สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังคูณ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลณัฐ  สร้างนอก
2. เด็กชายปริญญา  อำมะเหี่ย
3. เด็กชายรัฐภูมิ  อ้นไธสง
4. เด็กหญิงอัมภาพร  ศรีเตชะ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  คำผา
 
1. นางสุจี  คำพิลา
2. นายประสิทธิ์  สายอินทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุรีภรณ์  รุ่งไธสง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กาสี
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  ชำนาญสิงห์
4. เด็กหญิงสุชาดา  หาริวร
5. เด็กหญิงอภิสมัย  วัดวาปี
 
1. นางละมัย  นามอ่อนตา
2. นายพร้อมพงศ์  สารคาม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อัศววัฒนานุกูล
2. เด็กชายจารุวัฒน์  สังข์ทอง
3. เด็กชายธนวัฒน์  คิดสำราญ
4. เด็กหญิงพนิตนาฏ  พรมนอก
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไลไธสง
 
1. นางละมัย  นามอ่อนตา
2. นางสาวสุวิรักษ์  คำพิลา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญาพร  พงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงอังคณา  เพียแก่นแก้ว
 
1. นางทิพย์  ไสยาง
2. นางสาวอมรมาศ  เอมโอษฐ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนธร  ไชยเวช
2. เด็กชายณัฐนันท์  โคฮาด
3. เด็กชายพีรทัด  เจริญสว่าง
 
1. นางสุจี  คำพิลา
2. นางสาวอมรมาศ  เอมโอษฐ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายชยานันท์  ชิวหา
2. เด็กชายณัฏฐากร  ถาดไธสง
 
1. นางสาวสุวิรักษ์  คำพิลา
2. นายพร้อมพงศ์  สารคาม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายรัฐกิตดิ์  จันร้อยเอ็ด
2. เด็กชายวรากร  ด้วงบุ้ง
3. เด็กชายวาทิน  แสงแพง
 
1. นายประสิทธิ์  สายอินทร์
2. นางละมัย  นามอ่อนตา
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิรประภา  พลบำรุง
 
1. นางอรศรี  งามแสง