สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงบุตรตรี  ยอดประโคน
 
1. นางมะลิ  กองเกิด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. นางสาวประภาพรรณ  เศรษฐภักดี
2. นางสาวสุภาภรณ์  พานนนท์
 
1. นางกนิษฐา  ดาโสม
2. นางยรรยงค์  จำปานิน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจิรายุ  จารยุ้ย
2. เด็กหญิงฐิดาภา  กิริกัน
 
1. นางเกศมณี  แก้วชนะ
2. นางมะลิ  กองเกิด
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอัญชุลีกร  สำโรงพล
 
1. นางมณันญา  มุ่งเกิด