวัน  วรรณห้วย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงพราวระวี  อาจบรรจง
 
1. นางสิริวัน  วรรณห้วย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงเกสรา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวอุมารินทร์  กองลี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กชายสิทธิไกร  จาริชานนท์
 
1. นางมะลิ  แสนบุตร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด 1. เด็กหญิงมาริน  สีแสงนันท์
 
1. นางจริยา  ศรีทาฮาด
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะยาว 1. เด็กชายเกษมสันต์  ศรีจันทร์
 
1. นายสุเทพ  ธงศิลา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  บึงไสย์
 
1. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงกนกพร  คำภูนอก
2. เด็กหญิงกนกพร  โคตะมะ
3. เด็กหญิงกิจติยาพร  พรมรินทร์
4. เด็กหญิงขวัญข้าว  วันปลั่ง
5. เด็กชายขวัญตระกูล  คำมี
6. เด็กชายคมสันต์  ประเที่ยง
7. เด็กชายจตุรวิิิิิิิิทย์  จิว
8. เด็กหญิงจิรวรรณ  ขันทะพล
9. เด็กหญิงญาณพันธ์  เต้บำรุง
10. เด็กชายณัฐพงษ์  สีนาด
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำกุ้ม
12. เด็กหญิงดาริกา  ศรีสนิท
13. เด็กชายธนลักษณ์  ราชวงษา
14. เด็กชายธาราดล  ใจตรง
15. เด็กหญิงนันทกานต์  กองชา
16. เด็กชายปฐมกาล  ภูอ่อนนิ่ม
17. เด็กหญิงประภาพร  นรโภชน์
18. เด็กหญิงปลายฟ้า  มาตยาริตย์
19. เด็กหญิงปิยธิดา  ดวงชื่น
20. เด็กหญิงปิยะธิดา  อุดจันทร์
21. เด็กชายปิยะวุฒิ  ศรีธรรม
22. เด็กหญิงปุณยนุช  โอกาโมโตะ
23. เด็กชายพงศกร  หวานเย็น
24. เด็กหญิงพลอยชมพู  โอชารส
25. เด็กหญิงภัสราภรณ์  โสพุดอ่อน
26. เด็กหญิงมีนารี  ชมภูบาง
27. เด็กชายวิทยา  สอนน้อย
28. เด็กชายศักดิพัฒน์  หมู่บ้านม่วง
29. เด็กหญิงศิริญญา  บัวพันธ์
30. เด็กชายศุภกร  จันทะรัตน์
31. เด็กหญิงสาริศา  ลิมปกรณ์กุล
32. เด็กหญิงสุพัตรา  โชติบ้านขาม
33. เด็กหญิงสุภัทรา  ข้อยุ่น
34. เด็กชายอดิเทพ  พรมโสดา
35. เด็กหญิงอนิศรา  วงศ์ราษฎร์
36. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธรรมโคตร
37. เด็กหญิงอรัญญา  ดาสา
38. เด็กชายอัมรินทร์  ตระกูลรัตนพร
39. เด็กหญิงเจนจิรา  กงสะเด็น
40. เด็กชายไกรทิพย์  แสนย่าง
 
1. นางเฮจิน  คิม
2. นายธวัชชัย  มะสาลี
3. นางสุภลักษณ์  สีตะวัน
4. นางสายใจ  ทองบัวบาน
5. นางทิชากร  มะสาลี
6. นางทรงศรี  ตังตระกูลไพศาล
7. นางบุษบา  เสนิราช
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สงครามยศ
2. เด็กชายบัญญัติ  ทัศนนิยม
3. เด็กหญิงลัคณา  สมีพันธ์
4. เด็กชายศุภโชติ  อาสนาชัย
5. เด็กหญิงสิริกัญญา  ฮาตไชย
6. เด็กหญิงสุวพิชชา  สมบัติ
7. เด็กชายอากร  ทองภาพ
8. เด็กชายแดนสยาม  ชานนตรี
 
1. นางนภาพร  ภูชำนิ
2. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
3. นางสาวปรีดาวรรณ  ไมลาศรี
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ 1. เด็กหญิงกนกพร   บุตรพุฒ
2. เด็กหญิงญาราภรณ์  เปไสล
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนสีลา
4. เด็กชายตันติกร   โฮมไชยวงศ์
5. เด็กชายธนาธิป  ปฤกษากร
6. เด็กชายบูรพา  แคนเภา
7. เด็กหญิงมาลิสา  ไกรมะณีย์
8. เด็กหญิงศิริกัลยา  ทิพย์ตำแย
9. เด็กชายอภินันต์  อ้วนวงษ์
 
