ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 79.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 79.2 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 สพป. ขอนแก่น เขต 2 72.6 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 71.8 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 70.6 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. ขอนแก่น เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน