สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  ปุริตาเน
 
1. นายธนะสิทธิ์  โทแหล่ง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธราดล  เม็งไธสง
2. เด็กชายวิทวัส  ลาสิมมา
 
1. นางสาวธรีญา  ชัยธงรัตน์
2. นางสาวทัศนีย์  คำสนิท
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพลกฤต  เพียรไธสง
 
1. นางสาวธรีญา  ชัยธงรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กชายนันทิชา  งบกระโทก
 
1. นางสาวดวงฤดี  สมีใหญ่
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. นางสาวอิศริน  สุภะกะ
 
1. นายวีรชาติ  ศรีจันทร์บุญ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพิชฌา  ชุ่มบุญยัง
 
1. นางศุภรัตน์  มะลาหอม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพล  คนรู้
 
1. นางศุภรัตน์  มะลาหอม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  สีหามาตย์
2. นายสุทธิพงศ์  ศรีคราม
 
1. นางศุภรัตน์  มะลาหอม