สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงธิดาพร  สอยโว
2. เด็กชายอนุรักษ์  แก้วพรม
 
1. นางศรีประภา  บุญเทียม
2. นางยรรยงค์  จำปานิน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขำปู่
2. นางสาวสุภาวดี  พลภูเขียว
 
1. นายสมถวิล  คำลือ
2. นางจันทร์เพ็ญ  ประเสริฐ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  กิริกัน
 
1. นางเกศมณี  แก้วชนะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงนัทธมน  ภคพรวงศ์
 
1. นางเกศมณี  แก้วชนะ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงนราพร  แก้วทุม
2. เด็กหญิงอณิตชา  แวงสุข
 
1. นางเกศมณี  แก้วชนะ
2. นางสาวนวลศรี  โยลุง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แก้วพรม
2. นายพีระพงษ์  แก่นมาลี
 
1. นางเกศมณี  แก้วชนะ
2. นายอาทิตย์  อุตเสนา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นามลิวัน
 
1. นายอาทิตย์  อุตเสนา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายเสถียรพงษ์  ยอดประโคน
 
1. นายอาทิตย์  อุตเสนา
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เพียรหล้า
 
1. นายอาทิตย์  อุตเสนา