สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศุภชัย สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอริยา  อาษานอก
 
1. นางอรนาฏ  ประภาวสิทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.1 ทองแดง 10 1. เด็กชายธัญวุฒิ  หลุ่มใส
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เทียมทนงค์
 
1. นายสำเนียง  ปะริโต
2. นางสาวอุทัยวรรณ  แดงสกุล