1. นางสาวหทัยนิต  คำโฮง
2. นายพิศาล  ปัสสามาลา
3. นางสาวเปิ้น  ภูครองหิน
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 1. นางสาวปนัดดา  คำเบาะ
2. เด็กหญิงปรารถนา  พิมพ์ชายน้อย
3. นางสาวพิมประภา  น้อยไทย
4. นางสาวมาริษา  หนองเส
5. นางสาววีรยา  เพียจันทร์
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  แพงงา
7. เด็กหญิงสรัญญา  จันทร์รอด
8. เด็กหญิงไอรดา  ศรีวิชา
 
1. นางสาวชวาลา  บุญศรี
2. นางสาวประภาพร  สุขพูล
3. นางดาหวัน  รุ่งวงษ์
4. นายณรงค์ศักดิ์  เดือนฉาย
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 1. เด็กหญิงกนวรรณ  มณฑา
2. เด็กหญิงกริษฐา  ศรีเดช
3. เด็กหญิงฐายินี  แหม่งปัง
4. เด็กหญิงมฑกานติ  เย็นใจ
5. เด็กหญิงอรวรรยา  ตาทอง
6. เด็กหญิงอลีนา  เอียดจะบก
7. เด็กหญิงเนลินี  พลบำรุ่ง
8. เด็กหญิงเสาวภา  มฑา
 
1. นางสาวชวาลา  บุญศรี
2. นางสาวปวรา  วงศ์ปัญญา
3. นางสุธัญณิชา  แพงปัสสา
4. นางสาวประภาพร  สุขพูล
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงบุษกร  จันทร์หล่ม
2. เด็กหญิงพัชรดา  ศรีวิชา
3. เด็กหญิงภัทรนิษย์  ตั้งทวี
4. เด็กหญิงมันฑนา  ทาขุลี
5. เด็กหญิงสโรชา  แช่ลิ้ม
6. เด็กหญิงอรอนงค์  ต้นสวรรค์
7. เด็กหญิงอรอุมา  พลสุวรรณ์
8. เด็กหญิงอุบลวรรณ  แซ่จิว
 
1. นางอรอินทร์  มูลศรี
2. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
3. นางสาวปรีดาวรรณ  ไมลาศรี
4. นางนภาพร  ภูชำนิ
5. นางธิดารัตน์  ประสมสุข
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ด่านธิติ
2. เด็กหญิงธัญรดา  โรจนนิล
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  หงษ์บุญ
4. เด็กหญิงภัทรมัย  เติมสุข
5. เด็กชายราชภักดิ์เสนีย์  วงค์อุปปา
6. เด็กหญิงวิชุดา  สำนักนิตย์
7. เด็กหญิงวิชุดา  แสนลุน
8. เด็กหญิงสายธาร  เดชสันเทียะ
9. เด็กหญิงอารียา  มีคำ
 
1. นางสาวชญานิศ  วรภรไพศาล
2. นางกาญจนา  วงษ์ศรีแก้ว
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. นางสาวจุรีลักษณ์  งอสอน
2. เด็กชายธีรพงศ์  นามจันดี
3. เด็กหญิงนริศรา  การพงษ์
4. นายรชต  จันดาอ่อน
5. นายอนุวัฒน์  สียอด
 
1. นายนิรันต์  อิ่มสมบัติ
2. นางพานทอง  ถวิลการ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายภคิน  ขุมทอง
 
1. นางปวันรัตน์  ขุนศรีรักษา
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงพรพรรณ  นพคุณ
 
1. นางสาววรรณวิสา  สิงหะ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 1. เด็กหญิงภัตราพร   ชูตา
 
1. นางเสมา  บุ้งทอง
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1. เด็กชายภัทนันทน์  วัฒนชีวโกศล
 
1. Mr.Sean Christopher  Dunk
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1. เด็กชายอเล็กซานเดอร์  ไวเนอร์
 
1. Mr.Clifford Wayne  Layton
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. นายดนุพร  ศรีนะ
 
1. นางลัดดา  แต้มพิมาย
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สุวรรณภูเต
 
1. Mr.Alan  Brian
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบม 1. เด็กชายศิริศักดิ์  รักอ่อน
 
1. นางสาวมินทร์ฐิตา  อโรคยนันท์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงเจษฎาภา  โฮมคำจันทร์
 
