สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล 34 5 3 1 42
2 บ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 26 7 1 2 34
3 บ้านหนองคลองดอนแดง 22 5 4 1 31
4 ไตรมิตรวิทยา 19 2 2 1 23
5 บ้านหนองแวงท่าวัด 18 10 8 3 36
6 อนุบาลไพศาลวิทย์ 18 5 1 0 24
7 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 18 2 0 0 20
8 บ้านสำโรง 16 8 4 2 28
9 ชุมชนหนองเม็ก 15 5 6 1 26
10 บ้านหนองแวงมน 14 7 3 3 24
11 บ้านหนองแวงตอตั้ง 14 5 2 0 21
12 บ้านลอมคอม 14 2 2 1 18
13 บ้านวังยาวสามัคคี 13 3 0 1 16
14 ซู่เอ็ง 13 3 0 0 16
15 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 11 5 4 1 20
16 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 10 8 2 0 20
17 อมตวิทยา 10 7 1 0 18
18 บ้านดอนโจด 10 4 5 0 19
19 บ้านหันใหญ่ 9 8 4 1 21
20 อนุบาลสุรีพร 9 8 2 3 19
21 บ้านหันศิลางาม 9 6 5 2 20
22 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 9 5 2 0 16
23 เบญจคามสามัคคี 9 4 2 2 15
24 บ้านโนนธาตุ 9 3 1 2 13
25 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 9 2 2 2 13
26 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 8 4 2 0 14
27 บ้านหัวนาหนองแวง 8 1 1 0 10
28 จตุคามวิทยา 7 4 4 1 15
29 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 7 2 1 0 10
30 บ้านหนองไผ่วิทยา 7 2 0 2 9
31 บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 7 1 4 5 12
32 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 6 7 3 4 16
33 หนองแวงยาว 6 6 3 4 15
34 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 6 5 3 0 14
35 บ้านรัตนะ 6 4 3 3 13
36 บ้านหนองกุงสว่าง 6 3 2 2 11
37 บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 6 3 2 0 11
38 บ้านหนองแขมอีโล 6 2 2 1 10
39 บ้านวังคูณ 6 2 0 0 8
40 บ้านกุดหมากเห็บ 6 2 0 0 8
41 บ้านท่านางแนว 6 1 0 0 7
42 บ้านหนองหญ้าขาว 5 7 5 2 17
43 ศูนย์เครือข่ายภูดิน 5 6 4 0 15
44 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 5 6 1 1 12
45 บ้านหนองแสง 5 6 0 0 11
46 บ้านเหล่าโนนคูณ 5 4 2 0 11
47 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 5 4 0 3 9
48 บ้านดงเค็ง 5 2 3 0 10
49 ชุมชนบ้านดอนหัน 5 2 1 2 8
50 ชุมชนวังหิน 5 2 1 1 8
51 บ้านโนนเมืองโคกกุง 5 2 0 1 7
52 บ้ายเมย 5 1 1 1 7
53 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 5 1 1 0 7
54 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 5 0 3 1 8
55 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 5 0 0 2 5
56 บ้านหนองเสี้ยว 4 6 2 3 12
57 บ้านหนองแวงโสกพระ 4 4 1 1 9
58 นาโพธิ์ชีวิทยา 4 3 6 2 13
59 บ้านทางขวาง 4 3 3 4 10
60 วัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 4 3 3 2 10
61 บ้านฝาผนังวังจาน 4 3 1 0 8
62 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 4 3 0 0 7
63 บ้านศุภชัย 4 2 2 0 8
64 สหราษฎร์อนุกูล 4 2 1 3 7
65 บ้านกุดหว้า 4 2 1 0 7
66 บ้านหนองสองห้อง 4 2 0 0 6
67 บ้านโคกสูงวิทยา 4 0 2 1 6
68 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 4 0 2 1 6
69 มิตรภาพ2 3 4 2 0 9
70 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 3 3 2 2 8
71 บ้านหนองแซงแสงอรุณ 3 3 1 0 7
72 บ้านหนองอรุณ 3 2 4 2 9
73 บ้านคอนฉิม 3 2 2 1 7
74 บ้านหนองแวงนอก 3 2 0 1 5
75 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 3 2 0 0 5
76 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 3 2 0 0 5
77 บ้านหินลาดนาดี 3 1 2 2 6
78 อนุบาลกุลฤดี 3 1 2 0 6
79 บ้านหนองแดง 3 1 1 0 5
80 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 3 1 1 0 5
81 โนนทองวิทยา 3 1 0 1 4
82 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 3 0 5 2 8
83 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 3 0 2 1 5
84 บ้านกุดรู 3 0 1 0 4
85 บ้านกุดหอยกาบ 3 0 1 0 4
86 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 3 0 0 0 3
