สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คำพล
 
1. นางสาวดวงฤดี  สมีใหญ่
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ประทุมตะ
2. เด็กหญิงศศินิภา  สาพรม
 
1. นางเสาวนีย์  พันธุ์สวัสดิ์
2. นางบุษบา  หม่อนกันทา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 5 1. เด็กชายพลพัฒน์  เทือกเพีย
2. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  สีหามาตย์
 
1. นางเสาวนีย์  พันธุ์สวัสดิ์
2. นางสาวดวงฤดี  สมีใหญ่
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงปภาวี  สีหามาตย์
2. เด็กหญิงอริษา  หลุ่มใส
 
1. นายรณภพ  หาหอม
2. นายภูชิต  โทนชัยภูมิ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงอารยา  พูดเพราะ
 
1. นายวีรชาติ  ศรีจันทร์บุญ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนินาท  จันโท
 
1. นายวีรชาติ  ศรีจันทร์บุญ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายอภิรักษ์  สาพรม
 
1. นายวีรชาติ  ศรีจันทร์บุญ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตรทิวัส  สงฆัง
2. เด็กชายวิชาญยุทธ  พิมพ์ชัยศี
3. เด็กชายวีระนัต  ประสาวะนัง
4. เด็กชายศิริชัย  ขาวสะอาด
5. เด็กชายสหรัฐ  เมคัน
6. เด็กชายสุเมธ  ทองใบ
 
1. นางสาวกลิ่นสุคนธ์  สีหามาตย์
2. นายธัชพล  พรหมราษฎร์
3. นางบุษบา  หม่อมกันทา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญญา  ทองบ่อ
2. เด็กชายนิกร  แสไธสง
3. เด็กหญิงพรวิมล  จงเทพ
4. เด็กหญิงรัศมัญา  รามสีดา
5. เด็กหญิงสุวรรณา  หลุ่มใส
 
1. นางพรรณี  กาสังข์
2. นางรัตน์ติยา  ปาลินทร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรพงศ์   เฉลิมแสน
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  พิมวัน
3. นายสุทนา  เภรา
 
1. นายวีรชาติ  ศรีจันทร์บุญ
2. นางสาวทัศนีย์   คำสนิท