สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล 33 3 3 1 39
2 บ้านหนองคลองดอนแดง 30 8 4 1 42
3 บ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 26 7 1 2 34
4 ไตรมิตรวิทยา 21 2 2 1 25
5 อนุบาลไพศาลวิทย์ 18 5 1 0 24
6 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 18 2 0 0 20
7 บ้านสำโรง 16 9 4 2 29
8 ชุมชนหนองเม็ก 15 5 6 1 26
9 บ้านหนองแวงท่าวัด 14 10 8 3 32
10 บ้านหนองแวงตอตั้ง 14 5 2 0 21
11 บ้านหนองแวงมน 13 7 3 3 23
12 บ้านดงเค็ง 13 4 3 0 20
13 บ้านวังยาวสามัคคี 13 3 0 1 16
14 บ้านหันศิลางาม 12 6 5 2 23
15 บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 12 3 6 0 21
16 ซู่เอ็ง 12 3 0 0 15
17 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 11 5 4 1 20
18 เบญจคามสามัคคี 11 5 3 2 19
19 บ้านโนนธาตุ 11 5 1 2 17
20 บ้านดอนโจด 11 4 5 0 20
21 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 10 8 2 0 20
22 อมตวิทยา 10 7 1 0 18
23 บ้านหัวนาหนองแวง 10 2 1 0 13
24 บ้านหันใหญ่ 9 8 4 1 21
25 อนุบาลสุรีพร 9 8 2 3 19
26 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 9 5 2 0 16
27 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 9 4 2 0 15
28 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 9 2 2 2 13
29 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 9 1 5 2 15
30 บ้านหนองไผ่วิทยา 8 2 0 2 10
31 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 7 5 4 0 16
32 จตุคามวิทยา 7 4 4 1 15
33 บ้านทางขวาง 7 4 3 4 14
34 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 7 2 1 0 10
35 บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 7 1 4 5 12
36 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 6 7 3 4 16
37 ศูนย์เครือข่ายภูดิน 6 6 4 0 16
38 หนองแวงยาว 6 6 3 4 15
39 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 6 6 1 1 13
40 บ้านรัตนะ 6 4 3 3 13
41 บ้านหนองกุงสว่าง 6 3 2 2 11
42 บ้านหนองแขมอีโล 6 2 2 1 10
43 บ้านลอมคอม 6 2 2 1 10
44 บ้านวังคูณ 6 2 0 0 8
45 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 6 1 4 1 11
46 บ้านท่านางแนว 6 1 0 0 7
47 บ้านหนองหญ้าขาว 5 7 5 2 17
48 บ้านหนองแสง 5 6 0 0 11
49 บ้านเหล่าโนนคูณ 5 5 2 0 12
50 ชุมชนวังหิน 5 2 1 1 8
51 บ้านหนองแดง 5 2 1 0 8
52 บ้านโนนเมืองโคกกุง 5 2 0 1 7
53 บ้ายเมย 5 1 1 1 7
54 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 5 1 1 0 7
55 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 5 0 0 2 5
56 บ้านหนองเสี้ยว 4 6 2 3 12
57 มิตรภาพ2 4 4 3 0 11
58 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 4 4 2 2 10
59 บ้านหนองแวงโสกพระ 4 4 1 1 9
60 นาโพธิ์ชีวิทยา 4 3 6 2 13
61 วัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 4 3 3 2 10
62 บ้านฝาผนังวังจาน 4 3 1 0 8
63 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 4 3 0 0 7
64 บ้านหนองอรุณ 4 2 4 2 10
65 บ้านคอนฉิม 4 2 3 1 9
66 บ้านศุภชัย 4 2 2 0 8
67 สหราษฎร์อนุกูล 4 2 1 3 7
68 ชุมชนบ้านดอนหัน 4 2 1 2 7
69 บ้านกุดหว้า 4 2 1 0 7
70 บ้านหนองสองห้อง 4 2 0 0 6
71 บ้านกุดหมากเห็บ 4 2 0 0 6
72 บ้านหินลาดนาดี 4 1 2 2 7
73 บ้านโคกสูงวิทยา 4 0 2 1 6
74 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 4 0 2 1 6
75 บ้านกุดรู 4 0 1 0 5
76 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 3 7 2 2 12
77 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 3 4 0 3 7
78 บ้านหนองแซงแสงอรุณ 3 3 1 0 7
79 บ้านหนองแวงนอก 3 2 0 1 5
80 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 3 2 0 0 5
81 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 3 2 0 0 5
82 บ้านท่าหนองหว้า 3 1 2 1 6
83 อนุบาลกุลฤดี 3 1 2 0 6
84 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 3 1 1 0 5
85 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 3 1 1 0 5
86 โนนทองวิทยา 3 1 0 1 4
87 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 3 0 2 1 5