1. Mr.James  Mc Closkey
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 1. นายศุภวิชญ์  มีทา
 
1. นางผการัตน์  หล้าสีดา
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  คำศิริ
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  กลโคกกรวด
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองจันทร์
4. เด็กหญิงภาวินี  เหล่าเคน
5. เด็กชายสหภาพ  แก้วสีขาว
 
1. นางขจร  กองทุน
2. นางสาวจุรีรัตน์  อินทร์นอก
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายกรุงไทย  ตะลัยกลาง
 
1. นางสาวภัทรทิรา  นิจจอหอ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1. เด็กหญิงอรวรรณ  มูลตา
 
1. MissLi  Li
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีต้นวงศ์
2. เด็กหญิงวาริณี   ธัญญาการ
 
1. นางเสมา  บุ้งทอง
2. นางสาวจินตนาภรณ์   แช่มขุนทด
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองมูล
2. เด็กหญิงชุติญสุกาญจน์  ดีเลิศ
 
1. นางสุนันทา  ยนต์ดัน
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชนะโยธา
2. เด็กหญิงผกามาศ  เรืองฮุย
3. เด็กหญิงพรรัชดา  เจ๊กรักษ์
4. เด็กชายมานะชัย  สกุลเสน
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เพียสังกะ
6. เด็กหญิงเสาวคนธ์  เช้าวันดี
 
1. นางสุรีพร  มูลตรีภักดี
2. นางสาวศิริวรรณ  เสนาวงษ์
3. นางสาวจริยพร  เจริญศิริ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กชายกฤษฎา  โรจนชาลี
2. เด็กชายชยธร  ประพรหมมา
3. เด็กชายณัฐพนธ์  เขียวโสภา
4. เด็กชายมิ่งขวัญ  โต๊ะปั้ง
5. เด็กชายวรวุฒ  เดชแพง
6. เด็กชายวรวุฒิ  สิมงาม
 
1. นายสงวนศักดิ์  วรบุตร
2. นางอนุสรณ์  วรบุตร
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายธนกฤต  รัตนเสรีกุล
2. เด็กชายนฤเบศท์  โข่่ศรี
3. เด็กชายนาวี  นวสุขจินดา
4. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ดีสาย
5. เด็กชายภูมินทร์  ภูคำกอง
6. เด็กชายศตวรรษ  สุขศรี
7. เด็กชายสิทธิกานต์  ย่านกลาง
8. เด็กชายเอกรินทร์  แสนสี
 
1. นายเจริญ  บรรณวงษา
2. นางพิมญาดา  สังขนุกิจ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  ชะนะพิน
2. เด็กหญิงพัชรี  เชาว์ฉนวน
3. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  ผางโคกสูง
4. เด็กชายวีระชัย  โสบุญมา
5. นางสาวสุพรรษา  ดีทานิน
6. เด็กชายอัมรินทร์  รอบคอบครบุรี
7. เด็กหญิงเพ็ญสิริ  ภูมิพรพิสุทธิ์
 
1. นางสาวเพ็ญแข  บัวภา
2. นางขจร  กองทุน
3. นายนรวัตร  บุญมาก
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มูลตรีภักดี
2. เด็กหญิงชริยา  กรมน้อย
3. เด็กหญิงดาริกา  กิจใบ
4. เด็กหญิงทิพย์มณฑา  ซุยกระเดื่อง
5. เด็กหญิงธนพร  นิราศภูเขียว
6. เด็กหญิงรัชดาพร  พลทองวิจิตร
7. เด็กหญิงลลิตา  ชารีดี
8. เด็กหญิงสุกัญญา  เสตตะ
9. เด็กหญิงอรวี  หินแก้ว
10. เด็กหญิงเนตรปรียา  สุชา
 
1. นางรุ่งทิวา  บาลยอ
2. นายอดิศร  โคตรชาลี
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงจันจิรา  ยุทธมนตรี
2. เด็กชายทรงพล  สตางค์จันทร์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  จักษ์สูงเนิน
4. เด็กหญิงธีราภรณ์  โสหะ
5. เด็กหญิงแสงดาว  มาพระยืน
 
1. นายสาคร  อุ่นผาง
2. นางธัญญลักษณ์  บุญยืน
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภัสสร   แก้วดินเหนียว
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   ไชยสอน
3. เด็กหญิงวันดี   คุณดา
 
1. นางนิตยา  สุขวิชัย
2. นางสุนีรัตน์  ไขแสง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. นางสาวจิรารัตน์  นาค-อก
2. นายรณชัย  กำหยุก
3. นางสาวสุกัญญา  กรอกศาลา
 
1. นางสุรีพร  อิสสระวงษ์
2. นางพัชนี  จันนาฝาย
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 1. เด็กหญิงลลิตา  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  มะลาศรี
3. เด็กหญิงอรัญญา  สุ่มมาตร
 
1. นางอัมพร  อรรคแสง
2. นางสุกัลยา  ภูมิขันธ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชไมพร  ศรศักดา
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  จำปาหอม
3. เด็กหญิงศิวภัสสร  โยทองยศ
 
1. นางสุรีพร  อิสสระวงษ์
2. นางพัชนี  จันนาฝาย
 
131 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 1. เด็กชายพุทธพงศ์  นันท์ธราดล
 
1. นายสินสมุทร  ทองบ้านทุ่ม
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก 1. เด็กชายวัชระ  โคตรลือชา
 
1. นางจามรี  สุวรรณราช
 
133 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 1. เด็กชายตนุภัทร  พิทักษ์ศิลป์
 
1. นายสินสมุทร  ทองบ้านทุ่ม
 
134 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายนันทกรณ์  ขุนศร
 
1. นายสุทธ์ใจ  กมลตรี
 
135 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ตะโนนทอง
 
1. นางจำรัส  สวัสดิ์วอ
 
136 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก 1. เด็กชายวีระวัตร์  ตะวัน
 
1. นางสุภัคนันท์  มูลสุวรรณ
 
137 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม 1. เด็กชายนราทิพย์  แดงสนาม
 
1. นายนิเทศก์  แสงศรีเรือง
 
138 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายภิสิทธิ์พงษ์  นวลบุญมา
 
1. นายสุทธ์ใจ  กมลตรี
 
139 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สงครามยศ
2. เด็กชายคณาธิป  หนันสีสุข
3. เด็กชายจีรศักดิ์  ยมดำ
4. เด็กชายฐาปกรณ์  ขุนตา
5. เด็กชายธนพล  พรหมรักษ์
6. เด็กชายธีรภัทร  สำราญพงษ์
7. เด็กชายนครินทร์  คำโคตร
8. เด็กชายนพนิธิ  ปิดตะพินโน
9. เด็กชายนราธิป  สีหาเนตร
10. เด็กชายนันทกรณ์  ขุนศร
11. เด็กหญิงบุษกร  จันทร์หล่ม
12. เด็กหญิงพัชรดา  ศรีวิชา
13. เด็กชายพีรยุทธ  เหลาพันนา
14. เด็กหญิงภัทรนิษย์  ตั้งทวี
15. เด็กชายภิสิทธิ์พงษ์  นวลบุญมา
16. เด็กชายภูวดล  ชารีนาง
17. เด็กหญิงมันฑนา  ทาขุลี
18. เด็กหญิงลัคณา  สมีพันธ์
19. เด็กชายวงศกร  ปาณิคม
20. เด็กชายวรวิทย์  พิมพ์อ้น
21. เด็กชายศิริวัฒน์  สิงห์อ่ำ
22. เด็กชายศุภโชค  อาสนาชัย
23. เด็กหญิงสิริกัญญา  ฮาตไชย
24. เด็กหญิงสิรินยา  ชาริดี
25. เด็กหญิงสุวพิชชา  สมบัติ
26. เด็กหญิงสโรชา  แซ่ลิ้ม
27. เด็กชายอนุชา  สีดาราด
28. เด็กหญิงอรอนงค์  ต้นสวรรค์
29. เด็กหญิงอรอุมา  พลสุวรรณ์
30. เด็กหญิงอุบลวรรณ  แซ่จิว
 
1. นายสุทธ์ใจ  กมลตรี
2. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
3. นายโกมินทร์  คนกลาง
4. นางสาวปรีดาวรรณ  ไมลาศรี
 