87 บ้านหนองยาง 3 0 0 0 3
88 โนนชาดหนองช้างน้ำ 3 0 0 0 3
89 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 2 7 4 1 13
90 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 2 7 2 2 11
91 บ้านโนนหอมโนนศาลา 2 7 1 0 10
92 บ้านหนองแวงนางเบ้า 2 6 1 0 9
93 ชุมชนบ้านโคกสี 2 5 1 0 8
94 บ้านหนองบัวแดง 2 3 2 0 7
95 บ้านใหม่นาเพียง 2 3 0 1 5
96 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 2 3 0 0 5
97 บ้านหลักด่าน 2 2 0 1 4
98 บ้านชาดหนองเหล็ก 2 2 0 0 4
99 บ้านโคกล่ามกลางตำแย 2 1 3 3 6
100 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 2 1 2 1 5
101 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 2 1 1 0 4
102 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 2 1 0 1 3
103 บ้านโคกสง่า 2 1 0 0 3
104 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 2 1 0 0 3
105 บ้านป่าเป้า 2 1 0 0 3
106 บ้านผักหวาน 2 1 0 0 3
107 บ้านหนองบะโคกสว่าง 2 1 0 0 3
108 บ้านโนนข่าวิทยา 2 0 4 0 6
109 บ้านหนองขี้เห็น 2 0 1 0 3
110 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 2 0 0 1 2
111 บ้านสว่างวิทยา 2 0 0 0 2
112 บ้านป่าเป้งน้ำซับ 2 0 0 0 2
113 บ้านโสกน้ำขาว 2 0 0 0 2
114 โนนรังหนองบอน 2 0 0 0 2
115 บ้านหินแร่ 2 0 0 0 2
116 บ้านหนองหว้าสามัคคี 2 0 0 0 2
117 บ้านโนนท่อน 2 0 0 0 2
118 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 1 4 0 1 5
119 บ้านหลุบคา 1 4 0 0 5
120 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 1 3 2 0 6
121 บ้านละหานนา 1 3 1 1 5
122 บ้านหนองวัดป่า 1 3 0 2 4
123 บ้านแฝก 1 3 0 0 4
124 บ้านปอแดง 1 3 0 0 4
125 บ้านโสกนกเต็น 1 2 4 3 7
126 ไตรราษฎร์สามัคคี 1 2 1 1 4
127 ชุมชนบ้านชาด 1 2 1 0 4
128 วังบงน้อยวิทยา 1 2 1 0 4
129 บ้านสำราญ 1 1 4 0 6
130 บ้านห้วยโจด 1 1 3 0 5
131 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 1 1 1 1 3
132 บ้านบะแหบหญ้าคา 1 1 0 2 2
133 ฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 1 1 0 1 2
134 บ้านทับบา 1 1 0 0 2
135 บ้านดอนชาด 1 1 0 0 2
136 บ้านหญ้าคาท่าหลวง 1 1 0 0 2
137 บ้านท่าหนองหว้า 1 0 2 1 3
138 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 1 0 1 1 2
139 บ้านบะแค 1 0 1 0 2
140 บ้านหนองสะแบงสามัคคี 1 0 1 0 2
141 บ้านหนองแวงน้อย 1 0 1 0 2
142 บ้านห้วยแคน 1 0 1 0 2
143 บ้านโสกไผ่ 1 0 0 1 1
144 บ้านหนองเปล่ง 1 0 0 1 1
145 อำไพพิทยา 1 0 0 1 1
146 บ้านหนองแปน 1 0 0 0 1
147 บ้านดอนหันนาจาน 1 0 0 0 1
148 บ้านตลาดหนองแก 1 0 0 0 1
149 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
150 หนองพลวงมิตรประชา 1 0 0 0 1
151 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 1 0 0 0 1
152 บ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 0 5 1 1 6
153 บ้านหันน้อย 0 4 1 0 5
154 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 0 3 0 0 3
155 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว 0 3 0 0 3
156 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี 0 2 0 1 2
157 บ้านกอกโนนแต้ 0 2 0 0 2
158 บ้านโนนขามป้อม 0 1 1 0 2
159 บ้านทุ่งแค 0 1 0 1 1
160 บ้านเปาะ 0 1 0 1 1
161 บ้านขุมปูน 0 1 0 0 1
162 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
163 บ้านเพ็กน้อย 0 1 0 0 1
164 บ้านโนนทองหลางโคกสูง 0 1 0 0 1
165 บ้านแวงน้อย 0 0 3 1 3
166 บ้านหนองไผ่น้อย 0 0 2 1 2
167 บ้านหนองบัวลอง 0 0 2 0 2
168 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 0 0 2 0 2
169 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 0 0 1 2 1
170 บ้านโนนใหญ่ 0 0 1 1 1
171 บ้านดอนดู่ 0 0 1 0 1
172 บ้านหนองกาว 0 0 1 0 1
173 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 0 0 1 0 1
174 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 0 0 0 1 0
175 บ้านหันโจดหนองกุง 0 0 0 1 0
176 ป่าไม้อุทิศ๑(บ้านลาด) 0 0 0 0 0
รวม 736 398 232 133 1,499