สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อุ่นสำโรง
 
1. นางวิลาวัลย์  ไซเวิร์ทเซน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  ปุริตาเน
 
1. นายธนะสิทธิ์  โทแหล่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - - -    
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธราดล  เม็งไธสง
2. เด็กชายวิทวัส  ลาสิมมา
 
1. นางสาวธรีญา  ชัยธงรัตน์
2. นางสาวทัศนีย์  คำสนิท
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพลกฤต  เพียรไธสง
 
1. นางสาวธรีญา  ชัยธงรัตน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กชายนันทิชา  งบกระโทก
 
1. นางสาวดวงฤดี  สมีใหญ่
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คำพล
 
1. นางสาวดวงฤดี  สมีใหญ่
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ประทุมตะ
2. เด็กหญิงศศินิภา  สาพรม
 
1. นางเสาวนีย์  พันธุ์สวัสดิ์
2. นางบุษบา  หม่อนกันทา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 5 1. เด็กชายพลพัฒน์  เทือกเพีย
2. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  สีหามาตย์
 
1. นางเสาวนีย์  พันธุ์สวัสดิ์
2. นางสาวดวงฤดี  สมีใหญ่
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงปภาวี  สีหามาตย์
2. เด็กหญิงอริษา  หลุ่มใส
 
1. นายรณภพ  หาหอม
2. นายภูชิต  โทนชัยภูมิ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุบผา  สุระพันธ์
 
1. นายวีรชาติ  ศรีจันทร์บุญ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายปราการณ์  บุญเถิง
 
1. นายวีรชาติ  ศรีจันทร์บุญ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงอารยา  พูดเพราะ
 
1. นายวีรชาติ  ศรีจันทร์บุญ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนินาท  จันโท
 
1. นายวีรชาติ  ศรีจันทร์บุญ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายอภิรักษ์  สาพรม
 
1. นายวีรชาติ  ศรีจันทร์บุญ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. นางสาวอิศริน  สุภะกะ
 
1. นายวีรชาติ  ศรีจันทร์บุญ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอรวรรณ  กัณหาเขียว
 
1. นางศุภรัตน์  มะลาหอม
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพิชฌา  ชุ่มบุญยัง
 
1. นางศุภรัตน์  มะลาหอม
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพล  คนรู้
 
1. นางศุภรัตน์  มะลาหอม
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  สีหามาตย์
2. นายสุทธิพงศ์  ศรีคราม
 
1. นางศุภรัตน์  มะลาหอม
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตรทิวัส  สงฆัง
2. เด็กชายวิชาญยุทธ  พิมพ์ชัยศี
3. เด็กชายวีระนัต  ประสาวะนัง
4. เด็กชายศิริชัย  ขาวสะอาด
5. เด็กชายสหรัฐ  เมคัน
6. เด็กชายสุเมธ  ทองใบ
 
1. นางสาวกลิ่นสุคนธ์  สีหามาตย์
2. นายธัชพล  พรหมราษฎร์
3. นางบุษบา  หม่อมกันทา
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญญา  ทองบ่อ
2. เด็กชายนิกร  แสไธสง
3. เด็กหญิงพรวิมล  จงเทพ
4. เด็กหญิงรัศมัญา  รามสีดา
5. เด็กหญิงสุวรรณา  หลุ่มใส
 
1. นางพรรณี  กาสังข์
2. นางรัตน์ติยา  ปาลินทร
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรพงศ์   เฉลิมแสน
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  พิมวัน
3. นายสุทนา  เภรา
 
1. นายวีรชาติ  ศรีจันทร์บุญ
2. นางสาวทัศนีย์   คำสนิท