140 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  พิศนุย
2. เด็กหญิงกิตติยา  เสาทอง
3. เด็กหญิงข้าวหอม  วงษ์คำ
4. เด็กชายคฌาภัส  ป้อมจันอัด
5. เด็กหญิงจิตรลดา  บุญครอบ
6. เด็กหญิงจิรกานต์  ถิรพงษ์สวัสดิ์
7. เด็กชายชัชชนม์  ปราบมนตรี
8. เด็กชายธนาภัทร  ฤาชา
9. เด็กชายนภดล  มาซา
10. เด็กชายนัธธวัช  พรประพันธ์
11. เด็กชายปฏิพัทธ์  พันธุ์ใหม่
12. เด็กชายพัศวีย์  ภักดี
13. เด็กชายภูชิชส์  ภูคำแสน
14. เด็กชายภูบดินทร์  พุทธโคตร
15. เด็กชายวงศธร  วรรณชัย
16. เด็กหญิงวริศรา  สุขเลิศตระกูล
17. เด็กหญิงวริศรา  หลาบหนองแสง
18. เด็กหญิงศิริธาดา  ศิริพล
19. เด็กชายศุภชิชญ์  วงค์ฟู
20. เด็กหญิงสลิลธร  อดทน
21. เด็กหญิงสว่างนภา  ศรีสว่าง
22. เด็กชายสหภาพ  น้อมระวี
23. เด็กหญิงสิริยากร  แสนเศษ
24. เด็กหญิงสิริยากร  กาลวิบูลย์
25. เด็กหญิงสุชาวดี  สีดาน้อย
26. เด็กหญิงสุภัสสรา  พิมพ์ดี
27. เด็กหญิงอภิชญา  มณฑา
28. เด็กชายเจษฎา  ใยมา
29. เด็กชายเธียรวิทย์  แก้วบ้านเหล่า
 
1. นางสาววันวิสา  คล่องใจ
2. นายวุฒิชัย  ปลีพูล
 
141 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พิศนุย
2. เด็กหญิงสุวิมล  แก้วบ้านเหล่า
 
1. นางกุหลาบ  พงษ์เทพิน
2. นางณภิญรัตน์  ทัพขวา
 
142 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป็ด 1. เด็กชายธีระดล  โอดพิมพ์
2. เด็กชายวีระภาพ  ช่วยปุ้ง
 
1. นางสุมาลี  แสนสีลา
2. นางอรวรรณ  มุ่งหมาย
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 1. นายกฤษณะ  เวฬุวนาทร
2. นางสาวนภัสสร  เผ้าหอม
3. นายสรัญมนตรี  ต้นกันยา
 
1. นายสันติ  จ้ำแพงจันทร์
2. นายทวี  ขันขวา
 
144 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 1. นายชานนท์  ศรีชมภู
2. เด็กชายทิพากร  เกิดสุข
 
1. นายสันติ  จ้ำแพงจันทร์
2. นายธวัชชัย  มิ่งมงคล
 
145 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 1. นายสหรัฐ  ทาพิลา
2. นายเอกฉัตร  โมราสุข
 
1. นางวารีณา  งามยิ่ง
2. นางจันทร์เพ็ญ  รัตนวงษา
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงธันยทัต  จำเริญไพบูลย์ผล
2. เด็กหญิงปนิธิยา  ลีกุล
 
1. นายสมนึก  พงษ์เทพิน
2. นางสาวรติรัตน์  ชนะกาศรี
 
147 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 1. เด็กชายรัตนาภรณ์  คระยก
2. เด็กชายอธิบดี  นวลขาว
 
1. นายศุภฤกษ์  ศิริทองสุข
2. นายมานะ  ปุณตุง
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงชลิตาภรณ์  ไชยชาติ
2. เด็กหญิงศุภรดา  จันทร์ดก
 
1. นางสาวเบญจพร  สีสุกอง
2. นางสาวรติรัตน์  ชนะกาศรี
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมมิตร
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  หลวงศรี
 
1. นางนุชจรินทร์  รื่นรมย์
 
150 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เหลาทอง
2. เด็กหญิงพรรญาพร  ไชยเพ็ง
 
1. นายนฤวร  แก้วคำ
2. นายธนาเสฎฐ์  ดุจจานุทัศน์
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 1. เด็กชายวีระชัย  วงจันลา
2. เด็กชายอภิศักดิ์  สีสัน
 
1. นางวารีณา  งามยิ่ง
2. นางจันทร์เพ็ญ  รัตนวงษา
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงสิริณญา  วิเศษวุธ
2. เด็กหญิงอรไพลิน  เวียงศรี
 
1. นายสมนึก  พงษ์เทพิน
2. นางสาวเบญจพร  สีสุกอง
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายจิรภัทร  จรรยางาม
2. เด็กชายธนบดี  ชำนาญวงษ์
3. เด็กชายร่มธรรม  ทองชา
 
1. นางนิตยา  แก้วกันยา
2. นายธนกร  ชัยสิทธิ์
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. นายดนุพร  หาญทา
2. เด็กชายนิธิกร  ดอกดิน
3. เด็กชายรัชชาดนย์  ภาจันคู
 
1. นายอ่างทอง  พวงมาลา
2. นางนันทิยา  ฤทธี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชาย ปริญญา   พรมเทศ
2. เด็กชาย พิทักษ์  อัคษร
3. เด็กชายทักษิณ  ราชบัวน้อย
 
1. นายพิจิตร  คงตระกูล
2. นางสิริลักษณ์  ขาวกุญชร
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 1. เด็กชายธนาทร  โทอุดทา
2. เด็กชายธนาธิป  คงแหลม
3. เด็กชายอภิชาติ  ผาสุตะ
 
1. นายสุรพงษ์  เทียมจันทร์
2. นายฉลวย  แก้วเรือง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงพรธิตา  ศรีกุลวงษ์
2. เด็กหญิงพัทธิมน  อุดมสุข
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พรหมคำซาว
 
1. นางเพียร  ชำนาญ
2. นางตรีทิพย์  ชัยประทุม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 1. เด็กชายมินธดา    อับไพชา
2. เด็กชายสิริภพ   ลัดโลด
3. นางสาวสุวิมล    เวิญไธสง
 
1. นางวรรณงาม  ศีรษะโคตร
2. นางวิมล  หล้าวงศ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  นามมา
2. เด็กหญิงชัชญา   ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ   สาวะดี
4. เด็กหญิงปัทมา  สุวรรณชัยรบ
5. เด็กหญิงภัชลิดา  ผิวขาว
6. เด็กหญิงวริศรา   จันทะวงษ์
 
1. นายชูเกียรติ  งานไว
2. นางสุมาลา  งานไว
3. นางจุฑารัตน์  ชุ่มประดิษฐ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงชฏาพร  นิลวัน
2. เด็กชายภูชิต  เรืองสุวรรณ
3. เด็กหญิงวรรณธนา  เพ็งแสน
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  จันมา
5. เด็กชายสหัสวรรษ  โกศรีวงศ์
6. เด็กหญิงอุมาพร  บุตรตาสี
 
1. นางละออ  ผาน้อย
2. นางปราณี  ชัฏพินิต
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กชายครรชิต  เพียดสิงห์
2. เด็กหญิงนริศรา  ภูลอยดง
3. เด็กชายเจษฎาพร   คำมูล
 
1. นายพิจิตร  คงตระกูล
2. นางสิริลักษณ์  ขาวกุญชร
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกท่า 1. เด็กหญิงชลธิชา  ต้นทองคำ
2. เด็กหญิงญาตาวี  ประธานี
3. เด็กหญิงนัฐลดา  สุจริต
 
1. นางนงนุช  ใยแก้ว
2. นางจีระนารถ  ประโพธิ์ศรี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไสสานัง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ไหมวันทา
3. เด็กหญิงอรพรรณ  สุดี
 
1. นางประทุม  จำปานุ้ย
2. นายชัยกร  จำปานุ้ย
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 1. เด็กหญิงพรนภา  ราชธานี
2. เด็กหญิงวรรณภา  จำปาศรี
3. เด็กชายอนันต์  คุณทวงษ์
 
1. นางอารีรัตน์  ใจซื่อ
2. นางกุลปรียา  กากแก้ว
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1. เด็กชายจรรยาพร  บุนนาค
2. เด็กหญิงอภิญญา  โคกอุ่น
3. เด็กหญิงแพรพลอย   ศรศักดา
 
1. นางประภาสิริ  บุตรโส
2. นางเพ็ญศรี  จันทราษฎร์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 1. เด็กหญิงฑิตยา  คุณขวาน
2. เด็กหญิงมัชฌิมากร  สิงห์ทองทราย
3. เด็กหญิงเกษรินทร์  สุนีย์
 
1. นางสาวสงบ  สุนทร
2. นางวงจันทร์  โคตรฮุย
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกู่ 1. เด็กหญิงจินตนาการ  ชำนาญพล
2. เด็กหญิงอภัสนันท์  ดอกกระทุ่มกลาง
3. เด็กหญิงอริสา  เชื้อสาวะถี
 
1. นางเนาวรัตน์  ภิรมย์กิจ
2. นางศิริพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สนิทกลาง
2. เด็กหญิงนิสากรณ์  อ่อนตาแสง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนบุญมา
 
1. นางสาวดวงจันทร์  ประเสริฐอาษา
2. นางนฐพร  สังข์ทอง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธนพร  ปิ่นเกตุ
2. เด็กหญิงอภิสรา  ป้องไข่
3. เด็กหญิงอริสา  หอมสมบัติ
 
1. นางเครือวัลย์   รัตตศิริ
2. นางสาวสุนิสา  นาดี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 1. เด็กหญิงมยุรี   หมายติดกลาง
2. เด็กหญิงวรุรทิพย์   ตรันเจริญ
3. เด็กหญิงเจนจิรา   ซาซุม
 
1. นางเสมา  บุ้งทอง
2. นางรัสดา  มงคลสวัสดิ์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแปะ 1. เด็กชายจักริน  โคกแปะ
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  สะตะ
3. เด็กหญิงวรรธิดา  สาเกตุ
 
1. นางดวงเดือน  กลางจันทา
2. นายสุริยา  โมขุนทด
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแปะ 1. นางสาวปิยธิดา  คมปราด
2. เด็กหญิงพรสุตา  พลาสี
3. เด็กชายพีระภัทร์  สอนการ
 
1. นางดวงเดือน  กลางจันทา
2. นางอรินดา  บรรณวงษา
 
173 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 1. เด็กหญิงญาณิดา  ศรีกรุง
 
1. นางภัทรานิษฐ์  โชติปรีชาธนานันท์
 
174 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายตุลา  เคลือน้ำคำ
2. เด็กชายภานุมาส  ทรัพท์ประสงค์
3. เด็กชายอรรถพล  คำพิทูล
 
1. นางวรารักษ์  รังษี
2. นางผ่องศรี  ศรีภา
 
175 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปิง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  โคตรหนองปิง
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์โสม
3. เด็กหญิงอนันญา  สุทธิคุณ
 
1. นางบัวทอง  นาค-อก
 
176 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปิง 1. เด็กหญิงชนม์พิชา  วงษ์หนองแล้ง
 
1. นางพิสมัย  พิมพ์โพธิ์
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 1. เด็กหญิงวาสนา  ทุมมานอก
 
1. นางสาวสุดสายใจ  ชาญณรงค์
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กลั่นกรุง
 
1. นางสาวสุดสายใจ  ชาญณรงค์
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 1. เด็กชายชัยรัตน์  ไชยเวศ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ใจตรง
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบม 1. นายอนันต์  ผันบาง
 
1. นางณภัค  แสนสิมานนท์
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 1. เด็กชายอนุวัตร  บุญตา
 
1. นางเสาวนีย์  ขันเงิน
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 1. เด็กหญิงพิริยากร  มูลวัน
 
1. นางจูมทอง  โคกสี
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรัญญา  พ่อครวงษ์
 
1. นางเลิศลักษณ์  ศรีอรรคพรหม
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กชายภัทรพันธ์ุ  สาวิสิทธิ์
 
1. นางเรณู  ตรีโลเกศ
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 1. เด็กชายชัชวาลย์  ผางทัยสง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ใจตรง
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  กุดรัง
 
1. นายธนาเสฎฐ์  ดุจจานุทัศน์
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 1. เด็กชายปกรณ์  ถาวรกุล
2. เด็กชายวัชรพล  งามบ้านผือ
3. เด็กชายศิริมงคล  สิงหามโน
 
1. นางศศิกุล  สีโชติ
2. นางเลิศลักษณ์  ศรีอรรคพรหม
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิตยา   คำสีเทา
2. เด็กชายสุภาพร   วงษ์หนองแล้ง
3. เด็กหญิงเอ็มจิต   จันริสินธ์
 
1. นางทัศนภรณ์  แสงศรีเรือง
2. นางสาวคนึงนิตย์  โนนศรี
 
189 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 1. นายศราวุธ  นันท์ดี
2. นายสมบูรณ์  โนนทนวงษ์
 
1. นายธรรมนูญ  เข็มลา
2. นายจีรัฐติกุล  ดอนวิจารณ์ขจร
 
190 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 1. เด็กชายจักรพงศ์  สุดสอน
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  สอนสุภาพ
 
1. นางมะลิ  วันชัย
2. นางสาวสุมาลี  มีทองหลาง
 
191 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนลาน 1. เด็กชายพิทยา  ภูมิพาน
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  อ่อนสะอาด
 
1. นายประเคน  ปานเรือนแสน
2. นางสาวดารุณี  แก้วบุญเรือง
 
192 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนารี  สุดใด
2. เด็กชายอนุวัฒน์  กลิ่นหวาน
 
