สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายภูดิน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายภานุพงศ์  เอกคณะสิงห์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  หาญโงน
3. เด็กหญิงอรุณี  อินลุน
 
1. นางบัวลอย  กรวดนอก
2. นางฐิตารีย์  วรรธนะคุณาสิน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หงษา
 
1. นายบัวลอย  กรวดนอก
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพล  ทองนาค
2. เด็กหญิงพรพิมล  จันอ่อน
 
1. นายสายัณห์  ใจใส
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กชายกมลชนก  หลุ่งเป้า
2. เด็กชายพงษกร  อินทรลุน
 
1. นายสายัณห์  ใจใส
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  ผันผาย
2. เด็กหญิงภัคควดี  หมื่นวิเศษ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สอนภักดี
 
1. นางบัวลอย  กรวดนอก
2. นางฐิตารีย์  วรรธนะคุณาสิน
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเมธี  กรวดนอก
 
1. นางฐิตารีย์  วรรธนะคุณาสิน