สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแวงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายกิตติภณ  ประวันตา
 
1. นางกัญญาภรณ์  นาคเกลี้ยง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงศรินญา  จันทร์ปาน
2. เด็กชายอนุกูล  สุธรรม
 
1. นางกัญญาภรณ์  นาคเกลี้ยง
2. นางเพ็ญแข  สุดสะอาด
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 64 ทองแดง 17 1. เด็กชายพัสกร  หอมขจร
 
1. นางไพจิตร  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย