หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 54 29 53.7% 16 29.63% 7 12.96% 2 3.7% 54
2 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 32 28 87.5% 1 3.13% 2 6.25% 1 3.13% 32
3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 34 26 81.25% 2 6.25% 3 9.38% 1 3.13% 32
4 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 43 24 61.54% 9 23.08% 4 10.26% 2 5.13% 39
5 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 33 24 72.73% 3 9.09% 5 15.15% 1 3.03% 33
6 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 34 23 71.88% 4 12.5% 3 9.38% 2 6.25% 32
7 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 33 21 65.63% 3 9.38% 4 12.5% 4 12.5% 32
8 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 40 20 54.05% 15 40.54% 1 2.7% 1 2.7% 37
9 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 37 20 57.14% 10 28.57% 5 14.29% 0 0% 35
10 โรงเรียนบ้านโนนข่า 42 20 57.14% 5 14.29% 5 14.29% 5 14.29% 35
11 โรงเรียนบ้านวังม่วง 41 19 55.88% 10 29.41% 3 8.82% 2 5.88% 34
12 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 33 19 65.52% 7 24.14% 2 6.9% 1 3.45% 29
13 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 47 18 47.37% 14 36.84% 1 2.63% 5 13.16% 38
14 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 39 18 50% 11 30.56% 2 5.56% 5 13.89% 36
15 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 41 17 51.52% 7 21.21% 8 24.24% 1 3.03% 33
16 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 27 16 66.67% 4 16.67% 4 16.67% 0 0% 24
17 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 37 15 51.72% 5 17.24% 5 17.24% 4 13.79% 29
18 โรงเรียนบ้านหนองแปน 33 15 53.57% 4 14.29% 4 14.29% 5 17.86% 28
19 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 38 15 57.69% 4 15.38% 3 11.54% 4 15.38% 26
20 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 26 14 56% 7 28% 4 16% 0 0% 25
21 โรงเรียนบ้านคำโซ่ 45 14 45.16% 4 12.9% 8 25.81% 5 16.13% 31
22 โรงเรียนบ้านขามป้อม 27 14 66.67% 4 19.05% 1 4.76% 2 9.52% 21
23 โรงเรียนกรุณาศึกษา 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
24 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 30 13 46.43% 12 42.86% 2 7.14% 1 3.57% 28
25 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 16 13 86.67% 1 6.67% 0 0% 1 6.67% 15
26 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 35 12 40% 8 26.67% 6 20% 4 13.33% 30
27 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 28 12 44.44% 8 29.63% 4 14.81% 3 11.11% 27
28 โรงเรียนสามหมอโนนทัน 27 12 52.17% 8 34.78% 1 4.35% 2 8.7% 23
29 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 27 12 54.55% 6 27.27% 1 4.55% 3 13.64% 22
30 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 25 12 54.55% 5 22.73% 3 13.64% 2 9.09% 22
31 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 22 12 54.55% 2 9.09% 5 22.73% 3 13.64% 22
32 โรงเรียนบ้านหนองไห 24 12 66.67% 1 5.56% 2 11.11% 3 16.67% 18
33 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 23 11 52.38% 7 33.33% 1 4.76% 2 9.52% 21
34 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 20 11 55% 7 35% 1 5% 1 5% 20
35 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 22 11 52.38% 4 19.05% 5 23.81% 1 4.76% 21
36 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 22 11 55% 4 20% 3 15% 2 10% 20
37 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 14 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
38 โรงเรียนบ้านละว้า 36 10 33.33% 10 33.33% 6 20% 4 13.33% 30
39 โรงเรียนสวัสดี 30 10 40% 7 28% 4 16% 4 16% 25
40 โรงเรียนดอนหมู 25 10 52.63% 4 21.05% 3 15.79% 2 10.53% 19
41 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 19 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
42 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 18 10 62.5% 4 25% 0 0% 2 12.5% 16
43 โรงเรียนบ้านนางาม 16 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
44 โรงเรียนบ้านโนนทัน 12 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
45 โรงเรียนบ้านวังหว้า 27 9 45% 5 25% 6 30% 0 0% 20
46 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 23 9 42.86% 5 23.81% 3 14.29% 4 19.05% 21
47 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 24 9 47.37% 4 21.05% 1 5.26% 5 26.32% 19
48 โรงเรียนบ้านโสกนาค 18 9 56.25% 3 18.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
49 โรงเรียนบ้านหัวนา 15 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
50 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
51 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
52 โรงเรียนบ้านโจด 27 8 36.36% 5 22.73% 5 22.73% 4 18.18% 22
53 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 14 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
54 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 25 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
55 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 13 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
56 โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
57 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 24 8 40% 3 15% 4 20% 5 25% 20
58 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
59 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 14 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
60 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 15 7 50% 2 14.29% 4 28.57% 1 7.14% 14
61 โรงเรียนคำน้อย 15 7 53.85% 2 15.38% 3 23.08% 1 7.69% 13
62 โรงเรียนบ้านมูลนาค 20 7 50% 2 14.29% 1 7.14% 4 28.57% 14
63 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
64 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
65 โรงเรียนบ้านกุดเชือก 14 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
66 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 15 6 40% 7 46.67% 2 13.33% 0 0% 15
67 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น 12 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
68 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 14 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
69 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 14 6 42.86% 3 21.43% 4 28.57% 1 7.14% 14
70 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
71 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 11 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 3 27.27% 11
72 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 10 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
73 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
74 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านสว่าง 11 6 66.67% 0 0% 2 22.22% 1 11.11% 9
76 โรงเรียนบ้านปอแดง 12 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 12 5 41.67% 7 58.33% 0 0% 0 0% 12
78 โรงเรียนป่าปอ 19 5 33.33% 6 40% 3 20% 1 6.67% 15
79 โรงเรียนบ้านหนองน้าใส 15 5 38.46% 5 38.46% 3 23.08% 0 0% 13
80 โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
81 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
82 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 19 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
