หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kkn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายสรายุทธ์ ทิพย์รักษ์โรงเรียนบ้านหนองแดงประธานกรรมการ
2. นางวรรณี เพียรแก้วโรงเรียนบ้านหันศิลางามกรรมการ
3. นางธัญมน เจริญวงศ์โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
4. นางลักขณา โสมาบุตรโรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายสิรินารถ สิงหศรีโรงเรียนบ้านหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางแช่มช้อย สุดสีโรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์กรรมการ
3. นางประกาศ พิมพิสารโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องกรรมการ
4. นางกัญญาภรณ์ นาคเกลี้ยงโรงเรียนบ้านแวงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายวิชิต เถรหมื่นไวย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ลาดซ้ายโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการ
3. นางสาวบุษบา พรหมภักดีโรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการ
4. นางจุลีพร รูปต่ำโรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายจิรวัฒน์ ธงไชยโรงเรียนบ้านหลักด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวพีรดา พรหมศิลาโรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์กรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ นาทีโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอนกรรมการ
4. นางครองตระกูล ไกรสีห์โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายนายกนก บุตรวงษ์โรงเรียนบ้านหินลาดนาดีประธานกรรมการ
2. นางพิณทอง ศรีคำชนโรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
3. นางสาวศิริ แสนป้องโรงเรียนบ้านวังบงน้อยวิทยากรรมการ
4. นางโอภาช ปะจะเนโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายสมัคร ศิลป์ประกอบโรงเรียนบ้านตะกั่วป่าประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร เกียรติวราภรณ์โรงเรียนบ้านหันใหญ่กรรมการ
3. นายวิรัตน์ บุญชัยโรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทันกรรมการ
4. นางสาวธันยารัตน์ สมอหมอบโรงเรียนหนองไฮประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ สุดสีโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นประธานกรรมการ
2. นายศรัญณัฐพงศ์ ผางจันดาโรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางอำนวย พลสักขวาโรงเรียนโนนทองวิทยากรรมการ
4. นางประนอม ตาหล้าโรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ แผ้วไธสงโรงเรียนบ้านหนองกุงสว่างประธานกรรมการ
2. นางกษมาพรรณ ภูสง่าโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัวกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณหาญโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
4. นางมะลัยวัลย์ โนนทะเสนโรงเรียนบ้านห้วยแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ จบมะรุมโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโลประธานกรรมการ
2. นายชลวัชร โนนทิงโรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการ
3. นางกนิษฐา ดาโสมโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็มโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประทวน พรมจ้อยโรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชรียา กุดช่วยโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ พานนนท์โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่วกรรมการ
4. นางมะลิวัน ไชยชนะโรงเรียนบ้านคอนฉิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายสุพล สีหาโรงเรียนบ้านห้วยแคนประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ธิธรรมโรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางจิรารักษ์ ช่วยคูณโรงเรียนบ้านแวงน้อยกรรมการ
4. นางสถิตย์ กลุ่มเหรียญทองโรงเรียนบ้านหนองกุงสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ สีหามาตย์โรงเรียนบ้านศุภชัยประธานกรรมการ
2. นางรัตติยาภรณ์ เค้าแคนโรงเรียนบ้านคอนฉิมกรรมการ
3. นางณิศมน เทพจิตโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
4. นางโสภา ทุมมาโรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอุทัย เถาว์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเตือนใจ จอดนอกโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
3. นางประกายมาศ มีธรรมโรงเรียนบ้านหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคีกรรมการ
4. นางหงส์ทอง เจณวิทย์โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่างกรรมการ
5. นางผดุงพันธ์ สีสุวอโรงเรียนบ้านหนองแวงนอกกรรมการ
6. นายบุญเหลือ ทินราชโรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ใจซื่อโรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ นพรัตน์โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
3. นางทิพวรรณ ศรีสารโรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวงกรรมการ
4. นายภัทระ อาษานอกโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
5. นางสุพรรณี ฐานะโรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยากรรมการ
6. นายบรรยนต์ สืบวงษาโรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมาน ศรีสังข์โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ อิศราโรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่วฯกรรมการ
3. นายไวกูณฑ์ ชนะสารโรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
4. นางสุภัทรา บัวจันทร์โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษากรรมการ
5. นางสาววิจิตรา แท่นทองโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ มุกดาโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายบัญชา แจ่มเพชรโรงเรียนบ้านสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุนิต ขานอยู่โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206กรรมการ
3. นางสุนีรัตน์ สุทธิวรรณโรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อยกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ เทนอิสสระโรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณกรรมการ
5. นางนฤมล แท่นงามโรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายวรกาล อามาตย์โรงเรียนบ้านแฝกประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร สุขคณาโรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคีกรรมการ
3. นายเอ็ง นามไธสงโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
4. นางกิตติมา คำพิทักษ์โรงเรียนบ้านคูขาดสถิตย์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุพิน ทีทาโรงเรียนบ้านหันใหญ่กรรมการ
6. นางอภิรัตน์ สืบสุนทรโรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ อุทกังโรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้วประธานกรรมการ
2. นายนิติชน พหลทัพโรงเรียนบ้า่นโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยากรรมการ
3. นายอุทัย จิตจักรโรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ นามลิวัลย์โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นางประไพ พลสำโรงโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยากรรมการ
6. นางดรุณี ทะวะรังโรงเรียนบ้านหนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ช่วงชิตโรงเรียนบ้านทางขวางประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ หิมโสภาโรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแยฯกรรมการ
3. นางวิรัญญา คลังคาโรงเรียนบ้านหันน้อยกรรมการ
4. นางหนูพูล ไกรจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นางแสงเดือน คิดเข่มโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
6. นายไพจิต อุทัยประดิษฐ์โรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. ดร.สมชาย ตังศุภศิริโรงเรียนบ้านคอนฉิมประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ ดีหลีโรงเรียนบ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยากรรมการ
3. นางนวพร แสงเกตุโรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคีกรรมการ
4. นางสุนันทา เครือภักดีโรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตนาพร เกียรติปกรณ์โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ หาดวรรณโรงเรียนบ้านโนนธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายไพรวัลย์ ไชยทองศรีโรงเรียนบ้านละหานนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ใจ มาตย์นอกโรงเรียนบ้านโนนธาตุกรรมการ
3. นางทิพย์ ใสยางโรงเรียนชุมชนวังหินกรรมการ
4. นางปิยมาภรณ์ ปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
5. นางสาวเกศฎาพร สุดชาโรงเรียนบ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยากรรมการ
6. นางละเอียด ประครองญาติโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
7. นางศิริเพ็ญ บุญเชิดโรงเรียนหนองตะครองบ้านโกรกกรรมการ
8. นายพิทยาพล บุตรวิชาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสุเนตร สารบัณฑิตกุลโรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือประธานกรรมการ
2. นายพิทยา สุภพรโรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ จุลนีย์โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
4. นางสาววารุณี เถรหมื่นไวย์โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
5. นางพจนา พื้นชนะโรงเรียนบ้านหนองแวงยาวกรรมการ
6. นางนลรวีย์ แสนเพชรโรงเรียนวังบงน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายจำนง วงศ์จำปาโรงเรียนบ้านดอนชาดประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย วรรณศรีโรงเรียนบ้านโสกนกเต็นกรรมการ
3. นางสุมาลี เจริญใจโรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวจริยา จำปาหอมโรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็กกรรมการ
5. นางสาวอรุณี ศักดิ์พิสิษฐ์โรงเรียนบ้้านบะแหบหญ้าคากรรมการ
6. นางพัชรีย์ ป้องบุญจันทร์โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงศ์ สุทธิโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ยิ่งชัยภูมิโรงเรียนกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ จัตุชัยโรงเรียนบ้านศุภชัยกรรมการ
4. นางพุทธชาด ดวงจิตโรงเรียนบ้านทางขวางกรรมการ
5. นางจุรีมาศ แนวเงินดีโรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูงกรรมการ
6. นางสุภารักษ์ การฟุ้งโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายกฤษฏิศาสน์ บุญพสุกุลโรงเรียนบ้านเพ็กน้อยประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย สนเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสีกรรมการ
3. นางไพศาล แสนยามูลโรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคีกรรมการ
4. นางพิสมัย หารเทศโรงเรียนบ้้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นางสาววัลลา แพงวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
6. นางวิภาวดี จิตแสงโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
7. นางมาติกา ประสิทธิ์แสงโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพิศม์ สมศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ทัพเจริญโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
3. นางขวัญตา เรืองวิเศษโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
4. นางสุวรรณี เมืองประทุมโรงเรียนบ้านหนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการ
5. นางสาววนิดา สุรพงษ์รัตน์โรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
6. นางสาวพราวพลอย ชัยพรมมาโรงเรียนบ้านละหานนากรรมการ
7. นางสุภาณี มาตย์วังแสงโรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายจรัญ อินทรวัฒน์วงษาโรงเรียนบ้านสำราญประธานกรรมการ
2. นางพิริยา พงษ์ศักดิ์โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่งกรรมการ
3. นางสมพิศ ชำกรมโรงเรียนโนนทองวิทยากรรมการ
4. นางประครอง คำมีภักดีโรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อกรรมการ
5. นางสาวลลิตา ไชยศรีโรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวงกรรมการ
6. นางมนเทียร มูลธิยะโรงเรียนบ้านกุดรูกรรมการ
7. นางสุรัตน์ดา ลุนบงโรงเรียนบ้านฝาผนังวังจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเสฏฐกุล เจริญวงศ์โรงเรียนบ้านหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางธิภาพร ถูสมบัติโรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการ
3. นายลีณวัฒน์ หวานเสร็จโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นายนิโรจน์ อนุอันโรงเรียนโนนทองวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎา นาทองโรงเรียนบ้านหันใหญ่กรรมการ
6. นางศิริพร เสาวรสโรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางสุรดา แก้วศรีหาโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายถวิล ศรีพลแท่นโรงเรียนบ้านขามประธานกรรมการ
2. นางประกาย แพงคำแหงโรงเรียนบ้านหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรรค์กรรมการ
3. นายชลพรรษ นามไธสงโรงเรียนบ้านโนนธาตุกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ โยธาโรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการ
5. นายสมพงษ์ กะลามโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
6. นางรพีพรรณ วงษาเทียมโรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอมร ไกรลาศโรงเรียนชุมชนวังหินประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ ชาดาเม็กโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโลกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ ทองดีโรงเรียนบ้านโคกล่ามดนนกอกสามัคคีกรรมการ
4. นายบรรชัย นิยมพลโรงเรียนบ้านกอกโนนแต้กรรมการ
5. นางสาวสุภาพ มีกงโรงเรียนบ้านหันน้อยกรรมการ
6. นางสาวภัทราพร ภายไธสงโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายทองล่า รักษาพงศ์โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ หอมทองโรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวงกรรมการ
3. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการ
4. นายธีรพล แพไธสงโรงเรียนบ้านศุภชัยกรรมการ
5. นางสังวาล บัวขวาโรงเรียนบ้านหันศิลางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงศ์ เสริฐนาคโรงเรียนจตุคามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ลักษณะโยธินโรงเรียนชุมชนบ้านชาดกรรมการ
3. นางละม่อม สามหมอโรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการ
4. นายสมชาย บุญก้อนโรงเรียนบ้านหนองแวงยาวกรรมการ
5. นายโศภิษศักดิ์ เดชะสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยากรรมการ
6. นางสาวกรุณา นอกพลโรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายดำรงศักดิ์ เลือดสงครามโรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่งประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ มะวงค์โรงเรียนบ้านทับบากรรมการ
3. นางบานเย็น หลี่อินทร์โรงเรียนบ้านโนนขามป้อมกรรมการ
4. นางสุทัศนา จำปาหอมโรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประมวล ทุมคำโรงเรียนวัดจุมพลวรพรตอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ เนาวราชโรงเรียนบ้านดอนโจดประธานกรรมการ
2. นางเมขลา คุวาจารย์โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุงกรรมการ
3. นายอิสระ คิ้วไธสงโรงเรียนบ้านหนองกุงสว่างกรรมการ
4. นางฐิตารีย์ วรรธนะคุณาสินโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
5. นายสุริยา การศักดิ์โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสนิท สุขเสริมโรงเรียนบ้านโจดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางนันทพร ฉัตรพูนกุลโรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการ
3. นายอภิบาล ประดับคำโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยากรรมการ
4. นางสาวเสงี่ยม คำศรีโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการ
5. นางวนิดา แสนพลมาศโรงเรียนวังบงน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชนิทร งอสอนโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม คุณล้านโรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแยกรรมการ
3. นางบังอร นาสมใจโรงเรียนบ้านโนนท่อนกรรมการ
4. นายบุญถิ่น จันทะรักษ์โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยากรรมการ
5. นายคง แคนชัยโรงเรียนคอนฉิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายถาวร ศรีโฮมจันทร์โรงเรียนบ้านหลุบคาประธานกรรมการ
2. นางนุจรี เทวะหาโรงเรียนชุมชนวังหินกรรมการ
3. นางเนตรนภา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายบุญถิ่น กุลสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ บุญธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
6. นางสาวอุไร นาทองโรงเรียนบ้านห้วยแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายประมวล ไชยแสงบุญโรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัวประธานกรรมการ
2. นายอาณัติ สุภัทรากุลโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
3. นางสาวราตรี ศรีโยโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
4. นางสุพัตรา โม้อ้อนโรงเรียนชุมชนบ้านดอนหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ คำจันทร์โรงเรียนชุุมชนบ้านชาดประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร กองเกิดโรงเรียนบ้านหินลาดนาดีกรรมการ
3. นางรัตน์ติยา ปาลินทรโรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อมกรรมการ
4. นายบัญชา สุตะนนท์โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายยงยุทธ สืบเนียมโรงเรียนบ้านทับบาประธานกรรมการ
2. นางกิตติญา ฉิมจันทึกโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
3. นางสุมาลัย ศรีใสโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
4. นายพุธ สารคามโรงเรียนบ้านวังคูณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายแสวง เครือภักดีโรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุงประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิประภา แสงโทโพธิ์โรงเรียนบ้านหลักด่านกรรมการ
3. นางนันทกิจ เกตุพิบูลย์โรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
4. นางดารา ส่งสุขโรงเรียนบ้านทางขวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายยลธง ลุนราศรีโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร ประกอบนันท์โรงเรียนบ้านทางขวางกรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ ธนูรัตน์โรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
4. นางยรรยงค์ จำปานินโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญสง ปิดตายังโรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีรพงษ์ ศรีอุทธาโรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคากรรมการ
3. นางพรทิพย์ ขันติ์ถมโรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูกรรมการ
4. นางสาวมาลัย ไกรวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสงบ แพไธสงโรงเรียนบ้านหนองบัวลองประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ พิชัยโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งนภา ทาตาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวผ่องศรี ไกรขุนทศโรงเรียนบ้านหนองอรุณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เชษฐาโรงเรียนบ้านหนองกุงห้วยเสียววิทยาประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ทองชุมโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโลกรรมการ
3. นางสุนีย์ สุดสะอาดโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอยกรรมการ
4. นายหนูแดง เอี่ยมศรีโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ อำพลโรงเรียนบ้านโนนตะโกประธานกรรมการ
2. นายสุนทร วงศ์ธรรมโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
3. นายสุพจน์ สีกาโรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อกรรมการ
4. นายกัณหา นามอ่อนตาโรงเรียนบ้าโคกสูงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ อำพลโรงเรียนบ้านโนนตะโกประธานกรรมการ
2. นายสุนทร วงศ์ธรรมโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
3. นายสุพจน์ สีกาโรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อกรรมการ
4. นายกัณหา นามอ่อนตาโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายจำเริญ จันประเทืองโรงเรียนบ้านโสกนกเต็นประธานกรรมการ
2. นายสมชัย เงาะเศรษฐ์โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยากรรมการ
3. นายสมหมาย กุลสังขารโรงเรียนบ้านกอกโนนแต้กรรมการ
4. นางอัมพร ชัยสวัสดิ์โรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
5. นายสมยศ เกียรตินอกโรงเรียนชุมชนวังหินกรรมการ
6. นายสากล หาดจันทร์โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายสุนทร หลี่อินทร์โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ประธานกรรมการ
2. นายเชวง เพชรภาโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการ
3. นายประวัติ เถาทิพย์โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการ
4. นายนิตินันท์ ภูสีฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
5. นางอรทัย เหลาลาโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
6. นางสาวอุไร ศิริภิรมย์โรงเรียนบ้านละหานนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเสกสรร แก้ววงษาโรงเรียนบ้านโจดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี จอดนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางพิสมัย คูณล้านโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการ
4. นางสมพิศ ชำกรมโรงเรียนโนนทองวิทยากรรมการ
5. นายวรศักดิ์ จารีตโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
6. นางลำยอง เวียงวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
7. นางบานเย็น หรี่อินทร์โรงเรียนบ้านโนนขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเสกสรร แก้ววงษาโรงเรียนบ้านโจดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี จอดนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางพิสมัย คูณล้านโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการ
4. นางสมพิศ ชำกรมโรงเรียนโนนทองวิทยากรรมการ
5. นายวรศักดิ์ จารีตโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
6. นางลำยอง เวียงวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
7. นางบานเย็น หรี่อินทร์โรงเรียนบ้านโนนขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสงวน เทวะหาโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงประธานกรรมการ
2. นางดรุณี วรดีโรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์กรรมการ
3. นายถาวร พานนนท์โรงเรียนบ้านหันใหญ่กรรมการ
4. นางอัมพร ชัยสวัสดิ์โรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
5. นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้ากรรมการ
6. นางอรนาฏ ประภาวสิทธิ์โรงเรียนบ้านศุภชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวรัตนประภา หาญเสนาโรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางเข็มทอง บุตรเพ็งโรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณกรรมการ
3. นางสายฝน ศรีมหาพรหมโรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณกรรมการ
4. นายธนงศักดิ์ จรรยาศรีโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้ากรรมการ
5. นางศรัณย์รัชต์ แทบทามโรงเรียนบ้านหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคีกรรมการ
6. นางสายทอง ชัยรัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
7. นางเทียมจันทร์ อัสสาภัยโรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนประภา หาญเสนาโรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูงประธานกรรมการ
2. นางเข็มทอง บุตรเพ็งโรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณกรรมการ
3. นางสายฝน ศรีมหาพรหมโรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณกรรมการ
4. นายธนงศักดิ์ จรรยาศรีโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้ากรรมการ
5. นางศรัณย์รัชต์ แทบทามโรงเรียนบ้านหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคีกรรมการ
6. นางสายทอง ชัยรัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
7. นางเทียมจันทร์ อัสสาภัยโรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสีวิไล แก้วโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองกาวประธานกรรมการ
2. นายสุขพิชญ์ ตะวงษ์โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้ากรรมการ
3. นายทิฆัมพร พรหมกัลป์โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสุพัตรา โสมาโรงเรียนเก่างิ้วหนองบั่วกรรมการ
5. นายเหมือนชัย สิงห์หาญโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
6. นางอัชรานีย์ นาราษฎร์โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายสมพร กองเกิดโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางครองตระกูล ไกรสีห์โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสุริยง ทองมีค่าโรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
4. นางอรไท ทองสุพรรณโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องฯกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ เกตุพิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองอรุณประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจภรณ์ ศรีโนนม่วงโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ บะคะโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ สายอินทร์โรงเรียนบ้านวังคูณกรรมการ
5. นายบุญช่วย เฮียงราชโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นางภิรมย์ จุมพลน้อยโรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสมาน หารเทศโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ พลยูงโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโลกรรมการ
3. นายณัฐภัทร ภัทรบัวพุฒโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
4. นายชนะพล หล้าลุนโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวอทัณญา แสนสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
6. นายปริญญา สีหาใต้โรงเรียนบ้านคอนฉิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายพหล คงหาญโรงเรียนบ้านเปาะประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ ชัยโพนงามโรงเรียนบ้านหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรรค์กรรมการ
3. นางผกาแก้ว อุ่นสำโรงโรงเรียนบ้านหินลาดนาดีกรรมการ
4. นายอำนาจ ศิริบรรพตโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายสมถวิล คำลือโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
6. นายสุนทร แนวเงินดีโรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายจำรัส ปัตตานังโรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ การฟุ้งโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายเชฎฐะกร ธานีโรงเรียนบ้านหนองแวงโสกรพะกรรมการ
4. นายเปี่ยมศักดิ์ ศรีสุมังโรงเรียนบ้านหนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการ
5. นายไพศล บุญธรรมโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการ
6. นายชัยฤกษ์ หวานแท้โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายบัวเรียน แพไธสงค์โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ปะกิระเคโรงเรียนบ้านกอกโนนแต้กรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ พิมพิสารโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ ลุนราศรีโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
5. นางรุจิรา พาวงศ์โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายบัวเรียน แพไธสงค์โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสะง่าประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ปะกิระเคโรงเรียนบ้านกอกโนนแต้กรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ พิมพิสารโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ ลุนราศรีโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
5. นางรุจิรา พาวงศ์โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เดชพละโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมประธานกรรมการ
2. นายสงวน กองเกิดโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
3. นายนวพันธ์ โพยนอกโรงเรียนโนนรังหนองบอนกรรมการ
4. นายสมชาย พิทยกิตติวงศ์โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวงกรรมการ
5. นายอดุลย์ ชุมผางโรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคีกรรมการ
6. นางสุพัตรา ใบบ้งโรงเรียนบ้านโนนธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิศิษฎ์ บุตรวิชาโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ นารีคำโรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมฯกรรมการ
3. นางสมใจมาศ มูลไธสงโรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทันกรรมการ
4. นายสหพล พิเคาะแนะโรงเรียนโนนทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวธนามัย ชัยปราบโรงเรียนบ้านวังชอนพาดหนองแวงกรรมการ
6. นางสาวเกษมณี แก้วชนะโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิศิษฎ์ บุตรวิชาโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ นารีคำโรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมฯกรรมการ
3. นางสมใจมาศ มูลไธสงโรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทันกรรมการ
4. นายสหพล พิเคาะแนะโรงเรียนโนนทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวธนามัย ชัยปราบโรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวงกรรมการ
6. นางเกษมณี แก้วชนะโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เดชพละโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมประธานกรรมการ
2. นายสงวน กองเกิดโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
3. นายนวพันธ์ โพยนอกโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอนกรรมการ
4. นายสมชาย พิทยกิตติวงศ์โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวงกรรมการ
5. นายอดุล ชุมผางโรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคีกรรมการ
6. นางสุพัตรา ใบบ้งโรงเรียนบ้านโนนธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอภิรักษ์ คะลาโรงเรียนบ้านลอมคมประธานกรรมการ
2. นางมะลิ กองเกิดโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นายสถิต เกตุสาโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
4. นายพิทยา ไกรลาศโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอภิรักษ์ คะลาโรงเรียนบ้านลอมคอมประธานกรรมการ
2. นางมะลิ กองเกิดโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นายสถิต เกตุสาโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
4. นายพิทยา ไกรลาศโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอัมพร บุตรทุมพันธ์โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา มลเพียรโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
3. นางญานิศา เค้าแก้วโรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมฯกรรมการ
4. นายคณิต คะลาโรงเรียนบ้านโสกกระหนวนกรรมการ
5. นางสาวพัชรางส์ อาดอั้นโรงเรียนบ้านห้วยแคนกรรมการ
6. นายสุเนตร อัศวมนตรีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอัมพร บุตรทุมพันธ์โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา มลเพียรโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
3. นางญานิศา เค้าแก้วโรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่ายหอมฯกรรมการ
4. นายคณิต คะลาโรงเรียนบ้านโสกกระหนวนกรรมการ
5. นางสาวพัชรางส์ อาดอันโรงเรียนบ้านห้วยแคนกรรมการ
6. นายสุเนตร อัศวมนตรีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุพิศ อุดมฉวีโรงเรียนบ้านหนองแวงมนประธานกรรมการ
2. นางอรสา อำนาจโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางเบญจมาศ สิงห์น้อยโรงเรียนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206กรรมการ
4. นายชาญชัย ไพศรีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนหันกรรมการ
5. นายฉัตรชัย แก้วศรีหาโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
6. นายพิทยา ไกรลาศโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุพิศ อุดมฉวีโรงเรียนบ้านหนองแวงมนประธานกรรมการ
2. นางอรสา อำนาจโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางเบญจมาศ สิงห์น้อยโรงเรียนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206กรรมการ
4. นายชาญชัย ไพศรีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนหันกรรมการ
5. นายฉัตรชัย แก้วศรีหาโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
6. นายพิทยา ไกรลาศโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุรัช ยุพินโรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นายสมยงค์ นาโลโรงเรียนบ้านเปาะกรรมการ
3. นายสุพรรณ พับพิมพ์สัยโรงเรียนวังบงน้อยวิทยากรรมการ
4. นายเชิดชัย ฤทธิ์ไธสงโรงเรียนบ้านโสกนกเต็นกรรมการ
5. นายเครือไพร ภูมิพานโรงเรียนบ้านกุดรูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุรัช ยุพินโรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวงประธานกรรมการ
2. นายสมยงค์ นาโลโรงเรียนบ้านเปาะกรรมการ
3. นายสุพรรณ พับพิมพ์สัยโรงเรียนวังบงน้อยวิทยากรรมการ
4. นายเชิดชัย ฤทธิ์ไธสงโรงเรียนบ้านโสกนกเต็นกรรมการ
5. นายเครือไพร ภูมิพานโรงเรียนบ้านกุดรูกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมยศ โคตรมณีโรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอรสา อำนาจโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางเบญจมาศ สิงห์น้อยโรงเรียนบ้านห้วยค้อมิตรภาพ 206กรรมการ
4. นายชาญชัย ไพศรีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนหันกรรมการ
5. นายฉัตรชัย แก้วศรีหาโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
6. นายพิทยา ไกรลาศโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายปิยรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาวประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ พิทักษ์โรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
3. นายเกณฑ์ แคนติโรงเรียนบ้านหนองแวงยาวกรรมการ
4. นายอุทัย จิตรจักรโรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายธนัญชัย เดชพลกรังสพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายปิยรัตน์ มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาวประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ พิทักษ์โรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
3. นายเกณฑ์ แคนติโรงเรียนบ้านหนองแวงยาวกรรมการ
4. นายอุทัย จิตรจักรโรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายธนัญชัย เดชพลกรังสพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุจิต ลุนสำโรงโรงเรียนบ้านสำโรงประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลศักดิ์หาญโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางศรัญญา แก้วพรมโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
4. นายธงชัย ชำกรมโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุจิต ลุนสำโรงโรงเรียนบ้านสำโรงประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ พลศักดิ์หาญโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นายศรัญญา แก้วพรมโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
4. นายธงชัย ชำกรมโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสัญญา ป้องคำโรงเรียนวังบงน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชวุฒิ ถารัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามกรรมการ
3. นายธงไชย แสงลาโรงเรียนบ้านเมยกรรมการ
4. นางพัชราพร อวบอ้วนโรงเรียนบ้านตลาดหนองแกกรรมการ
5. นางกัลยาณี อาจชมภูโรงเรียนหนองหญ้าขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสัญญา ป้องคำโรงเรียนวังบงน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเดชวุฒิ ถารัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
3. นายธงไชย แสงลาโรงเรียนบ้านเมยกรรมการ
4. นางพัชราพร อวบอ้วนโรงเรียนบ้านตลาดหนองแกกรรมการ
5. นางกัลยาณี อาจชมภูโรงเรียนหนองหญ้าขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ แก้วพรมโรงเรียนบ้านหนองวัดป่าประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ขุนแก้วโรงเรียนซู่เอ็งกรรมการ
3. นายมรุต แก้วน้อยผ่านบางอนุสรณ์กรรมการ
4. นายยุทธนากร ภูผายางโรงเรียนบ้านหันศิลางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ แก้วพรมโรงเรียนบ้านหนองวัดป่าประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ ขุนแก้วโรงเรียนซู่เอ็งกรรมการ
3. นายมรุต แก้วน้อยโรงเรียนผ่านบางอนุสรณ์กรรมการ
4. นายยุทธนากร ภูผายางโรงเรียนบ้านหันศิลางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพันธ์ โพยนอกโรงเรียนบ้านโนนธาตุประธานกรรมการ
2. นางกมลาพร พุทธกาลโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
3. นางรัตนา คำตันบุญโรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
4. นางฐานันทิณี สาชะรุงโรงเรียนบ้านโนนธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพันธ์ โพยนอกโรงเรียนบ้านโนนธาตุประธานกรรมการ
2. นางกมลาพร พุทธกาลโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
3. นางรัตนา คำตัญบุญโรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
4. นางฐานันทิณี สาชะรุงโรงเรียนบ้านโนนธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายนิคม พงษ์ศิริโรงเรียนบ้านเมยประธานกรรมการ
2. นางสาวยศรดา จันยุ้ยโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร ช่อประพันธ์โรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
4. Mr.RUTER RUTERโรงเรียนอนุบาลกุลฤดีกรรมการ
5. นายประทีป ปัญญาสิทธิ์โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายนิคม พงษ์ศิริโรงเรียนบ้านเมยประธานกรรมการ
2. นางสาวยศรดา จันยุ้ยโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร ช่อประพันธ์โรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
4. Mr.RUTER RUTERโรงเรียนอนุบาลกุลฤดีกรรมการ
5. นายประทีป ปัญญาสิทธิ์โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญชิต บุญมีทาโรงเรียนบ้านกุดรูประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร ไชยมาศโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์ดพ็ญ ประเสริฐโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
4. นางจุไลรัตน์ ศรีสุมังโรงเรียนบ้านหนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญชิต บุญมีทาโรงเรียนบ้านกุดรูประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร ไชยมาศโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
4. นางจุไลรัตน์ ศรีสุมังโรงเรียนบ้านหนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ อัสสาภัยโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งประธานกรรมการ
2. นายอิสราภรณ์ จันทร์เอนโรงเรียนบ้านหนองแวงยาวกรรมการ
3. นายพงษ์พิทักษ์ หาดจันทร์โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการ
4. นายประยูร ขุนสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางสุภานุสรณ์ สุขเพียโรงเรียนบ้านหินลาดนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ อัสสาภัยโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งประธานกรรมการ
2. นายอิสราภรณ์ จันทร์เอนโรงเรียนบ้านหนองแวงยาวกรรมการ
3. นายพงษ์พิทักษ์ หาดจันทร์โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการ
4. นายประยูร ขุนสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางสุภานุสรณ์ สุขเพียโรงเรียนบ้านหินลาดนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ คำภาบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสีประธานกรรมการ
2. นางอรทัย บุญเพลิงโรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
3. นางไพเราะ อาสานอกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
4. นางบัวลอย อุดมฉวีโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
5. นางเสงี่ยม หลินศรีโรงเรียนบ้านหนองกาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ คำภาบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสีประธานกรรมการ
2. นางอรทัย บุญเพลิงโรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
3. นางไพเราะ อาษานอกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
4. นางบัวลอย อุดมฉวีโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
5. นางเสงี่ยม หลินศรีโรงเรียนบ้านหนองกาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ คำภาบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสีประธานกรรมการ
2. นางอรทัย บุญเพลิงโรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
3. นางไพเราะ อาษานอกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
4. นางบัวลอย อุดมฉวีโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
5. นางเสงี่ยม หลินศรีโรงเรียนบ้านหนองกาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ อัสสาภัยโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งประธานกรรมการ
2. นายอิสราภรณ์ จันทร์เอนโรงเรียนบ้านหนองแวงยาวกรรมการ
3. นายพงษ์พิทักษ์ หาดจันทร์โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการ
4. นายประยูร ขุนสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางสุภานุสรณ์ สุขเพียโรงเรียนบ้านหินลาดนาดีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุนทร หลี่อินทร์โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลลดดา สาโคตรวันโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
3. นางมยุรา คำสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแวงยาวกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ กมลพรรณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการ
5. นางไพรัตน์ โจทย์จันทร์โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นางโสภา ประไพโรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายถนอม เอี่ยมศรีโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจดประธานกรรมการ
2. นางศศิธร นิมสันเทียะโรงเรียนบ้านผักหวานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ทีเหล็กโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการ
4. นางสาวิตรี พรมศรีแก้วโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
5. นางจารุณี บุญมีทาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุนทร หลี่อินทร์โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ประธานกรรมการ
2. นางมยุรา คำสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแวงยาวกรรมการ
3. นางชลลดา สาโคตรวันโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ กมลพรรณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการ
5. นางไพรัตน์ โจทย์จันทร์โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นางโสภา ประไพโรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายถนอม เอี่ยมศรีโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจดประธานกรรมการ
2. นางศศิธร นิมสันเทียะโรงเรียนบ้านผักหวานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ทีเหล็กโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการ
4. นางสาวิตรี พรมศรีแก้วโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
5. นางจารุณี บุญมีทาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร หลี่อินทร์โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลลดา สาโคตรวันโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
3. นางมยุรา คำสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแวงยาวกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ กมลพรรณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการ
5. นางไพรัตน์ โจทย์จันทร์โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นางโสภา ประไพโรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ ฉันสิมาโรงเรียนอำไพพิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ลุนสำโรงโรงเรียนวังบงน้อยวิทยากรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ทีเหล็กโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการ
4. นางจารุณี บุญมีทาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนากรรมการ
5. นางสาวปิยนุช วงศ์แสนโรงเรียนอนุบาลกุลฤดีกรรมการ
6. นางพูลจิต หลี่อินทร์โรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร หลี่อินทร์โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลลดา สาโคตรวันโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
3. นางมยุรา คำสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแวงยาวกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ กมลพรรณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการ
5. นางไพรัตน์ โจทย์จันทร์โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นางโสภา ประไพโรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ ฉันสิมาโรงเรียนอำไพพิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ลุนสำโรงโรงเรียนวังบงน้อยวิทยากรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ทีเหล็กโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการ
4. นางจารุณี บุญมีทาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนากรรมการ
5. นางสาวปิยนุช วงศ์แสนโรงเรียนอนุบาลกุลฤดีกรรมการ
6. นางพูลจิต หลี่อินทร์โรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายบุญเลี้ยง คงธนเกษมพรโรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ บุตรวิชาโรงเรียนบ้านดอนหันนาจานกรรมการ
3. นายนิตินันท์ ภูศรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
4. นางฐานันทิณี สาชะรุงโรงเรียนบ้านโนนธาตุกรรมการ
5. นายไพศาล พลสำโรงโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายบุญเลี้ยง คงธนเกษมพรโรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี่ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ บุตรวิชาโรงเรียนบ้านดอนหันนาจานกรรมการ
3. นายนิตินันท์ ภูศรีฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
4. นางฐานันทิณี สาชะรุงโรงเรียนบ้านโนนธาตุกรรมการ
5. นายไพศาล พลสำโรงโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายพรสมบัติ ศรีใสยโรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐพร โคกแดงโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
3. นางเนตรนภา กิจเธาว์โรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี อินทรวัฒน์วงษาโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
5. นายหวิน จำปานินโรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการ
6. นายวรรธณะ สุวพัฒน์โรงเรียนบ้านละหานนากรรมการ
7. นางรุ่งเรือง สอนฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวนกรรมการ
8. นางบังอร เวชประชาโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
9. นางสาวศุภลักษณ์ ยอดเพชรโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดุษฎี นาหารโรงเรียนบ้านหันศิลางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายพรสมบัติ ศรีใสยโรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐพร โคกแดงโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
3. นางเนตรนภา กิจเธาว์โรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี อินทรวัฒน์วงษาโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
5. นายหวิน จำปานินโรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการ
6. นายวรรธณะ สุวพัฒน์โรงเรียนบ้านละหานนากรรมการ
7. นางรุ่งเรือง สอนฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวนกรรมการ
8. นางบังอร เวชประชาโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
9. นางสาวศุภลักษณ์ ยอดเพชรโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดุษฎี นาหารโรงเรียนบ้านหันศิลางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายพรสมบัติ ศรีใสยโรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดีประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐพร โคกแดงโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
3. นางเนตรนภา กิจเธาว์โรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี อินทรวัฒน์วงษาโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
5. นายหวิน จำปานินโรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการ
6. นายวรรธณะ สุวพัฒน์โรงเรียนหนองดู่ประชาสรรค์กรรมการ
7. นางรุ่งเรือง ศรฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวนกรรมการ
8. นางบังอร เวชประชาโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
9. นางสาวศุภลักษณ์ ยอดเพชรโรงเรียนบ้านขุมปูนกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดุษฎี นาหารโรงเรียนบ้านหันศิลางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายสำรวย จุมพลน้อยโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศรีวิไล อุดมฉวีโรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
3. นางลัดดา ธระเสนาโรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแยฯกรรมการ
4. นางสาวน้ำฝน โยลุงโรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่มกรรมการ
5. นางสาวยศรดา จันยุ้ยโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
6. นางบังอร มาตทะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
7. นางสาววชิราภรณ์ นาจันทร์หอมโรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)กรรมการ
8. นางสาวนวลจันทร์ ทยานสิงห์โรงเรียนบ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยากรรมการ
9. นางสาวศศิรดา พันชัยภูโรงเรียนบ้านคอนฉิมกรรมการ
10. นางกฤษณา ดีแป้นโรงเรียนบ้านผักหวานกรรมการ
11. นางวรรณตรี หล้าลุนโรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายสำรวย จุมพลน้อยโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศรีวิไล อุดมฉวีโรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
3. นางลัดดา ธระเสนาโรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแยฯกรรมการ
4. นางสาวน้ำฝน โยลุงโรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่มกรรมการ
5. นางสาวยศรดา จันยุ้ยโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
6. นางบังอร มาตทะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
7. นางสาววชิราภรณ์ นาจันทร์หอมโรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)กรรมการ
8. นางสาวนวลจันทร์ ทยานสิงห์โรงเรียนบ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยากรรมการ
9. นางสาวศศิรดา พันชัยภูโรงเรียนบ้านคอนฉิมกรรมการ
10. นางกฤษณา ดีแป้นโรงเรียนบ้านผักหวานกรรมการ
11. นางวรรณตรี หล้าลุนโรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายสำรวย จุมพลน้อยโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศรีวิไล อุดมฉวีโรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
3. นางลัดดา ธระเสนาโรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแยฯกรรมการ
4. นางสาวน้ำฝน โยลุงโรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่มกรรมการ
5. นางสาวยศรดา จันยุ้ยโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
6. นางบังอร มาตทะวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
7. นางสาววชิราภรณ์ นาจันทร์หอมโรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)กรรมการ
8. นางสาวนวลจันทร์ ทยานสิงห์โรงเรียนบ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยากรรมการ
9. นางสาวศศิรดา พันชัยภูโรงเรียนบ้านคอนฉิมกรรมการ
10. นางกฤษณา ดีแป้นโรงเรียนบ้านผักหวานกรรมการ
11. นางวรรณตรี หล้าลุนโรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายปัญญา โสมาบุตรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ จันชารีโรงเรียนบ้านหนองอรุณกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ มะลาหอมโรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางศิริพร ชำกรมโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโลกรรมการ
5. นางพวงพะยอม พาพลงามโรงเรียนบ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยากรรมการ
6. นายสงวนศักดิ์ ปุณไธสงโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
7. นายนราธิป ใจหาญโรงเรียนบ้านโนนธาตุกรรมการ
8. นางละมัย ศรีมงคลโรงเรียนบ้านห้วยแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายปัญญา โสมาบุตรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวประธานกรรมการ
2. นายนราธิป ใจหาญโรงเรียนบ้านโนนธาตุกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ มะลาหอมโรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางศิริพร ชำกรมโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโลกรรมการ
5. นางพวงพะยอม พาพลงามโรงเรียนบ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยากรรมการ
6. นายสงวนศักดิ์ ปุณไธสงโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
7. นางละมัย ศรีมงคลโรงเรียนบ้านห้วยแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านโนนชาดหนองช้างน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา ชาปัญญาโรงเรียนบ้านโสกนกเต็นกรรมการ
3. นายจิตตินุวัฒน์ ดรหมั่นโรงเรียนชุมชนบ้านดอนหันกรรมการ
4. นางสาวอลิชา แสนชัยโรงเรียนบ้านหนองกถงโนนทันกรรมการ
5. นางปริศนา วงศ์พัวพันโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
6. นางจิตตญา เทพสุทธิโรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานากรรมการ
7. นางสุนารี จิตรัมย์ โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา กรรมการ
8. นางสาวลภัสรดา สืบสำราญโรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการ
9. นายทีฆพัฒน์ เอกพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านโนนชาดหนองช้างน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา ชาปัญญาโรงเรียนบ้านโสกนกเต็นกรรมการ
3. นายจิตตินุวัฒน์ ดรหมั่นโรงเรียนชุมชนบ้านดอนหันกรรมการ
4. นายอลิชา แสนชัย โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทันกรรมการ
5. นางปริศนา วงศ์พัวพันโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง กรรมการ
6. นางจิตตญา เทพสุทธิ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานากรรมการ
7. นางสาวสุนารี จิตรัมย์โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา กรรมการ
8. นางสาวลภัสรดา สืบสำราญโรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการ
9. นายทีฆพัฒน์ เอกพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายบรรเจิด ขันตีกุลโรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ปิ่นคำโรงเรียนชุมชนบ้านชาดกรรมการ
3. นางสาวมนัญญา มุ่งเกิดโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
4. นางอรวรรณ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยโรงเรียนบ้านทางขวางกรรมการ
5. นางเกสร ผาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหันกรรมการ
6. นางสาวภัทรานุช ปะจะแนโรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคีกรรมการ
7. นางสาวรพีพร เชื้อแพงโรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายถนอม คำมาโรงเรียนบ้านดอนดู่ประธานกรรมการ
2. Mrs.Xiang Lijunโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
3. นางมยุรี อรุณศิริโรงเรียนซู่เอ็งกรรมการ
4. นางปิยะนาถ สินเธาว์โรงเรียนบ้านลอมคอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายถนอม คำมาโรงเรียนบ้านศุภชัยประธานกรรมการ
2. Mrs.Xiang Lijunโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
3. นางมยุรี อรุณศิริโรงเรียนซู่เอ็งกรรมการ
4. นางสาวกัญญาภัทร คชเนตรโรงเรียนกระแสพัฒนากรรมการ
5. นางสาวพิมพาภรณ์ ดีลุนชัยโรงเรียนกระแสพัฒนากรรมการ
6. นางปิยะนาถ สินเธาว์โรงเรียนบ้านลอมคอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ มะลาหอมโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่206ประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา จงเจนกลางโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่206กรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร ช่อประพันธ์โรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
4. นางศกลวรรณ คำตันบุญโรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
5. นางภัคชญา พุทโธวาทโรงเรียนบ้านบะแคกรรมการ
6. นางสาววิไลลักษณ์ พงษาโรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่มกรรมการ
7. นางลำไพ เถาหมอโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ มะลาหอมโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่206ประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา จงเจนกลางโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่206กรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร ช่อประพันธ์โรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
4. นางศกลวรรณ คำตันบุญโรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
5. นางภัคชญา พุทโธวาทโรงเรียนบ้านบะแคกรรมการ
6. นางสาววิไลลักษณ์ พงษาโรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่มกรรมการ
7. นางลำไพ เถาหมอโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่ากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายผดุงศักดิ์ มณีทัพโรงเรียนมิตรภาพ2ประธานกรรมการ
2. นายยรรยง บะคะโรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษากรรมการ
3. นายสมพร ระภักดีโรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
4. นายลือศักดิ์ คชลัยโรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแยฯกรรมการ
5. นายเพ็ญศักดิ์ ขำโพธิ์โรงเรียนบ้านดอนหันนาจานกรรมการ
6. นายสงัด ใบบ้งโรงเรียนบ้านโนนธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายประวิทย์ ไสยะกิจโรงเรียนบ้านหนองแวงยาวประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว ศรีคำชนโรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสมทรัพย์ ชัยพรมมาโรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
5. นางเพียงพร จรูญพันธ์โรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
6. นายจันโท ธรรมทินโนโรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอรุณ ชาวกล้าโรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร คำสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงยาวกรรมการ
3. นายสุริยง เทียกมาโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
4. นางสาวรัชนี ปรัชญาเรืองพงษ์โรงเรียนบ้านดอนหันนาจานกรรมการ
5. นายวรกิจ มัครมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
6. นายไพบูลย์ ขุนเรศโรงเรียนบ้านลอมคอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นางธัญญา โสรัตน์โรงเรียนบ้านคอนฉิมกรรมการ
3. นายจรวด แสนนาโรงเรียนบ้านหนองกาวกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี หมื่นน้อยโรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการ
5. นายดำรงเกียรติ ไกรจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ จันประเทืองโรงเรียนบ้านโสกนกเต็นประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง พรรคะชะโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่ากรรมการ
3. นายกฤษณพงศ์ บุบผาชาติโรงเรียนหนองแวงนางเว้ากรรมการ
4. นายวิชัย รัตนสมบัติโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายทองสุข ทวยเทียงโรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้าประธานกรรมการ
2. นางพัชริน ศิริบรรพตโรงเรียนบ้านผักหวานกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ ปัสสาโรงเรียนบ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยากรรมการ
4. นางทัศมัย สีลาดเลาโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวุฒิพงษ์ สีหามาตย์โรงเรียนบ้านศุภชัยประธานกรรมการ
2. นางจุลีพร รูปต่ำโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
3. นางอัชรา ตั้งทวีโรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคีกรรมการ
4. นางภาคินี ศรีโยธาโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ คณะวาปีโรงเรียนบ้านใหม่นาเพียงประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร สุภัทรากุลโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
3. นายไพจิตต์ หล้าสีดาโรงเรียนบ้านหนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการ
4. นางเฉลิม อุทกังโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายทองสุข ศรีใสโรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ มหาวงษ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นางละมัย นามอ่อนตาโรงเรียนบ้านวังคูณกรรมการ
4. นางมยุรี บัวกลางโรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ตรีกมลโรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางสาวมนทญา ครังตุ้ยโรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อกรรมการ
3. นายวิบูรณ์ ปุ้งโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
4. นายอานนท์ กอยขุนทดโรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ภูมิพานโรงเรียนบ้านกุดรูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายทวีป มาตย์บัณดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองเปล่งประธานกรรมการ
2. นายพสธร คำไพเราะโรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการ
3. นายบุญเรือง สาชะลุงโรงเรียนซู่เอ็งกรรมการ
4. นายชาติชาย พลจารย์โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นายเฉลิมพล สินไชย์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสีกรรมการ
6. นายสันติ เที่ยงผดุงโรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
7. นายอาทิตย์ อุตรเสนาโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
8. นายศรศิลป์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
9. นายสกุล นาราษฎร์สพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทองมีค่าโรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระประธานกรรมการ
2. ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ ยุระไชยโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
3. นางศศิธร ฉิมสันเทียะโรงเรียนบ้านผักหวานกรรมการ
4. นายสุขิตกุล ปัสสาวะโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นายนายวิรัตน์ ภูชาดาโรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการ
6. นายวุฒิ บุตรวิชาโรงเรียนบ้านดอนหันนาจานกรรมการ
7. นายบุญส่ง เทือกดอนหันโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
8. นายสุบัน ศรีวิชาโรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
9. นายบุญพร้อม อวบอ้วนโรงเรียนบ้านตลาดหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายทวีป มาตย์บัณดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองเปล่งประธานกรรมการ
2. นายพสธร คำไพเราะโรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการ
3. นายบุญเรือง สาชะลุงโรงเรียนซู่เอ็งกรรมการ
4. นายชาติชาย พลจารย์โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นายเฉลิมพล สินไชย์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสีกรรมการ
6. นายสันติ เที่ยงผดุงโรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
7. นายอาทิตย์ อุตรเสนาโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
8. นายศรศิลป์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
9. นายสกุล นาราษฎร์สพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทองมีค่าโรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระประธานกรรมการ
2. ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ ยุระไชยโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
3. นางศศิธร ฉิมสันเทียะโรงเรียนบ้านผักหวานกรรมการ
4. นายสุขิตกุล ปัสสาวะโพธิ์โรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการ
5. นายนายวิรัตน์ ภูชาดาโรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการ
6. นายบุญส่ง เทือกดอนหันโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
7. นายวุฒิ บุตรวิชาโรงเรียนบ้านดอนหันนาจานกรรมการ
8. นายสุบัน ศรีวิชาโรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
9. นายบุญพร้อม อวบอ้วนโรงเรียนบ้านตลาดหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายทวีป มาตย์บัณดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองเปล่งประธานกรรมการ
2. นายพสธร คำไพเราะโรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการ
3. นายบุญเรือง สาชะลุงโรงเรียนซู่เอ็งกรรมการ
4. นายชาติชาย พลจารย์โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นายเฉลิมพล สินไชย์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสีกรรมการ
6. นายสันติ เที่ยงผดุงโรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
7. นายอาทิตย์ อุตรเสนาโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
8. นายศณศิลป์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
9. นายสกุล นาราษฎร์สพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทองมีค่าโรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระประธานกรรมการ
2. ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ ยุระไชยโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
3. นางศศิธร ฉิมสันเทียะโรงเรียนบ้านผักหวานกรรมการ
4. นายสุขิตกุล ปัสสาวะโพธิ์โรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการ
5. นายวิรัตน์ ภูชาดาโรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการ
6. นายวุฒิ บุตรวิชาโรงเรียนบ้านดอนหันนาจานกรรมการ
7. นายบุญส่ง เทือกดอนหันโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
8. นายสุบัน ศรีวิชาบ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
9. นายบุญพร้อม อวบอ้วนโรงเรียนบ้านตลาดหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายทวีป มาตย์บัณดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองเปล่งประธานกรรมการ
2. นายพสธร คำไพเราะโรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการ
3. นายบุญเรือง สาชะลุงโรงเรียนซู่เอ็งกรรมการ
4. นายชาติชาย พลจารย์โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นายเฉลิมพล สินไชย์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสีกรรมการ
6. นายสันติ เที่ยงผดุงโรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
7. นายอาทิตย์ อุตรเสนาโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
8. นายศณศิลป์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
9. นายสกุล นาราษฎร์สพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทองมีค่าโรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระประธานกรรมการ
2. ส.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ ยุระไชยโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
3. นางศศิธร ฉิมสันเทียะโรงเรียนบ้านผักหวานกรรมการ
4. นายสุขิตกุล ปัสสาวะโพธิ์โรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการ
5. นายวิรัตน์ ภูชาดาโรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการ
6. นายวุฒิ บุตรวิชาโรงเรียนบ้านดอนหันนาจานกรรมการ
7. นายบุญส่ง เทือกดอนหันโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
8. นายสุบัน ศรีวิชาบ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
9. นายบุญพร้อม อวบอ้วนโรงเรียนบ้านตลาดหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุรพล สองมีค่าโรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.เฉลิมศักดิ์ ยุระไชยโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
