สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวรจนา  วรรณศิลป์
 
1. นางกนิษฐา  ดาโสม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพิลาลักษณ์  เศรษฐภักดี
 
1. นางกนิษฐา  ดาโสม
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. นางสาวปวีณา  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงวิกานดา  ลุนสำโรง
3. นางสาวสุจิรา  กองเกิด
 
1. นางสาวนวลศรี  โยลุง
2. นางแสงเดือน  อรไทวรรณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุภาวิณี  เพียรชัย
2. เด็กหญิงอรทัย  ดีด้วยชาติ
3. เด็กหญิงเรือนทอง  กองเกิด
 
1. นางสาวธิดารัตน์  อุตเสนา
2. นางสุภัค  วงษ์โพธิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิยดา  สำโรงพล
2. เด็กหญิงรัญชิดา  กองเกิด
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ตะวงษา
4. เด็กหญิงวริศรา  ชื่นหมี้
5. เด็กชายศิริโรจน์  กาพล
 
1. นางอัชรานีย์  นาราษฎร์
2. นางมะลิ  กองเกิด
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขัตติยะ  นาราษฎร์
2. เด็กชายจิรายุ  กาพล
3. เด็กหญิงธัญรดา  อ้อนซิน
4. เด็กหญิงลัคณา  แก้วพรม
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กาพล
 
1. นางศรีประภา  บุญเทียม
2. นางแพงศรี  หวานแท้
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  ชาสำโรง
2. นางสาวนลินรัตน์  กองเกิด
3. นางสาวนิตยา  สังเงิน
4. นางสาวประภัสสร  เศรษฐภักดี
5. เด็กหญิงสุพนิดา  พานนนท์
 
1. นางกนิษฐา  ดาโสม
2. นางยรรยงค์  จำปานิน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงอันติกา  ประทุมมาศ
 
1. นางสาวสำอางค์  จำปาทิ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตันติกร  โยุลง
 
1. นางเกศมณี  แก้วชนะ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิชัย  วงษ์เพ็ญ
 
1. นายอาทิตย์  อุตเสนา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอาทิตย์พล  ศรีเพ็ญ
 
1. นายอาทิตย์  อุตเสนา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมลวัลย์  สุวรรณวงศ์
 
1. นางมณันญา  มุ่งเกิด
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพลอยไพลิน  กองเกิด
 
1. นางยรรยงค์  จำปานิน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  นามลิวัน
 
1. นางมณันญา  มุ่งเกิด
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญยาภรณ์  กองเกิด
2. เด็กชายปราณชัย  เศรษฐภักดี
3. เด็กชายรัฐพล  วาปีกะ
 
1. นายนายสมถวิล  คำลือ
2. นางอุไรวรรณ  รัตนสมบัติ
 
16 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลรัศมี  เพียรชัย
 
1. นางสุภัค  วงษ์โพธิ์