สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวังหิน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุปะทัง
 
1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  ขามประไพ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรภณ  พลไธสง
 
1. นางนันทิพร  บุญห่อ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จุระนัน
 
1. นางนันทิพร  บุญห่อ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  นามา
2. เด็กชายวีรวัชร  ดิเรกรุ่งเรือง
3. เด็กชายสนทยา  จันนามอม
 
1. นางสาวพรทิพย์  รินไธสง
2. นางสาวสิรินทร  แสนโน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  สุดน้อย
2. เด็กหญิงปณิดา  สาชิน
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  หวานเสร็จ
 
1. นางสาวพรทิพย์  รินไธสง
2. นางสาวสิรินทร  แสนโน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุนนท์
2. เด็กชายศราวุฒิ  ทรงเพ็ง
 
1. นางสาวรวีวรรณ  ไสบาล
2. นายอาทิตย์  มุ่งเกิด
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กชายชัยชนะ  ลครพล
2. เด็กชายชินวัฒน์  เสาวิชิต
3. เด็กชายรัชวัสฆ์  หย่องตุก
 
1. นางณัฐรดา  พะโยโค
2. นางนันทิพร  บุญห่อ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงแก้วตา  พันธ์มหาสุข
 
1. นางสุชัญญา  พูลหน่าย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงศศิประภา  สุดน้อย
 
1. นายโกศล  อุดมวงษ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายพิชัย  ปัญญาหาร
 
1. นางนันทิพร  บุญห่อ