3. นางศศิธร ฉิมสันเทียะโรงเรียนบ้านผักหวานกรรมการ
4. นายสุขิตกุล ปัสสาวะโพธิ์โรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการ
5. นายวิรัตน์ ภูชาดาโรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการ
6. นายวุฒิ บุตรวิชาโรงเรียนบ้านดอนหันนาจานกรรมการ
7. นายบุญส่ง เทือกดอนหันโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
8. นายสุบัน ศรีวิชาโรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
9. นายบุญพร้อม อวบอ้วนโรงเรียนบ้านตลาดหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายทวีป มาตย์บัณดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองเปล่งประธานกรรมการ
2. นายพสธร คำไพเราะโรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการ
3. นายบุญเรือง สาชะลุงโรงเรียนซู่เอ็งกรรมการ
4. นายชาติชาย พลจารย์โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นายเฉลิมพล สินไชย์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสีกรรมการ
6. นายสันติ เที่ยงผดุงโรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระกรรมการ
7. นายอาทิตย์ อุตรเสนาโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
8. นายศรศิลป์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
9. นายสกุล นาราษฎร์สพป.ขอนแก่น เขต 3กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพล พหลทัพโรงเรียนบ้านหนองแปนประธานกรรมการ
2. นายสมัคร สงพัดโรงเรียนบ้านโนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
3. นายอนิวรรตน์ ศิริแววโรงเรียนชุมชนวังหินกรรมการ
4. นายชาญวิชัย พลสงครามโรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายไพบูลย์ มะโพธิ์โรงเรียนบ้านป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เทพสุทธิโรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานากรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ แสนบุญโรงเรียนบ้านเมยกรรมการ
4. นายเฉลิมพล สินชัยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสีกรรมการ
5. นางแสงมณี ฉิมจันทึกโรงเรียนบ้านหันศิลางามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยพร สีมาตรโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ที เตาะไธสงโรงเรียนบ้านกุดหอยกาบกรรมการ
3. นางสาวสุดจิต อูปแก้วโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ สนั่นเมืองโรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สมอหมอบโรงเรียนบ้านผักหวานประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ เนื่องโนราชโรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการ
3. นายคำพันธ์ เดชสังข์โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
4. นายศิวะ เทวะหาโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
5. นายเชาวรินทร์ แก้วพรมโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สมอหมอบโรงเรียนผักหวานประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ เนื่องโนราชโรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการ
3. นายคำพันธ์ เดชสังข์โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
4. นายศิวะ เทวะหาโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
5. นายเชาวรินทร์ แก้วพรมโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายนิมิตร อินทร์นอกโรงเรียนบ้านป่าเป้าประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร วิชาธรรมโรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายเฉลียว ศรีคำชนโรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
4. นายโกศล อุดมวงษ์โรงเรียนชุมชนวังหินกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ โชคชัยโรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพรประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ไทยเมืองพลโรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวงกรรมการ
3. นายนรเชษฐ์ จันทร์ไตรรัตน์โรงเรียนซู่เอ็งกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ บุญจูงโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
5. นายคมสันต์ มะลาหอมโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายดำรง ทีนะกุลโรงเรียนบ้านแวงน้อยประธานกรรมการ
2. นายระเบียบ จิตแสงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้องกรรมการ
3. นางพรทิพย์ สอนศิษย์โรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
4. นายจักรี ประธรรมสารโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายปฐมพงษ์ สมอฝากโรงเรียนบ้านฝาผนังวังจานประธานกรรมการ
2. นายกัมปนาท ภักดีวิเศษโรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเกยูน ชูวังวัดโรงเรียนบ้านกอกโนนแต้กรรมการ
4. นายรังสรรค์ สุภพรโรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
5. นายเอกชัย ทองอันตังโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพลกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายกิตติ มูลธิยะโรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบุญถิ่น กุลสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณกรรมการ
3. นางสุภารักษ์ การฟุ้งโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริสำราญโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
5. นายระเบียบ จิตแสงโรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายถวิล ศรีพลแท่นโรงเรียนบ้านขามประธานกรรมการ
2. นางสิรินันท์ ราชเสนาโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัญญา ชินรินทร์โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์กรรมการ
4. นายมานิต วิเชียรโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นายกีรติ จิณรักษ์โรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมภพ สิงห์เมืองโรงเรียนบ้านห้วยโจดประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีกาญจน์ เหล็กกล้าโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
3. นางณิชานันท์ เพชรกาฬโรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยากรรมการ
4. นายศิวะ เทวะหาโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
5. นายมงคล ญาติสังกัดโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสุริยา สุภาโรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางศุภรดา จันทร์โสดาโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ ศรีอุ่นโรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางศรีศุภลักษณ์ โพธิ์ศรีโรงเรียนหนองกุงโนนทันกรรมการ
5. นายสุรางค์ ขำปู่โรงเรียนบ้านหนองวัดป่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พิทักษ์โรงเรียนเบญจคามสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ แก้วหาวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแวงยาวกรรมการ
3. นายอนุชิต คำตันบุญโรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอักษร วรสิงห์โรงเรียนบ้านโนนกราดกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ ธงภักดีโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ จิตแสงโรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายมนตรี พรหมภักดีโรงเรียนบ้านหันน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายทัศนะ เศรษฐภักดีโรงเรียนบ้านหันน้อยประธานกรรมการ
2. นายบุญถิ่น จันทะรักษ์โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยากรรมการ
3. นางรัศมี เถาว์ทิพย์โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยากรรมการ
4. นางนงนุช ปะกิระเคโรงเรียนบ้านกอกโนนแต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายแสวง ฉิมจันทึกโรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณประธานกรรมการ
2. นางสมัย ศรีประมาณโรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือกรรมการ
3. นายปฏิวัติ ภูศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
4. นายสมาน ประมะคังโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอุบล วงเวียนโรงเรียนบ้านดอนหันนาจานประธานกรรมการ
2. นายบัญชา สุตะนนท์โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
3. นายรณกาญจน์ โจทย์จันทร์โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายสุรชัย ศาสตร์นอกโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางทองลา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมืองโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
3. นางทองใบ ชาวสวนโรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยากรรมการ
4. นางพงษ์กาญจน์ โคตรมณีโรงเรียนบ้านยานางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางภาวนี อิศราโรงเรียนบ้านโนนจันทึกห้วยแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสำอางค์ จำปาทิโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางนันทิยา นนท์อาสาโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
4. นางบุปผา โชคชัยโรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ มงคุณโรงเรียนบ้านหนองแวงนอกประธานกรรมการ
2. นางมยุรา เถาว์ทิพย์โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกกรรมการ
3. นางจงกลนี มาตย์บัณฑิตย์โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐิกา กางประโคนโรงเรียนบ้านห้วยแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมยศ โคตรมณีโรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สีหาโรงเรียนบ้านห้วยแคนกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ราชเมืองศรีโรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคีกรรมการ
4. นางเบญจมาศ คงหาญโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายธรธเรศ เรืองวิเศษโรงเรียนบ้านหันใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางรัชนูพร โปอาโรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยากรรมการ
3. นายคะนอง หาญลำพังโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
4. นายบัวลำ บาลีโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประเวศ สุวรรณคำโรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุจิตร หานะพันธ์โรงเรียนบ้านคอนฉิมกรรมการ
3. นางพัชญ์ตรีนุช จันทะวงษ์โรงเรียนบ้านหันใหญ่กรรมการ
4. นายอาริยุทธ ถนอมภณโรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูกรรมการ
5. นายนายอธิปรัชญ์ สิมสิริวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษบา นาหกโรงเรียนบ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นางลำดวน ทองดีโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
3. นางพรทิพย์ อุตราโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
4. นางอังสนา ธุระตาโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอยกรรมการ
5. นางอำไพ ยศคาดีวีโรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ ประวันตาโรงเรียนบ้านโสกไผ่ประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ สิงห์หาญโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นางรุจิรา ลมงามโรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวนกรรมการ
4. นางธนพร กลั่นเกษมโรงเรียนบ้านเมยกรรมการ
5. นางวงเดือน ทึนรสโรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้วกรรมการ
6. นางสาววนิดา จันทะวงษ์โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ ประวันตาโรงเรียนบ้านโสกไผ่ประธานกรรมการ
2. นางวันทนีย์ สิงห์หาญโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นางรุจิรา ลมงามโรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวนกรรมการ
4. นางธนพร กลั่นเกษมโรงเรียนบ้านเมยกรรมการ
5. นางวงเดือน ทึนรสโรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้วกรรมการ
6. นางสาววนิดา จันทะวงษ์โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษบา นาหกโรงเรียนบ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นางลำดวน ทองดีโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
3. นางพรทิพย์ อุตราโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
4. นางอังสนา ธุระตาโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอยกรรมการ
5. นางอำไพ ยศคาดีวีโรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายสุระกัน สิงห์ศรีโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายกริช ถนอมจิตต์โรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ เงาะเศรษฐ์โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยากรรมการ
4. นางสมร พรหมภักดีโรงเรียนบ้านหันน้อยกรรมการ
5. นางสมปอง รัตนบุตรโรงเรียนบ้านฝาผนังวังจานกรรมการ
6. นางเบญจมาศ คงหาญโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมดี กงเพชรโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางดวงนภา ลุนอุบลโรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณกรรมการ
3. นางศศิธร สมองามโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ รัตนสมบัติโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นางสาวทิพพาภรณ์ ภูดวงดาษโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
6. นางชวนพิศ ฟั่นฉิมโรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
7. นางสุดาพร ปัสสาโรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสุระกัน สิงห์ศรีโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายกริช ถนอมจิตต์โรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
3. นางสมบูรณ์ เงาะเศรษฐ์โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยากรรมการ
4. นางสมร พรหมภักดีโรงเรียนบ้านหันน้อยกรรมการ
5. นางสมปอง รัตนบุตรโรงเรียนบ้านฝาผนังวังจานกรรมการ
6. นางเบญจมาศ คงหาญโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสมดี กงเพชรโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางดวงนภา ลุนอุบลโรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณกรรมการ
3. นางศศิธร สมองามโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ รัตนสมบัติโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นางสาวทิพพาภรณ์ ภูดวงดาษโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
6. นางชวนพิศ ฟั่นฉิมโรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงกรรมการ
7. นางสุดาพร ปัสสาโรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายบรรจงศักดิ์ สีหามาตย์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ ไชยแสงบุญโรงเรียนบ้านหนองอรุณกรรมการ
3. นางรัชนี หวานแท้โรงเรียนรัตนะกรรมการ
4. นางสุดา มาตทะวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมนกรรมการ
5. นางฑิฆัมพร ขามคำโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นางอังคณา เหลืองอุทัยโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายดำรัส ช่วยคูณโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดประธานกรรมการ
2. นางนุกูล เพียรแก้วโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นางกฤตยาภรณ์ โยดินโรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคีกรรมการ
4. นางรัชฎาพร นินทะสิงห์โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางมาลี อานจำปาโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ เกตุนุติโรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสุนทร ปะจะเนโรงเรียนบ้านหนองตะครองประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม พิศาสตร์รัมย์โรงเรียนบ้านหนองเปล่งกรรมการ
3. นางภณิดา กุลสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยากรรมการ
4. นางวิไล ขุนสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางนิสากร บุญทองแพงโรงเรียนบ้านใหม่นาเพียงกรรมการ
6. นางสาวโชติกาญจน์ มหาวงษ์โรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายทวี สีหามาตย์โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์กรรมการ
2. นางอุบล เวียงจันดาโรงเรียนชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ 206กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย เถาว์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ดีแป้นโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้ากรรมการ
4. นางจีรวรรณ พลจารย์โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นางสาวสุดธรรมา เข็มลาโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
6. นางอมร เปลี่ยนผึ้งโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
7. นางพิณทอง ศรีคำชนโรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
8. นายเงินตรา เข็มลาโรงเรียนบ้านวังขอดพาดหนองแวงกรรมการ
9. นางสาวสุเนตร รักษาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
10. นางสาวสลิตตา ดอนสมจิตรโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
11. นางสาวนัฎยา แก้วนอกโรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงกรรมการ
12. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
13. นางปัฐมา จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
14. นางสาวสุชาดา ตั้งใจโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย เถาว์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ดีแป้นโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้ากรรมการ
4. นางจีรวรรณ พลจารย์โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นางสาวสุดธรรมา เข็มลาโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
6. นายอมร เปลี่ยนผึ้งโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
7. นางพิณทอง ศรีคำชนโรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
8. นางเงินตรา ช้ยลาโรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวงกรรมการ
9. นางสาวสุเนตร รักษาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
10. นางสาวสลิตตา ดอนสมจิตรโรงเรียนโนนสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
11. นางสาวนัฎยา แก้วนอกโรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงกรรมการ
12. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
13. นางปัฐมา จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
14. นางสาวสุชาดา ตั้งใจโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายอุทัย เถาว์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ดีแป้นโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้ากรรมการ
4. นางจีรวรรณ พลจารย์โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นางสาวสุดธรรมา เข็มลาโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
6. นางอมร เปลี่ยนผึ้งโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
7. นางพิณทอง ศรีคำชนโรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
8. นางเงินตรา ช้ยลาโรงเรียนบ้านวันงขอนพาดหนองแวงกรรมการ
9. นางสาวสุเนตร รักษาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
10. นางสาวสลิตตา ดอนสมจิตรโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
11. นางสาวนัฎยา แก้วนอกโรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงกรรมการ
12. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
13. นางปัฐมา จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
14. นางสาวสุชาดา ตั้งใจโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอุทัย เถาว์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ดีแป้นโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้ากรรมการ
4. นางจีรวรรณ พลจารย์โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นางสาวสุดธรรมา เข็มลาโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
6. นายอมร เปลี่ยนผึ้งโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
7. นางพิณทอง ศรีคำชนโรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
8. นางเงินตรา ชัยลาโรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวงกรรมการ
9. นางสาวสุเนตร รักษาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
10. นางสาวนัฎยา แก้วนอกโรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงกรรมการ
11. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
12. นางปัฐมา จ้นทร์แก้วโรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
13. นางสาวสลิตตา ดอนสมจิตรโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
14. นางสาวสุชาดา ตั้งใจโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย เถาว์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ดีแป้นโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้ากรรมการ
4. นางจีรวรรณ พลจารย์โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นางสาวสุดธรรมา เข็มลาโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
6. นางอมร เปลี่ยนผึ้งโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
7. นางพิณทอง ศรีคำชนโรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
8. นางเงินตรา ช้ยลาโรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวงกรรมการ
9. นางสาวสุเนตร รักษาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
10. นางสาวสลิตตา ดอนสมจิตรโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
11. นางสาวนัฎยา แก้วนอกโรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงกรรมการ
12. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
13. นางปัฐมา จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
14. นางสาวสุชาดา ตั้งใจโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย เถาว์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ตั้งใจโรงเรียนบ้านดอนโจดประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ดีแป้นโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้ากรรมการ
5. นางจีรวรรณ พลจารย์โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
6. นางสาวสุดธรรมา เข็มลาโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
7. นางอมร เปลี่นนผึ้งโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
8. นางพิณทอง ศรีคำชนโรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
9. นางเงินตรา ช้ยลาโรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวงกรรมการ
10. นางสาวสุเนตร รักษาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
11. นางสาวสลิตตา ดอนสมจิตรโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
12. นางสาวนัฎยา แก้วนอกโรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงกรรมการ
13. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
14. นางปัฐมา จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายอุทัย เถาว์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ดีแป้นโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้ากรรมการ
4. นางจีรวรรณ พลจารย์โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นางสาวสุดธรรมา เข็มลาโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
6. นางอมร เปลี่ยนผึ้งโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
7. นายพิณทอง ศรีคำชนโรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
8. นางเงินตรา ชัยลาโรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวงกรรมการ
9. นางสาวสุเนตร รักษาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
10. นางสาวสลิตตา ดอนสมจิตรโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
11. นางสาวนัฎยา แก้วนอกโรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงกรรมการ
12. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
13. นางปัฐมา จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
14. นางสาวสุชาดา ตั้งใจโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอุทัย เถาว์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ดีแป้นโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้ากรรมการ
4. นางจีรวรรณ พลจารย์โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นางสาวสุดธรรมา เข็มลาโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
6. นางอมร เปลี่ยนผึ้งโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
7. นางพิณทอง ศรีคำชนโรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
8. นางเงินตรา ชัยลาโรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวงกรรมการ
9. นางสาวสุเนตร รักษาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
10. นางสาวสลิตตา ดอนสมจิตรโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
11. นายนัฎยา แก้วนอกโรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงกรรมการ
12. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
13. นายปัฐมา จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
14. นางสาวสุชาดา ตั้งใจโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอุทัย เถาว์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ดีแป้นโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้ากรรมการ
4. นางจีรรรณ พลจารย์โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นางสาวสุดธรรมา เข็มลาโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
6. นางอมร เปลี่ยนผึ้งโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
7. นางพิณทอง ศรีคำชนโรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
8. นางเงินตรา ชัยลาโรงเรียนบ้านวังขอดพาดหนองแวงกรรมการ
9. นางสาวสุเนตร ร้กษาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
10. นางสาวสลิตตา ดอนสมจิตรโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
11. นางสาวนัฎยา แก้วนอกโรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงกรรมการ
12. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
13. นางปัฐมา จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
14. นางสาวสุชาดา ตั้งใจโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย เถาว์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ดีแป้นโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้ากรรมการ
4. นายจีรวรรณ พลจารย์โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นางสาวสุดธรรมา เข็มลาโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
6. นางอมร เปลี่ยนผึ้งโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย เถาว์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงประธานกรรมการ
2. นายวันเพ็ญ ดีแป้นโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้ากรรมการ
4. นายจีรวรรณ พลจารย์โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นางสาวสุดธรรมา เข็มลาโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
6. นางอมร เปลี่ยนผึ้งโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
7. นางพิณทอง ศรีคำชนโรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
8. นางเงินตรา ชัยลาโรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวงกรรมการ
9. นางสาวสุเนตร รักษาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
10. นางสาวสลิตตา ดอนสมจิตรโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
11. นางสาวนัฎยา แก้วนอกโรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงกรรมการ
12. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
13. นางปัฐมา จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
14. นางสาวสุชาดา ตั้งใจโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ ดีแป้นโรงเรียนบ้านเตาเหล็กประธานกรรมการ
2. นายอุทัย เถาว์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้ากรรมการ
4. นางจีรวรรณ พลจารย์โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นางสาวสุธรรมา เข็มลาโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
6. นางอมร เปลี่ยนผึ้งโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
7. นางพิณทอง ศรีคำชนโรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
8. นางเงินตรา ชัยลาโรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวงกรรมการ
9. นางสาวสุเนตร รักษาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
10. นางสาวสลิตตา ดอนสมจิตรโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
11. นางสาวนัฎยา แก้วนอกโรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงกรรมการ
12. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
13. นางปัฐมา จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
14. นางสาวสุชาดา ตั้งใจโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายอุทัย เถาว์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ดีแป้นโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้ากรรมการ
4. นางจีรวรรณ พลจารย์โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นางสาวสุดธรรมา เข็มลาโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
6. นางอมร เปลี่ยนผึ้งโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
7. นางพิณทอง ศรีคำชนโรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
8. นางเงินตรา ชัยลาโรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวงกรรมการ
9. นางสาวสุเนตร รักษาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
10. นางสาวสลิตตา ดอนสมจิตรโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
11. นางสาวนัฎยา แก้วนอกโรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงกรรมการ
12. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
13. นางปัฐมา จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
14. นางสาวสุชาดา ตั้งใจโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย เถาว์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ดีแป้นโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้ากรรมการ
4. นางจีรวรรณ พลจารย์โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นางสาวสุดธรรมา เข็มลาโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
6. นางอมร เปลี่ยนผี้งโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
7. นางพิณทอง ศรีคำชนโรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
8. นางเงินตรา ชัยลาโรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวงกรรมการ
9. นางสาวสลิตตา ดอนสมจิตรโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวสุเนตร รักษาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
11. นางสาวนัฎยา แก้วนอกโรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงกรรมการ
12. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
13. นางปัฐมา จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
14. นางสาวสุชาดา ตั้งใจโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายอุทัย เถาว์พันธ์โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ดีแป้นโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ ตะวงษ์โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้ากรรมการ
4. นางจีรวรรณ พลจารย์โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงกรรมการ
5. นางสาวสุดธรรมา เข็มลาโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่กรรมการ
6. นางอมร เปลี่ยนผึ้งโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
7. นางพิณทอง ศรีคำชนโรงเรียนบ้านหนองแวงมนกรรมการ
8. นางเงินตรา ชัยลาโรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวงกรรมการ
9. นางสาวสุเนตร รักษาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพรกรรมการ
10. นางสาวสลิตตา ดอนสมจิตรโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์กรรมการ
11. นางสาวนัฎยา แก้วนอกโรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุงกรรมการ
12. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
13. นางปัฐมา จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านท่านางแนวกรรมการ
14. นางสาวสุชาดา ตั้งใจโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกวี วรรณศรีโรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่ฯประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี จอดนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางเพ็ญรัตน์ เทพตีเหล็กโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
4. นางสุวิมล พัฒนาโกโรงเรียนบ้านเมยกรรมการ
5. นางกัญญาพัชญ์ กองเงินโรงเรียนบ้านหนองอรุณกรรมการ
6. นางสาวนพรัตน์ เถาว์พันธ์โรงเรียนวัดอัมพรกรรมการ
7. นางเปรมจิตร์ ไปปะโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
8. นางสาวสุพรรษา ตรีสังข์โรงเรียนบ้านทับบากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกวี วรรณศรีโรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี จอดนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางเพ็ญรัตน์ เทพตีเหล็กโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
4. นางสุวิมล พัฒนาโกโรงเรียนบ้านเมยกรรมการ
5. นางกัญญาพัชญ์ กองเงินโรงเรียนบ้านหนองอรุณกรรมการ
6. นางสาวนพรัตน์ เถาว์พันธ์โรงเรียนวัดอัมพรกรรมการ
7. นางเปรมจิตร์ ไปปะโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
8. นางสาวสุพรรษา ตรีสังข์โรงเรียนบ้านทับบากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ เสริฐนาคโรงเรียนจตุคามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ เลิศพลสถิตโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอยกรรมการ
3. นางสุจิตรา ชุมแวงวาปีโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
4. นางลำพวญ ระดาบุตรโรงเรียนบ้านกุดรูกรรมการ
5. นายเสกสรร คำไพเราะโรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ บางปาโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
7. นางสาวนันทรัตน์ นครแจ้งโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ เสริฐนาคโรงเรียนจตุคามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ เลิศพลสถิตโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอยกรรมการ
3. นางสุจิตรา ชุมแวงวาปีโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
4. นางลำพวญ ระดาบุตรโรงเรียนบ้านกุดรูกรรมการ
5. นางสาวทิวาลัย หลงกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้ากรรมการ
6. นางสาวจิรวรรณ บางปาโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
7. นางสาวนันทรัตน์ นครแจ้งโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ เสริฐนาคโรงเรียนจตุคามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ เลิศพลสถิตโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอยกรรมการ
3. นางสุจิตรา ชุมแวงวาปีโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
4. นางลำพวญ ระดาบุตรโรงเรียนบ้านกุดรูกรรมการ
5. นางสาวทิวาลัย หลงกุลโรงเรียนบ้านแวงเบ้ากรรมการ
6. นางสาวจิรวรรณ บางปาโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
7. นางสาวนันทรัตน์ นครแจ้งโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็มโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมจิต สุภาษิตโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
4. นางอรุณี ชำนาญพลโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางบานเย็น สันโดษโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
6. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
7. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้วโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมืองโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
11. นางฉวี หอมทองโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ บ้านวังยาวสามัคคีโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมจิต สุภาษิตโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
4. นางอรุณี ชำนาญพลโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางบานเย็น สันโดษโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
6. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
7. นางสาวสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
8. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้วโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมืองโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
11. นางฉวี หอมทองโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็มโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมจิต สุภาษิตโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
4. นางอรุณี ชำนาญพลโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางบานเย็น สันโดษโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
6. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
7. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้วโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมืองโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
11. นางฉวี หอมทองโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยโรงเรียนบ้านโนนร้งหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็มโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมจิต สุภาษิตโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
4. นางอรุณี ชำนาญพลโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางบานเย็น สันโดษโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
6. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
7. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
9. นายมยุรี จันทร์แก้วโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมืองโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
11. นางฉวี หอมทองโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมจิต สุภาษิตโรงเรียนบ้านเตาเหล็กประธานกรรมการ
2. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอนกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็มโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
4. นางอรุณี ชำนาญพลโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางบานเย็น สันโดษโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
6. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
7. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้วโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมืองโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
11. นางฉวี หอมทองโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็มโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมจิต สุภาษิตโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
4. นางอรุณี ชำนาญพลโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางบานเย็น สันโดษโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
6. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
7. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้วโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมืองโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
11. นางฉวี หอมทองโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็มโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมจิต สุภาษิตโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
4. นางอรุณี ชำนาญพลโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางบานเย็น สันโดษโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
6. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
7. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้วโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมืองโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
11. นางฉวี หอมทองโรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็มโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมจิต สุภาษิตโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
4. นางอรุณี ชำนาญพลโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางบานเย็น สันโดษโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
6. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
7. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้วโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมืองโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
11. นางฉวี หอมทองโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็มโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมจิต สุภาษิตโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
4. นางอรุณี ชำนาญพลโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางบานเย็น สันโดษโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
6. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
7. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้วโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมืองโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
11. นางฉวี หอมทองโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็มโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมจิตร สุภาษิตโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
4. นางอรุณี ชำนาญพลโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางบานเย็น สันโดษโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
6. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
7. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้วโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมืองโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
11. นางฉวี หอมทองโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็มโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมจิต สุภาษิตโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
4. นางอรุณี ชำนาญพลโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางบานเย็น สันโดษโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
6. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
7. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้วโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมืองโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
11. นางฉวี หอมทองโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็มโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมจิต สุภาษิตโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
4. นางอรุณี ชำนาญพลโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางบานเย็น สันโดษโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
6. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
7. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้วโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมืองโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
11. นางฉวี หอมทองโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็มโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมจิต สุภาษิตโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
4. นางอรุณี ชำนาญพลโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางบานเย็น สันโดษโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
6. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
7. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้วโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมืองโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
11. นางฉวี หอมทองโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็มโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมจิต สุภาษิตโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
4. นางอรุณี ชำนาญพลโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นายบานเย็น สันโดษโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
6. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
7. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้วโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมืองโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
11. นางฉวี หอมทองโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็มโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมจิต สุภาษิตโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
4. นางอรุณี ชำนาญพลโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางบานเย็น สันโดษโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
6. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
7. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้วโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมืองโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
11. นางฉวี หอมทองโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็มโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมจิต สุภาษิตโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
4. นางอรุณี ชำนาญพลโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางบานเย็น สันโดษโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
6. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
7. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้วโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมืองโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
11. นางฉวี หอมทองโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็มโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมจิต สุภาษิตโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
4. นางอรุณี ชำนาญพลโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นายบานเย็น สันโดษโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
6. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
7. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้วโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมืองโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
11. นางฉวี หอมทองโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็มโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมจิต สุภาษิตโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
4. นางอรุณี ชำนาญพลโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางบานเย็น สันโดษโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
6. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
7. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้วโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมืองโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
11. นางฉวี หอมทองโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็มโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมจิต สุภาษิตโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
4. นางอรุณี ชำนาญพลโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางบานเย็น สันโดษโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
6. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
7. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้วโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมืองโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
11. นางฉวี หอมทองโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็มโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมจิต สุภาษิตโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
4. นางอรุณี ชำนาญพลโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางบานเย็น สันโดษโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
6. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
7. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้วโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมืองโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
11. นางฉวี หอมทองโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อยโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็มโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคีกรรมการ
3. นายสมจิต สุภาษิตโรงเรียนบ้านเตาเหล็กกรรมการ
4. นางอรุณี ชำนาญพลโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดกรรมการ
5. นางบานเย็น สันโดษโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งกรรมการ
6. นางสุภาพร สิงหศรีโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูลกรรมการ
7. นางสาวดาวมณี แถวนาดีโรงเรียนบ้านทุ่งแคกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
9. นางมยุรี จันทร์แก้วโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
10. นางสาวศุภวรรณ ราชสีเมืองโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็นกรรมการ
11. นางฉวี หอมทองโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชวนพิศ ฝั้นฉิมโรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางสาวธนิตา สันหนังโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอกโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นายอาทิตย์ อุตรเสนา โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสาวสุจิตตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
8. นางสังวาลย์ มณีวรรณโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
9. นางสาวนิจพร อินนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
10. นายนวพันธ์ โพยนอกโรงเรียนบ้านโนรังหนองบอนกรรมการ
11. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสง โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
12. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอ โรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการ
13. นางพรทิพย์ ขันถมโรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูกรรมการ
14. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อนโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
15. นายไพบูลย์ จันทร์สม โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชวนพิศ ฝั้นฉิมโรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก โรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางสาวธนิตา สันหนังโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอกโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นายอาทิตย์ อุตรเสนา โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นายสุจิตตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
