หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 1 ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายนฤทธิ์ คงนาน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายมีชัย ลอกไธสง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายอุดม อำนาจ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายมานะ มอญขาม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายปวีณ ระดารงค์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายพิพัฒน์ สินเธาว์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายเสรี ขามประไพ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายทองหลั่น จัตุจันทร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายปิยะพงษ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
13 ว่าที่ร้อยเอกทินกร ศรีนาง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นางพสชนันท์ เพียงพรวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นางสาวมนัชญา โรจนไพฑูรย์ทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นางรดา ธรรมาภิสมัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นางสาวจรัสธรรม เดชบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการงเงินและสินทรัพย์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นางสาวคล่องจิต ปฎิทัศน์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายอุกฤษฎ์ ชำนาญไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายวีรศักดิ์ บางปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเพีย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
21 ดร.อุไรวรรณ ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นายบุญมี เชาระกำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นางสุจิตรา ดวงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายสมหมาย จิตโท ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นายทรงชัย ดาราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายอ่อนสา สุขแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นางจิราภรณ์ สุวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุณาศึกษา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นายวีระพันธ์ นาตรีชน ประธานศูนย์เครือข่ายชนบท กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นายโสรัจ เทือกเพีย ประธานศูนย์เครือข่ายภูระงำ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นายสำราญ ฐานะวัน ประธานศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นายธีรศักดิ์ ช้อนบุตร ประธานศูนย์เครือข่ายเมืองไผ่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นายวิฑูรย์ แนวคำดี ประธานศูนย์เครือข่ายแคนเหนือหนองน้ำใส กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นายชำนาญ ศรีวงษ์ ประธานศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพีย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นายอุบล ลิ้มสุวรรณ ประธานศูนย์เครือข่ายเจ้าปู่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นายสุริยา หวานเหนือ ประธานศูย์เครือข่ายบ้านลานป่าปอ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นายสงวน ศิรินารถ เลขานุการ ศูนย์ปราสาทเปือยน้อ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
37 นายด้วง ตลอดไธสง เลขานุการ ศูนย์เครือข่ายวังม่วง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
38 นายธีรพล เถื่อนเทียม ประธานศูนย์เครือข่ายเมืองมัญจา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
39 นายวิโรจน์ โคตรธนู ประธานศูนย์เครือข่ายสวนหม่อน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
40 นายชาญศิลป์ สินแสง ประธานศูนย์เครือข่ายหนองแปน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
41 นายดาบ โมดำ ประธานศูนย์เครือข่ายโพนเพ็ก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
42 นายทองใบ แก้วโพธิ์ ประธานศูนย์เครือข่ายท่าศาลา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
43 นายสุรศักดิ์ ตาปราบ ประธานศูนย์เครือข่ายคำแคน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
44 นายภาสกร คงถาวร ประธานศูนย์เครือข่ายโคกนางาม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
45 นายพัฒนะ สีหานู ประธานศูนย์เครือข่ายนาข่า กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
46 นายสถิตย์ ศิริตื้นลี ประธานศูนย์เครือข่ายโคกนาแพง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
47 นายสายตา คงเทียมศรี ประธานศูนย์เครือข่ายซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
48 นายวีระกร ปากเมย ประธานศูนย์เครือข่ายพญาแฮด กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
49 นายประกาศ ไชยนาม ประธานศูนย์เครือข่ายโนนสมบูรณ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
50 นายกิติพงศ์ ศิริคำกร ประธานศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
51 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
52 ดร.วิชัย กันหาชน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
53 ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
54 นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
55 นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
56 ดร.เทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
57 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
58 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
59 นายมีชัย ลอกไธสง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
60 นายมานะ มอญขาม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
61 นายอุดม อำนาจ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
62 นายวิเชียร วงศ์ก้อม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
63 นายจันทร์สด ดอนเส ศึกษานิเทศก์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
64 ว่าที่ ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
65 นางกุศล ชาปัญญา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
66 นายเสรี ชังภัย ศึกษานิเทศก์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
67 นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
68 นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
69 นางจิระภา ธรรมนำศีล ศึกษานิเทศก์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
70 นางสาวสมถวิล ชูเนตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
71 นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
72 นางรัชนีย์ อุปรัง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
73 นางอาทิฐยา วรนิตย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
74 นายชัยรัตน์ ศรีเสน พนักงานราชการ(ช่วยราชการ สพป.ขก 2) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
75 ดร.วิชัย กันหาชน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
76 ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
77 นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
78 นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
79 ดร.เทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
80 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
81 นางรุณณี เพียสุพรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
82 นางสาวพิศมัย บุษราคัมภ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการรร.ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
83 นางกนกวรรณ ชัยพัฒนเวช พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
84 . นายทองหลั่น จัตุจันทร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานการดำเนินการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนปฐมวัย  
85 นายอ่อนสา สุขแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ กรรมการ คณะกรรมการประสานการดำเนินการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนปฐมวัย  
86 นางรุณณี เพียสุพรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ คณะกรรมการประสานการดำเนินการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนปฐมวัย  
87 นายจันทร์สด ดอนเส ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประสานการดำเนินการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนปฐมวัย  
88 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานกรรมการ 3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
89 นายสมหมาย จิตโท ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา กรรมการ 3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
90 ว่าที่ ร.ท.ประสงค์พรหมเมตตา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
91 นางกนกวรรณ ชัยพัฒนเวช พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
92 นายพิพัฒน์ สินเธาว์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานกรรมการ 3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
93 นางจิราภรณ์ สุวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุณาศึกษา กรรมการ 3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
94 นางกุศล ชาปัญญา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
95 นายมีชัย ลอกไธสง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานกรรมการ 3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
96 นายวีรศักดิ์ บางปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเพีย กรรมการ 3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
97 . ส.ต.ต.จำนงค์ ชาลีคาร ครูโรงเรียนบ้านเมืองเพีย กรรมการ 3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
98 ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
99 นางเพ็ญศรี ปัดตาลาคะ ครูโรงเรียนบ้านโนนเขวาประชารักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
100 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานกรรมการ 3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
101 นายอุกฤษฎ์ ชำนาญไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา กรรมการ 3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
102 นายวิเชียร วงศ์ก้อม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
103 นายเสรี ชังภัย ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
104 นายอุดม อำนาจ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานกรรมการ 3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา  
105 นางสาวผกานันท์ พร้อมพรั่ง พนักงานราชการ รร.เก่านาโนมีวิทยา กรรมการ 3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา  
106 นางสาวลำดวน มาตกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฏร์บำรุง กรรมการ 3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา  
107 นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา  
108 นางจิราพร ศรสุรินทร์ นักจัดการงานทั่วไป สพป.ขก 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา  
109 นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานกรรมการ 3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
110 นางสุจิตรา ดวงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ กรรมการ 3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
111 นางรัชนีย์ อุปรัง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
112 นางอาทิฐยา วรนิตย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
113 นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
114 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
115 นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
116 นายนฤทธิ์ คงนาน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานกรรมการ 3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
117 นายอ่อนสา สุขแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ กรรมการ 3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
118 นายอุทัย ชัยนาฮี ครูโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ กรรมการ 3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
119 นางศิริศิลป์ ขุ่มด้วง ครูโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ กรรมการ 3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
120 นางจิระภา ธรรมนำศีล ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
121 นางคัชรินทร์ ชมพูโคตร ครูโรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ กรรมการ 3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
122 ดร.เทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
123 . นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
124 นายชัยรัตน์ ศรีเสน พนักงานราชการ(ช่วยราชการ สพป.ขก 2) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
125 นายมานะ มอญขาม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานกรรมการ 3.9 การแข่งขันหุ่นยนต์  
126 ว่าที่ร้อยเอกทินกร ศรีนาง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 3.9 การแข่งขันหุ่นยนต์  
127 นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 3.9 การแข่งขันหุ่นยนต์  
128 นายปวีณ ระดารงค์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานกรรมการ 3.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
129 นายทรงชัย ดาราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ กรรมการ 3.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
130 นางนิภาพร ธีระศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ กรรมการ 3.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
131 นางสาวสมถวิล ชูเนตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 3.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
132 นางพักตร์พิมล ภูมิกอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 3.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
133 นายเสรี ขามประไพ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานกรรมการ 3.11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
134 นายวิบูลย์ ชาปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง รองประธานกรรมการ 3.11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
135 นายเข็มพร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยางประชาสรรค์ กรรมการ 3.11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
136 นายชาญวิทย์ จำปา เจ้าหน้าที่ธุรการลูกเสือ สพป. ขก 2 กรรมการ 3.11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
137 นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 3.11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
138 นางสาวจารุวรรณ ชินดร นักวิชาการศึกษาชำนาญการสพป.ขก 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 3.11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
139 นายปิยะพงษ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานกรรมการ 3.12 กิจกรรมท้องถิ่น  
140 ว่าที่ร้อยเอกทินกร ศรีนาง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 3.12 กิจกรรมท้องถิ่น  
141 นางอนงค์ โลหะบาล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ 3.12 กิจกรรมท้องถิ่น  
142 ดร.วิชัย กันหาชน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ กรรมการและเลขานุการ 3.12 กิจกรรมท้องถิ่น  
143 นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 3.12 กิจกรรมท้องถิ่น  
144 นายมีชัย ลอกไธสง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานกรรมการ การศึกษาพิเศษ  
145 ดร.วิชัย กันหาชน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ รองประธานกรรมการ การศึกษาพิเศษ  
146 นายวีระพล บัวคำภู ครูโรงเรียนบ้านห้วยแร่ กรรมการ การศึกษาพิเศษ  
147 นางสาวแคทลียา จุลมา ครูโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา กรรมการ การศึกษาพิเศษ  
148 นางณฤดี ศุภฤกษ์ชัยศร ครูโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร กรรมการ การศึกษาพิเศษ  
149 นางกาญจนาพร เทพสุรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา กรรมการ การศึกษาพิเศษ  
150 นางกาญจนาพร เทพสุรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา กรรมการ การศึกษาพิเศษ  
151 นางอุบล พินธะ ครูโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา กรรมการ การศึกษาพิเศษ  
152 นางอรุณณี เสมอไวย์ ครูโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา กรรมการ การศึกษาพิเศษ  
153 นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ การศึกษาพิเศษ  
154 นางรัชนีย์ อุปรัง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การศึกษาพิเศษ  
155 นางกนกวรรณ ชัยพัฒนเวช พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การศึกษาพิเศษ  
156 นางสาวพิศมัย บุศราคัมภ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การศึกษาพิเศษ  
157 นางสาววชรกร การาม พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การศึกษาพิเศษ  
158 นางอรกมล ระว้า พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.บ้านโคกสำราญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การศึกษาพิเศษ  
159 นางสาวอนิตศรา เทียบบุญ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.วัดจันทร์ประสิทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การศึกษาพิเศษ  
160 นางพัชรี อภัยศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.ไตรคามประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การศึกษาพิเศษ  
161 นางวรรณพร โสมนัส พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านทุ่งมน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การศึกษาพิเศษ  
162 นายมีชัย ลอกไธสง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานกรรมการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
163 นายอุดม อำนาจ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองประธานกรรมการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
164 นายอุกฤษฎ์ ชำนาญไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา กรรมการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
165 นายวีรศักดิ์ บางปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเพีย กรรมการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
166 ดร.อุไรวรรณ ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท กรรมการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
167 นายบุญมี เชาระกำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี กรรมการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
168 นางสุจิตรา ดวงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ กรรมการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
169 นายทรงชัย ดาราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ กรรมการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
170 นายสมหมาย จิตรโท ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา กรรมการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
171 นายอ่อนสา สุขแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ กรรมการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
