สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านป่างิ้วหนองฮี 29 16 7 2 52
2 บ้านภูเหล็ก 28 1 2 1 31
3 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 26 2 3 1 31
4 ชุมชนบ้านชนบท 24 9 4 2 37
5 เบญจมิตรวิทยาคม 24 3 5 1 32
6 บ้านทุ่งมน 23 4 3 2 30
7 บ้านเสือเฒ่า 21 3 4 4 28
8 บ้านไผ่ประถมศึกษา 20 15 1 1 36
9 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 20 10 5 0 35
10 บ้านโนนข่า 20 5 5 5 30
11 บ้านวังม่วง 19 10 3 2 32
12 ไตรคามประชาสรรค์ 19 7 2 1 28
13 บ้านห้วยแร่ 18 14 1 5 33
14 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 18 11 2 5 31
15 โคกโกโคกกลาง 17 7 8 1 32
16 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 16 4 4 0 24
17 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 15 5 5 4 25
18 บ้านหนองแปน 15 4 4 5 23
19 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 15 4 3 4 22
20 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 14 7 4 0 25
21 บ้านคำโซ่ 14 4 8 5 26
22 บ้านขามป้อม 14 4 1 2 19
23 กรุณาศึกษา 14 0 0 0 14
24 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 13 12 2 1 27
25 บ้านหนองลุมพุก 13 1 0 1 14
26 ชุมชนบ้านหัวขัว 12 8 6 4 26
27 โนนพะยอมพิทยไพศาล 12 8 4 3 24
28 สามหมอโนนทัน 12 8 1 2 21
29 บ้านวังผือขามป้อม 12 6 1 3 19
30 บ้านวังเวินกุดหล่ม 12 5 3 2 20
31 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 12 2 5 3 19
32 บ้านหนองไห 12 1 2 3 15
33 ชุมชนโนนแสนสุข 11 7 1 2 19
34 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 11 7 1 1 19
35 นาจานซับสมบูรณ์ 11 4 5 1 20
36 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 11 4 3 2 18
37 บ้านดู่ใหญ่ 11 1 0 0 12
38 บ้านละว้า 10 10 6 4 26
39 สวัสดี 10 7 4 4 21
40 ดอนหมู 10 4 3 2 17
41 บ้านหนองม่วงหลุบคา 10 4 1 1 15
42 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 10 4 0 2 14
43 บ้านนางาม 10 3 2 1 15
44 บ้านโนนทัน 10 1 0 0 11
45 บ้านวังหว้า 9 5 6 0 20
46 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 9 5 3 4 17
47 บ้านหนองสองห้อง 9 4 1 5 14
48 บ้านโสกนาค 9 3 2 2 14
49 บ้านหัวนา 9 3 1 2 13
50 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 9 3 1 0 13
51 บ้านศิลานาโพธิ์ 9 2 2 0 13
52 บ้านโจด 8 5 5 4 18
53 มัญจาคริสเตียน 8 5 1 0 14
54 บ้านกอกป่าผุวิทยา 8 4 2 2 14
55 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 8 4 0 0 12
56 บ้านดงหนองเกี่ยว 8 4 0 0 12
57 หนองแซงวิทยาคม 8 3 4 5 15
58 โนนเขวาประชารักษ์ 8 1 0 0 9
59 บ้านแคนเหนือ 7 5 2 0 14
60 บ้านวังหินเก่าค้อ 7 2 4 1 13
61 คำน้อย 7 2 3 1 12
62 บ้านมูลนาค 7 2 1 4 10
63 มาบตากล้าร่มเย็น 7 2 1 0 10
64 ประเสริฐแก้วอุทิศ 7 1 2 0 10
65 บ้านกุดเชือก 7 1 1 2 9
66 ไตรคามประชาพัฒนา 6 7 2 0 15
67 บ้านหนองบัวเย็น 6 5 0 0 11
68 ซับแดงซำไผ่ 6 4 0 1 10
69 บ้านหนองสะแบงหนองโน 6 3 4 1 13
70 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 6 3 1 1 10
71 โนนสวางวิทยาสรรค์ 6 2 0 3 8
72 บ้านหินตั้ง 6 1 1 2 8
73 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 6 1 0 1 7
74 บ้านชีกกค้อ 6 1 0 0 7
75 บ้านสว่าง 6 0 2 1 8
76 บ้านปอแดง 6 0 0 1 6
77 ขามป้อมประชานุกูล 5 7 0 0 12
78 ป่าปอ 5 6 3 1 14
79 บ้านหนองน้าใส 5 5 3 0 13
80 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 5 3 1 2 9
81 มหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ 5 2 2 1 9
82 บ้านเล็บเงือก 5 2 1 1 8
83 ปรชาพัฒนาบ้านแฮด 5 2 0 3 7
84 ไตรมิตรประชาบำรุง 5 2 0 1 7
85 บ้านแจ้งทัพม้า 5 2 0 1 7
86 บ้านเกิ้ง 5 1 4 1 10
87 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 5 1 1 0 7
88 บ้านโคกสาราญ 4 7 0 4 11
89 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 4 6 1 0 11
90 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 4 5 0 0 9
91 บ้านโนนสว่าง 4 4 1 2 9
92 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 4 3 5 6 12
93 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 4 3 3 3 10
94 บ้านวังแสง 4 3 1 2 8
95 บ้านดอนปอแดง 4 3 1 1 8
96 บ้านหนองผักตบ 4 3 1 1 8
97 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 4 1 1 0 6
98 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 4 1 0 1 5
99 บ้านผักหวานโนนสวาง 4 1 0 0 5
100 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 4 1 0 0 5
101 บ้านหนองหัวช้าง 4 1 0 0 5
102 บ้านโนนคุต 4 0 1 4 5
103 บ้านลาน 4 0 1 1 5
104 บ้านท่าสวรรค์ 3 4 1 1 8
105 ราชประชานุเคราะห์50 3 3 0 4 6
106 บ้านหนองหญ้ารังกา 3 3 0 2 6
107 บ้านนาข่า 3 2 3 2 8
108 บ้านหนองตับเต่า 3 2 2 2 7
109 บ้านห้วยไผ่โนนคามี 3 2 0 0 5
110 จตุรมิตรบ้านไผ่ 3 1 1 1 5
111 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 3 1 1 1 5
112 บ้านหินตั้งโคกก่อง 3 1 0 3 4
113 อุดมคงคาคีรีเขต 3 1 0 1 4
114 บ้านหนองเต่า 3 1 0 0 4
115 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 3 0 1 0 4
116 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 3 0 0 1 3
117 เหล่าใหญ่วิทยา 3 0 0 0 3
118 อนุบาลศักดิ์สุภา 3 0 0 0 3
119 บ้านหนองไฮหนองแวง 2 5 1 0 8
120 บ้านหนองทุ่มวิทยา 2 4 1 2 7
121 บ้านโนนเค็ง 2 4 1 1 7
122 บ้านนาแพงสงแดง 2 3 2 1 7
123 บ้านโสกนาดี 2 3 1 2 6
124 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 2 2 1 0 5
125 บ้านโนนทองวิทยาคม 2 2 0 1 4
126 บ้านโนนสานัก 2 2 0 0 4
127 บ้านหนองผือกอบง 2 2 0 0 4
128 บ้านเมืองเพีย 2 1 1 4 4
129 บ้านมูลตุ่น 2 1 0 1 3
130 อนุบาลอรุณโรจน์ 2 1 0 1 3
131 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 2 1 0 0 3
132 บ้านเขวา 2 1 0 0 3
133 บ้านป่าม่วง 2 1 0 0 3
134 หัวห้วยหัวฝาย 2 1 0 0 3
135 บ้านส้มป่อย 2 0 1 2 3
136 สระแก้วโคกกลาง 2 0 1 0 3
137 บ้านหนองมะเขือ 2 0 0 4 2
