สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุวนันท์  นาน้อย
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ดอกเข็ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.67 ทอง 12 1. เด็กหญิงวิลาสินี  สันหนัง
 
1. นางสมถวิล  ไตรทิพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษบา  สันทา
2. เด็กชายศรัญ  สุดใหญ่
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ดอกเข็ม
2. นายยุติธรรม  ไตรทิพย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติมา  พันธ์สุภี
2. เด็กหญิงพิมพรรณ  สมีดี
3. เด็กหญิงรสริน  แนวทอง
4. เด็กหญิงวรฤทัย  ขาวภา
5. เด็กหญิงวศินี  ดงสมบัติ
6. เด็กหญิงศุภนัฐ  เจริญสุข
7. เด็กหญิงสิรินยา  นวนแดง
8. เด็กชายหฤทัย  สุดใหญ่
9. เด็กหญิงอุมาพร  สุดทอง
10. เด็กหญิงเทวิกา  สมอหมอบ
 
1. นางสมถวิล  ไตรทิพย์
2. นางครองตระกูล  ไกรสีห์
3. นางณัฐกานต์  ลุนราศรี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนัยนา  ดีญา
2. นางสาวอรทัย  ราชดา
 
1. นายวิโรจน์  การฟุ้ง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตภาส  ตุ้มวัด
 
1. นางณัฐกานต์  ลุนราศรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสสุด
2. เด็กชายสิทธิชัย  สีตาล
 
1. นางณัฐกานต์  ลุนราศรี
2. นางครองตระกูล  ไกรสีห์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพงษ์  วงระคร
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ดอกเข็ม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภัสรา  สุดทอง
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ดอกเข็ม
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายจักริน  สอนชา
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  สุดแท้
 
1. นายวิโรจน์  การฟุ้ง
2. นายศิวะ  เทวะหา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธราดล  สุดใด
2. เด็กชายนฤพนธ์  หอมทอง
3. เด็กชายสุขวัฒน์  บุญยะมี
 
1. นายศิวะ  เทวะหา
2. นายวิโรจน์  การฟุ้ง
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงชุลีกร  เจริญสุข
2. เด็กหญิงณิชา  ไฮงาม
3. เด็กชายภานุมาศ  อินทร์คำนึง
 
1. นางสาวสุวภัทร  สุดทอง
2. นางสาววรรณิภา  พละสุข
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  บัวสอน
2. เด็กหญิงสุวิมล  วิเศษ
3. เด็กหญิงไข่มุกข์  พันธุ์สุภี
 
1. นางสาววรรณิภา  พละสุข
2. นางสาวสุวภัทร  สุดทอง