สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 10 10 3 23 26 2 3 1 31
2 บ้านป่างิ้วหนองฮี 10 8 8 26 28 14 7 2 49
3 บ้านหนองลุมพุก 10 1 1 12 13 1 0 1 14
4 เบญจมิตรวิทยาคม 6 3 4 13 23 2 5 1 30
5 บ้านทุ่งมน 6 3 3 12 18 4 3 1 25
6 บ้านภูเหล็ก 5 7 2 14 22 1 2 1 25
7 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 5 5 3 13 15 2 3 0 20
8 บ้านเสือเฒ่า 5 2 3 10 19 3 4 2 26
9 บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 5 2 2 9 16 8 4 0 28
10 บ้านหนองไฮขามเปี้ย 5 1 0 6 13 4 5 4 22
11 บ้านหนองแปน 4 4 4 12 15 3 4 4 22
12 กรุณาศึกษา 4 3 2 9 14 0 0 0 14
13 ชุมชนโนนแสนสุข 4 3 0 7 10 7 1 2 18
14 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 4 1 2 7 16 11 2 4 29
15 บ้านขามป้อม 4 0 5 9 12 3 1 2 16
16 ไตรคามประชาสรรค์ 4 0 2 6 15 7 2 1 24
17 โคกโกโคกกลาง 3 6 4 13 17 7 8 1 32
18 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 3 5 2 10 12 2 5 3 19
19 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 3 3 1 7 10 7 2 0 19
20 บ้านละว้า 3 2 1 6 5 7 5 4 17
21 บ้านหนองสองห้อง 3 1 2 6 8 2 1 5 11
22 บ้านหนองไห 2 4 3 9 11 1 2 2 14
23 โนนพะยอมพิทยไพศาล 2 3 3 8 12 8 4 3 24
24 นาจานซับสมบูรณ์ 2 3 0 5 9 2 4 1 15
25 ชุมชนบ้านหัวขัว 2 2 3 7 11 8 5 4 24
26 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 2 2 3 7 10 4 3 2 17
27 มัญจาคริสเตียน 2 2 2 6 8 5 1 0 14
28 บ้านโจด 2 2 0 4 8 5 5 4 18
29 บ้านคำโซ่ 2 1 2 5 10 4 8 5 22
30 บ้านหนองบัวเย็น 2 1 2 5 6 5 0 0 11
31 บ้านแคนเหนือ 2 1 2 5 4 4 2 0 10
32 สามหมอโนนทัน 2 1 1 4 12 8 1 2 21
33 บ้านโคกสูงพิทยาคาร 2 1 1 4 10 7 1 1 18
34 ซับแดงซำไผ่ 2 1 0 3 5 3 0 1 8
35 ดอนหมู 2 0 1 3 10 4 3 2 17
36 หนองแซงวิทยาคม 2 0 1 3 8 3 4 5 15
37 บ้านนางาม 2 0 1 3 7 2 2 1 11
38 บ้านเกิ้ง 2 0 1 3 5 1 4 1 10
39 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 2 0 0 2 7 3 1 0 11
40 มหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ 2 0 0 2 5 2 2 1 9
41 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 2 0 0 2 5 2 1 1 8
42 เหล่าใหญ่วิทยา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
43 เอี่ยมไพศาล 2 0 0 2 2 0 0 0 2
44 บ้านโนนข่า 1 6 3 10 20 5 5 5 30
45 บ้านวังม่วง 1 5 4 10 16 7 2 2 25
46 บ้านไผ่ประถมศึกษา 1 5 0 6 15 15 1 1 31
47 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 1 3 5 9 14 6 3 0 23
48 บ้านวังเวินกุดหล่ม 1 3 4 8 11 3 3 1 17
49 ชุมชนบ้านชนบท 1 3 3 7 18 9 3 2 30
50 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 1 3 2 6 9 3 2 3 14
51 บ้านศิลานาโพธิ์ 1 3 2 6 8 2 2 0 12
52 บ้านห้วยแร่ 1 2 1 4 16 14 1 5 31
53 บ้านโนนทัน 1 1 3 5 8 1 0 0 9
54 บ้านวังหว้า 1 1 3 5 7 5 6 0 18
55 โนนเขวาประชารักษ์ 1 1 2 4 8 1 0 0 9
56 บ้านวังหินเก่าค้อ 1 1 1 3 7 2 4 1 13
57 บ้านกอกป่าผุวิทยา 1 1 1 3 5 3 2 1 10
58 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 1 1 0 2 8 4 3 4 15
59 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 1 1 0 2 8 3 0 0 11
60 โนนสวางวิทยาสรรค์ 1 1 0 2 5 2 0 3 7
61 มาบตากล้าร่มเย็น 1 1 0 2 4 2 1 0 7
62 บ้านผักหวานโนนสวาง 1 1 0 2 4 1 0 0 5
63 บ้านโนนสว่าง 1 1 0 2 3 3 0 2 6
64 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 1 0 2 3 3 0 0 1 3
65 บ้านปอแดง 1 0 1 2 5 0 0 0 5
66 จตุรมิตรบ้านไผ่ 1 0 1 2 3 1 1 1 5
67 บ้านดู่ใหญ่ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
68 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 1 0 1 2 3 1 0 0 4
69 อนุบาลศักดิ์สุภา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
70 บ้านเล็บเงือก 1 0 0 1 5 2 1 1 8
71 ไตรมิตรประชาบำรุง 1 0 0 1 5 2 0 1 7
72 บ้านดอนปอแดง 1 0 0 1 4 3 1 1 8
73 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 1 0 0 1 4 1 0 1 5
74 วัดจันทร์ประสิทธิ์ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
75 บ้านหนองเต่า 1 0 0 1 3 0 0 0 3
76 บ้านโนนสานัก 1 0 0 1 2 2 0 0 4
77 บ้านส้มป่อย 1 0 0 1 2 0 1 2 3
78 บ้านหนองไฮหนองแวง 1 0 0 1 1 4 1 0 6
79 บ้านหนองแวงไร่ 1 0 0 1 1 2 0 1 3
80 ร่มเย็นประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
81 บ้านซับบอนซับเจริญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 ไตรมิตรศึกษา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 สวัสดี 0 3 2 5 9 7 4 4 20
84 บ้านโสกนาค 0 2 1 3 9 3 2 2 14
85 บ้านหัวนา 0 2 1 3 9 3 1 2 13
86 บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 0 2 1 3 7 4 0 2 11
87 บ้านมูลนาค 0 2 1 3 6 2 1 4 9
88 บ้านชีกกค้อ 0 2 1 3 5 1 0 0 6
89 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 2 0 2 3 0 1 0 4
90 บ้านหนองน้าใส 0 2 0 2 2 4 3 0 9
91 บ้านวังผือขามป้อม 0 1 2 3 12 5 1 3 18
92 บ้านหนองม่วงหลุบคา 0 1 1 2 8 4 1 0 13
93 บ้านดงหนองเกี่ยว 0 1 1 2 8 4 0 0 12
94 ประเสริฐแก้วอุทิศ 0 1 1 2 7 1 1 0 9
95 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 0 1 1 2 5 1 0 2 6
96 บ้านหนองสะแบงหนองโน 0 1 1 2 3 2 4 1 9
97 บ้านนาข่า 0 1 1 2 3 1 2 2 6
98 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 0 1 1 2 2 1 0 0 3
99 บ้านกุดเชือก 0 1 0 1 7 1 1 2 9
100 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 0 1 0 1 6 1 0 1 7
101 บ้านสว่าง 0 1 0 1 6 0 2 1 8
102 ขามป้อมประชานุกูล 0 1 0 1 5 7 0 0 12
103 บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 0 1 0 1 4 3 5 6 12
104 บ้านวังแสง 0 1 0 1 4 3 1 1 8
105 บ้านหนองผักตบ 0 1 0 1 4 3 1 1 8
106 บ้านห้วยไผ่โนนคามี 0 1 0 1 3 2 0 0 5
107 บ้านหินตั้งโคกก่อง 0 1 0 1 3 1 0 3 4
108 บ้านหนองทุ่มวิทยา 0 1 0 1 2 4 1 2 7
109 บ้านหนองหญ้ารังกา 0 1 0 1 2 3 0 2 5
110 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 0 1 0 1 2 0 0 1 2
111 บ้านโนนแดงน้อย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
112 บ้านท่าม่วง 0 1 0 1 1 1 2 0 4
113 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
114 บ้านหนองรูแข้ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
115 ปรชาพัฒนาบ้านแฮด 0 0 2 2 5 2 0 2 7
116 บ้านหินตั้ง 0 0 1 1 6 1 1 2 8
117 คำน้อย 0 0 1 1 6 1 1 1 8
118 ไตรคามประชาพัฒนา 0 0 1 1 5 6 2 0 13
119 ป่าปอ 0 0 1 1 4 6 2 1 12
120 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 1 1 4 1 0 0 5
121 บ้านโนนกระยอมกุดลอบ 0 0 1 1 3 1 0 1 4
122 บ้านโคกสาราญ 0 0 1 1 2 6 0 4 8
123 บ้านโนนเค็ง 0 0 1 1 2 4 1 1 7
124 ชุมชนบ้านโคก 0 0 1 1 1 6 2 2 9
125 บ้านทางพาดหนองแวงโอง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
126 บ้านหนองนางขวัญ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
127 กุดขอนแก่นท่าเกษม 0 0 1 1 0 1 2 1 3
128 บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 0 0 0 0 4 5 0 0 9
129 บ้านแจ้งทัพม้า 0 0 0 0 4 2 0 1 6
130 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง 0 0 0 0 4 1 1 0 6
131 บ้านโนนคุต 0 0 0 0 4 0 1 4 5
132 บ้านลาน 0 0 0 0 4 0 1 1 5
133 บ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 0 0 0 0 3 5 1 0 9
134 บ้านท่าสวรรค์ 0 0 0 0 3 4 1 1 8
135 ราชประชานุเคราะห์50 0 0 0 0 3 3 0 4 6
136 บ้านหนองตับเต่า 0 0 0 0 3 2 2 2 7
137 บ้านหนองผือกอบง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
138 บ้านเมืองเพีย 0 0 0 0 2 1 1 4 4
139 บ้านมูลตุ่น 0 0 0 0 2 1 0 1 3
140 อนุบาลอรุณโรจน์ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
141 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
142 บ้านป่าม่วง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
143 หัวห้วยหัวฝาย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
144 อุดมคงคาคีรีเขต 0 0 0 0 2 1 0 0 3
145 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 บ้านหนองขามสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 5 0 1 6
147 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
148 บ้านโสกนาดี 0 0 0 0 1 3 1 2 5
149 บ้านคำปากดาว 0 0 0 0 1 3 0 1 4
150 บ้านหนองเจ้าเมือง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
151 บ้านสวนหม่อน 0 0 0 0 1 2 2 4 5
152 บ้านโนนทองวิทยาคม 0 0 0 0 1 2 0 1 3
153 บ้านเสาเล้าหินแตก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
154 บ้านโซ่งเหล่านาดี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
155 บ้านหนองขามวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
156 บ้านแท่น 0 0 0 0 1 1 1 0 3
157 บ้านโนนพันชาติ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
158 บ้านวังแคน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
159 เก่านาโนมีวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 2 2
160 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
161 บ้านโนนตุ่นศึกษา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
162 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
163 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
164 บ้านหัวนากลาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
165 สระแก้วโคกกลาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
166 บ้านหนองมะเขือ 0 0 0 0 1 0 0 4 1
167 บ้านโพธิ์ไชย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
168 บ้านนาฮี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านห้วยฮวก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านหูลิงโนนศิลา 0 0 0 0 0 4 3 0 7
171 บ้านห้วยยางประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 4 0 0 4
172 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 0 0 0 0 0 2 3 3 5
173 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 2 2 1 4
174 บ้านนาแพงสงแดง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
175 บ้านนาตับเต่า 0 0 0 0 0 2 0 2 2
176 บ้านสระแก้วประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 2 2
177 บ้านหนองขามบ่อหิน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
178 โพนเพ็กพัฒนวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
179 บ้านขุมดิน 0 0 0 0 0 1 2 1 3
180 บัวเหลือง 0 0 0 0 0 1 0 3 1
181 บ้านห้วยแล้ง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
182 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
183 บ้านคำแคน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
184 บ้านไส้ไก่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
185 บ้านเขวา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านขามป้อมดอนยูง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านนาเสียวโคกสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านป่าดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านสร้างเอี่ยน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านหันแฮด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านโกน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านเหล่าเหนือ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
193 ชุมชนบ้านแฮด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
194 บ้านทุ่มห้วย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
195 บ้านแจ้ง 0 0 0 0 0 0 0 4 0
196 บ้านขามเรียน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
197 บ้านป่าปอ (สาขาบ้านหนองข่าลิ้น) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
198 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
199 บ้านแก้งค้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 บ้านบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 บ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 บ้านหินฮาวลาวังชู 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 189 179 151 519 1,007 498 241 237 1,746