88 บ้านกุดหอยกาบ 3 0 1 0 4
89 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 3 0 0 0 3
90 บ้านหนองยาง 3 0 0 0 3
91 โนนชาดหนองช้างน้ำ 3 0 0 0 3
92 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 2 7 4 1 13
93 บ้านโนนหอมโนนศาลา 2 7 1 0 10
94 บ้านหนองแวงนางเบ้า 2 6 1 0 9
95 ชุมชนบ้านโคกสี 2 5 1 0 8
96 บ้านใหม่นาเพียง 2 3 0 1 5
97 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 2 3 0 0 5
98 บ้านหลักด่าน 2 2 0 1 4
99 บ้านชาดหนองเหล็ก 2 2 0 0 4
100 บ้านโคกล่ามกลางตำแย 2 1 3 3 6
101 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 2 1 2 1 5
102 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 2 1 0 1 3
103 บ้านโคกสง่า 2 1 0 0 3
104 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 2 1 0 0 3
105 บ้านทับบา 2 1 0 0 3
106 บ้านสว่างวิทยา 2 1 0 0 3
107 บ้านป่าเป้า 2 1 0 0 3
108 บ้านผักหวาน 2 1 0 0 3
109 บ้านหนองบะโคกสว่าง 2 1 0 0 3
110 บ้านโนนข่าวิทยา 2 0 4 0 6
111 บ้านหนองขี้เห็น 2 0 1 0 3
112 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 2 0 0 1 2
113 บ้านป่าเป้งน้ำซับ 2 0 0 0 2
114 บ้านโสกน้ำขาว 2 0 0 0 2
115 โนนรังหนองบอน 2 0 0 0 2
116 บ้านหินแร่ 2 0 0 0 2
117 บ้านหนองหว้าสามัคคี 2 0 0 0 2
118 บ้านโนนท่อน 2 0 0 0 2
119 บ้านหันน้อย 1 4 1 0 6
120 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 1 4 0 1 5
121 บ้านหนองบัวแดง 1 3 2 0 6
122 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 1 3 2 0 6
123 บ้านละหานนา 1 3 1 1 5
124 บ้านหนองวัดป่า 1 3 0 2 4
125 บ้านแฝก 1 3 0 0 4
126 บ้านปอแดง 1 3 0 0 4
127 บ้านโสกนกเต็น 1 2 4 3 7
128 ไตรราษฎร์สามัคคี 1 2 1 1 4
129 ชุมชนบ้านชาด 1 2 1 0 4
130 วังบงน้อยวิทยา 1 2 1 0 4
131 บ้านดอนหันนาจาน 1 2 0 0 3
132 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 1 2 0 0 3
133 บ้านสำราญ 1 1 4 0 6
134 บ้านห้วยโจด 1 1 3 0 5
135 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 1 1 1 1 3
136 บ้านบะแหบหญ้าคา 1 1 0 2 2
137 บ้านทุ่งแค 1 1 0 1 2
138 ฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 1 1 0 1 2
139 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 0 0 2
140 บ้านดอนชาด 1 1 0 0 2
141 บ้านหญ้าคาท่าหลวง 1 1 0 0 2
142 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 1 0 1 1 2
143 บ้านบะแค 1 0 1 0 2
144 บ้านห้วยแคน 1 0 1 0 2
145 บ้านหนองกาว 1 0 1 0 2
146 บ้านหนองสะแบงสามัคคี 1 0 1 0 2
147 บ้านหนองแวงน้อย 1 0 1 0 2
148 บ้านโสกไผ่ 1 0 0 1 1
149 บ้านหนองเปล่ง 1 0 0 1 1
150 อำไพพิทยา 1 0 0 1 1
151 บ้านหนองแปน 1 0 0 0 1
152 โนนชาดวิทยา 1 0 0 0 1
153 บ้านตลาดหนองแก 1 0 0 0 1
154 หนองพลวงมิตรประชา 1 0 0 0 1
155 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 1 0 0 0 1
156 บ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 0 5 1 1 6
157 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 0 3 0 0 3
158 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว 0 3 0 0 3
159 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี 0 2 0 1 2
160 บ้านกอกโนนแต้ 0 2 0 0 2
161 บ้านหลุบคา 0 2 0 0 2
162 บ้านโนนขามป้อม 0 1 1 0 2
163 บ้านเปาะ 0 1 0 1 1
164 บ้านขุมปูน 0 1 0 0 1
165 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
166 บ้านเพ็กน้อย 0 1 0 0 1
167 บ้านโนนทองหลางโคกสูง 0 1 0 0 1
168 บ้านแวงน้อย 0 0 3 1 3
169 บ้านหนองไผ่น้อย 0 0 2 1 2
170 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 0 0 2 0 2
171 บ้านหนองบัวลอง 0 0 2 0 2
172 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 0 0 1 2 1
173 บ้านโนนใหญ่ 0 0 1 1 1
174 บ้านดอนดู่ 0 0 1 0 1
175 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 0 0 1 0 1
176 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 0 0 0 1 0
177 บ้านหันโจดหนองกุง 0 0 0 1 0
178 ป่าไม้อุทิศ๑(บ้านลาด) 0 0 0 0 0
รวม 781 417 241 133 1,572