138 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 2 0 0 1 2
139 เอี่ยมไพศาล 2 0 0 0 2
140 บ้านโนนแดงน้อย 2 0 0 0 2
141 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 2 0 0 0 2
142 ชุมชนบ้านโคก 1 6 2 2 9
143 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 1 5 1 1 7
144 บ้านห้วยไร่ 1 4 0 0 5
145 บ้านคำปากดาว 1 3 0 1 4
146 บ้านหนองเจ้าเมือง 1 3 0 0 4
147 บ้านสวนหม่อน 1 2 2 4 5
148 บ้านหนองแวงไร่ 1 2 0 1 3
149 โพนเพ็กพัฒนวิทยา 1 2 0 0 3
150 บ้านเสาเล้าหินแตก 1 2 0 0 3
151 บ้านโซ่งเหล่านาดี 1 2 0 0 3
152 บ้านขุมดิน 1 1 2 1 4
153 บ้านท่าม่วง 1 1 2 0 4
154 บ้านหนองขามวิทยา 1 1 1 0 3
155 บ้านแท่น 1 1 1 0 3
156 บ้านโนนพันชาติ 1 1 1 0 3
157 บัวเหลือง 1 1 0 3 2
158 บ้านวังแคน 1 1 0 2 2
159 เก่านาโนมีวิทยา 1 1 0 2 2
160 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 1 1 0 1 2
161 บ้านโพธิ์ไชย 1 1 0 1 2
162 บ้านหนองรูแข้ 1 1 0 0 2
163 บ้านทางพาดหนองแวงโอง 1 1 0 0 2
164 บ้านห้วยฮวก 1 1 0 0 2
165 บ้านห้วยโป่ง 1 1 0 0 2
166 บ้านโนนตุ่นศึกษา 1 1 0 0 2
167 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 1 1 0 0 2
168 ร่มเย็นประชาสรรค์ 1 0 1 0 2
169 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 1 0 1 0 2
170 บ้านหัวนากลาง 1 0 1 0 2
171 บ้านหนองนางขวัญ 1 0 0 1 1
172 บ้านซับบอนซับเจริญ 1 0 0 0 1
173 ไตรมิตรศึกษา 1 0 0 0 1
174 บ้านนาฮี 1 0 0 0 1
175 บ้านโนนสาวเอ้ 1 0 0 0 1
176 บ้านหูลิงโนนศิลา 0 4 3 0 7
177 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 0 4 0 0 4
178 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 0 2 2 1 4
179 บ้านนาตับเต่า 0 2 0 2 2
180 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 0 2 0 2 2
181 บ้านหนองขามบ่อหิน 0 2 0 0 2
182 บ้านโกน้อย 0 2 0 0 2
183 กุดขอนแก่นท่าเกษม 0 1 2 1 3
184 ชุมชนบ้านแฮด 0 1 1 0 2
185 บ้านห้วยแล้ง 0 1 0 2 1
186 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 0 1 0 1 1
187 บ้านคำแคน 0 1 0 1 1
188 บ้านไส้ไก่ 0 1 0 1 1
189 บ้านสร้างเอี่ยน 0 1 0 0 1
190 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 1 0 0 1
191 บ้านนาเสียวโคกสว่าง 0 1 0 0 1
192 บ้านป่าดู่ 0 1 0 0 1
193 บ้านหันแฮด 0 1 0 0 1
194 โนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) 0 1 0 0 1
195 บ้านเหล่าเหนือ 0 0 1 1 1
196 บ้านทุ่มห้วย 0 0 1 0 1
197 บ้านแจ้ง 0 0 0 4 0
198 บ้านขามเรียน 0 0 0 2 0
199 บ้านป่าปอ (สาขาบ้านหนองข่าลิ้น) 0 0 0 1 0
200 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0 0 0 1 0
201 บ้านแก้งค้อ 0 0 0 0 0
202 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 0 0 0 0 0
203 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 0 0 0 0 0
204 บ้านบัว 0 0 0 0 0
205 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 0 0 0 0 0
206 บ้านหินฮาวลาวังชู 0 0 0 0 0
รวม 1,156 556 261 252 1,973