สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศุภชัย สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ดาเยอ
2. เด็กหญิงดารุณี  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงนันทิชา  จันทร์อ่อน
 
1. นายธีรพล  แพไธสง
2. นางเพชรศิรินทร  คำพิลา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิวกร  อินธิแสน
2. เด็กชายอำพล  พรมมา
 
1. นายธีรพล  แพไธสง
2. นางเพชรศิรินทร  คำพิลา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  นามา
2. เด็กหญิงป้อนวิภา  ปะระกา
3. เด็กหญิงพุทธิพร  บุญโพธิ์เตี้ย
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  พักดี
5. เด็กหญิงศราวุธ  นาดี
 
1. นายธีรพล  แพไธสง
2. นางสาวรัชพาพร  จันคุณ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชธิกา  นาคูณ
2. เด็กหญิงพิมพ์วดี  ขันตรี
3. เด็กหญิงอรียา  ประทุมตรี
 
1. นายธีรพล  แพไธสง
2. นางเพชรศิรินทร  คำพิลา