หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   11 ต.ค. 2557   12 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
3 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
7 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
2 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
3 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
4 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
5 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
6 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
7 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
8 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
9 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
10 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
11 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
12 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
13 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
14 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
15 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
16 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
17 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
18 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
19 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
20 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
2 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
3 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
4 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
5 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
6 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
7 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
8 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
3 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
4 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
5 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
6 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
7 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
8 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
9 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
10 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 801 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
2 803 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
3 805 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
4 807 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
5 809 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
3 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
4 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
5 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
6 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
7 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
2 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
7 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล 12 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]