172 นางจิราภรณ์ สุวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุณาศึกษา กรรมการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
173 รองผู้อำนวยการโรงเรียนและครูในโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพฝ่ายสถานที่ทุกคน กรรมการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
174 นายจันทร์สด ดอนเส ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
175 นายสมจิต สิทธิบุ่น พนักงานขับรถยนต์ กรรมการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
176 นายสุวัฒนา คำเขียว ช่างครุภัณฑ์ 3 กรรมการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
177 นายบุญแสง ใบเข็ม นักการภารโรง กรรมการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
178 นายประหยัด ธิธรรม ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
179 นายครึกฤทธิ์ เพียรแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
180 นายทรงวุฒิ พุธฑายะ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
181 นายบุญจันทร์ พาสร้อย พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
182 นายทองใบ ดีทุม พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
183 นางทองใบ สิทธิบุ่น แม่บ้าน กรรมการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
184 นายเทอดศักดิ์ วินไธสง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
185 นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
186 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
187 นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
188 นายชัยรัตน์ ศรีเสน พนักงานราชการ (ช่วยราชการ สพป.ขก 2) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
189 นายทรงยศ ยิ่งธงชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
190 นายสนธยา มูลน้อย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
191 นายพิพัฒน์ สินเธาว์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานกรรมการ 5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
192 ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุกศูนย์ กรรมการ 5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
193 นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
194 นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
195 นายสุรชัย พิมวัง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน กรรมการ 5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
196 ส.ต.ต.จำนงค์ ชาลีคาร ครูโรงเรียนบ้านเมืองเพีย กรรมการ 5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
197 นายภูวเนศวร์ ศรีทอง ครูโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล กรรมการ 5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
198 นางนุจริน โชติญาโน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการ 5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
199 ดร.เทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
200 นายชัยรัตน์ ศรีเสน พนักงานราชการ (ช่วยราชการ สพป.ขก 2) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
201 นายนฤทธิ์ คงนาน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานกรรมการ 6. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ  
202 นางสาวมนัชญา โรจนไพฑูรย์ทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 6. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ  
203 นางสาวจรัสธรรม เดชบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 6. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ  
204 นางสาวคล่องจิต ปฏิทัศน์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 6. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ  
205 นางพรรณรัตน์ ภูครองจิตร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 6. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ  
206 นางสาวเมตตา บุดดาเพ็ง นักวิชาการและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการ 6. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ  
207 นางพิลาวรรณ พรมเท่า นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 6. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ  
208 นางวรกานต์ มูลจันทร์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการ 6. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ  
209 นางนัชชา สิทธิสมาน นักวิชาการและบัญชีชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 6. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ  
210 นางสาวจิตสุภา วงษ์เบาะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 6. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ  
211 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานกรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
212 ดร.ธนพร นฤนาทวัฒนา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
213 นายประเสริฐ พื้นหัวสระ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนปอแดง กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
214 นายจบเจน ทาสีลา ครูโรงเรียนบ้านละว้า กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
215 นายสุรชัย พิมวัง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
216 นายอุทัย ชัยนาฮี ครู โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
217 นายไพบูลย์ ชมภูโคตร ครูโรงเรียนบ้านสวนหม่อน กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
218 นายวิโรจน์ เปรมชยกุล ครูโรงเรียนบ้านเกิ้ง กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
219 นายสมพงษ์ ดั่นเจริญ ครู โรงเรียนบ้านกุดเชือก กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
220 นายศราวุธ เอกปริญญา ครู โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
221 นายวิรพงษ์ ผาพิมพ์ พนักงานราชการโรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
222 นายภูวเนศวร์ ศรีทอง ครูโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
223 นายรุ่งตะวัน ใจดี ครู โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
224 นางศิริศิลป์ ขุ่มด้วง ครู โรงเรียนศิลานาโพธิ์ กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
225 นางคัชรินทร์ ชมภูโคตร ครู โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชารักษ์ กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
226 นางสุภาพร พรประไพ ครู โรงเรียนบ้านภูเหล็ก กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
227 นางรพีพรรณ์ ยอดสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านหูลิงวังแสง กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
228 นายอนันต์ ภูชาดา ครู โรงเรียนบ้านเมืองเพีย กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
229 นางสาวอนิตศรา เทียบบุญ พี่เลี้ยงโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
230 นางสาวยุวดี สัตนาโค พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
231 นางสาวฐิตาพร บุตรแก้ว พี่เลี้ยงโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
232 นางสาวชุลีพร ชาญประไพร พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
233 นางสาวเอกพร สมภา พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านโคกสำราญ กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
234 นางเยาวถา รอดกลาง พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
235 นางสาวศิวพร ศรีวิชา พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
236 นางสาวกิตติมา ปอทอง พี่เลี้ยงโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
237 นางสาวนิภาพร ชุมหิน พี่เลี้ยงโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
238 นางสาวสุวิมล ประจันตะเสน พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
239 นางสาววรรณวิสา เอนอ่อน พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองแปน กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
240 นางสาวขวัญศิริสุข โบราณมูล พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
241 นางสาวขนิษฐา พันทา พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
242 นางสาวนีรนุช นิลทะการ พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
243 นายพัชรี อภัยศรี พี่เลี้ยงโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
244 นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีโชติ พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
245 นางสาวสุปรีดาวรรณ์ เรืองผิว พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านปอแดง กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
246 นางสาววชรกร การาม พี่เลี้ยงโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
247 นางวรรณพร โสมนัส พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านทุ่งมน กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
248 นางพัชราภรณ์ ชมพูวิเศษ พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านลาน กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
249 นางสาว ว.วาณี ธุรพันธ์ พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองตับเต่า กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
250 นางสาวโสภา สมอหมอบ พี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านภูเหล็ก กรรมการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
251 นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
252 ดร.เทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
253 ว่าที่ ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
254 นายชัยรัตน์ ศรีเสน พนักงานราชการ (ช่วยราชการ สพป.ขก 2) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
255 นางรุณณี เพียสุพรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
256 นางสาวผกานันท์ พร้อมพรั่ง พนักงานราชการ รร.เก่านาโนมีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
257 นางสาวพิสมัย บุษราคัม พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
258 นางกนกวรรณ ชัยพัฒนเวช พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 7. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน รายการแข่งขัน เกียรติบัตร และระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
259 นายมีชัย ลอกไธสง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประธานกรรมการ 8. คณะกรรมการกลางวินิจฉัยการตัดสินผลการแข่งขัน  
260 นายทองหลั่น จัตุจันทร์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองประธานกรรมการ 8. คณะกรรมการกลางวินิจฉัยการตัดสินผลการแข่งขัน  
261 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กรรมการ 8. คณะกรรมการกลางวินิจฉัยการตัดสินผลการแข่งขัน  
262 ว่าที่ร้อยเอก ทินกร ศรีนาง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 8. คณะกรรมการกลางวินิจฉัยการตัดสินผลการแข่งขัน  
263 นายภานุมาศ บ้านเหล่า นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ 8. คณะกรรมการกลางวินิจฉัยการตัดสินผลการแข่งขัน  
264 นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 8. คณะกรรมการกลางวินิจฉัยการตัดสินผลการแข่งขัน  
265 นายจิระพงษ์ ศรีเสน นิติกรชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 8. คณะกรรมการกลางวินิจฉัยการตัดสินผลการแข่งขัน  
266 นายวิเชียร วงศ์ก้อม ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ 9. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล  
267 นายจันทร์สด ดอนเส ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 9. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล  
268 นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 9. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล  
269 นางกุศล ชาปัญญา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 9. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล  
270 นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 9. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล  
271 นางสาวสมถวิล ชูเนตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 9. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล  
272 นางรัชนีย์ อุปรัง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 9. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล  
273 ว่าที่ ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 9. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล  
274 นางจิระภา ธรรมนำศีล ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 9. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล  
275 นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 9. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล/ติดตามและประเมินผล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]