8. นางสังวาลย์ มณีวรรณโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
9. นางสาวนิจพร อินนอก โรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
10. นายนวพันธ์ โพยนอก โรงเรียนบ้านโนรังหนองบอนกรรมการ
11. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสงโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
12. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการ
13. นางพรทิพย์ ขันถม โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูกรรมการ
14. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อน โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
15. นายไพบูลย์ จันทร์สม โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชวนพิศ ฝั้นฉิมโรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางสาวธนิตา สันหนังโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอกโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นายอาทิตย์ อุตรเสนา โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสาวสุจิตตรา เล่ห์กล โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
8. นางสังวาลย์ มณีวรรณโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
9. นางสาวนิจพร อินนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
10. นายนวพันธ์ โพยนอกโรงเรียนบ้านโนรังหนองบอนกรรมการ
11. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสง โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
12. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอ โรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการ
13. นางพรทิพย์ ขันถมโรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูกรรมการ
14. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อน โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
15. นายไพบูลย์ จันทร์สม โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชวนพิศ ฝั้นฉิมโรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก โรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางสาวธนิตา สันหนังโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอกโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นายอาทิตย์ อุตรเสนาโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสาวสุจิตตรา เล่ห์กล โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
8. นางสังวาลย์ มณีวรรณโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
9. นางสาวนิจพร อินนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
10. นายนวพันธ์ โพยนอก โรงเรียนบ้านโนรังหนองบอนกรรมการ
11. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสงโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
12. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอ โรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการ
13. นางพรทิพย์ ขันถมโรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูกรรมการ
14. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อนโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
15. นายไพบูลย์ จันทร์สม โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชวนพิศ ฝั้นฉิมโรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางสาวธนิตา สันหนังโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอกโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นายอาทิตย์ อุตรเสนา โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสาวสุจิตตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
8. นางสังวาลย์ มณีวรรณโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
9. นางสาวนิจพร อินนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
10. นายนวพันธ์ โพยนอกโรงเรียนบ้านโนรังหนองบอนกรรมการ
11. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสงโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
12. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอ โรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการ
13. นางพรทิพย์ ขันถมโรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูกรรมการ
14. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อนโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
15. นายไพบูลย์ จันทร์สม โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชวนพิศ ฝั้นฉิม โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก โรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางสาวธนิตา สันหนัง โรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอกโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นายอาทิตย์ อุตรเสนา โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสาวสุจิตตรา เล่ห์กล โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
8. นางสังวาลย์ มณีวรรณโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
9. นางสาวนิจพร อินนอก โรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
10. นายนวพันธ์ โพยนอกโรงเรียนบ้านโนรังหนองบอนกรรมการ
11. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสงโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
12. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอ โรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการ
13. นางพรทิพย์ ขันถม โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูกรรมการ
14. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อน โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
15. นายไพบูลย์ จันทร์สม โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชวนพิศ ฝั้นฉิมโรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก โรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางสาวธนิตา สันหนัง โรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอกโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นายอาทิตย์ อุตรเสนาโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสาวสุจิตตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
8. นางสังวาลย์ มณีวรรณโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
9. นางสาวนิจพร อินนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
10. นายนวพันธ์ โพยนอกโรงเรียนบ้านโนรังหนองบอนกรรมการ
11. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสงโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
12. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการ
13. นางพรทิพย์ ขันถม โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูกรรมการ
14. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อน โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
15. นายไพบูลย์ จันทร์สม โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชวนพิศ ฝั้นฉิมโรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก โรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางสาวธนิตา สันหนัง โรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอกโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นายอาทิตย์ อุตรเสนาโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสาวสุจิตตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
8. นางสังวาลย์ มณีวรรณโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
9. นางสาวนิจพร อินนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
10. นายนวพันธ์ โพยนอกโรงเรียนบ้านโนรังหนองบอนกรรมการ
11. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสง โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
12. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการ
13. นางพรทิพย์ ขันถมโรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูกรรมการ
14. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อนโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
15. นายไพบูลย์ จันทร์สม โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชวนพิศ ฝั้นฉิมโรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก โรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางสาวธนิตา สันหนังโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอกโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นายอาทิตย์ อุตรเสนาโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสาวสุจิตตรา เล่ห์กล โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
8. นางสังวาลย์ มณีวรรณโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
9. นางสาวนิจพร อินนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
10. นายนวพันธ์ โพยนอก โรงเรียนบ้านโนรังหนองบอนกรรมการ
11. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสง โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
12. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการ
13. นางพรทิพย์ ขันถม โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูกรรมการ
14. นายจิณห์จุฑา สมออ่อน โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
15. นายไพบูลย์ จันทร์สม โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชวนพิศ ฝั้นฉิม โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางสาวธนิตา สันหนัง โรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอกโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นายอาทิตย์ อุตรเสนา โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสาวสุจิตตรา เล่ห์กล โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
8. นาง สังวาลย์ มณีวรรณโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
9. นางสาวนิจพร อินนอก โรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
10. นายนวพันธ์ โพยนอก โรงเรียนบ้านโนรังหนองบอนกรรมการ
11. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสง โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
12. นางสาว นันทวรรณ แถวหมอโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการ
13. นางพรทิพย์ ขันถมโรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูกรรมการ
14. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อน โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
15. นายไพบูลย์ จันทร์สม โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชวนพิศ ฝั้นฉิมโรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก โรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางสาวธนิตา สันหนัง โรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอกโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นายอาทิตย์ อุตรเสนา โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสาวสุจิตตรา เล่ห์กล โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
8. นางสังวาลย์ มณีวรรณโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
9. นางสาวนิจพร อินนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
10. นายนวพันธ์ โพยนอก โรงเรียนบ้านโนรังหนองบอนกรรมการ
11. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสงโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
12. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอ โรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการ
13. นางพรทิพย์ ขันถม โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูกรรมการ
14. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อนโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
15. นายไพบูลย์ จันทร์สม โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชวนพิศ ฝั้นฉิมโรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก โรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางสาวธนิตา สันหนังโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอกโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นายอาทิตย์ อุตรเสนา โรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสาวสุจิตตรา เล่ห์กลโรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
8. นางสังวาลย์ มณีวรรณโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
9. นางสาวนิจพร อินนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
10. นายนวพันธ์ โพยนอก โรงเรียนบ้านโนรังหนองบอนกรรมการ
11. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสง โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
12. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอ โรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการ
13. นางพรทิพย์ ขันถม โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูกรรมการ
14. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อนโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
15. นายไพบูลย์ จันทร์สม โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชวนพิศ ฝั้นฉิมโรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอกโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางสาว ธนิตา สันหนังโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอกโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นายอาทิตย์ อุตรเสนาโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสาวสุจิตตรา เล่ห์กล โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
8. นางสังวาลย์ มณีวรรณโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
9. นางสาวนิจพร อินนอก โรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
10. นายนวพันธ์ โพยนอก โรงเรียนบ้านโนรังหนองบอนกรรมการ
11. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสงโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
12. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการ
13. นางพรทิพย์ ขันถมโรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูกรรมการ
14. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อน โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
15. นายไพบูลย์ จันทร์สม โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชวนพิศ ฝั้นฉิม โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก โรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางสาวธนิตา สันหนัง โรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอกโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นายอาทิตย์ อุตรเสนาโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสาวสุจิตตรา เล่ห์กล โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
8. นาง สังวาลย์ มณีวรรณโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
9. นางสาวนิจพร อินนอก โรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
10. นายนวพันธ์ โพยนอก โรงเรียนบ้านโนรังหนองบอนกรรมการ
11. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสง โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
12. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอ โรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการ
13. นางพรทิพย์ ขันถม โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูกรรมการ
14. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อน โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
15. นายไพบูลย์ จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชวนพิศ ฝั้นฉิม โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุงประธานกรรมการ
2. นายบุญเล้ง จอดนอก โรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางสาวธนิตา สันหนังโรงเรียนเบญจคามสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววรรณภา มาตย์นอกโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นายอาทิตย์ อุตรเสนาโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
6. นางสาวทรรศนีย์ ศิริรัตน์โรงเรียนบ้านหนองฉันเพลฯกรรมการ
7. นางสาวสุจิตตรา เล่ห์กล โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคีกรรมการ
8. นางสังวาลย์ มณีวรรณโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมกรรมการ
9. นางสาวนิจพร อินนอก โรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
10. นายนวพันธ์ โพยนอก โรงเรียนบ้านโนรังหนองบอนกรรมการ
11. นางสาวรุ่งอรุณ วินไธสงโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำกรรมการ
12. นางสาวนันทวรรณ แถวหมอโรงเรียนบ้านดอนโจดกรรมการ
13. นางพรทิพย์ ขันถม โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคูกรรมการ
14. นางสาวจิณห์จุฑา สมออ่อน โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์กรรมการ
15. นายไพบูลย์ จันทร์สม โรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]