1. นางสาวจตุพร  ตุ่นแก้ว
2. นางโสภา  มีคำทอง
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงวนิดา  ไชยธรรมา
 
1. นางชุลีพร  ฤทธิ์รักษา
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายศิวะพร  กาบขน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ผิวบูญเรือง
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 1. เด็กชายปัญญากร  บุดดีสุวรรณ์
2. เด็กหญิงภัททิยา  สุขโนนทอง
3. เด็กชายภานุวัฒน์  งามถวิล
4. เด็กหญิงมนทิรา  กงทอง
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดวงฤดี
6. เด็กหญิงศิริวิมล  จันทร์อุป
7. เด็กชายสุรเชษฐ์  แสนสงค์
 
1. นางเตือนใจ  อุดชาชน
2. นางสาวสร้อยเพ็ชร  ไสยลาม
3. นางนัทธมน  เครื่องจำปา
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 1. เด็กหญิงฉัตรธิยา  สิมลี
 
1. นางบุษบา  บุญณะโชติ
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 1. เด็กชายธนพล  ถามูลเลข
 
1. นางเพ็ญศิริ  ยาสิงห์ทอง
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  คำปุ้ม
 
1. นางประกายมาศ  พิมพ์หานาม
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 1. เด็กชายอภิวัฒน์  คลังแสง
 
1. นางวดี  โนนสถิตย์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  แก้วสำราญ
 
1. นางจูมทอง  โคกสี
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคลอง 1. เด็กชายพงศธร  ดรโท
 
1. นางสาวปาริชาติ  ประเสริฐศรี
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  บุญทองแพง
 
1. นางสาวเสาวรส  คำปิคา
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กหญิงสุจิตรา  นันท์อ่อน
 
1. นางมะลิ  แสนบุตร
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนสุดา  คุณแก้ว
2. เด็กหญิงรัชดา  พรมทา
3. เด็กชายสุชาคีร์  ภิรมณ์
 
1. นางเลิศลักษณ์  ศรีอรรคพรหม
2. นางละออง  สุภะโส
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 1. เด็กหญิงปรียาลักษณ์  พงษ์เล็ก
2. เด็กหญิงพนิดา  จันดาหงส์
3. เด็กหญิงภาวิณี  โซ่เซียงคำ
 
1. นางสาวช่อลัดดา  ทัพซ้าย
2. นางพนมพร  สวัสดิ์วอ
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  รู้หลัก
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  ภูมิการีย์
3. เด็กชายปฏิภพ  ใจหยุด
 
1. นางพัชรีญา  หินวิเศษ
2. นางปัทมานันท์  หินวิเศษ
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง 1. เด็กชายภูริเมธ  นิลชัย
2. เด็กชายวุฒิสิทธิ์  แสงนาค
3. เด็กชายไกรวิทย์  สีพิมขัด
 
1. นายวีรพงษ์  สุราสา
2. นางเทวา  พรมภักดี
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 1. เด็กชายธรรมนูญ  วาลุน
2. เด็กหญิงปัญญาพร  แก้ววังปา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สุจันทร์
 
1. นางบรรจง  ชัยมุงคุณ
2. นางปัทมานันท์  หินวิเศษ
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  หารคำตัน
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  คำปาน
3. เด็กชายสันติสุข  ศรีหาราช
 
1. นางปาณจิตตรา  ศิรินิกร
2. นางวิภา  สุตตรัตน์รังสี
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 1. เด็กชายชนะชัย  ฉั่วเจริญ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันแก้ว
 
1. นางสาวดวงจันทร์  ประเสริฐอาษา
2. นางนฐพร  สังข์ทอง
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป็ด 1. เด็กชายวุฒิชัย  กมลเลิศ
2. เด็กชายไกรศร  ศรีโพนทอง
 
1. นางสุมาลี  แสนสีลา
2. นางสมคิด  วงศ์ผาคุณ
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแปะ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พันธ์ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พันธุ์ภา
3. เด็กชายวัฒชิรกร  ศรีหาราช
 
1. นางมนนิภา  แก้วล้วนล้วน
2. นายอาทิตย์  โพธิ์ทร
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 1. เด็กชายณัฐนันท์  สนิทเชื้อ
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ราชธานี
3. เด็กชายอภิวัฒน์  นามจันทร์
 
1. นางอรัญญา  สิงโสดา
2. นางอารีรัตน์  ใจซื่อ