สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองคลองดอนแดง 16 8 4 28 30 8 4 1 42
2 มหาไถ่ศึกษาเมืองพล 16 5 8 29 34 5 3 1 42
3 บ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด 10 10 1 21 26 7 1 2 34
4 บ้านหนองแวงท่าวัด 9 4 3 16 19 10 8 3 37
5 อนุบาลไพศาลวิทย์ 9 4 2 15 18 5 1 0 24
6 บ้านดงเค็ง 7 2 2 11 13 4 3 0 20
7 ไตรมิตรวิทยา 6 7 4 17 21 2 2 1 25
8 บ้านหนองแวงตอตั้ง 6 5 3 14 14 5 2 0 21
9 บ้านดอนโจด 6 2 1 9 11 4 5 0 20
10 บ้านสำโรง 5 4 3 12 16 9 4 2 29
11 ซู่เอ็ง 4 7 2 13 13 3 0 0 16
12 บ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 4 5 4 13 12 3 6 0 21
13 บ้านหนองแวงมน 4 4 6 14 17 7 3 3 27
14 เบญจคามสามัคคี 4 3 1 8 11 5 3 2 19
15 บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 4 3 0 7 9 1 5 2 15
16 ชุมชนหนองเม็ก 4 2 1 7 15 5 6 1 26
17 บ้านหัวนาหนองแวง 4 1 5 10 10 2 1 0 13
18 ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 3 5 5 13 18 2 0 0 20
19 บ้านสวองหนองไผ่ล้อม 3 5 1 9 10 8 2 0 20
20 บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 3 1 2 6 9 5 2 0 16
21 บ้านวังคูณ 3 1 0 4 6 2 0 0 8
22 บ้านท่านางแนว 3 1 0 4 6 1 0 0 7
23 หนองกุงห้วยเสียววิทยา 3 0 3 6 5 4 0 3 9
24 บ้านหนองแดง 3 0 1 4 5 2 1 0 8
25 อมตวิทยา 2 4 3 9 10 7 1 0 18
26 บ้านลอมคอม 2 4 2 8 14 2 2 1 18
27 บ้านหันใหญ่ 2 3 3 8 9 8 4 1 21
28 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 2 3 1 6 7 5 4 0 16
29 หนองแวงยาว 2 3 1 6 6 6 3 4 15
30 บ้านหันศิลางาม 2 2 2 6 12 6 5 2 23
31 โนนจันทึกห้วยแกวิทยา 2 2 1 5 9 2 2 2 13
32 อนุบาลสุรีพร 2 1 3 6 9 8 2 3 19
33 ชุมชนบ้านแวงใหญ่ 2 1 1 4 11 5 4 1 20
34 บ้านหนองหญ้าขาว 2 1 1 4 5 7 5 2 17
35 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 2 1 1 4 3 7 2 2 12
36 บ้านหินลาดนาดี 2 1 0 3 4 1 2 2 7
37 บ้านหนองแขมอีโล 2 0 4 6 6 2 2 1 10
38 บ้านหนองสองห้อง 2 0 1 3 4 2 0 0 6
39 บ้านโคกสง่า 2 0 1 3 2 1 0 0 3
40 วัดอัมพร (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 2 0 0 2 4 3 3 2 10
41 บ้านโคกกลางประชาสรรค์ 2 0 0 2 3 2 0 0 5
42 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 2 0 0 2 3 0 0 0 3
43 บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
44 บ้านทางขวาง 1 4 1 6 7 4 3 4 14
45 บ้านโนนธาตุ 1 3 5 9 11 5 1 2 17
46 ชุมชนวังหิน 1 3 1 5 5 2 1 1 8
47 บ้านวังยาวสามัคคี 1 2 5 8 13 3 0 1 16
48 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 1 2 1 4 6 6 1 1 13
49 บ้านโคกสูงวิทยา 1 2 0 3 4 0 2 1 6
50 บ้านท่าหนองหว้า 1 2 0 3 3 1 2 1 6
51 บ้านรัตนะ 1 1 3 5 6 4 3 3 13
52 บ้านหนองไผ่วิทยา 1 1 2 4 8 2 0 2 10
53 บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 1 1 2 4 7 1 4 5 12
54 บ้านหนองกุงสว่าง 1 1 1 3 6 3 2 2 11
55 ชุมชนบ้านดอนหัน 1 1 1 3 5 2 1 2 8
56 บ้านโนนเมืองโคกกุง 1 1 1 3 5 2 0 1 7
57 บ้ายเมย 1 1 1 3 5 1 1 1 7
58 สหราษฎร์อนุกูล 1 1 1 3 4 2 1 3 7
59 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม 1 1 1 3 4 0 2 1 6
60 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 1 1 0 2 2 1 2 1 5
61 บ้านทับบา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
62 บ้านสว่างวิทยา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
63 บ้านโนนข่าวิทยา 1 1 0 2 2 0 4 0 6
64 บ้านห้วยโจด 1 1 0 2 1 1 3 0 5
65 บ้านห้วยทรายทุ่งมน 1 0 1 2 5 1 1 0 7
66 บ้านหนองอรุณ 1 0 1 2 4 2 4 2 10
67 บ้านคอนฉิม 1 0 1 2 4 2 3 1 9
68 บ้านหนองแวงนางเบ้า 1 0 1 2 2 6 1 0 9
69 บ้านป่าเป้งน้ำซับ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
70 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 1 2 1 1 0 0 2
71 บ้านหนองแวงโสกพระ 1 0 0 1 4 4 1 1 9
72 บ้านกุดรู 1 0 0 1 4 0 1 0 5
73 บ้านหนองแซงแสงอรุณ 1 0 0 1 3 3 1 0 7
74 บ้านกระหนวนดอนดั่ง 1 0 0 1 2 3 0 0 5
75 บ้านป่าเป้า 1 0 0 1 2 1 0 0 3
76 บ้านโสกน้ำขาว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
77 โนนรังหนองบอน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านทุ่งแค 1 0 0 1 1 1 0 1 2
79 บ้านหนองแปน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 โนนชาดวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 0 3 2 5 9 4 2 0 15
82 บ้านชาดศรีสมบูรณ์ 0 3 2 5 6 7 3 4 16
83 บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 0 3 0 3 5 0 0 2 5
84 บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 0 3 0 3 4 4 2 2 10
85 ชุมชนบ้านโคกสี 0 2 2 4 2 5 1 0 8
86 บ้านศุภชัย 0 2 1 3 4 2 2 0 8
87 ศูนย์เครือข่ายภูดิน 0 2 0 2 6 6 4 0 16
88 บ้านผักหวาน 0 2 0 2 2 1 0 0 3
89 บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 0 2 0 2 1 4 0 1 5
90 บ้านหนองบัวแดง 0 1 3 4 2 3 2 0 7
91 จตุคามวิทยา 0 1 2 3 7 4 4 1 15
92 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 0 1 2 3 6 1 4 1 11
93 ไตรมิตรพัฒนศึกษา 0 1 1 2 7 2 1 0 10
94 บ้านกุดหมากเห็บ 0 1 1 2 6 2 0 0 8
95 บ้านเหล่าโนนคูณ 0 1 1 2 5 5 2 0 12
96 บ้านโจดหนองแกหนองสิม 0 1 1 2 4 3 0 0 7
97 โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 0 1 1 2 2 7 4 1 13
98 บ้านหลักด่าน 0 1 1 2 2 2 0 1 4
99 บ้านหินแร่ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
100 บ้านฝาผนังวังจาน 0 1 0 1 4 3 1 0 8
101 บ้านหนองบัวแดงวิทยา 0 1 0 1 3 1 1 0 5
102 โนนทองวิทยา 0 1 0 1 3 1 0 1 4
103 บ้านหนองบะโคกสว่าง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
104 บ้านหันน้อย 0 1 0 1 1 4 1 0 6
105 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 0 1 0 1 1 3 2 0 6
106 บ้านสำราญ 0 1 0 1 1 1 4 0 6
107 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 0 1 0 1 1 1 1 1 3
108 บ้านบะแหบหญ้าคา 0 1 0 1 1 1 0 2 2
109 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 0 1 0 1 1 0 1 1 2
110 บ้านบะแค 0 1 0 1 1 0 1 0 2
111 บ้านโสกไผ่ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
112 บ้านตะกั่วป่า-บ้านหนองคูบัว 0 1 0 1 0 5 1 1 6
113 บ้านหนองไผ่น้อย 0 1 0 1 0 0 2 1 2
114 บ้านดอนหันนาจาน 0 0 3 3 1 2 0 0 3
115 มิตรภาพ2 0 0 2 2 4 4 3 0 11
116 บ้านโสกนกเต็น 0 0 2 2 1 2 4 3 7
117 บ้านหนองแสง 0 0 1 1 5 6 0 0 11
118 บ้านกุดหว้า 0 0 1 1 4 2 1 0 7
119 อนุบาลกุลฤดี 0 0 1 1 3 1 2 0 6
120 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
121 บ้านกุดหอยกาบ 0 0 1 1 3 0 1 0 4
122 บ้านหนองยาง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
123 โนนชาดหนองช้างน้ำ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
124 บ้านใหม่นาเพียง 0 0 1 1 2 3 0 1 5
125 บ้านชาดหนองเหล็ก 0 0 1 1 2 2 0 0 4
126 บ้านโคกล่ามกลางตำแย 0 0 1 1 2 1 3 3 6
127 บ้านหนองวัดป่า 0 0 1 1 1 3 0 2 4
128 บ้านแฝก 0 0 1 1 1 3 0 0 4
129 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
130 บ้านหนองเปล่ง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
131 บ้านหนองเสี้ยว 0 0 0 0 4 6 2 3 12
132 นาโพธิ์ชีวิทยา 0 0 0 0 4 3 6 2 13
133 บ้านหนองแวงนอก 0 0 0 0 3 2 0 1 5
134 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 0 0 0 0 3 2 0 0 5
135 บ้านหนองไฮประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 0 2 1 5
136 บ้านโนนหอมโนนศาลา 0 0 0 0 2 7 1 0 10
137 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 0 0 0 0 2 1 0 1 3
138 บ้านหนองขี้เห็น 0 0 0 0 2 0 1 0 3
139 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
140 บ้านหนองหว้าสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 บ้านโนนท่อน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
142 บ้านหลุบคา 0 0 0 0 1 4 0 0 5
143 บ้านละหานนา 0 0 0 0 1 3 1 1 5
144 บ้านปอแดง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
145 ไตรราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 1 2 1 1 4
146 วังบงน้อยวิทยา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
147 ชุมชนบ้านชาด 0 0 0 0 1 2 1 0 4
148 ฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
149 บ้านดอนชาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 บ้านหญ้าคาท่าหลวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 บ้านห้วยแคน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
152 บ้านหนองกาว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
153 บ้านหนองสะแบงสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
154 บ้านหนองแวงน้อย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
155 อำไพพิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
156 บ้านตลาดหนองแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 หนองพลวงมิตรประชา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
160 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว 0 0 0 0 0 3 0 0 3
161 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี 0 0 0 0 0 2 0 1 2
162 บ้านกอกโนนแต้ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
163 บ้านโนนขามป้อม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
164 บ้านเปาะ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
165 บ้านขุมปูน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านเพ็กน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านโนนทองหลางโคกสูง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านแวงน้อย 0 0 0 0 0 0 3 1 3
170 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 0 0 0 0 0 0 2 0 2
171 บ้านหนองบัวลอง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
172 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 0 0 0 0 0 0 1 2 1
173 บ้านโนนใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
174 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
175 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
176 บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
177 บ้านหันโจดหนองกุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
178 ป่าไม้อุทิศ๑(บ้านลาด) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 214 193 161 568 807 421 241 133 1,469