ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนกรุณาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 6  
10 โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนป่าปอ สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนปรชาพัฒนาบ้านแฮด สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกสาราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนคำน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหัวนากลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก สพป. ขอนแก่น เขต 2 62 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 61 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน