สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายภูดิน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายภานุพงศ์  เอกคณะสิงห์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  หาญโงน
3. เด็กหญิงอรุณี  อินลุน
 
1. นางบัวลอย  กรวดนอก
2. นางฐิตารีย์  วรรธนะคุณาสิน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กรวดนอก
2. เด็กชายเชษฐา  เสริมแก้ว
 
1. นางวิไลลักษณ์  ปิดตายัง
2. นายสนอง  คลังคา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 18 1. เด็กชายบุญถม  สมน้อย
2. เด็กหญิงพาณิณี  สมน้อย
 
1. นายสนอง  คลังคา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กุลวงษ์
 
1. นางฐิตารีย์  วรรธนะคุณาสิน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายธนาวดี  หมื่นวิเศษ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  มาซา
 
1. นางวิไลลักษณ์  ปิดตายัง
2. นางสุนันทา  เครือภักดี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 17 1. เด็กชายพิทักษ์  แสนศรี
2. เด็กชายวรุฒ  จันทาสี
 
1. นางฐิตารีย์  วรรธนะคุณาสิน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กชายปวริศ  ธรรมชาติ
 
1. นางบัวลอย  กรวดนอก
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายกิตติพันธ์  แสนโคตร
 
1. นางบัวลอย  กรวดนอก
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หงษา
 
1. นายบัวลอย  กรวดนอก
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ยาตะกั่วนอก
 
1. นางบัวลอย  กรวดนอก
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพล  ทองนาค
2. เด็กหญิงพรพิมล  จันอ่อน
 
1. นายสายัณห์  ใจใส
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 11 1. เด็กชายกมลชนก  หลุ่งเป้า
2. เด็กชายพงษกร  อินทรลุน
 
1. นายสายัณห์  ใจใส
 
13 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุนันทา  จันทาสี
2. เด็กชายเจษฎากร  หมูเหลา
 
1. นายสายัณห์  ใจใส
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  ผันผาย
2. เด็กหญิงภัคควดี  หมื่นวิเศษ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สอนภักดี
 
1. นางบัวลอย  กรวดนอก
2. นางฐิตารีย์  วรรธนะคุณาสิน
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 18 1. เด็กชายธีระศักดิ์  นามเนา
2. เด็กชายพงศกร  ดวงจันทร์โชติ
3. เด็กชายศุภรุจ  อินนาราษฎร
 
1. นางวิไลลักษณ์  ปิดตายัง
2. นางมัตติกา  สมอฝาก
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเมธี  กรวดนอก
 
1. นางฐิตารีย์  วรรธนะคุณาสิน