สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายภูดิน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กรวดนอก
2. เด็กชายเชษฐา  เสริมแก้ว
 
1. นางวิไลลักษณ์  ปิดตายัง
2. นายสนอง  คลังคา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายกิตติพันธ์  แสนโคตร
 
1. นางบัวลอย  กรวดนอก
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ยาตะกั่วนอก
 
1. นางบัวลอย  กรวดนอก
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุนันทา  จันทาสี
2. เด็กชายเจษฎากร  หมูเหลา
 
1. นายสายัณห์  ใจใส