83 โรงเรียนปรชาพัฒนาบ้านแฮด 13 5 50% 2 20% 0 0% 3 30% 10
84 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
85 โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
86 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 12 5 45.45% 1 9.09% 4 36.36% 1 9.09% 11
87 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านโคกสาราญ 19 4 26.67% 7 46.67% 0 0% 4 26.67% 15
89 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 11 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
90 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 10 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
91 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 11 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
92 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 19 4 22.22% 3 16.67% 5 27.78% 6 33.33% 18
93 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 13 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 13
94 โรงเรียนบ้านวังแสง 16 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
95 โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 11 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
96 โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
97 โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
98 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
99 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านโนนคุต 9 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 4 44.44% 9
103 โรงเรียนบ้านลาน 7 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
104 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 10 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
105 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 16 3 30% 3 30% 0 0% 4 40% 10
106 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 9 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
107 โรงเรียนบ้านนาข่า 12 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
108 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 9 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
109 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคามี 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
110 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 8 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 8 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
113 โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
114 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 6 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
116 โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
117 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
120 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 12 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
121 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 10 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
122 โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 10 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
123 โรงเรียนบ้านโสกนาดี 9 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
124 โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
125 โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
126 โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านโนนสานัก 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 10 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 8
129 โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
130 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
131 โรงเรียนบ้านเขวา 7 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 8 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
136 โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 6 2 33.33% 0 0% 0 0% 4 66.67% 6
138 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
139 โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 11 1 9.09% 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 11
143 โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 9 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
144 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
145 โรงเรียนบ้านคำปากดาว 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
146 โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
147 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 11 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 9
148 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
149 โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านขุมดิน 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
153 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านแท่น 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
157 โรงเรียนบัวเหลือง 8 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
158 โรงเรียนบ้านวังแคน 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
159 โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
160 โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
161 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
162 โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
170 โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
172 โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านนาฮี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 8 0 0% 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 7
177 โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
178 โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
179 โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
180 โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
181 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านโกน้อย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
184 โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 5 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
186 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
187 โรงเรียนบ้านคำแคน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
188 โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
189 โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านป่าดู่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านหันแฮด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
196 โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านแจ้ง 6 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
198 โรงเรียนบ้านขามเรียน 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
199 โรงเรียนบ้านป่าปอ (สาขาบ้านหนองข่าลิ้น) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
200 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
201 โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
202 โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
203 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
204 โรงเรียนบ้านบัว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
205 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
206 โรงเรียนบ้านหินฮาวลาวังชู 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]