สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อุ่นสำโรง
 
1. นางวิลาวัลย์  ไซเวิร์ทเซน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอรวรรณ  กัณหาเขียว
 
1. นางศุภรัตน์  มะลาหอม